REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1426 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 5 875 –5 935 MHz na potrzeby związanych z bezpieczeństwem zastosowań inteligentnych systemów transportowych (ITS), uchylająca decyzję 2008/671/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 6773)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1410 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 66. posiedzeniu Komitetu Systemu Zharmonizowanego Światowej Organizacji Celnej w odniesieniu do planowanego przyjęcia opinii klasyfikacyjnych, decyzji dotyczących klasyfikacji, zmian not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego (HS) lub innych wskazówek dotyczących interpretacji Systemu Zharmonizowanego, a także zaleceń mających zabezpieczać jednolitość interpretacji Systemu Zharmonizowanego w ramach konwencji w sprawie Systemu Zharmonizowanego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1413 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie sprostowania szwedzkiej wersji językowej załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1414 z dnia 1 października 2020 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Χοιρομέρι Πιτσιλιάς” (Hiromeri Pitsilias) (ChOG)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1415 z dnia 1 października 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Queijo Terrincho” (ChNP)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1416 z dnia 1 października 2020 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Ρόδι Ερμιόνης” (Rodi Ermionis) (ChNP)]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1417 z dnia 2 października 2020 r. ustanawiające zamknięcie połowów szkarłacicy na obszarze NAFO 3NO w odniesieniu do statków pływających pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1418 z dnia 6 października 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie zmydlonego ekstraktu z papryki (Capsicum annuum) (kapsantyny) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego, kur niosek i podrzędnych gatunków drobiu nieśnego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1419 z dnia 7 października 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania kwasu askorbinowego (E 300) i kwasu cytrynowego (E 330) na białych warzywach przeznaczonych do dalszego przetwarzania

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1201 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) ( Dz.U. L 269 z 17.8.2020 )

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1404 z dnia 30 września 2020 r. ustanawiające zamknięcie połowów makreli w obszarach 6, 7, 8a, 8b, 8d oraz 8e, wodach Unii i wodach międzynarodowych obszaru 5b oraz wodach międzynarodowych obszarów 2a, 12 oraz 14 w odniesieniu do statków pływających pod banderą Polski

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1405 z dnia 1 października 2020 r. ustanawiające zamknięcie połowów karmazynów w wodach Unii i wodach międzynarodowych obszaru 5 oraz wodach międzynarodowych obszaru 12 i 14 przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1406 z dnia 2 października 2020 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i wzorów na potrzeby wymiany informacji i współpracy między właściwymi organami, ESMA, Komisją i innymi podmiotami zgodnie z art. 24 ust. 2 i art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1407 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie przyjęcia wniosku o przyznanie statusu podmiotu traktowanego jako nowy producent eksportujący w odniesieniu do ostatecznych środków antydumpingowych wprowadzonych wobec przywozu ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1198

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1408 z dnia 6 października 2020 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych walcowanych na gorąco arkuszy i zwojów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indonezji, Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1409 z dnia 29 września 2020 r. dotycząca zwolnień z rozszerzonego cła antydumpingowego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 6574)

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1393 z dnia 29 września 2020 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Pebre bord de Mallorca”/„Pimentón de Mallorca” (ChNP)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1394 z dnia 29 września 2020 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Varaždinski klipič” (ChOG)]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1395 z dnia 5 października 2020 r. dotyczące odnowienia zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, zezwolenia na jego stosowanie u kurcząt odchowywanych na kury nioski oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1292/2008 (posiadacz zezwolenia: Evonik Nutrition & Care GmbH) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1396 z dnia 5 października 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie geraniolu, cytralu, 3,7,11-trimetylododeka-2,6,10-trien-1-olu, (Z)-nerolu, octanu geranylu, maślanu geranylu, mrówczanu geranylu, propionianu geranylu, propionianu nerylu, mrówczanu nerylu, octanu nerylu, izomaślanu nerylu, izomaślanu geranylu i octanu prenylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt z wyjątkiem zwierząt morskich (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1397 z dnia 5 października 2020 r. dotyczące odnowienia zezwolenia na stosowanie L-izoleucyny wytwarzanej przez Escherichia coli FERM ABP-10641 jako dodatku dietetycznego, rozszerzenia jej zastosowania i zezwolenia na stosowanie L-izoleucyny wytwarzanej przez Corynebacterium glutamicum KCCM 80189 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 348/2010 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1398 z dnia 5 października 2020 r. dotyczące odnowienia zezwolenia na stosowanie Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 jako dodatku paszowego dla koni oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 886/2009 (posiadacz zezwolenia: All-Technology Ireland Ltd.) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1399 z dnia 5 października 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie butylohydroksyanizolu jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt z wyjątkiem kotów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1400 z dnia 5 października 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie estru etylowego kwasu β-apo-8’-karotenowego jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kur niosek i podrzędnych gatunków drobiu nieśnego i rzeźnego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1401 z dnia 2 października 2020 r. przewidująca tymczasowe odstępstwo od dyrektywy Rady 66/401/EWG w odniesieniu do wymogów dotyczących obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 6651) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

REKLAMA