REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Rady (WPZiB) 2021/1002 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykonania decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi ( Dz.U. L 219 I z 21.6.2021 )

Strony 106 - 106 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2021/997 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi ( Dz.U. L 219 I z 21.6.2021 )

Strony 107 - 107 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2463 z dnia 14 grudnia 2022 r. ustanawiające instrument wsparcia dla Ukrainy na 2023 r. (pomoc makrofinansowa +)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/2465 z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2466 z dnia 9 grudnia 2022 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Nuez de Pedroso” (ChNP)]

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2467 z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 86 - 86 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2468 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2325 w odniesieniu do uznania organu kontrolnego „IMOCERT Latinoamérica Ltda” do celów przywozu produktów ekologicznych do Unii

Strony 89 - 89 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2469 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Ceł ustanowionego na mocy Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru w odniesieniu do zmiany protokołu 1 dotyczącego definicji „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2470 z dnia 14 grudnia 2022 r. ustanawiająca środki niezbędne do rozwoju technicznego i wdrożenia scentralizowanego systemu służącego do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN)

Strony 107 - 107 Pobierz pdf

Decyzja NR 1/2022 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Unia Europejska/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 24 listopada 2022 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego [2022/2471]

Strony 122 - 122 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2455 z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1217/2010 w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień badawczo-rozwojowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2456 z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1218/2010 w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień specjalizacyjnych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2457 z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1993 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej rozszerzone na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Indii, Indonezji, Malezji, Tajwanu i Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z tych państw

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2458 z dnia 14 grudnia 2022 r. wprowadzające zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1224/2009 odliczenia od kwot połowowych w roku 2022 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia innych stad w poprzednich latach i zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1926

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/2459 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stosowania podwyższonej opłaty wizowej w odniesieniu do Gambii

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/2460 z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie krajowego programu pomocy długoterminowej dla rolnictwa w północnych regionach Szwecji (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 9240)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2461 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „KZR INiG” w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych oraz w sprawie uchylenia decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/603

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2462 z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/2323 ustanawiającą europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2014/194/UE z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, uzgodnień między Unią Europejską a Republiką Islandii dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu ( Dz.U. L 106 z 9.4.2014 )

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/978 z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali ( Dz.U. L 167 z 24.6.2022 )

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 ( Dz.U. L 150 z 14.6.2018 )

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/2387 z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/655 w zakresie dostosowania przepisów dotyczących monitorowania emisji zanieczyszczeń gazowych z silników spalinowych wewnętrznego spalania w trakcie eksploatacji zamontowanych w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach w celu uwzględnienia silników o mocy mniejszej niż 56 kW i większej niż 560 kW ( Dz.U. L 316 z 8.12.2022 )

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2447 z dnia 30 września 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez określenie liczby i nazwy zmiennych przekazywanych co osiem lat w dziedzinie „zasoby pracy” dotyczących tematów „osoby młode na rynku pracy”, „poziom wykształcenia – informacje szczegółowe, z uwzględnieniem przypadków przerwania lub porzucenia nauki” oraz „praca a obowiązki rodzinne”

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2448 z dnia 13 grudnia 2022 r. ustanawiające operacyjne wytyczne dotyczące dowodów do celów wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju dotyczącymi biomasy leśnej i określonymi w art. 29 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA