REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1027 z dnia 21 czerwca 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Tiroler Speck” (ChOG)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1028 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na forum Rady Członków Międzynarodowej Rady ds. Oliwy z Oliwek w odniesieniu do norm handlowych mających zastosowanie do oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn z oliwek

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2019/1029 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odpowiednich komitetach Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w odniesieniu do wniosków dotyczących modyfikacji regulaminów ONZ nr 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 i 145, w odniesieniu do wniosków dotyczących poprawek do ogólnych przepisów technicznych nr 15 i 19, w odniesieniu do wniosku dotyczącego poprawki do wzajemnej rezolucji M.R.2, w odniesieniu do wniosku dotyczącego jednego nowego regulaminu ONZ oraz w odniesieniu do wniosków dotyczących poprawek do upoważnień do opracowania ogólnych przepisów technicznych

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza komisji (UE) 2019/1030 z dnia 21 czerwca 2019 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia indoksakarbu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1031 z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4883)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1032 z dnia 10 maja 2019 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2019/11)

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1033 z dnia 10 maja 2019 r. zmieniające wytyczne (UE) 2016/65 w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2019/12)

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1034 z dnia 10 maja 2019 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2019/13)

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu UPG UE-Japonia nr 1/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. [2019/1035]

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/979 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kluczowych informacji finansowych w podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów, reklam papierów wartościowych, suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/980 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1011 z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 w odniesieniu do niektórych warunków rejestracji w celu propagowania korzystania z rynków rozwoju MŚP do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1012 z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 przez ustanowienie odstępstw od przepisów dotyczących wyznaczania punktów kontroli i od minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1013 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wcześniejszego powiadamiania o przesyłkach niektórych kategorii zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1014 z dnia 12 czerwca 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy w zakresie minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej, w tym ośrodków inspekcyjnych, oraz formatu, kategorii i skrótów stosowanych w wykazach punktów kontroli granicznej i punktów kontroli

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1015 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aminopyralidu, kaptanu, cyjazofamidu, flutianilu, krezoksymu metylu, lambda-cyhalotryny, mandipropamidu, pyraklostrobiny, spiromesifenu, spirotetramatu, teflubenzuronu i tetrakonazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1016 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w trzydziestym siódmym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1017 z dnia 14 czerwca 2019 r. dotycząca stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Rady Członków Międzynarodowej Rady ds. Oliwy z Oliwek (IOC) w odniesieniu do warunków przystąpienia rządu Gruzji do Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r.

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1018 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniająca decyzję 2014/386/WPZiB w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2019/1019 z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie modernizacji budynków

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/982 z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1343/2011 w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/983 z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/984 z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/53/WE w zakresie terminu wprowadzenia w życie specjalnych przepisów dotyczących maksymalnej długości kabin w celu zapewnienia lepszej charakterystyki aerodynamicznej i efektywności energetycznej oraz wyższego poziomu bezpieczeństwa

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Dyrektywa Rady (UE) 2019/997 z dnia 18 czerwca 2019 r. ustanawiająca unijny tymczasowy dokument podróży oraz uchylająca decyzję 96/409/WPZiB

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/998 z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA