REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Decyzja Delegowana Komisji (UE) 2019/1764 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zestawów balustrad i zestawów barierek przeznaczonych do stosowania w obiektach budowlanych wyłącznie w celu zapobiegania upadkom i niepoddawanych obciążeniom pionowym przez konstrukcję

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1765 z dnia 22 października 2019 r. ustanawiająca zasady utworzenia sieci organów krajowych odpowiedzialnych za e-zdrowie, zarządzania tą siecią i jej funkcjonowania oraz uchylająca decyzję wykonawczą 2011/890/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7460)

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1766 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/436 w odniesieniu do normy zharmonizowanej EN ISO 19085-3:2017 dotyczącej wiertarek i frezarek sterowanych numerycznie

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1767 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca załączniki I i III do decyzji 2010/472/UE w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do wykazów państw trzecich lub części ich terytoriów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7635)

Strony 97 - 97 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1768 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2006/168/WE w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz niektórych terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej do wykazu państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej zarodków bydlęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7636)

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1769 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7637)

Strony 103 - 103 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1770 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca załączniki do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej do wykazów państw trzecich i terytoriów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7639)

Strony 107 - 107 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1771 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca decyzję 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz terytoria zależne Korony Brytyjskiej zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7641)

Strony 110 - 110 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1772 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2007/777/WE w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej do wykazu krajów trzecich lub ich części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7642)

Strony 113 - 113 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1773 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7643)

Strony 116 - 116 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1774 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2012/137/UE w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do wykazu państw trzecich lub ich części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii nasienia trzody chlewnej (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7644)

Strony 120 - 120 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1775 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca załącznik I do decyzji wykonawczej 2011/630/UE w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz niektórych terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej do wykazu państw trzecich lub ich części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii nasienia bydła domowego (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7647)

Strony 123 - 123 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( Dz.U. L 304 z 22.11.2011 )

Strony 126 - 126 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1751 z dnia 21 października 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Havarti” (ChOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1752 z dnia 25 lutego 2019 r. określająca kwestionariusze, jak również format i częstotliwość sporządzania sprawozdań przygotowywanych przez państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 1423)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2016/1790 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia 3. wersji Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań („Zrewidowane Porozumienie z 1958 r.”) ( Dz.U. L 274 z 11.10.2016 )

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1394 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących nadzoru nad dopuszczaniem do obrotu i wyprowadzenia z obszaru celnego Unii ( Dz.U. L 234 z 11.9.2019 )

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 z dnia 17 października 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o objęcie ochroną nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina, procedury zgłaszania sprzeciwu, ograniczeń stosowania, zmian w specyfikacji produktu, unieważnienia ochrony oraz etykietowania i prezentacji ( Dz.U. L 009 z 11.1.2019 )

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1745 z dnia 13 sierpnia 2019 r. uzupełniające i zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE w odniesieniu do punktów ładowania dla pojazdów silnikowych kategorii L, zasilania statków żeglugi śródlądowej energią elektryczną z lądu, dostarczania wodoru na potrzeby transportu drogowego i dostarczania gazu ziemnego na potrzeby transportu drogowego i wodnego oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/674

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1746 z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1185 ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do przekazywanych Komisji powiadomień o informacjach i dokumentach

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1747 z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 w odniesieniu do wymogów dotyczących pewnych licencji załogi lotniczej i upoważnień, przepisów dotyczących organizacji szkoleniowych i właściwych organów

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1748 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Podkomitecie ds. Zarządzania Sanitarnego i Fitosanitarnego utworzonym na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do zmian do załącznika V do rozdziału 4 tego układu

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1749 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen dotyczących Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2019/1740 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie mianowania prezesa Europejskiego Banku Centralnego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1741 z dnia 23 września 2019 r. określająca format i częstotliwość przekazywania danych, które mają być udostępniane przez państwa członkowskie na potrzeby sprawozdawczości na mocy rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6745)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA