REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1859 z dnia 6 listopada 2019 r. ustanawiające zasady stosowania art. 10 rozporządzenia (UE) 2019/1242 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do gromadzenia niektórych danych

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1860 z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1313/2014 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itd.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1861 z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/587 w celu wyjaśnienia, czy zakres tej decyzji wykonawczej obejmuje oświetlenie zewnętrzne LED montowane w niektórych hybrydowych pojazdach elektrycznych niedoładowywanych zewnętrznie typu M1 (NOVC-HEV)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/1862 z dnia 6 listopada 2019 r. ustanawiająca przepisy wewnętrzne dotyczące przekazywania informacji osobom, których dane dotyczą, oraz ograniczeń niektórych ich praw w kontekście przetwarzania przez Komisję danych osobowych w unijnym systemie zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1863 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 w odniesieniu do wycofania odniesień do norm zharmonizowanych dotyczących maszyn z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli ( Dz.U. L 250 z 18.9.2008 )

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011 ( Dz.U. L 062 z 8.3.2017 )

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1851 z dnia 28 maja 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących jednorodności ekspozycji bazowych w ramach sekurytyzacji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1852 z dnia 30 października 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Gall del Penedès” (ChOG)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1853 z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1854 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustanowienia europejskiej infrastruktury badawczej na potrzeby technologii obrazowania w naukach biologicznych i biomedycznych – konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej Euro-BioImaging (Euro-BioImaging ERIC) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7612)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1855 z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/776/UE w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (EU, Euratom) 2019/1808 budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2019/1809 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1844 z dnia 22 października 2019 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „BPF_Iodine_VET”

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/1845 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo–technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ftalanu di-2-etyloheksylu (DEHP) w niektórych gumowych elementach stosowanych w układach silnika

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/1846 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu w stopach lutowniczych stosowanych w niektórych silnikach spalinowych

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1847 z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/190/UE w odniesieniu do rocznego podziału między państwa członkowskie zasobów ze szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, wraz z wykazem kwalifikujących się regionów (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5438)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1848 z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2019/32)

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Dwytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1849 z dnia 4 października 2019 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2019/30)

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Regulamin nr 29 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego [2019/1850]

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1839 z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1152 w odniesieniu do określania wartości CO2 WLTP dla niektórych kategorii nowych lekkich pojazdów użytkowych i sprawozdawczości w zakresie tych wartości oraz dostosowania danych wejściowych dla narzędzia korelacji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1840 z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1153 w odniesieniu do sprawozdawczości w zakresie wartości CO2 WLTP dla niektórych kategorii nowych samochodów osobowych oraz dostosowania danych wejściowych dla narzędzia korelacji

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1841 z dnia 31 października 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen” (ChNP)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1842 z dnia 31 października 2019 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dalszych ustaleń dotyczących dostosowań przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji ze względu na zmiany w poziomie działalności

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

REKLAMA