REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1321 z dnia 17 września 2020 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Aydın Kestanesi” (ChNP)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1322 z dnia 23 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów 3-monochloropropanodiolu (3-MCPD), estrów 3-MCPD kwasów tłuszczowych oraz estrów glicydowych kwasów tłuszczowych w niektórych środkach spożywczych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1317 z dnia 9 września 2020 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1318 z dnia 22 września 2020 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/21 i (UE) 2020/194 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania w związku z pandemią COVID-19

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1319 z dnia 22 września 2020 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę („Provola dei Nebrodi” (ChNP))

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1320 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany decyzji wykonawczej (UE) 2018/1986 ustanawiającej indywidualne programy kontroli i inspekcji dotyczące niektórych połowów

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/1311 z dnia 21 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 224/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/1312 z dnia 21 września 2020 r. zmieniająca decyzję 2013/798/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Środkowoafrykańskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/1313 z dnia 21 września 2020 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2020/489 w sprawie mianowania specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Dialogu między Belgradem a Prisztiną oraz innych regionalnych kwestii Bałkanów Zachodnich

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1314 z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do pułapów krajowych i pułapów netto płatności bezpośrednich dla niektórych państw członkowskich na rok kalendarzowy 2020

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1315 z dnia 16 września 2020 r. ustanawiające zamknięcie połowów rai bruzdowanej w wodach Unii obszaru 9 w odniesieniu do statków pływających pod banderą Hiszpanii

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1316 z dnia 21 września 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 6541) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1308 z dnia 21 września 2020 r. stwierdzająca, na ograniczony okres, że ramy regulacyjne mające zastosowanie do kontrahentów centralnych w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej są równoważne zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 6539) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1302 z dnia 14 lipca 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od kontrahentów centralnych mających siedzibę w państwach trzecich (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1303 z dnia 14 lipca 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do kryteriów, które ESMA powinien brać pod uwagę w celu ustalenia, czy kontrahent centralny z siedzibą w państwie trzecim ma lub może mieć systemowe znaczenie dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1304 z dnia 14 lipca 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do minimum elementów, które muszą zostać ocenione przez ESMA podczas oceny wniosków CCP z państw trzecich w sprawie spełnienia porównywalnych wymogów, oraz w odniesieniu do sposobów i warunków przeprowadzenia tej oceny (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1305 z dnia 18 września 2020 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do wyrażenia zgody, w imieniu własnym, na związanie się określonymi umowami międzynarodowymi w obszarze wspólnej polityki rybołówstwa Unii, które mają być stosowane w okresie przejściowym

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2020/1307 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wspólnego unijnego zestawu narzędzi służących zmniejszeniu kosztów wprowadzania sieci o bardzo dużej przepustowości oraz zapewnieniu terminowego i sprzyjającego inwestycjom dostępu do widma radiowego 5G, aby wspierać łączność z myślą o odbudowie gospodarki po kryzysie związanym z COVID-19 w Unii

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1306 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie tymczasowego wyłączenia niektórych ekspozycji wobec banków centralnych z miary ekspozycji całkowitej w związku z pandemią COVID-19 (EBC/2020/44)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1298 z dnia 13 lipca 2020 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/452 ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1299 z dnia 11 września 2020 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Szilvásváradi pisztráng” (ChOG)]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1300 z dnia 11 września 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Asiago” (ChNP)]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2020/1301 z dnia 17 września 2020 r. zatwierdzająca w imieniu Unii Europejskiej zmiany w dodatku 1 do załącznika XIII do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Peru i Ekwadorem, z drugiej strony

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1294 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie unijnego mechanizmu finansowania energii ze źródeł odnawialnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1295 z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/408 w odniesieniu do włączenia substancji czynnych karbetamid, emamektyna, flurochloridon, gamma-cyhalotryna, halosulfuron metylu, ipkonazol i tembotrion w wykazie substancji kwalifikujących się do zastąpienia (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA