REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2400 z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniającego załączniki IV i V do rozporządzenia (UE) 2019/1021 dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 317 z dnia 9 grudnia 2022 r.)

Strony 169 - 169 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2022/2353 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wzmocnienia zdolności sił zbrojnych Bośni i Hercegowiny (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 311 z dnia 2 grudnia 2022 r.)

Strony 170 - 170 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 174 z dnia 3 czerwca 2020 r.)

Strony 171 - 171 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2473 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznające niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2512 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie nieakceptowania dokumentów podróży Federacji Rosyjskiej wydawanych w Ukrainie i Gruzji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2513 z dnia 26 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/891 w odniesieniu do maksymalnej kwoty wsparcia z tytułu wycofania z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji owoców i warzyw

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2514 z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 717/2014 w odniesieniu do okresu jego stosowania

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2515 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania na rok 2023 nieograniczonego bezcłowego dostępu do rynku Unii niektórym towarom pochodzącym z Norwegii otrzymanym w wyniku przetwarzania produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2516 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie mianowania dwóch zastępców członków Komitetu Regionów, zaproponowanych przez Królestwo Hiszpanii

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2517 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie transportu drogowego towarów w odniesieniu do przyjęcia regulaminu wewnętrznego Wspólnego Komitetu oraz przedłużenia obowiązywania Umowy

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2022/2518 z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2519 z dnia 20 grudnia 2022 r. dotycząca specyfikacji technicznych i norm technicznych systemu e-CODEX, w tym dotyczących bezpieczeństwa oraz metod weryfikowania integralności i autentyczności

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2520 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych ustaleń dotyczących procesu przekazania i przejęcia systemu e-CODEX

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2521 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie sprostowania rumuńskiej wersji językowej dyrektywy Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/2522 z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję (UE) 2021/2255 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2022 r. (EBC/2021/54) (EBC/2022/45)

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2495 z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do ograniczeń w dostępie do wód Unii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2022/2496 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE, Euratom) 2020/2093 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2497 z dnia 12 października 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 w odniesieniu do okręgów Francji i Zjednoczonego Królestwa w ramach unijnej sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2498 z dnia 9 grudnia 2022 r. określające informacje techniczne odnoszące się do zbiorów danych badania reprezentacyjnego w dziedzinie „dochody i warunki życia” dotyczącego dostępu do usług na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2499 z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniające i sprostowujące rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/220 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2500 z dnia 13 grudnia 2022 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Keleméri bárányhús” (ChOG)]

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2501 z dnia 14 grudnia 2022 r. ustanawiające zamknięcie połowów czerwonej krewetki głębinowej w podobszarach geograficznych GFCM 8, 9, 10 i 11 w odniesieniu do statków pływających pod banderą Włoch o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 18 metrów i mniejszej niż 24 metry

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2502 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie sprostowania francuskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 965/2012 ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2503 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/627 w odniesieniu do praktycznych rozwiązań dotyczących przeprowadzania kontroli urzędowych żywych małży i produktów rybołówstwa lub kontroli urzędowych związanych z promieniowaniem ultrafioletowym

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

REKLAMA