REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 79 poz. 484

USTAWA

z dnia 8 maja 1997 r.

o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres regulacji]

1. Ustawa reguluje zasady, ogólne warunki i tryb:

1) udzielania poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa, tworzenia zasobu majątkowego Skarbu Państwa oraz wykonywania zobowiązań z tych tytułów,

2) udzielania poręczeń i gwarancji przez niektóre osoby prawne,

3) udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

2. Poręczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stanowią jedyne dopuszczalne formy, w jakich organy państwa mogą ustanawiać, w drodze umowy, odpowiedzialność majątkową Skarbu Państwa za zobowiązania innych podmiotów.

Art. 2. [Pojęcia ustawowe]
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) poręczeniach udzielanych przez Skarb Państwa - należy przez to rozumieć poręczenia:

a) spłaty kredytów,

b) wykonania zobowiązań wynikających z obligacji,

c) wypłaty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty wystawowe,

2) gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa - należy przez to rozumieć gwarancje:

a) spłaty kredytów,

b) naprawienia szkód,

c) wykonania zobowiązań wynikających z obligacji wyemitowanych przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad,

3) poręczeniach lub gwarancjach udzielanych przez niektóre osoby prawne - należy przez to rozumieć poręczenia lub gwarancje udzielane przez nie będące bankami oraz zakładami ubezpieczeń następujące podmioty, uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania poręczeń lub gwarancji w ramach powierzonych im zadań państwowych lub w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej:

a) państwowe osoby prawne utworzone w drodze ustawy,

b) spółki prawa handlowego, w których akcje (udziały) stanowiące własność Skarbu Państwa przekraczają połowę kapitału akcyjnego (zakładowego),

c) spółdzielnie, w których wartość udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa przekracza połowę funduszu udziałowego,

d) fundacje, w których fundatorem jest Skarb Państwa,

e) osoby prawne, w których akcje (udziały) stanowiące własność Skarbu Państwa lub podmiotów, o których mowa pod lit. a)-d), przekraczają połowę kapitału akcyjnego (zakładowego) lub funduszu udziałowego,

f) fundacje, w których fundatorami są osoby prawne, o których mowa w lit. a)-d),

4) poręczeniach udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - należy przez to rozumieć poręczenia spłaty kredytów udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych,

5) rezydencie – należy przez to rozumieć rezydenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063 i z 1999 r. Nr 83, poz. 931),

6) nierezydencie – należy przez to rozumieć nierezydenta w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w pkt 5,

7) kredycie - należy przez to rozumieć:

a) kredyt udzielony przez bank-kredytodawcę będący rezydentem,

b) kredyt lub pożyczkę udzielone przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę będącego nierezydentem,

8) kredytobiorcy - należy przez to rozumieć odpowiednio kredytobiorcę lub pożyczkobiorcę będącego rezydentem,

9) prawie budżetowym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685 oraz z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348),

10) ustawie o obligacjach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. Nr 83, poz. 420 i Nr 118, poz. 574),

11) ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 184),

12) Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad – należy przez to rozumieć jednostkę utworzoną na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 86, poz. 958),

13) Krajowym Funduszu Autostradowym – należy przez to rozumieć fundusz, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 86, poz. 958).

Rozdział 2

Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów

Art. 3. [Gwarancje i poręczenia]

1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, lub minister właściwy do spraw finansów publicznych mogą udzielać, w imieniu Skarbu Państwa:

1) kredytodawcom krajowym i zagranicznym - poręczeń spłaty części lub całości kredytu bankowego i związanych z nim odsetek, jeżeli kwota poręczenia przekracza równowartość 1,5 mln EURO,

2) kredytodawcom będącym bankami zagranicznymi lub zagranicznymi instytucjami finansowymi - gwarancji spłaty kredytów wraz z odsetkami i innymi kosztami, jeżeli wymagają tego zasady lub zwyczaje międzynarodowe.

2. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, lub minister właściwy do spraw finansów publicznych mogą ograniczyć, w umowie poręczenia lub gwarancji, odpowiedzialność Skarbu Państwa do przypadków, w których niewywiązanie się kredytobiorcy ze spłaty kredytu nastąpiło na skutek zdarzeń w niej określonych, a w szczególności zdarzeń, o których mowa w art. 19 ust. 1.

3. Gwarancja może być udzielona również bankowi zagranicznemu lub zagranicznej instytucji finansowej, jeżeli taki bank lub instytucja udzieliły kredytodawcy gwarancji za kredytobiorcę.

4. Poręczenia lub gwarancje udzielane są na wniosek kredytobiorcy, kredytodawcy lub określonego w ust. 3 banku albo instytucji finansowej.

5. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może podwyższyć kwotę warunkującą możliwość udzielenia poręczenia, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie więcej jednak niż do kwoty 4,5 mln EURO.

Art. 4. [Udzielanie poręczeń i gwarancji]
Poręczenia i gwarancje są terminowe i udzielane są do kwoty z góry oznaczonej.
Art. 5. [Maksymalna wysokość]
1. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielone do wysokości 60% wykorzystanej kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją oraz do wysokości 60% odsetek od tej kwoty.

2. Rada Ministrów może udzielić poręczenia do wysokości wyższej niż określona w ust. 1 w przypadku przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Art. 6. [Poręczenie lub gwarancja Rady Ministrów]
1. Rada Ministrów udziela poręczeń lub gwarancji w przypadku, jeżeli kwota poręczenia lub gwarancji przekracza równowartość 15 mln EURO lub jeżeli poręczenie lub gwarancja przekroczą wysokość, o której mowa w art. 5 ust. 1.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udziela poręczeń lub gwarancji w innych przypadkach niż określone w ust. 1.

Art. 7. [Przeznaczenie kredytu]
1. Poręczenia lub gwarancje mogą być udzielane pod warunkiem przeznaczenia objętego nimi kredytu na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zapewniających:

1) rozwój lub utrzymanie infrastruktury,

2) rozwój eksportu dóbr i usług,

3) ochronę środowiska,

4) wsparcie procesów adaptacyjnych i rozwojowych w prywatyzowanych przedsiębiorstwach państwowych,

5) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych będących wynikiem badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych.

2. Poręczenia lub gwarancje mogą być także udzielane pod warunkiem przeznaczenia objętego nimi kredytu na finansowanie zakupu materiałów lub wyrobów gotowych, przeznaczonych na realizację przedsięwzięć polegających na wykonaniu dóbr inwestycyjnych na eksport, o wartości kontraktowej powyżej 10 mln EURO.

3. Poręczenia lub gwarancje mogą być również udzielane na zobowiązania Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad pod warunkiem przeznaczenia objętego nimi kredytu na zasilenie Krajowego Funduszu Autostradowego.

4. [1] Poręczenia i gwarancje mogą być także udzielane pod warunkiem przeznaczenia objętego nimi kredytu lub pożyczki na zasilenie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Art. 8. [Warunek udzielenia poręczenia lub gwarancji]
Warunkiem udzielenia poręczenia lub gwarancji jest ustanowienie przez kredytobiorcę zabezpieczenia na rzecz Skarbu Państwa, na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela lub gwaranta.
Art. 9. [Realizacja poręczenia]
1. Wykonanie zobowiązań z tytułu poręczenia następuje na wniosek kredytodawcy w przypadku utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, po przedstawieniu przez kredytodawcę dokumentów i informacji potwierdzających brak tej zdolności.

2. [2] Przepisu ust. 1 nie stosuje się do poręczeń, o których mowa w art. 7 ust. 4.

Art. 10. [Opłata prowizyjna]
1. Skuteczność poręczeń lub gwarancji uwarunkowana jest wniesieniem opłaty prowizyjnej od poręczenia lub gwarancji, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz ust. 5 [3] .

2. Rada Ministrów lub odpowiednio minister właściwy do spraw finansów publicznych mogą odstąpić od naliczenia i pobrania opłaty prowizyjnej od poręczenia lub gwarancji, jeżeli w umowie poręczenia lub gwarancji odpowiedzialność Skarbu Państwa została ograniczona do przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, dotyczącego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez organ administracji państwowej, oraz do przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2.

3. Opłata prowizyjna, o której mowa w ust. 1, naliczana jest od objętej poręczeniem lub gwarancją kwoty przyznanego kredytu i pobierana jest, w zależności od okresu, na jaki poręczenie lub gwarancja zostały udzielone, w wysokości od 0,2% do 2% tej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Opłata prowizyjna od gwarancji, o której mowa w art. 3 ust. 3, naliczana jest od kwoty objętej gwarancją Skarbu Państwa i pobierana jest w wysokości od 0,1% do 1% tej kwoty.

5. [4] Poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 7 ust. 4, są wolne od opłaty prowizyjnej.

Art. 11. [Delegacja]
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji spłaty kredytów oraz ustali wysokość, warunki i tryb pobierania opłaty prowizyjnej, o której mowa w art. 10.

Rozdział 3

Poręczenia i gwarancje wykonania zobowiązań wynikających z obligacji

Art. 12. [Poręczenie dla emitenta]

1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, lub minister właściwy do spraw finansów publicznych mogą udzielać, w imieniu Skarbu Państwa, poręczeń spełnienia przez emitenta świadczeń pieniężnych wynikających z wyemitowanych przez niego obligacji.

1a. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może udzielać, w imieniu Skarbu Państwa, gwarancji spełnienia świadczeń pieniężnych wynikających z obligacji wyemitowanych przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad.

2. Poręczenie może obejmować zapłatę należności głównej lub należności ubocznych albo obu tych należności.

3. Poręczenie jest udzielane na wniosek emitenta obligacji.

4. Poręczenie udzielone przez Skarb Państwa stanowi zabezpieczenie całkowite lub zabezpieczenie częściowe w rozumieniu ustawy o obligacjach.

Art. 13. [Kategorie zobowiązań]
Poręczeniem mogą być objęte zobowiązania wynikające tylko z takich obligacji, których emisja następuje przez publiczną subskrypcję, zaś termin realizacji praw z tych obligacji nie jest krótszy niż rok od daty emisji.
Art. 14. [Warunek poręczeń]
1. Poręczenie może być udzielone pod warunkiem przeznaczenia środków pochodzących z emisji obligacji na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zapewniających:

1) rozwój lub utrzymanie infrastruktury,

2) ochronę środowiska.

2. Poręczenia i gwarancje mogą również obejmować wykonanie zobowiązań Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, wynikających z obligacji wyemitowanych w celu zasilenia Krajowego Funduszu Autostradowego.

3. [5] Poręczenie może być udzielone pod warunkiem przeznaczenia środków pochodzących z emisji obligacji na zasilenie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Art. 15. [Opłata prowizyjna]
1. Z tytułu udzielenia poręczenia lub gwarancji pobierana jest opłata prowizyjna w wysokości nie wyższej niż 1% kwoty objętej poręczeniem lub gwarancją.

2. [6] Poręczenia, o których mowa w art. 14 ust. 3, są wolne od opłaty prowizyjnej.

Art. 16. [Stosowanie przepisów ustawy]
Do poręczeń i gwarancji stosuje się odpowiednio przepisy art. 4, 5, 6 i 8.
Art. 17. [Wykonanie zobowiązań]
1. Wykonanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonego poręczenia następuje na wniosek i za pośrednictwem banku-reprezentanta w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach.

2. Bank-reprezentant obowiązany jest do składania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oświadczeń i zawiadomień, o których mowa w art. 34 pkt 3 i 4 oraz art. 35 ust. 1 ustawy o obligacjach.

Art. 18. [Delegacja]
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania przez Skarb Państwa poręczeń wykonania zobowiązań wynikających z obligacji oraz ustali wysokość, warunki i tryb pobierania opłaty prowizyjnej, o której mowa w art. 15.

Rozdział 4

Gwarancje naprawienia szkód

Art. 19. [Gwarancje naprawienia szkód]

1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może udzielać, w imieniu Skarbu Państwa, rezydentom i nierezydentom gwarancji naprawienia szkód powstałych z tytułu:

1) niewykonania lub nienależytego wykonania przez przedsiębiorstwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji państwowej lub podmioty gospodarcze, w których Skarb Państwa posiada większość udziałów lub akcji, umów związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych,

2) wprowadzenia zakazu transferu zysków lub zakazu wymiany waluty narodowej na walutę płatności.

2. Gwarancja może być udzielona w związku z realizacją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inwestycji o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, dotyczącej rozwoju infrastruktury lub ochrony środowiska, gdy przewidywany okres zwrotu kapitałów zaangażowanych w tę inwestycję wynosi co najmniej 5 lat.

Art. 20. [Stosowanie przepisów ustawy]
Do gwarancji stosuje się odpowiednio przepisy art. 3 ust. 3 i 4 oraz art. 4.
Art. 21. [Skuteczność gwarancji]
Skuteczność gwarancji uwarunkowana jest wniesieniem opłaty prowizyjnej, naliczanej w wysokości nie wyższej niż 2% kwoty objętej gwarancją; w przypadku opłaty prowizyjnej od gwarancji udzielonej bankowi zagranicznemu lub zagranicznej instytucji finansowej, jeżeli taki bank lub instytucja udzieliły gwarancji naprawienia szkód, przepis art. 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 22. [Delegacja]
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania przez Skarb Państwa gwarancji naprawienia szkód oraz ustali wysokość, warunki i tryb pobierania opłaty prowizyjnej, o której mowa w art. 21.

Rozdział 5

Poręczenia wypłaty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty wystawowe

Art. 23. [Poręczenie wypłaty odszkodowań]

1. Rada Ministrów może udzielać, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu Skarbu Państwa, nierezydentom poręczeń wypłaty odszkodowania z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży nie ubezpieczonych eksponatów, których właścicielami lub uprawnionymi posiadaczami są te osoby, jeżeli eksponaty te składają się na wystawę artystyczną, organizowaną w Rzeczypospolitej Polskiej, a ich łączna wartość przekracza 7 mln EURO.

2. Poręczenie jest udzielane na wniosek organizatora wystawy.

3. Do poręczeń stosuje się przepis art. 4.

Art. 24. [Delegacja]
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania przez Skarb Państwa poręczeń wypłaty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty wystawowe.

Rozdział 6

Zasady tworzenia zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

Art. 25. [Zasób majątkowy Skarbu Państwa]

1. Tworzy się zasób majątkowy Skarbu Państwa, zwany dalej „zasobem”, przeznaczony na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa.

2. Na zasób składają się, wyodrębnione zgodnie z art. 26 ust. 4, akcje i udziały w spółkach stanowiące własność Skarbu Państwa.

3. Zasób powiększają akcje i udziały uzyskane w wyniku dochodzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w imieniu Skarbu Państwa, wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji.

Art. 26. [Wartość akcji]
1. Łączna wartość akcji (udziałów) podlegających wyodrębnieniu w danym roku powinna wynosić nie mniej niż 0,5% łącznej kwoty poręczeń i gwarancji udzielonych w roku poprzednim, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Łączna wartość akcji (udziałów) składających się na zasób nie może przekroczyć 15% łącznej wartości wszystkich zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji według stanu na koniec ubiegłego roku.

3. Dla potrzeb wyodrębnienia, o którym mowa w ust. 1, wartość akcji ustala się na podstawie ich wartości rynkowej; wartość akcji nie będących przedmiotem obrotu publicznego oraz udziałów ustala się na podstawie wartości księgowej spółki.

4. Rada Ministrów wyodrębnia, na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, uzgodniony z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, do dnia 28 lutego każdego roku, akcje lub udziały, o których mowa w art. 25 ust. 2, oraz określa ich liczbę i łączną wartość, zgodnie z ust. 3.

5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może wycofywać z zasobu akcje lub udziały, o których mowa w art. 25 ust. 2, zastępując je jednocześnie akcjami lub udziałami o łącznej wartości odpowiadającej łącznej wartości wycofanych akcji lub udziałów.

Art. 27. [Zakaz zbywania i obciążania]
1. Akcje i udziały składające się na zasób nie mogą być:

1) zbywane w innym celu niż w związku z potrzebą zaspokojenia roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa,

2) obciążane.

2. Czynność prawna dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

Art. 28. [Zbycie akcji i udziałów]
1. Akcje i udziały składające się na zasób zbywa, na zlecenie ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego.

2. O zbyciu akcji (udziałów) Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Do zbywania akcji (udziałów) składających się na zasób nie stosuje się przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i przepisu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o urzędzie Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775).

4. Z tytułu wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymuje prowizję w wysokości określonej przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, nie wyższą jednak niż 1% dochodu uzyskanego ze zbycia akcji (udziałów).

Rozdział 7

Ustalanie limitu i wykonywanie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

Art. 29. [Realizacja zobowiązań]

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje, ze środków budżetu państwa, zobowiązania z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń lub gwarancji, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje zobowiązania z tytułu poręczeń lub gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa także ze środków zgromadzonych na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego.

3. Gospodarka finansowa środkami gromadzonymi na rachunku, o którym mowa w ust. 2, prowadzona jest przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w imieniu Skarbu Państwa, na zasadach określonych w przepisach ustawy.

Art. 30. [Rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa]
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych otworzy w Banku Gospodarstwa Krajowego rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa.

2. Na rachunku, o którym mowa w ust. 1, gromadzone są:

1) przychody ze sprzedaży akcji i udziałów, o których mowa w art. 25,

2) odsetki z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na tym rachunku.

3. Środki gromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 1, przeznaczane są na:

1) wykonywanie zobowiązań z tytułu poręczeń lub gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa,

2) pokrycie kosztów dochodzenia wierzytelności Skarbu Państwa powstałych z tytułu wykonania umowy poręczenia lub gwarancji,

3) zapłatę prowizji, o której mowa w art. 28 ust. 4.

Art. 31. [Łączna kwota poręczeń i gwarancji]
Łączną kwotę, do wysokości której mogą być udzielane przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancje, określa ustawa budżetowa, z wyodrębnieniem kwoty, do wysokości której mogą być udzielane przez Skarb Państwa gwarancje naprawienia szkód.

Rozdział 8

Udzielanie poręczeń i gwarancji przez niektóre osoby prawne

Art. 32. [Stosowanie przepisów ustawy]

Do poręczeń i gwarancji udzielanych przez niektóre osoby prawne stosuje się przepis art. 4 oraz odpowiednio przepis art. 8.
Art. 33. [Maksymalna wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez osoby prawne]
1. Osoby prawne, o których mowa w art. 2 pkt 3, mogą udzielać poręczeń lub gwarancji do wysokości nie wyższej niż 30% wartości kapitałów (funduszy) własnych, z zastrzeżeniem, że wysokość poręczenia lub gwarancji udzielanych za zobowiązania określonego podmiotu nie może przekroczyć 10% wartości tych kapitałów (funduszy).

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyrazić zgodę na udzielanie poręczeń lub gwarancji do wysokości wyższej niż określona w ust. 1 lub ustalić w inny sposób niż określony w ust. 1 dopuszczalną łączną wysokość udzielanych poręczeń i gwarancji oraz dopuszczalną wysokość poręczenia lub gwarancji za zobowiązania określonego podmiotu.

Art. 34. [Przekazywanie informacji Ministrowi Finansów]
1. Osoby prawne, o których mowa w art. 2 pkt 3, będą przekazywały ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kwartalne informacje o:

1) liczbie i wartości udzielonych poręczeń i gwarancji,

2) aktualnym stanie należności i zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,

3) podmiotach, na rzecz których oraz za zobowiązania których poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, oraz przeznaczeniu kwot objętych poręczeniem lub gwarancją,

4) przebiegu dochodzenia wierzytelności powstałych w związku z wykonaniem udzielonych poręczeń i gwarancji.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w terminie 30 dni po upływie kwartału.

Rozdział 9

Poręczenia udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych

Art. 35. [Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych]

1. Bank Gospodarstwa Krajowego tworzy Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych.

2. Na Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych składają się:

1) środki przekazywane z budżetu państwa, określane corocznie w ustawie budżetowej,

2) wpływy z inwestycji środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa,

3) kwoty odzyskane w drodze dochodzenia wierzytelności powstałych w związku z udzielonymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeniami ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych,

4) przychody ze sprzedaży akcji lub udziałów przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego przez Skarb Państwa w trybie ust. 3,

5) dywidendy z akcji lub udziałów, o których mowa w pkt 4,

6) darowizny i zapisy,

7) inne wpływy.

3. W celu zasilenia Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w imieniu Skarbu Państwa, może, w drodze rozporządzenia, przekazać nieodpłatnie Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcje lub udziały stanowiące własność Skarbu Państwa.

4. Do przekazania akcji (udziałów), o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, dotyczących trybu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa.

Art. 36. [Środki Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych]
1. Środki Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych przeznaczane są na zabezpieczenie spłaty kredytów bankowych oraz odsetek od tych kredytów, poręczonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego zgodnie z przepisami ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, może przeznaczyć środki Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych także na inne cele związane z udzielaniem poręczeń.

Art. 37. [Kwota poręczenia]
Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać poręczeń, jeżeli kwota poręczenia nie przekracza wysokości określonej w art. 3 ust. 1 pkt 1 lub ustalonej zgodnie z art. 3 ust. 5.
Art. 38. [Kredyty objęte poręczeniem]
1. Poręczeniem mogą być objęte kredyty inwestycyjne oraz kredyty przeznaczone na zakup materiałów lub surowców do produkcji.

2. Do poręczeń stosuje się przepis art. 4 oraz odpowiednio przepisy art. 8 i 34.

3. Szczegółowe warunki i tryb udzielania poręczeń oraz wysokość, warunki i tryb pobierania opłat prowizyjnych z tytułu udzielonych poręczeń określi umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Art. 39. [Plan finansowy Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych]
1. Bank Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, opracowany w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

1a. Projekt planu finansowego Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550).

2. Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza dla Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat.

Rozdział 10

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 40. [Statut banku]

Rada Ministrów dostosuje statut Banku Gospodarstwa Krajowego do przepisów ustawy.
Art. 41. [Przeniesienie środków]
1. Bank Gospodarstwa Krajowego przeniesie środki Funduszu Poręczeń Kredytowych na rachunek Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

2. Spłata zobowiązań z tytułu poręczeń, udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Poręczeń Kredytowych przed dniem wejścia w życie ustawy, następuje ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Art. 42. [Spłata zobowiązań]
Spłata zobowiązań z tytułu poręczeń lub gwarancji Skarbu Państwa, powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy, następuje zgodnie z przepisami rozdziału 7.
Art. 43. [Odzyskiwanie świadczonych kwot]
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w imieniu Skarbu Państwa, wykonuje czynności zmierzające do odzyskania kwot zapłaconych z tytułu wykonania umowy poręczenia lub gwarancji na zasadach, warunkach i w trybie określonych w innych ustawach, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Warunki i tryb sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części określi, w drodze rozporządzenia, Rada Ministrów.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może upoważnić Bank Gospodarstwa Krajowego do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1.

4. Z tytułu wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymuje prowizję w wysokości określonej w umowie zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Art. 43a. [Spłata zobowiązań]
[7] 1. Spłata zobowiązań wobec Skarbu Państwa powstałych z tytułu wykonania umowy poręczenia lub gwarancji, o których mowa w art. 7 ust. 4, lub z tytułu poręczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 3, następuje ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje czynności zmierzające do odzyskania kwot zapłaconych z tytułu wykonania umowy poręczenia lub gwarancji, o których mowa w art. 7 ust. 4, lub z tytułu poręczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 3, dochodząc spłaty tych kwot jedynie ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Art. 44. [Stosowanie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji]
Do egzekucji wierzytelności Skarbu Państwa powstałych z tytułu wykonania umowy poręczenia lub gwarancji stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426 i Nr 141, poz. 692 oraz z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680).
Art. 45. [Ewidencja należności i zobowiązań]
Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi ewidencje należności i zobowiązań:

1) Skarbu Państwa - z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,

2) osób prawnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 - z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,

3) Banku Gospodarstwa Krajowego - z tytułu poręczeń udzielonych ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Art. 46. [Przekazanie informacji Sejmowi]
Rada Ministrów przedstawia corocznie Sejmowi w terminie właściwym do przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za dany rok informację o:

1) poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa,

2) poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez niektóre osoby prawne,

3) poręczeniach udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych,

4) liczbie i wartości akcji (udziałów) składających się na zasób,

5) wykorzystaniu środków gromadzonych na rachunku, o którym mowa w art. 29 ust. 2.

Art. 47. [Zwolnienie z opłaty skarbowej]
Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa zwalnia się z opłaty skarbowej.
Art. 48. [Prawo budżetowe]
W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) opłaty od poręczeń i gwarancji, udzielonych przez Skarb Państwa,”

b) w ust. 2 w pkt 10 wyrazy „udzielonych na podstawie art. 23 i 23a” zastępuje się wyrazami „udzielonych przez Skarb Państwa na podstawie odrębnych przepisów” ;

2) w art. 4 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „udzielonych na podstawie art. 23” zastępuje się wyrazami „i gwarancji, udzielonych przez Skarb Państwa” ;

3) skreśla się art. 23 i 23a;

4) w art. 24 w pkt 2 w lit. b) wyrazy „art. 23 i 23a” zastępuje się wyrazami „odrębnych przepisów” ;

5) w art. 26 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) środki na spłatę, objętych poręczeniami lub gwarancjami Skarbu Państwa, kredytów bankowych na inwestycje” ;

6) w art. 27 w ust. 2 w pkt 5 wyrazy „w tym kredyt bankowy objęty poręczeniem, o którym mowa w art. 23” zastępuje się wyrazami „w tym kredyt lub pożyczka objęte poręczeniem albo gwarancją Skarbu Państwa” ;

7) w art. 34 w ust. 3 w pkt 6 wyrazy „na podstawie art. 23 i 23a” zastępuje się wyrazami „przez Skarb Państwa” ;

8) w art. 57 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Nieodzyskanie w całości lub w części kwot wydatkowanych z budżetu państwa z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa nie stanowi naruszenia dyscypliny budżetowej, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, iż odzyskanie tych kwot w pełnej wysokości nie jest możliwe.”

Art. 49. [Ustawa o finansowaniu gmin]
W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. Nr 129, poz. 600, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 124, poz. 601 i Nr 154, poz. 794 oraz z 1996 r. Nr 149, poz. 704 i Nr 156, poz. 774) w art. 26 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Ministrów lub Minister Finansów mogą udzielać poręczeń i gwarancji wykonania zobowiązań gminy, na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484).”,

2) skreśla się ust. 2,

3) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Warunki i tryb udzielania poręczeń i gwarancji, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

4. Minister Finansów może dokonywać potrąceń, z należnej gminie subwencji ogólnej, kwot należnych Skarbowi Państwa z tytułu wykonania poręczenia lub gwarancji, o których mowa w ust. 1.”

Art. 50. [Ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych]
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych (Dz. U. Nr 86, poz. 398 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 154) w art. 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do poręczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484).”

Art. 51. [Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa]
W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 504, z 1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349) w art. 23 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1.
Art. 52. [Ustawa o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa]
W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473 oraz z 1997 r. Nr 41, poz. 255) w art. 3 skreśla się ust. 4.
Art. 53. [Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych]
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44 i Nr 28, poz. 153) w art. 17 w ust. 1 po pkt 4p dodaje się pkt 4r i 4s w brzmieniu:

„4r) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego, prowadzącego Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych, stanowiące równowartość dochodu przekazanego na ten Fundusz,

4s) dochody z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego otrzymywanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484).”

Art. 54. [Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym]
W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1997 r. Nr 24, poz. 119) w art. 14 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Nie nalicza się obowiązkowej opłaty rocznej od aktywów Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz od środków zgromadzonych na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa w tym banku.”

Art. 55. [Ustawa o Narodowym Banku Polskim]
W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369, Nr 121, poz. 591 i Nr 136, poz. 703 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) w art. 31 w ust. 3 skreśla się kropkę i dodaje wyrazy „oraz środki zgromadzone na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego.”
Art. 56. [Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli]
W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 1995 r. Nr 13, poz. 59, z 1996 r. Nr 64, poz. 315 i Nr 89, poz. 402 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) w art. 2 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) korzystają z indywidualnie przyznanej pomocy, poręczenia lub gwarancji udzielonych przez państwo, samorząd terytorialny lub podmioty określone w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484).”

Art. 57. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze]
Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, zachowują moc przepisy wydane na podstawie art. 23 i 23a Prawa budżetowego, jeżeli nie są z nią sprzeczne.
Art. 58. [Przepisy przejściowe]
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 1997 r. poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa mogą być udzielane do kwoty, o której mowa w art. 8 ustawy budżetowej na rok 1997 z dnia 21 lutego 1997 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 106).
Art. 59. [Wejście w życie]
[8] Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

[1] Art. 7 ust. 4 dodany przez art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. Nr 16, poz. 167). Zmiana weszła w życie 24 marca 2001 r.

[2] Art. 9 ust. 2 dodany przez art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. Nr 16, poz. 167). Zmiana weszła w życie 24 marca 2001 r.

[3] Art. 10 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. Nr 16, poz. 167). Zmiana weszła w życie 24 marca 2001 r.

[4] Art. 10 ust. 5 dodany przez art. 2 pkt. 3 lit. b) ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. Nr 16, poz. 167). Zmiana weszła w życie 24 marca 2001 r.

[5] Art. 14 ust. 3 dodany przez art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. Nr 16, poz. 167). Zmiana weszła w życie 24 marca 2001 r.

[6] Art. 15 ust. 2 dodany przez art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. Nr 16, poz. 167). Zmiana weszła w życie 24 marca 2001 r.

[7] Art. 43a dodany przez art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. Nr 16, poz. 167). Zmiana weszła w życie 24 marca 2001 r.

[8] Ustawa wchodzi w życie 17 lipca 1997 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1997-07-17
  • Data wejścia w życie: 1997-07-17
  • Data obowiązywania: 2003-08-23
  • Dokument traci ważność: 2003-10-06
Jest zmieniany przez:
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA