REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1120 z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1121 z dnia 8 lipca 2021 r. określające szczegółowo dane statystyczne, które państwa członkowskie mają przekazywać na temat kontroli produktów wprowadzanych na rynek Unii w odniesieniu do bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymaganiami (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1122 z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1368 poprzez dodanie norweskiej międzybankowej stopy procentowej (NIBOR) oraz usunięcie londyńskiej międzybankowej stopy procentowej (LIBOR) z wykazu kluczowych wskaźników referencyjnych stosowanych na rynkach finansowych ustanowionego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1123 z dnia 8 lipca 2021 r. zawieszające środki polityki handlowej dotyczące niektórych produktów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2020/1646 w następstwie rozstrzygnięcia sporu handlowego w ramach Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów w Światowej Organizacji Handlu

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich (UE) 2021/1124 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie mianowania dwóch sędziów i dwóch rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2021/1125 z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie odmowy włączenia produktu leczniczego wydawanego na receptę „Zinc-D-gluconate” do wykazu produktów leczniczych, które nie mają zawierać zabezpieczeń, o których mowa w art. 54 lit. o) dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1126 z dnia 8 lipca 2021 r. ustanawiająca równoważność zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Szwajcarię z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/1116 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów przewidzianych w Protokole wykonawczym do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Gabońską a Wspólnotą Europejską (2021–2026)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/1117 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Gabońską a Wspólnotą Europejską (2021–2026)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Protokół Wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Gabońską a Wspólnotą Europejską (2021–2026)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1118 z dnia 26 marca 2021 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających metodę, która ma być stosowana przez organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji do szacowania wymogu, o którym mowa w art. 104a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE, oraz wymogu połączonego bufora dla podmiotów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na poziomie skonsolidowanej grupy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, jeżeli grupa restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie podlega tym wymogom wspomnianej dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 117 z dnia 5 maja 2017 r.)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1804 z dnia 28 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 809/2014 w odniesieniu do zmian wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność, kontroli zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz systemu kontroli w odniesieniu do wzajemnej zgodności (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 276 z dnia 29 października 2019 r.)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/1113 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany załącznika XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) oraz protokołu 37 zawierającego wykaz przewidziany w art. 101 do Porozumienia EOG

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja NR 1/2021 Komitetu Stowarzyszenia UE–Gruzja w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zaktualizowania załącznika XIII (Zbliżenie przepisów celnych) do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony [2021/1114]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2021 Komisji Mieszanej UE–CTC z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zmian załączników I i III do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1109 z dnia 1 lipca 2021 r. ustanawiające zamknięcie połowów czerwonej krewetki głębinowej w podobszarach geograficznych GFCM 9, 10 i 11 w odniesieniu do niektórych statków pływających pod banderą Włoch

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1110 z dnia 6 lipca 2021 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ametoktradyny, biksafenu, fenazachiny, spinetoramu, teflutryny i tienkarbazonu metylowego w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1111 z dnia 6 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2021/1112 z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję 2013/767/UE w odniesieniu do przedłużenia mandatu organizacji członkowskich grup dialogu obywatelskiego zajmujących się sprawami objętymi wspólną polityką rolną

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1096 z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 w odniesieniu do przepisów dotyczących etykietowania napojów spirytusowych poddanych kupażowaniu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1097 z dnia 1 lipca 2021 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Garbanzo de Fuentesaúco” (ChOG) ]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1098 z dnia 2 lipca 2021 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 24-epibrasinolidu, wyciągu z bulw Allium cepa L., cyflumetofenu, fludioksonilu, fluroksypyru, 5-nitrogwajakolanu sodu, o-nitrofenolanu sodu i p-nitrofenolanu sodu w określonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1099 z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

REKLAMA