Kategorie

Terminarz

24 cze 2021
22 wrz 2021
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania na kasach online przez podatników świadczących usługi kosmetyczne, fryzjerskie, budowlane, …
2021-07-01
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2021 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2021-07-05
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2021-07-05
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2021-07-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2021 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2021-07-07
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2021-07-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za czerwiec 2021 r.
2021-07-07
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2021-07-07
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za II kwartały 2021 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2021-07-08
Dodaj do kalendarza
Ostateczny termin na złożenie przez organizacje związkowe działające u pracodawcy informacji o liczbie członków według stanu zatrudnienia …
2021-07-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za czerwiec 2021 r. składane przez urzędy skarbowe
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2021 r. składane przez zarządy JST
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały 2021 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2021 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie …
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki …
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za II kwartały 2021 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia UWAGA! W …
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2021 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2021 r. przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za II kwartały 2021 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
INTRASTAT za miesiąc poprzedni
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2021 r. składane …
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez uczelnie publiczne, instytucje gospodarki budżetowej, …
2021-07-14
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2021 r. składane przez zarządy JST
2021-07-14
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2021 r. składane …
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, dysponentów …
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez spółdzielnie objęte obowiązkiem badania rocznych sprawozdań …
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2021 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające …
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez jednostki nieobjęte wpisem do KRS
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2021 r. przez pozostałych płatników
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez jednostki objęte wpisem do KRS
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Wpłata do PPK za czerwiec 2021 r.
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za II kwartały 2021 r. składane przez kierowników placówek
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych przez jednostki kontynuujące działalność
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni …
2021-07-16
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za czerwiec 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w czerwcu 2021 r. dochodów z pozarolniczej działalności …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za czerwiec 2021 r. lub INF-1
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w czerwcu 2021 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec 2021 r.
2021-07-20
Dodaj do kalendarza