REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1189 z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1190 z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 185/2013 w odniesieniu do odliczeń od kwot połowowych przydzielonych Hiszpanii na rok 2019

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2019/1191 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w odniesieniu do zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (Linia budżetowa 04 03 01 03 - Swobodny przepływ pracowników, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego i działań na rzecz migrantów, w tym migrantów z państw trzecich)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1192 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w odniesieniu do zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (Linia budżetowa 02 03 01 - Funkcjonowanie i rozwój rynku wewnętrznego towarów i usług oraz linia budżetowa 02 03 04 - Narzędzia zarządzania rynkiem wewnętrznym)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2019/1193 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w odniesieniu do zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (Linia budżetowa 33 02 03 01 - Prawo spółek)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1194 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie identyfikacji 4-tert-butylofenolu (PTBP) jako substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy zgodnie z art. 57 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4987)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1195 z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca decyzje 2008/730/WE, 2008/837/WE, 2009/184/WE, 2011/354/UE, decyzje wykonawcze 2012/81/UE, 2013/327/UE, (UE) 2015/690, (UE) 2015/697, (UE) 2015/699, (UE) 2016/1215, (UE) 2017/1208 i (UE) 2017/2451 w odniesieniu do posiadacza zezwolenia i przedstawiciela odpowiedzialnego za wprowadzanie do obrotu soi, bawełny, rzepaku i kukurydzy zmodyfikowanych genetycznie (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5093)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/1196 z dnia 11 lipca 2019 r. dotycząca uczestnictwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1727 w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE ( Dz.U. L 158 z 27.5.2014 )

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1149 z dnia 20 czerwca 2019 r. ustanawiające Europejski Urząd ds. Pracy, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 883/2004, (UE) nr 492/2011 i (UE) 2016/589 oraz uchylające decyzję (UE) 2016/344

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej

Strony 105 - 105 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1153 z dnia 20 czerwca 2019 r. ustanawiająca zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania oraz uchylająca decyzję Rady 2000/642/WSiSW

Strony 122 - 122 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1176 z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości metyloestru kwasu 2,5-dichlorobenzoesowego, mandipropamidu i profoksydimu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1177 z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do przywozu żelatyny, dodatków smakowych i tłuszczów wytopionych

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1178 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Współpracy ustanowionego na mocy Umowy w sprawie współpracy i unii celnej między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką San Marino, z drugiej strony, w odniesieniu do mających zastosowanie przepisów dotyczących produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych oraz w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1179 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w odniesieniu do zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (Linia budżetowa 02 04 77 03 - Działanie przygotowawcze - Badania nad obronnością)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1180 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG odnośnie do zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (linia budżetowa 12 02 01 - Wdrażanie i rozwój jednolitego rynku usług finansowych)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1181 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/1182 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „EU law, minority rights and democratisation of Spanish institutions” („Prawo Unii, prawa mniejszości i demokratyzacja instytucji hiszpańskich”) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4972)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/1183 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „A price for carbon to fight climate change”(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4973)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/1184 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Grow scientific progress: crops matter!”(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4975)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1185 z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5340)

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

REKLAMA