reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 sierpnia 1995 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509 i z 1995 r. Nr 86, poz. 433) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 119, poz. 571 i Nr 129, poz. 643 oraz z 1995 r. Nr 47, poz. 245) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 po wyrazach „z zastrzeżeniem § 6 ust. 1” dodaje się wyrazy „i 1a”,

b) w ust. 2 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 6.”,

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W 1995 r. gmina może określać potrzeby, o których mowa w ust. 2, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do rozporządzenia, zawiadamiając o tym wojewodę w terminie do dnia 30 września 1995 r. Decyzja gminy w sprawie zastosowania załącznika nr 2a obowiązuje w całym 1995 r.”,

2) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gmina przedstawia wojewodzie, do końca miesiąca następującego po danym kwartale, kwartalne rozliczenie dotacji, a rozliczenie dotacji za dany rok – do końca stycznia następnego roku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadpłata dotacji w kwartale może być zaliczona na poczet dotacji należnej w kwartale następnym, z wyjątkiem nadpłaty dotacji za dany rok, która podlega przekazaniu na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego, w ciągu 7 dni po upływie terminu określonego w ust. 1.”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Do nadpłat dotacji w rozliczeniu rocznym w skali województwa stosuje się przepisy w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.”,

3) w § 6:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Gminy określające potrzeby zgodnie z § 3 ust. 6 przedstawią wojewodom wnioski o przyznanie dotacji na I półrocze oraz na III kwartał 1995 r., sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia – w terminie do dnia 30 września 1995 r.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Gminy przedstawią wojewodom rozliczenie dotacji do końca lipca 1995 r., natomiast gminy określające potrzeby zgodnie z § 3 ust. 6 – w terminie do dnia 15 października 1995 r.”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wojewodowie przedstawią Ministrowi Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa zbiorcze rozliczenia dotacji w terminie do końca sierpnia 1995 r., z wyjątkiem rozliczeń dotacji dla gmin określających potrzeby zgodnie z § 3 ust. 6, które przedstawią w terminie do dnia 31 października 1995 r.”,

4) po załączniku nr 2 dodaje się załącznik nr 2a w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst rozporządzenia w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

Załącznik 1. [WZORY OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA DOTACJĘ CELOWĄ NA DOFINANSOWANIE WYPŁAT DODATKÓW MIESZKANIOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18 sierpnia 1995 r. (poz. 498)

WZORY OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA DOTACJĘ CELOWĄ NA DOFINANSOWANIE WYPŁAT DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

1) b=d-(p-w)-5% dp dla gmin: Xij ≤ infoRgrafikaj

2) b=d-(p-w)-8% dp dla gmin: infoRgrafikaj < Xij ≤ 1,5 infoRgrafikaj

3) b=d-(p-w)-10% dp dla gmin: 1,5 infoRgrafikaj < Xij ≤ 2,5 infoRgrafikaj

Objaśnienia:

1. Symbole użyte we wzorach, z zastrzeżeniem ust. 2, oznaczają:

1) b – kwotę zapotrzebowania na dotację,

2) d – sumę dodatków mieszkaniowych ustaloną zgodnie z ust. 5 objaśnień,

3) p – łączne przychody, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia,

4) w – łączne wydatki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia,

5) dp – należne podstawowe dochody podatkowe gminy, o których mowa w art. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. Nr 129, poz. 600 i z 1994 r. Nr 105, poz. 509), ustalone w sposób określony (dla celów obliczenia wskaźników G i P) w art. 14 ust. 3 tej ustawy, przeliczone na warunki całego roku odpowiednim dla roku bazowego wskaźnikiem relacji planowanych dochodów budżetu państwa do tych dochodów zrealizowanych w I półroczu,

6) Xij – należne podstawowe dochody podatkowe gminy „i”, o których mowa w pkt 5, w kategorii „j” za rok bazowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca,

7) infoRgrafikaj – średnia należnych podstawowych dochodów podatkowych, o których mowa w pkt 5, gmin kategorii „j” za rok bazowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w wysokości określonej przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

8) j – kategoria gmin, o której mowa w ust. 6 objaśnień.

2. Dane wymienione w ust. 1 pkt 1–4 dotyczą okresu objętego wnioskiem o przyznanie dotacji. Kwoty należnych podstawowych dochodów podatkowych gminy, o których mowa w ust. 1 pkt 5 objaśnień, dzieli się przez 12 i mnoży przez liczbę miesięcy objętych wnioskiem o przyznanie dotacji.

3. Przez liczbę mieszkańców stanowiącą podstawę do wyliczeń rozumie się liczbę mieszkańców, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 5 objaśnień.

4. W wypadku gdy różnice pomiędzy przychodami „p” i wydatkami „w” byłaby ujemna, jej wartość bezwzględną przy obliczaniu wysokości zapotrzebowania na dotację pomija się.

5. Do obliczenia zapotrzebowania na dotację w celu sporządzenia:

1) wniosku o przyznanie dotacji – przyjmuje się sumę dodatków mieszkaniowych przyznanych przed datą złożenia przez gminę wniosku oraz dodatków, których wypłacenie w okresie objętym wnioskiem gmina przewiduje,

2) rozliczenia dotacji – przyjmuje się sumę dodatków mieszkaniowych wypłaconych w okresie objętym rozliczeniem.

6. Na potrzeby rozporządzenia ustala się następujące kategorie gmin:

1) I kategoria – gminy do 5 tys. mieszkańców,

2) II kategoria – gminy powyżej 5 tys. do 10 tys. mieszkańców,

3) III kategoria – gminy powyżej 10 tys. do 50 tys. mieszkańców,

4) IV kategoria – gminy powyżej 50 tys. do 300 tys. mieszkańców,

5) V kategoria – gminy powyżej 300 tys. mieszkańców.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama