REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1078 z dnia 14 kwietnia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/523 poprzez określenie wytycznych inwestycyjnych dotyczących Funduszu InvestEU

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1079 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/880 w sprawie wprowadzania i przywozu dóbr kultury

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1080 z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 16, 37 i 41 oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 1, 3 i 9 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 90 - 90 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2021/1081 z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję (UE) 2018/1220 w sprawie regulaminu zespołu, o którym mowa w art. 143 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046

Strony 99 - 99 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) [2021/1074] z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie tymczasowego wyłączenia niektórych ekspozycji wobec banków centralnych z miary ekspozycji całkowitej w związku z pandemią COVID-19 i uchylającej decyzję (UE) 2020/1306 (EBC/2021/27) ( Dz.U. L 230 I z 30.6.2021 )

Strony 102 - 102 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/1075 z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję 2013/488/UE w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/1076 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie mianowania dwóch zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Czeską

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE ( Dz.U. L 117 z 5.5.2017 )

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1067 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w paśmie częstotliwości 5 945 –6 425 MHz celem wdrożenia systemów dostępu bezprzewodowego, w tym lokalnych sieci radiowych (WAS/RLANs) (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4240)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej

Strony 159 - 159 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1068 z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1628 w odniesieniu do jego przepisów przejściowych dotyczących niektórych maszyn wyposażonych w silniki o zakresach mocy co najmniej 56 kW i nie większym niż 130 kW oraz co najmniej 300 kW, w celu zaradzenia skutkom kryzysu związanego z COVID-19 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacja na temat wejścia w życie Umowy w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Unią Europejską a Japonią

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/1069 z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2020/1579 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim oraz rozporządzenie (UE) 2021/92 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów na rok 2021 w wodach Unii i w wodach nienależących do Unii

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1070 z dnia 28 czerwca 2021 r. ustanawiające na czas określony szczególne środki zwalczania zakażenia wirusem choroby guzowatej skóry bydła (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1071 z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/442 oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/521 dotyczące mechanizmu uzależniającego wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/1072 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od decyzji 2013/471/UE w sprawie przyznawania diet dziennych i zwrotu kosztów podróży członkom Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i ich zastępcom w związku z utrudnieniami w podróżowaniu spowodowanymi przez pandemię COVID-19 w Unii

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1073 z dnia 28 czerwca 2021 r. ustanawiająca specyfikacje techniczne i zasady do celów wdrożenia ram zaufania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID ustanowionych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1061 z dnia 28 czerwca 2021 r. wydłużające okres odniesienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1429 ustanawiającego środki na rzecz zrównoważonego rynku kolejowego w związku z epidemią COVID-19

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1062 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie sprostowania szwedzkiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 965/2012 ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1063 z dnia 28 czerwca 2021 r. zatwierdzające alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 3 i 4

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1064 z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/520 w odniesieniu do konfiguracji kodu identyfikacyjnego zwierzęcia do celów identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych w zastosowaniu do Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do Irlandii Północnej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA