| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa przelewu wierzytelności - WZÓR UMOWY

Umowa przelewu wierzytelności - WZÓR UMOWY

W ramach umowy Cedent przenosi na Cesjonariusza określone w umowie wierzytelności. Umowa musi wyraźnie określać wierzytelności, które są przedmiotem umowy.


UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:

1. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ......................... zwanym dalej Cedentem, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,

oraz

2. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ......................... zwanym dalej Cesjonariuszem, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


o następującej treści: 

§ 1

Cedent oświadcza, że przysługują mu wierzytelności  w stosunku do ............................, z siedzibą w ............................, zwanego dalej Dłużnikiem, wynikające z następujących umów pożyczek pieniężnych: 

1) umowa z dnia ................... – pożyczka w kwocie ..................... (...........................................) euro,

2) umowa z dnia ................... – pożyczka w kwocie ..................... (...........................................) euro,

3) umowa z dnia ................... – pożyczka w kwocie ..................... (...........................................) euro.

§ 2

Jako dowód istnienia wierzytelności Cedent przekazuje Cesjonariuszowi opisane w § 1 umowy pożyczki oraz oświadczenie zarządu Dłużnika, że wierzytelności wynikające z wskazanych umów na dzień zawarcia niniejszej umowy istnieją.

§ 3

Cedent przenosi na Cesjonariusza wskazane w § 1 wierzytelności. Przeniesienie wierzytelności następuje z chwilą podpisania niniejszej umowy. Wraz z przenoszonymi wierzytelnościami przechodzą na Cesjonariusza wszelkie związane z nimi prawa, w tym także roszczenie o zapłatę oprocentowania wynikającego z opisanych w § 1 umów pożyczek oraz  odsetek w przypadku opóźnienia w spełnieniu świadczenia przez Dłużnika.

§ 4

Cedent oświadcza, że wierzytelności określone w § 1 umowy:

1) nie są sporne ani co do zasady, ani co do wysokości, a ich przelew nie jest wyłączony przez przepisy prawa i zastrzeżenie umowne,

2) nie były przedmiotem innego przelewu, nie są obciążone prawami osób trzecich, ani zajęte przez organ egzekucyjny.

§ 5

Cedent zawiadomi Dłużnika o dokonanym przelewie niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy.

§ 6

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Cedenta.

§ 9

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
                  Cedent                                    Cesjonariusz

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa przelewu wierzytelnosci

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK