REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2504 z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniające załączniki III i V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych i świadectw urzędowych do celów wprowadzania na terytorium Unii przesyłek niektórych produktów rybołówstwa i wysoko przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wzoru poświadczenia prywatnego na potrzeby wprowadzania niektórych produktów złożonych do Unii

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2505 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia regulaminu Wspólnego Komitetu

Strony 87 - 87 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/2506 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie środków ochrony budżetu Unii przed naruszeniami zasad państwa prawnego na Węgrzech

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2507 z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję 2010/452/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

Strony 110 - 110 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2508 z dnia 9 grudnia 2022 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do przemysłu włókienniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8984)

Strony 112 - 112 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2509 z dnia 15 grudnia 2022 r. określająca limity ilościowe oraz przydział kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 9109)

Strony 162 - 162 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2022/2510 z dnia 8 grudnia 2022 r. ustanawiające europejskie ramy oceny chemikaliów i materiałów „bezpiecznych i zrównoważonych na etapie projektowania”

Strony 179 - 179 Pobierz pdf

Decyzja delegowana Urzędu Nadzoru EFTA nr 204/22/COL z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję nr 196/22/COL w sprawie środków nadzwyczajnych w Norwegii w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na podstawie art. 259 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2016/429 oraz art. 21, 39 i 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 [2022/2511]

Strony 206 - 206 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2453 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające wykonawcze standardy techniczne określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/637 w odniesieniu do ujawniania informacji na temat ryzyk z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2454 z dnia 14 grudnia 2022 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania dyrektywy 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do sprawozdawczości nadzorczej dotyczącej koncentracji ryzyka oraz transakcji dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi do grupy

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2480 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 w odniesieniu do decyzji europejskich organizacji normalizacyjnych dotyczących norm europejskich i europejskich dokumentów normalizacyjnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2481 z dnia 14 grudnia 2022 r. ustanawiająca program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r.

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2482 z dnia 12 grudnia 2022 r. zatwierdzające zmianę w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego [„Comtés Rhodaniens” (ChOG)]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2483 z dnia 12 grudnia 2022 r. zatwierdzające zmianę w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego [„Saumur” (ChNP)]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2484 z dnia 12 grudnia 2022 r. obejmujące nazwę „Rivierenland” (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2485 z dnia 12 grudnia 2022 r. obejmujące nazwę [„Rosalia” (ChNP)] ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2486 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2487 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Kanady, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2488 z dnia 14 listopada 2022 r. określająca stanowisko, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na forum Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przystąpienia Królestwa Arabii Saudyjskiej do Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

Strony 88 - 88 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2489 z dnia 25 listopada 2022 r. dotycząca stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na 42. posiedzeniu Stałego Komitetu Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk („konwencji berneńskiej”)

Strony 90 - 90 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2490 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Komisji Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa do podjęcia negocjacji dotyczących kompleksowej umowy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

Strony 92 - 92 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie (UE) 2022/2491 z dnia 8 grudnia 2022 r. upoważniająca Komisję Europejską do prowadzenia negocjacji, w imieniu państw członkowskich, dotyczących postanowień kompleksowej umowy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony wchodzących w zakres kompetencji państw członkowskich

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2492 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii, na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994, dotyczącej zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Strony 96 - 96 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2493 z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

Strony 98 - 98 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/2494 z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia złożonego przez Litwę wniosku o korektę docelowych parametrów skuteczności działania na trzeci okres odniesienia (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8985)

Strony 99 - 99 Pobierz pdf

REKLAMA