REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Decyzja Rady (UE) 2021/1180 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do przyjęcia w drodze procedury pisemnej przez uczestników Porozumienia w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych decyzji zmieniającej postanowienia tego porozumienia dotyczące stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego

Strony 97 - 97 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/1181 z dnia 13 lipca 2021 r. dotycząca stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Handlu utworzonego na mocy Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu w odniesieniu do przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu ds. Handlu

Strony 99 - 99 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1182 z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących wyrobów medycznych, opracowanych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1183 z dnia 16 lipca 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących niektórych wyrobów budowlanych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 103 - 103 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Trybunału Obrachunkowego nr 41/2021 w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE

Strony 106 - 106 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/1169 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie zmiany decyzji 1999/70/WE dotyczącej zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych, w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Národná banka Slovenska

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zalecenie Rady (UE) 2021/1170 z dnia 15 lipca 2021 r. zmieniające zalecenie (UE) 2020/912 w sprawie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE oraz ewentualnego zniesienia takiego ograniczenia

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2021 Komitetu ds. Transportu Lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca załącznik 1 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przewozu kolejowego i drogowego rzeczy i osób oraz decyzję nr 2/2019 Komitetu w sprawie środków przejściowych służących utrzymaniu płynnego ruchu kolejowego między Szwajcarią a Unią Europejską [2021/1171]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1158 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wymogów w zakresie projektu, budowy i działania oraz norm dotyczących badań dla wyposażenia morskiego i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1170 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1163 z dnia 24 czerwca 2021 r. określające przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) i uchylające decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1164 z dnia 12 lipca 2021 r. obejmujące nazwę „Willamette Valley” (ChOG) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r. zezwalające na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiające ich wykazy (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1166 z dnia 15 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 w odniesieniu do odroczenia daty rozpoczęcia stosowania scenariuszy standardowych w odniesieniu do operacji wykonywanych w zasięgu widoczności wzrokowej lub poza zasięgiem widoczności wzrokowej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Decyzja delegowana Komisji (UE) 2021/1167 z dnia 27 kwietnia 2021 r. ustanawiająca wieloletni program Unii dotyczący gromadzenia danych biologicznych, środowiskowych, technicznych i społeczno-ekonomicznych oraz zarządzania nimi w sektorze rybołówstwa i akwakultury od 2022 r.

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1168 z dnia 27 kwietnia 2021 r. ustanawiająca wykaz obowiązkowych połowów kontrolnych na morzu oraz progi w ramach wieloletniego unijnego programu gromadzenia danych i zarządzania nimi w sektorze rybołówstwa i akwakultury od 2022 r.

Strony 92 - 92 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1161 z dnia 13 lipca 2021 r. zmieniająca decyzję 2011/891/UE i decyzje wykonawcze (UE) 2017/1211, (UE) 2017/1212, (UE) 2017/2449, (UE) 2019/2085 i (UE) 2019/2086 w odniesieniu do posiadacza zezwolenia na wprowadzanie do obrotu produktów zawierających niektóre organizmy zmodyfikowane genetycznie, składających się z nich lub z nich wyprodukowanych oraz do jego przedstawiciela w Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 5148) (Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Poprawki do regulaminu ONZ nr 44 [2020/1223] –Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń przytrzymujących dla dzieci przebywających w pojazdach o napędzie silnikowym („urządzenia przytrzymujące dla dzieci”) [2021/1162]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1147 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiające Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1148 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1149 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiające Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Dyrektywa Rady (UE) 2021/1159 z dnia 13 lipca 2021 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w zakresie tymczasowych zwolnień w imporcie i niektórych dostawach, w odpowiedzi na pandemię COVID-19

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1160 z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 w odniesieniu do ograniczonego obszaru połowu szprota i ograniczonego obszaru połowu gładzicy w Morzu Północnym

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2021/1150 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2018/1862 oraz (UE) 2019/818 w odniesieniu do ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1151 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2019/816 oraz (UE) 2019/818 w odniesieniu do ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1152 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 oraz (UE) 2019/817 w odniesieniu do ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA