REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/1717 z dnia 14 października 2019 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2016/1686 nakładające dodatkowe środki ograniczające przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związanym

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1718 z dnia 14 października 2019 r. dotyczące ochrony określeń tradycyjnych „Opolo”, „Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)”, „Kvalitetno biser vino”, „Mlado vino”, „Vrhunsko pjenušavo vino” i „Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)” identyfikujące wina produkowane w Chorwacji

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2019/1719 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas 18. sesji Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handle dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES CoP 18) (Genewa, Szwajcaria, 17–28 sierpnia 2019 r.)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1720 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (WPZIB) 2019/1721 z dnia 14 października 2019 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/1693 dotyczącą środków ograniczających przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1722 z dnia 14 października 2019 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2018/1544 w sprawie środków ograniczających rozprzestrzenianie i stosowanie broni chemicznej

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1714 z dnia 30 września 2019 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 136/2004 i (WE) nr 282/2004 w odniesieniu do wzoru wspólnego dokumentu weterynaryjnego wejścia dotyczącego produktów i zwierząt oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 w odniesieniu do wzoru wspólnotowego dokumentu wejścia dotyczącego niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1715 z dnia 30 września 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych oraz jego składników systemowych („rozporządzenie w sprawie systemu IMSOC”)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących ograniczenia określonych praw osób, których dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zadań spoza zakresu władzy sądowniczej

Strony 97 - 97 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/12/EWG ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 140 z dnia 5 czerwca 2009 r. )

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1295 z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1469 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Rosji i Ukrainy, w następstwie częściowego przeglądu okresowego, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1036 ( Dz.U. L 204 z 2.8.2019 )

Strony 101 - 101 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1701 z dnia 23 lipca 2019 r zmieniające załączniki I i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1702 z dnia 1 sierpnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 przez ustanowienie wykazu agrofagów priorytetowych

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1703 z dnia 4 października 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Cidre de Normandie”/„Cidre normand” (ChOG)]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1704 z dnia 9 października 2019 r. dodające do kwot połowowych na 2019 r. określone ilości zatrzymane w roku 2018 na podstawie art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1705 z dnia 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2019/1197 w odniesieniu do terminów, w których Zjednoczone Królestwo musi spełnić warunki kwalifikowalności do finansowania unijnego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1706 z dnia 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/325 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1707 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komitecie ds. Handlu ustanowionym na mocy Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej, w odniesieniu do zalecenia dotyczącego niektórych zmian do umowy w celu uwzględnienia przystąpienia Samoa oraz przyszłych przystąpień innych wyspiarskich państw Pacyfiku

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1708 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do przyjęcia decyzji dotyczącej przedłużenia zwolnienia WTO umożliwiającego Stanom Zjednoczonym stosowanie preferencyjnego traktowania taryfowego na mocy amerykańskiej ustawy o odbudowie gospodarczej basenu Morza Karaibskiego (CBERA)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1709 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do przyjęcia decyzji w sprawie przedłużenia zawieszenia WTO pozwalającego członkom będącym krajami rozwijającym się na preferencyjne traktowanie taryfowe produktów pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1710 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie mianowania trzech członków i trzech zastępców członków Komitetu Regionów zaproponowanych przez Królestwo Hiszpanii

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1711 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie mianowania dwóch członków i trzech zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Królestwo Hiszpanii

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/1712 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie pożyczki ze środków publicznych SA.29198 - (2010/C) (ex 2009/NN) udzielonej przez Słowację spółce Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4723)

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1713 z dnia 9 października 2019 r. ustanawiająca format informacji, które mają być udostępniane przez państwa członkowskie na potrzeby sprawozdań z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7133)

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2019/1672 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie działania stabilizacyjnego Unii Europejskiej na rzecz wsparcia oenzetowskiego mechanizmu weryfikacji i inspekcji w Jemenie ( Dz.U. L 256 z 7.10.2019 )

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

REKLAMA