REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/999 z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1000 z dnia 14 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1799 w odniesieniu do objęcia Ludowego Banku Chin wyłączeniem spod wymogów przejrzystości przed- i posttransakcyjnej określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2019/1001 z dnia 14 czerwca 2019 r. uchylająca decyzję 2009/417/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Hiszpanii

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1002 z dnia 14 czerwca 2019 r. stwierdzająca, że Rumunia nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 4 grudnia 2018 r.

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2019/1003 z dnia 14 czerwca 2019 r. stwierdzająca, że Węgry nie podjęły skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 4 grudnia 2018 r.

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1004 z dnia 7 czerwca 2019 r. określająca zasady obliczania, weryfikacji i zgłaszania danych dotyczących odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE oraz uchylająca decyzję wykonawczą Komisji C(2012) 2384 (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4114)

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1005 z dnia 19 czerwca 2019 r. stanowiąca, że tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła nie jest odpowiednie w odniesieniu do przywozu bananów pochodzących z Nikaragui

Strony 101 - 101 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1006 z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniająca decyzję EBC/2011/20 ustanawiającą szczegółowe zasady i procedury stosowania kryteriów kwalifikowania centralnych depozytów papierów wartościowych do korzystania z usług TARGET2-Securities (EBC/2019/15)

Strony 103 - 103 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1007 z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/13 w sprawie TARGET2-Securities (EBC/2019/16)

Strony 108 - 108 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 4/19/COL z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca po raz sto czwarty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa [2019/1008]

Strony 110 - 110 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2018 Wspólnego Komitetu, powołanego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 18 lutego 2019 r. dotyczącej wzajemnego uznawania certyfikatów zgodności wyposażenia statków, w sprawie zmiany załączników I, II i III [2019/996]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do regulaminu nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik [2019/253] ( Dz.U. L 45 z 15.2.2019 )

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/981 z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/985 z dnia 17 czerwca 2019 r. uchylające rozporządzenie (UE) 2018/1001 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Malediwów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/986 z dnia 7 marca 2019 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 w odniesieniu do monitorowania emisji CO2 z nowych lekkich samochodów dostawczych, którym udzielono homologacji typu w wyniku procesu wielostopniowej homologacji typu

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/987 z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 293/2012 w odniesieniu do monitorowania emisji CO2 z nowych lekkich samochodów dostawczych, którym udzielono homologacji typu w wyniku procesu wielostopniowej homologacji typu

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/988 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie sprostowania francuskiej wersji rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/989 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej chloroprofam, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2019/990 z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca wykaz rodzajów i gatunków w art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2002/55/WE, w załączniku II do dyrektywy Rady 2008/72/WE i w załączniku do dyrektywy Komisji 93/61/EWG

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2019/991 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2019/992 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie mianowania szefa misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/1/2019)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/993 z dnia 17 czerwca 2019 r. uchylająca decyzję (WPZiB) 2018/1006 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Malediwów

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/994 z dnia 17 czerwca 2019 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia etofenproksu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/995 z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/2323 ustanawiającą europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/977 z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające załączniki II i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aklonifenu, Beauveria bassiana szczep PPRI 5339, Clonostachys rosea szczep J1446, fenpyrazaminy, mefentriflukonazolu i penkonazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA