REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1147 z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5178)

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniającej dyrektywę 2009/100/WE i uchylającej dyrektywę 2006/87/WE ( Dz.U. L 252 z 16.9.2016 )

Strony 123 - 123 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE ( Dz.U. L 390 z 31.12.2004 )

Strony 124 - 124 Pobierz pdf

Informacja o wejściu w życie umowy o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Informacja o wejściu w życie Protokołu zmieniającego umowę o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1137 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej dimetenamid-P, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1138 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej florpiroksyfen benzylu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1139 z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do urzędowych kontroli żywności pochodzenia zwierzęcego, jeżeli chodzi o wymogi w zakresie informacji dotyczących łańcucha żywnościowego i produktów rybołówstwa, a także o uznane metody badania na obecność morskich biotoksyn oraz metody badania surowego mleka i mleka krowiego poddanego obróbce termicznej

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1140 z dnia 3 lipca 2019 r. ustanawiające wzory sprawozdań z kontroli i rocznych sprawozdań z audytu, dotyczących instrumentów finansowych wdrażanych przez EBI i inne międzynarodowe instytucje finansowe, w których państwa członkowskie posiadają akcje lub udziały, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1141 z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2019 Komitetu ds. Transportu Lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniająca załącznik 1 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kolejowego i drogowego transportu towarów i osób [2019/1142]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1129 z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 79/2012 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1130 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie jednolitych warunków zharmonizowanego stosowania typologii terytorialnych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1131 z dnia 2 lipca 2019 r. ustanawiające narzędzie celne w celu wykonania art. 14a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 oraz art. 24a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1132 z dnia 2 lipca 2019 r. udzielające tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej rolnikom w sektorze wołowiny i cielęciny w Irlandii

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1133 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach międzynarodowego partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie efektywności energetycznej (IPEEC) w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania zakresu zadań dla IPEEC na okres od dnia 24 maja do dnia 31 grudnia 2019 r.

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/1134 z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję 2009/300/WE i decyzję (UE) 2015/2099 w odniesieniu do okresu ważności ekologicznych kryteriów przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom i związanych z nimi wymogów dotyczących oceny i weryfikacji (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4626)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/2251 z dnia 4 października 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego ( Dz.U. L 340 z 15.12.2016 )

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/1145 z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/891 w odniesieniu do organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw ( Dz.U. L 208 z 17.8.2018 )

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/UE z dnia 22 października 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę Komisji 2007/14/WE ustanawiającą szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2004/109/WE ( Dz.U. L 294 z 6.11.2013 )

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1111 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1121 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1122 z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania rejestru Unii

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1123 z dnia 12 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 389/2013 w odniesieniu do technicznego wykonania drugiego okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1124 z dnia 13 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/1122 w odniesieniu do funkcjonowania rejestru Unii na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

REKLAMA