REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/978 z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 579/2014 przyznającego odstępstwo od niektórych przepisów załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/941 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylające dyrektywę 2005/89/WE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

REKLAMA

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE

Strony 125 - 125 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/972 z dnia 7 czerwca 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Džiugas” (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/973 z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bispirybaku, benzoesanu denatonium, fenoksykarbu, flurochloridonu, chizalofopu-P-etylowego, chizalofopu-P-tefurylowego, propachizafopu i tebufenozydu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/974 z dnia 12 czerwca 2019 r. zatwierdzająca krajowe programy na rzecz poprawy produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelich, przedłożone przez państwa członkowskie na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4177)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/975 z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4495)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/976 z dnia 29 maja 2019 r. ustanawiająca zasady definiowania celów i przekazywania informacji zwrotnych we wspólnych zespołach nadzorczych i uchylająca decyzję (UE) 2017/274 (EBC/2019/14)

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2018/1977 z dnia 11 grudnia 2018 r. otwierającego autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2019-2020 i określającego sposób zarządzania tymi kontyngentami ( Dz.U. L 317 z 14.12.2018 )

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/962 z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do ustanowienia dwóch nowych grup funkcjonalnych dodatków paszowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/963 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zastępcy członka Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w odniesieniu do Francji

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2019/964 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Republikę Austrii

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2019/965 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Republikę Portugalską

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/966 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie mianowania jednego członka i jednego zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Austrii

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/967 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie mianowania dwóch zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Wielkie Księstwo Luksemburga

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/968 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja delegowana Komisji (UE) 2019/969 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie narzędzia umożliwiającego wnioskodawcom udzielenie lub wycofanie zgody na dodatkowy okres zatrzymania pliku ich wniosku, na podstawie art. 54 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja delegowana Komisji (UE) 2019/970 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie narzędzia umożliwiającego wnioskodawcom sprawdzanie statusu wniosków oraz sprawdzanie okresu ważności i statusu zezwoleń na podróż, na podstawie art. 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja delegowana Komisji (UE) 2019/971 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia wymogów dotyczących funkcji zabezpieczonego konta, zgodnie z art. 6 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240, umożliwiającej wnioskodawcom dostarczanie wszelkich wymaganych dodatkowych informacji lub dokumentów

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/951 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (2019-2024)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (2019-2024)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Informacja o dacie wejścia w życie protokołu do układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA