REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2021/471 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2020/1826 (ATALANTA/2/2021)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2021/472 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wspólnego podejścia do ustanowienia systematycznego nadzoru nad SARS-CoV-2 i jego wariantami w ściekach w UE

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/466 z dnia 17 listopada 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez określenie liczby i nazwy zmiennych dla dziedziny „dochody i warunki życia”, dotyczących zdrowia i jakości życia

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/467 z dnia 16 marca 2021 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Volailles d’Ancenis” (ChOG)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/468 z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do gatunków roślin zawierających pochodne hydroksyantracenu

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/469 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia wniosku o przyznanie statusu podmiotu traktowanego jako nowy producent eksportujący w odniesieniu do ostatecznych środków antydumpingowych wprowadzonych wobec przywozu ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1198

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/470 z dnia 18 marca 2021 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2020/489 w sprawie mianowania specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej ds. dialogu między Belgradem a Prisztiną oraz innych regionalnych kwestii Bałkanów Zachodnich

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/463 z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Administracyjnego ustanowionego Konwencją celną dotyczącą międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR w odniesieniu do zmian tej konwencji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/464 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie niezatwierdzenia wyciągu z papryki Capsicum annuum L. var. annuum, grupa Longum, jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/465 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1749 z dnia 7 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ( Dz.U. L 421 z 14.12.2020 )

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych ( Dz.U. L 178 z 28.6.2013 )

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2021/417 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/462 z dnia 15 marca 2021 r. ustalająca ostateczny przydział pomocy unijnej państwom członkowskim na owoce i warzywa dla szkół oraz na mleko dla szkół na okres od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 lipca 2022 r. oraz zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/467 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 1571)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Sterującego w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących ograniczenia określonych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach działań prowadzonych przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/457 z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/161 w odniesieniu do odstępstwa od obowiązku wycofania przez hurtowników niepowtarzalnego identyfikatora produktów wywożonych do Zjednoczonego Królestwa (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/458 z dnia 10 marca 2021 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Πατάτα Νάξου” (Patata Naxou) (ChOG)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/459 z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej fenpyrazamina (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/460 z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotyczącego Ukrainy w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych towarów drobiowych, w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/461 z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do terminu przyjmowania wniosków o uznanie organów kontrolnych i jednostek certyfikujących do celów równoważności w ramach ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/456 z dnia 12 marca 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/1604 w odniesieniu do określenia wartości odniesienia dla niektórych importerów i producentów na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 1155)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/452 z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie sprostowania rumuńskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/453 z dnia 15 marca 2021 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących sprawozdawczości z tytułu ryzyka rynkowego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/454 z dnia 12 marca 2021 r. ponownie przedłużająca obowiązywanie tymczasowego odstępstwa od regulaminu wewnętrznego Rady, wprowadzonego decyzją (UE) 2020/430, w związku z utrudnieniami w podróżowaniu spowodowanymi przez pandemię COVID-19 w Unii

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA