REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1089 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (2019-2024)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1090 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej dimetoat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1091 z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do wymogów dotyczących wywozu produktów zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od przeżuwaczy i zwierząt innych niż przeżuwacze

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1092 z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/2302 w sprawie wsparcia działań OPCW z myślą o udzieleniu pomocy w oczyszczaniu dawnego składu broni chemicznej w Libii w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2019/1093 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wkładów, które mają zostać wpłacone przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju, w tym drugiej raty za 2019 r. i zmienionego pułapu rocznej kwoty na 2020 r.

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1094 z dnia 17 czerwca 2019 r. upoważniająca państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na podstawie dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4303)

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1095 z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2007/777/WE w odniesieniu do wpisów dotyczących Bośni i Hercegowiny oraz Rosji w wykazie państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4285)

Strony 93 - 93 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1022 z dnia 20 czerwca 2019 r. ustanawiające plan wieloletni połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 508/2014

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1081 z dnia 8 marca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące szczegółowych wymogów w zakresie szkolenia pracowników przeprowadzających niektóre kontrole bezpośrednie w punktach kontroli granicznej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1082 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1083 z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) 2017/1509 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1084 z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do harmonizacji wykazu zatwierdzonych lub zarejestrowanych przedsiębiorstw, zakładów i podmiotów oraz identyfikowalności niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1085 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej 1-metylocyklopropen, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/408

Strony 110 - 110 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1086 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na posiedzeniu plenarnym Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) lub w ramach Komitetu Ministrów Rady Europy w odniesieniu do decyzji w sprawie przyznania Unii statusu obserwatora w GRECO

Strony 115 - 115 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1087 z dnia 19 czerwca 2019 r. dotycząca zwolnień z rozszerzonego cła antydumpingowego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4455)

Strony 117 - 117 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1010 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie ustawodawstwa dotyczącego środowiska oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005 oraz dyrektywę Rady 86/278/EWG

Strony 115 - 115 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1036 z dnia 18 czerwca 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Zagorski mlinci” (ChOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/1037 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie środków pomocy SA.32184 - 2013/C (ex 2013/NN) oraz SA.32669 - 2013/C (ex 2013/NN) wdrożonych przez Danię w odniesieniu do elektrociepłowni i dostawcy energii elektrycznej, wywierających wpływ na rynek mocy regulacyjnej (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 3003)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1025 z dnia 18 czerwca 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Pruneaux dAgen”/„Pruneaux dAgen mi-cuits” (ChOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1026 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie warunków technicznych rozwijania, utrzymywania i wykorzystywania teleinformatycznych systemów wymiany informacji oraz przechowywania takich informacji zgodnie z unijnym kodeksem celnym

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA