REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/580 z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/1366 w odniesieniu do podstawy przydziału wkładu finansowego w sektorze pszczelarskim

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/581 z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie obrazów sytuacji europejskiego systemu nadzorowania granic (EUROSUR)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/582 z dnia 9 kwietnia 2021 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz wyrobów walcowanych płaskich z aluminium pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/583 z dnia 9 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/1073 w sprawie równoważności uznanych rynków kontraktów w Stanach Zjednoczonych Ameryki zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 116 - 116 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/576 z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 978/2012 w celu włączenia Republiki Uzbekistanu do państw korzystających z preferencji taryfowych w ramach GSP+

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/577 z dnia 29 stycznia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 w odniesieniu do treści i formatu informacji niezbędnych do stosowania art. 112 ust. 4 i art. 115 ust. 5, które mają być zawarte w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym, o którym mowa w art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/578 z dnia 29 stycznia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 w odniesieniu do wymogów dotyczących gromadzenia danych na temat wielkości sprzedaży przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych oraz ich stosowania u zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/579 z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2019/615 w sprawie wspierania przez Unię działań prowadzących do konferencji przeglądowej 2020 stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2021/569 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/1/2021)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/570 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Protokołu do Eurośródziemnomorskiego przejściowego układu stowarzyszeniowego w sprawie handlu i współpracy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Autonomią Palestyńską Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy dotyczącej ogólnych zasad jej uczestnictwa w programach unijnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół do Eurośródziemnomorskiego przejściowego układu stowarzyszeniowego w sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, z drugiej strony,w sprawie umowy ramowej między unią europejską a Autonomią Palestyńską Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa w programach unijnych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/571 z dnia 20 stycznia 2021 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do wykazu substancji, które można dodawać do preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt, żywności dla dzieci oraz produktów zbożowych przetworzonych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/572 z dnia 20 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/127 w odniesieniu do daty rozpoczęcia stosowania niektórych jego przepisów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/573 z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/625 w odniesieniu do warunków przywozu żywych ślimaków, produktów złożonych i osłonek wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/574 z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2017/375 i (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej prosulfuron (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/575 z dnia 30 marca 2021 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 83 z 22 marca 2012 r.)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/173 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającej Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska, Europejską Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Cyfryzacji, Europejską Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych, Europejską Radę ds. Innowacji i Agencję Wykonawczą ds. MŚP, Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury oraz uchylającej decyzje wykonawcze 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE i 2013/770/UE ( Dz.U. L 50 z 15.2.2021 )

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2021/561 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/1/2021)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/562 z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2020/1809 dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 2349) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/563 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ważności niektórych decyzji dotyczących wiążących informacji o pochodzeniu (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 2072) (Jedynie teksty w języku francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

Strony 117 - 117 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/564 z dnia 17 marca 2021 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych i państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro oraz uchylające wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1284 (wersja przekształcona) (EBC/2021/9)

Strony 121 - 121 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/565 z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające wytyczne (UE) 2019/1265 w sprawie krótkoterminowej stopy procentowej dla euro (€STR) (EBC/2021/10)

Strony 128 - 128 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/566 z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: abamektyna, Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai szczepy ABTS-1857 i GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotyp H-14) szczep AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki szczepy ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 i EG 2348, Beauveria bassiana szczepy ATCC 74040 i GHA, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodynil, dichlorprop-P, fenpiroksymat, fosetyl, mepanipirym, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) szczep BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, pirymikarb, Pseudomonas chlororaphis szczep MA342, pirymetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (wcześniejsza nazwa: S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (wcześniejsza nazwa: T. harzianum) szczepy ICC012, T25 i TV1, Trichoderma atroviride (wcześniejsza nazwa: T. harzianum) szczep T11, Trichoderma gamsii (wcześniejsza nazwa: T. viride) szczep ICC080, Trichoderma harzianum szczepy T-22 i ITEM 908, trichlopyr, trineksapak, tritikonazol oraz ziram (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/567 z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka wyciąg wodny z kiełkujących nasion łubinu białego słodkiego (Lupinus albus), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA