REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/455 z dnia 15 marca 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1326 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej aparatów i łączników sterowniczych oraz urządzeń multimedialnych

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/450 z dnia 10 marca 2021 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2020/1809 dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 1711)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/444 z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1294/2013

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/445 z dnia 12 marca 2021 r. uchylające rozporządzenie (UE) nr 270/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/446 z dnia 12 marca 2021 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/447 z dnia 12 marca 2021 r. określające zmienione wartości wskaźników emisyjności na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021–2025 zgodnie z art. 10a ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/448 z dnia 12 marca 2021 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/449 z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie uchylenia decyzji 2011/172/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/429 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przedłużenia czasu trwania mandatu Komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do ochrony zwierząt podczas transportu w Unii i poza nią

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/430 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do Deklaracji z Kioto w sprawie poprawy zapobiegania przestępczości, wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i praworządności: w kierunku realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 na XIV Kongresie ONZ na temat Zapobiegania Przestępczości i Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych, który odbędzie się w dniach 7–12 marca 2021 r. w Kioto (Japonia)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/431 z dnia 10 marca 2021 r. przyznająca niektórym państwom członkowskim odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 1490)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/432 z dnia 1 marca 2021 r. zmieniająca decyzję (UE) 2017/1198 w sprawie przekazywania przez właściwe organy krajowe Europejskiemu Bankowi Centralnemu planów finansowania instytucji kredytowych (EBC/2021/7)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja NR 2/WE/2020 z dnia 11 lutego 2021 r. Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią odnosząca się do wpisania organów oceny zgodności do wykazu zawartego w załączniku sektorowym dotyczącym końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu radiowego [2021/433]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja nr 3/WE/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią odnosząca się do wpisania organów oceny zgodności do wykazu zawartego w załączniku sektorowym dotyczącym końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu radiowego [2021/434]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/435 z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 288/2014 w odniesieniu do zmian we wzorach programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, aby zapewnić pomoc w ramach celu tematycznego „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność”

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/436 z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207 w odniesieniu do zmian we wzorze sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/437 z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 w odniesieniu do wzoru przekazywania danych finansowych, wzoru wniosku o płatność zawierającego dodatkowe informacje dotyczące instrumentów finansowych oraz wzoru zestawienia wydatków

Strony 107 - 107 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/438 z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 184/2014 w zakresie dodania nowego celu tematycznego do klasyfikacji kategorii interwencji w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”

Strony 147 - 147 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/439 z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 215/2014 poprzez dodanie nowego celu tematycznego do klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do EFRR, EFS i Funduszu Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

Strony 149 - 149 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/440 z dnia 8 marca 2021 r. ustanawiające zamknięcie połowów północnego tuńczyka białego w Oceanie Atlantyckim na północ od 5° N w odniesieniu do statków pływających pod banderą Portugalii

Strony 151 - 151 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/441 z dnia 11 marca 2021 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 154 - 154 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/442 z dnia 11 marca 2021 r. poddające wywóz niektórych produktów wymogowi uzyskania pozwolenia na wywóz

Strony 190 - 190 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/443 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Partnerstwa ustanowionej Umową o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, w odniesieniu do daty ustania tymczasowego stosowania zgodnie z tą umową o handlu i współpracy

Strony 198 - 198 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/424 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w stosunku do alternatywnej metody standardowej w odniesieniu do ryzyka rynkowego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/425 z dnia 9 marca 2021 r. zawieszające środki polityki handlowej dotyczące niektórych produktów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2020/1646 w następstwie rozstrzygnięcia sporu handlowego w ramach Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów w Światowej Organizacji Handlu

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA