REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylająca dyrektywę (UE) 2016/1148 (dyrektywa NIS 2)

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2556 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2009/65/WE, 2009/138/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 oraz (UE) 2016/2341 w odniesieniu do operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego

Strony 153 - 153 Pobierz pdf

REKLAMA

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2557 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie odporności podmiotów krytycznych i uchylająca dyrektywę Rady 2008/114/WE

Strony 164 - 164 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych ( Dz.U. L 196 z 25.7.2022 )

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2022/2571 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG odnośnie do zmiany załącznika XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) i protokołu 37 (zawierającego wykaz przewidziany w art. 101) do Porozumienia EOG (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2572 z dnia 19 grudnia 2022 r. za pomocą której zwraca się ona do Komisji o przedłożenie analizy uzupełniającej ocenę skutków wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115, i o zaproponowanie kolejnych działań, w stosownych przypadkach i w zależności od wyników analizy

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2561 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób (ujednolicenie) (Tekst o znaczeniu dla EOG)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2562 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Tajlandii, z drugiej strony

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Umowa Ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Tajlandii, z drugiej strony

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/2563 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2283 otwierającego i ustalającego sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Strony 109 - 109 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2564 z dnia 16 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2064 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 w zakresie ustanowienia wyłączenia de minimis z obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów gatunków dennych w Morzu Adriatyckim i południowo-wschodnim Morzu Śródziemnym

Strony 126 - 126 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2565 z dnia 11 października 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/444 o przepisy dotyczące ustanowienia ram monitorowania i ewaluacji

Strony 130 - 130 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2566 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli

Strony 134 - 134 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2567 z dnia 13 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/274 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli

Strony 139 - 139 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2568 z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Strony 147 - 147 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2569 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas 19. sesji Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES CoP 19) (Panama, Republika Panamy, 14–25 listopada 2022 r.) i w sprawie przedłożenia gatunków do umieszczenia w załączniku III do CITES

Strony 186 - 186 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2570 z dnia 24 listopada 2022 r. niezatwierdzająca azotanu srebra jako substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 7 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Strony 233 - 233 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1994 z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniające wykonawcze standardy techniczne ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/451 w odniesieniu do funduszy własnych, obciążenia aktywów, płynności i sprawozdawczości do celów określania globalnych instytucji o znaczeniu systemowym

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa Rady (UE) 2022/2523 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2524 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 w sprawie zmiany koncesji dotyczącej wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

UMOWA MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A NOWĄ ZELANDIĄ NA PODSTAWIE ART. XXVIII UKŁADU OGÓLNEGO W SPRAWIE TARYF CELNYCH I HANDLU (GATT) 1994 W SPRAWIE ZMIANY KONCESJI DOTYCZĄCEJ WSZYSTKICH KONTYNGENTÓW TARYFOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE KONCESYJNEJ UE CLXXV W NASTĘPSTWIE WYSTĄPIENIA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UNII EUROPEJSKIEJ

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Zawiadomienie dotyczące daty wejścia w życie zmiany załączników 10-A i 10-B do umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/2525 z dnia 21 grudnia 2022 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2526 z dnia 23 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 w odniesieniu do czasowego składowania odpadów rtęciowych w postaci ciekłej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

REKLAMA