REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/568 z dnia 6 kwietnia 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotyczącego Zjednoczonego Królestwa w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych produktów drobiowych w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/535 z dnia 31 marca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 w odniesieniu do jednolitych procedur i specyfikacji technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnych cech konstrukcyjnych i bezpieczeństwa (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/557 z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/2402 w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/558 z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do dostosowań ram sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy gospodarczej w odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

REKLAMA

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/555 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (tekst jednolity)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/556 z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2017/1529 i (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji podstawowej chlorek sodu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/404 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których zezwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/405 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające wykazy państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 118 - 118 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/403 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i (UE) 2017/625 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt i wzorów świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania do Unii i przemieszczania między państwami członkowskimi przesyłek określonych kategorii zwierząt lądowych i ich materiału biologicznego oraz urzędowej certyfikacji dotyczącej takich świadectw i uchylające decyzję 2010/470/UE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/553 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyznania Grecji, Hiszpanii i Malcie odstępstw dotyczących dostarczania danych statystycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 1937)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2021/554 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie formy, treści, terminów i stopnia szczegółowości zgłoszeń dokonywanych zgodnie z procedurami określonymi w art. 32 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/550 z dnia 26 marca 2021 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Radicchio Rosso di Treviso” (ChOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/551 z dnia 30 marca 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie ekstraktu z kurkumy, olejku z kurkumy, oleożywicy z kurkumy otrzymywanych z kłączy Curcuma longa L. jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oraz nalewki z kurkumy otrzymywanej z kłączy Curcuma longa L. jako dodatku paszowego dla koni i psów

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/552 z dnia 30 marca 2021 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „DEC-AHOL® Product Family”

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory ( Dz.U. L 206 z 22.7.1992 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 2, s. 102)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/544 z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 2107) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/545 z dnia 26 marca 2021 r. upoważniająca laboratoria w Brazylii, Chinach, Kambodży, Meksyku, Republice Południowej Afryki, Tunezji, Ukrainie i Zjednoczonym Królestwie do przeprowadzania testów serologicznych w celu monitorowania skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie u psów, kotów i fretek domowych (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 1953) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/546 z dnia 29 marca 2021 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz elementów wyciskanych z aluminium pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/547 z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1715 w odniesieniu do procedur opracowania i korzystania z systemu ADIS i systemu EUROPHYT, wydawania elektronicznych świadectw zdrowia zwierząt, świadectw urzędowych, świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych i dokumentów handlowych, stosowania podpisów elektronicznych i funkcjonowania systemu TRACES oraz uchylające decyzję 97/152/WE

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/548 z dnia 29 marca 2021 r. poddające rejestracji przywóz przewodów światłowodowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/549 z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające po raz 319. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/536 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2008/971/WE w odniesieniu do równoważności leśnego materiału rozmnożeniowego produkowanego w Zjednoczonym Królestwie (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/537 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2003/17/WE i 2005/834/WE w odniesieniu do równoważności inspekcji polowych i równoważności kontroli praktyk dotyczących zachowania odmian gatunków roślin rolniczych przeprowadzanych w Zjednoczonym Królestwie (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/538 z dnia 26 marca 2021 r. dotyczące wykonania art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/539 z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1222/2014 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących określenia metody identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemowym oraz definiowania podkategorii globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA