REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/608 z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1793 w sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i środków nadzwyczajnych regulujących wprowadzanie do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich, wykonujące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 i (WE) nr 178/2002

Strony 119 - 119 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/609 z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/439 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych oraz sterylizacji produktów stosowanych w ochronie zdrowia

Strony 150 - 150 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/610 z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/437 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących medycznych środków transportu i ich wyposażenia, urządzeń do anestezji i oddychania, biologicznej oceny wyrobów medycznych, opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych, sterylizacji produktów stosowanych w ochronie zdrowia, badań klinicznych wyrobów medycznych na ludziach, nieaktywnych implantów chirurgicznych, wyrobów medycznych wykorzystujących tkanki zwierzęce i ich pochodne, elektroakustyki i medycznych urządzeń elektrycznych

Strony 153 - 153 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/611 z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/438 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących biologicznej oceny wyrobów medycznych, opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych, sterylizacji produktów stosowanych w ochronie zdrowia i badań klinicznych wyrobów medycznych na ludziach

Strony 158 - 158 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 ( Dz.U. L 3 z 5.1.2005 )

Strony 162 - 162 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) nr 509/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii ( Dz.U. L 156 z 16.6.2012 )

Strony 161 - 161 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów zwolnionych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału ( Dz.U. L 150 z 7.6.2019 )

Strony 163 - 163 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/596 z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2003/467/WE w zakresie uzyskania przez Chorwację statusu państwa oficjalnie wolnego od brucelozy w odniesieniu do stad bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 2260) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/597 z dnia 12 kwietnia 2021 r. ustanawiająca środki nadzwyczajne w odniesieniu do potwierdzonych przypadków zarażenia małym chrząszczem ulowym we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 2365)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/598 z dnia 14 grudnia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących przypisywania wag ryzyka ekspozycjom związanym z kredytowaniem specjalistycznym (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/599 z dnia 7 kwietnia 2021 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Rheinisches Zuckerrübenkraut”/„Rheinischer Zuckerrübensirup”/„Rheinisches Rübenkraut” (ChOG)]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/600 z dnia 7 kwietnia 2021 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/601 z dnia 13 kwietnia 2021 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2022, 2023 i 2024, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/602 z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/603 z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Belgii

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/586 z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję 2007/330/WE znoszącą zakaz przemieszczania niektórych produktów zwierzęcych na wyspie Cypr zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 866/2004 i ustanawiającą warunki przemieszczania tych produktów w odniesieniu do „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” (ChNP) (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 2386) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/587 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 359/2011 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/588 z dnia 6 kwietnia 2021 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Stelvio”/„Stilfser” (ChNP)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/589 z dnia 9 kwietnia 2021 r. zmieniające po raz 320. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/590 z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające załączniki II i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aklonifenu, boskalidu, mleka krowiego, etofenproksu, pirofosforanu żelaza, L-cysteiny, lambda-cyhalotryny, hydrazydu kwasu maleinowego, mefentriflukonazolu, 5-nitrogwajakolanu sodu, o-nitrofenolanu sodu, p-nitrofenolanu sodu i triklopyru w określonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/591 z dnia 12 kwietnia 2021 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę („Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” (ChNP))

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/592 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłożenia w imieniu Unii Europejskiej wniosku o włączenie chloropiryfosu do załącznika A do Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/593 z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Europejskiego Komitetu ds. Opracowywania Norm w Żegludze Śródlądowej oraz na forum Centralnej Komisji ds. Żeglugi na Renie, w kwestii przyjęcia norm dotyczących zharmonizowanych usług informacji rzecznej

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/594 z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii na forum Europejskiego Komitetu ds. Opracowywania Norm w Żegludze Śródlądowej oraz na forum Centralnej Komisji ds. Żeglugi na Renie, w sprawie przyjęcia norm dotyczących kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/595 z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję 2011/235/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

REKLAMA