reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 21 lipca 1995 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Art. 1. [Ustawa o systemie oświaty]

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 127, poz. 585 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 53, poz. 215) wprowadza się następujące zmiany:

1) w preambule skreśla się wyraz „Międzynarodowej”;

2) w art. 1:

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach”,

b) dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:

„12) opiekę dzieciom i młodzieży osieroconym, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,

13) dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy.”;

3) w art. 2 pkt 2–5 otrzymują brzmienie:

„2) szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, z wyjątkiem szkół wyższych, w tym specjalne, sportowe oraz mistrzostwa sportowego i artystyczne,

3) placówki oświatowo-wychowawcze, placówki pracy pozaszkolnej oraz placówki kształcenia ustawicznego umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych, zdobywanie umiejętności, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku,

4) poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,

5) placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, zapewniające opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz inne działające stosownie do potrzeb w zakresie pomocy i opieki nad dziećmi i młodzieżą,”;

4) w art. 3:

a) w ust. 1:

– w pkt 5 po wyrazie „szkołę” dodaje się wyrazy „lub placówkę”,

– w pkt 9 po wyrazach „zakładu kształcenia i” dodaje się wyraz „placówki”,

– pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) profilu kształcenia zawodowego – należy przez to rozumieć kształcenie ogólno-zawodowe w zakresie określonej dziedziny gospodarki,”

– dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) podstawie programowej – należy przez to rozumieć obowiązkowe, na danym etapie kształcenia, zestawy treści nauczania oraz umiejętności, które są uwzględniane w programach nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora szkoły w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest kurator oświaty.”;

5) w art. 5:

a) w ust. 2 wyrazy „zakładana, prowadzona i utrzymywana przez” zastępuje się wyrazami „zakładana i prowadzona przez”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, z wyjątkiem przedszkoli i szkół specjalnych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do obowiązkowych zadań własnych gmin.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół ponadpodstawowych, zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych, szkół dla dorosłych oraz placówek publicznych – należy do obowiązków państwa.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki,

4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych.”,

e) dodaje się ust. 8–10 w brzmieniu:

„8. Przepisów ust. 7 pkt 2 i 3 nie stosuje się do organów prowadzących niepubliczne szkoły i placówki.

9. W celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 7, organy prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek.

10. Minister Edukacji Narodowej określa, w drodze zarządzenia, organizację oraz zasady działania jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej publicznych szkół i placówek prowadzonych przez ministrów i inne organy administracji rządowej.”;

6) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. 1. Zapewnienie środków na utrzymanie prowadzonych przez gminy publicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek, w tym na wynagrodzenia nauczycieli, należy do obowiązków państwa. Środki te przekazywane są gminom w formie subwencji i dotacji, których sposób naliczania określony jest w odrębnej ustawie.

2. Gmina może zwiększyć środki na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach wymienionych w ust. 1 w stosunku do środków na wynagrodzenia zagwarantowanych przez państwo.

3. Prawa i obowiązki nauczycieli publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek określa ustawa – Karta Nauczyciela.”;

7) w art. 6 w pkt 1 wyrazy „minimum programowego” zastępuje się wyrazami „podstaw programowych”;

8) w art. 7:

a) w ust. 1:

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) realizuje:

a) programy nauczania zawierające podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących, a w przypadku szkół zawodowych – również podstawy programowe kształcenia w danym zawodzie lub profilu kształcenia zawodowego,

b) ramowy plan nauczania,”

– w pkt 5 na końcu dodaje się wyrazy „oraz przeprowadzania egzaminów”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej wymienione w ust. 2, jeżeli:

1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w ust. 1 pkt 4 lit. a),

2) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, z wyjątkiem egzaminów wstępnych,

3) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,

4) w przypadku szkoły zawodowej – kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, albo w innych zawodach za zgodą Ministra Edukacji Narodowej,

5) zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.”;

9) w art. 9:

a) w ust. 1:

– w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „o uprawnieniach szkół publicznych”,

– w pkt 3 w lit. c) po wyrazie w nawiasie „policealne” dodaje się wyrazy „i pomaturalne”,

– skreśla się pkt 4,

b) w ust. 2 wyrazy „pkt 1–4” zastępuje się wyrazami „pkt 1–3”,

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy „o uprawnieniach szkół publicznych”,

d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Prezesem Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki określa, w drodze zarządzenia, szczegółowe zasady działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.”;

10) w art. 10:

a) w ust. 1 po wyrazie „ponadpodstawowej” dodaje się wyrazy „,z wyjątkiem szkoły medycznej,”,

b) w ust. 2 wyrazy „a w stosunku do szkół artystycznych i szkół medycznych odpowiednio Ministrowie Kultury i Sztuki oraz Zdrowia i Opieki Społecznej” zastępuje się wyrazami „a w stosunku do szkół artystycznych Minister Kultury i Sztuki”;

11) w art. 11 w ust. 1 po wyrazie „szkoły” dodaje się wyrazy „oraz placówki kształcenia ustawicznego”;

12) w art. 13:

a) w ust. 1 po wyrazie „Szkoła” dodaje się wyrazy „i placówka”,

b) w ust. 3 po wyrazie „szkoły” dodaje się wyrazy „i placówki”;

13) w art. 14:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.”,

b) w ust. 2 wyrazy „minimum programowe” zastępuje się wyrazami „podstawy programowe”,

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy, a w przypadku innych przedszkoli publicznych – organy prowadzące te przedszkola, z uwzględnieniem art. 6 pkt 1.”;

14) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu:

„Art. 14a. Sieć publicznych przedszkoli, prowadzonych przez gminę, ustala rada gminy w uzgodnieniu z kuratorem oświaty.”;

15) w art. 15 w ust. 3 na końcu dodaje się wyrazy „,a w przypadku młodzieży przebywającej w zakładach karnych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, placówkach resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych – 18 lat”;

16) w art. 16:

a) w ust. 2 i 4 skreśla się wyrazy „wychowawczo-zawodowej lub”,

b) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „W przypadku dzieci, o których mowa w art. 14 ust. 1a, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.”,

c) w ust. 5 po wyrazie „podstawowej” dodaje się wyrazy „, w tym specjalnej,”

d) ust. 7–9 otrzymują brzmienie:

„7. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły publicznej, w której obwodzie dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, kurator oświaty może zwolnić od spełniania obowiązku szkolnego dziecko, które ukończyło 15 lat.”;

17) w art. 17:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Rada gminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 1 i 2, ustala w uzgodnieniu z kuratorem oświaty plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granice ich obwodów. Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.”;

18) w art. 18 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 8.”;

19) w art. 19 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „ art. 18 pkt 3” zastępuje się wyrazami „art. 18 pkt 3 i 4”;

20) w art. 22:

a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie „warunki” dodaje się wyrazy „i tryb”,

b) w ust. 2:

– pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) podstawy programowe wychowania przedszkolnego, podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących, a w odniesieniu do szkół zawodowych również podstawy programowe kształcenia w poszczególnych zawodach lub podstawy programowe profilu kształcenia zawodowego,

3) warunki i tryb dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników, zalecania środków dydaktycznych oraz wykazy tych programów, podręczników i środków,”,

– w pkt 5 na końcu dodaje się wyrazy „działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji,”,

– pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) organizację oraz zasady przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych,

9) zasady organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, kształcenia tych uczniów w ogólnodostępnych i integracyjnych szkołach i placówkach oraz zasady organizacji kształcenia specjalnego,”,

– skreśla się pkt 10,

– dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:

„11) zasady organizowania przez szkoły i placówki gimnastyki korekcyjnej oraz nadobowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego,

12) zasady i warunki organizowania przez szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.”;

21) w art. 23:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W zakresie kształcenia zawodowego zadania określone w art. 22 ust. 2 pkt 1–3 Minister Edukacji Narodowej wykonuje przy udziale innych ministrów właściwych dla zawodów podstawowych w reprezentowanych przez nich branżach.”,

b) skreśla się ust. 2;

22) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. 1. Minister Edukacji Narodowej na wniosek właściwych ministrów określa, w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności występujących w gospodarce narodowej.

2. Wniosek właściwego ministra, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać opis zawodu ze zbiorem umiejętności zawodowych.

3. Minister Edukacji Narodowej określa, w drodze rozporządzenia, profile kształcenia zawodowego odpowiadające określonym dziedzinom gospodarki.

4. Stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze oraz inne organizacje gospodarcze mogą występować do właściwych ministrów z propozycją ustanawiania nowych zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego.”;

23) w art. 25 w ust. 4 po wyrazach „o których mowa w ust. 1,” dodaje się wyrazy „oraz sprawowaniem nad nimi nadzoru pedagogicznego,”;

24) w art. 26 w ust. 2 wyrazy „art. 9 ust. 2, art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1–3 i 6–8” zastępuje się wyrazami „art. 22 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1–3 i 6”;

25) w art. 27 wyrazy „minimów programowych” zastępuje się wyrazami „podstaw programowych”;

26) w art. 29 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Ministrowie, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do publicznych szkół i placówek określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 1, w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej, mogą wydawać przepisy określone w art. 26 ust.2, a także ustalać szczególne zasady działania tych szkół i placówek, stosownie do ich specyfiki.”;

27) w art. 31:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzi publiczne szkoły i placówki, w tym centra kształcenia ustawicznego, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez inne uprawnione lub zobowiązane do tego organy i osoby,”

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w przypadkach określonych w ustawie wyraża zgodę na zlikwidowanie szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ lub osobę,”

c) skreśla się pkt 5,

d) w pkt 6 na końcu dodaje się wyrazy „,oraz wychowawców internatów w szkołach rolniczych i gospodarki żywnościowej”;

28) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. 1. Nadzór pedagogiczny polega na:

1) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli,

2) analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek,

3) udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

2. W zakresie wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 2 nadzorowi podlega w szczególności:

1) zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami,

2) realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania,

3) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego,

4) przestrzeganie statutu szkoły lub placówki, w tym w zakresie przestrzegania praw ucznia oraz praw dziecka,

5) zapewnianie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

3. Nauczyciele, o których mowa w art. 35 ust. 5, wykonujący czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego mają prawo:

1) wstępu do szkół i placówek,

2) wglądu do prowadzonej przez szkołę lub placówkę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy,

3) udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły,

4) wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i inne zajęcia organizowane przez szkołę lub placówkę, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły lub placówki,

5) przeprowadzania badań służących ocenie efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej szkół i placówek.

4. Nauczyciele, o których mowa w art. 35 ust. 5, mogą wydawać dyrektorom szkół i placówek doraźne zalecenia oraz zgłaszać uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonych czynności.

5. Dyrektor szkoły lub placówki w ciągu 7 dni od otrzymania zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w ust. 4, może zgłosić wobec nich zastrzeżenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

6. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły lub placówki jest obowiązany powiadomić ten organ o realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni.

7. W razie stwierdzenia istotnych uchybień w działalności szkoły lub placówki, organ sprawujący nadzór pedagogiczny niezależnie od środków, o których mowa w ust. 4, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ prowadzący szkołę lub placówkę.

8. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może wydawać organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę zalecenia wynikające z czynności nadzoru. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.”;

29) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. 1. Jeżeli szkoła lub placówka albo organ prowadzący prowadzi swoją działalność z naruszeniem przepisów ustawy, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić, w drodze decyzji, usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie.

2. W przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole lub placówce, organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoły lub placówki opracowanie w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. Program musi uwzględniać uwagi i wnioski zgłoszone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

3. W przypadku szkoły prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną, z zastrzeżeniem ust. 4, niewykonanie polecenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, może stanowić podstawę cofnięcia, w drodze decyzji, zezwolenia na założenie tej szkoły. Cofnięcie zezwolenia na założenie szkoły jest równoznaczne z postawieniem jej w stan likwidacji.

4. Jeżeli szkoła lub placówka prowadzone przez gminę, a także sama gmina, nie usunie uchybień wynikłych z naruszenia przepisów ustawy, o których mowa w ust. 1, organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia o tym fakcie wojewodę sprawującego nadzór nad działalnością komunalną.”;

30) po art. 34 dodaje się art. 34a i 34b w brzmieniu:

„Art. 34a. 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

2. W zakresie wymienionym w ust. 1, nadzorowi podlega w szczególności:

1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

3) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.

3. Do wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4–6.

4. Organ prowadzący szkołę lub placówkę, nie posiadający uprawnień do sprawowania nadzoru pedagogicznego, może występować w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z wnioskami do dyrektora szkoły lub placówki i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Dyrektor lub organ, który otrzymał wniosek, jest obowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni.

Art. 34b. Organ prowadzący szkołę lub placówkę, a w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej również organ sprawujący nadzór pedagogiczny, mogą ingerować w działalność szkoły lub placówki wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. W przypadku szkół przy zakładach karnych ingerencja ta jest dopuszczalna również w zakresie realizacji celów wykonania kary pozbawienia wolności określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – w zakresie realizacji celów określonych w przepisach o postępowaniu w sprawach nieletnich.”;

31) w art. 35:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) nad innymi szkołami i placówkami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 1, publicznymi oraz niepublicznymi – właściwi ministrowie lub podporządkowane im organy i jednostki.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Minister Sprawiedliwości i podporządkowane organy sprawują nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz kuratorskimi ośrodkami pracy z młodzieżą.”,

c) w ust. 3 skreśla się pkt 3,

d) w ust. 4 wyrazy „pełniący funkcje kierownicze” zastępuje się wyrazami „zajmujący stanowisko kierownicze, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2,”

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Organy, o których mowa w ust. 1–3 oraz w art. 25 ust. 4, sprawują nadzór pedagogiczny przy pomocy nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach tych organów lub w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 25 ust. 3.”,

f) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, a w stosunku do nauczycieli sprawujących nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami artystycznymi – Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej określają, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk, o których mowa w ust. 5, oraz kwalifikacje niezbędne do ich zajmowania.”;

32) art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. 1. Szkołą lub placówką kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

2. Minister Edukacji Narodowej, a w stosunku do szkół artystycznych Minister Kultury i Sztuki mogą określać, w drodze rozporządzenia, typy szkół i placówek, w których stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze można powierzyć osobie nie posiadającej kwalifikacji pedagogicznych, z tym że osoby te nie mogą sprawować nadzoru pedagogicznego. W tym przypadku nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce.

3. Minister Edukacji Narodowej, a w stosunku do szkół artystycznych – Minister Kultury i Sztuki określają, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.”;

33) po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu:

„Art. 36a. 1. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, z zastrzeżeniem ust. 2, powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę.

2. Powierzenie przez organ prowadzący stanowiska dyrektora szkoły lub placówki może nastąpić, jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi, w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko, umotywowanego zastrzeżenia.

3. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora, chyba że organ sprawujący nadzór pedagogiczny zgłosił zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2.

4. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę określa regulamin konkursu oraz powołuje komisję konkursową w składzie:

1) po dwóch przedstawicieli:

a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,

b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o ile nie jest nim organ prowadzący szkołę,

c) rady pedagogicznej,

d) rodziców, a w przypadku placówek opieki całkowitej – rady placówki,

2) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych.

6. W przypadku szkół i placówek nowo zakładanych skład komisji konkursowej określa organ prowadzący tę szkołę lub placówkę w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

7. W przypadku szkół i placówek, o którym mowa w art. 44 i art. 52 ust. 1, w skład komisji nie wchodzą odpowiednio przedstawiciele rady pedagogicznej i rodziców.

8. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.

9. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 8, organ prowadzący po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej może przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejny okres wymieniony w ust. 8. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

10. Przepisy ust. 1–9 i art. 37 nie dotyczą szkół prowadzonych przez ministrów: Obrony Narodowej i Sprawiedliwości lub podporządkowane im organy.”;

34) w art. 37:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.”,

b) w ust. 2 wyrazy „funkcji kierowniczej” zastępuje się wyrazami „stanowiska kierowniczego”,

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku osób, o których mowa w art. 36 ust. 2, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.”;

35) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art. 38. Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce:

1) odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:

a) złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,

b) ustalenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny negatywnej oceny pracy lub w przypadku ustalenia przez organ prowadzący negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34a ust. 2, w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli – bez wypowiedzenia,

2) w przypadkach szczególnie uzasadnionych może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.”;

36) w art. 39:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,”

– dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dyrektor szkoły zawodowej może ponadto, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz wojewódzkim urzędem pracy, zmieniać lub wprowadzać nowe zawody lub profile kształcenia zawodowego, w których kształci szkoła.”;

37) w art. 40 w ust. 5 po wyrazach „mogą być organizowane” dodaje się wyrazy „,na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,”;

38) w art. 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.”;

39) w art. 42 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce.

3. W przypadku określonym w ust. 2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.”;

40) w art. 43 w ust. 1 wyrazy „2/3 jej członków” zastępuje się wyrazami „połowy jej członków”;

41) w art. 51 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W regulaminie, o którym mowa w ust. 5, mogą być określone rodzaje spraw, w których rozpatrywaniu nie biorą udziału przedstawiciele uczniów.”;

42) w art. 55 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Samorząd w szkole dla dorosłych lub placówce kształcenia ustawicznego, w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.”;

43) w art. 56 w ust. 1 skreśla się wyrazy „wśród dzieci i młodzieży”;

44) w art. 58:

a) w ust. 1 wyrazy „a w przypadku szkół zawodowych także profil kształcenia zawodowego” zastępuje się wyrazami „a w przypadku szkół zawodowych także zawody i profile kształcenia zawodowego, w których kształci szkoła.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną, z wyjątkiem gminy i związku komunalnego, wymaga zezwolenia kuratora oświaty, w przypadku szkoły artystycznej – Ministra Kultury i Sztuki, szkoły medycznej – Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, szkoły rolniczej i gospodarki żywnościowej – Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a w przypadku szkoły wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 29 – właściwego ministra.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister Edukacji Narodowej, a w stosunku do szkół artystycznych – Minister Kultury i Sztuki określają, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły publicznej.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Akt założycielski i statut szkoły lub placówki publicznej przesyła się właściwemu kuratorowi oświaty oraz innym organom właściwym do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołą lub placówką.”;

45) art. 59 otrzymuje brzmienie:

„Art. 59. 1. Szkota publiczna, z zastrzeżeniem ust. 2, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej. Organ prowadzący jest obowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz gminę, na której terenie położona jest szkoła, o zamiarze i przyczynach likwidacji.

2. Szkoła publiczna prowadzona przez gminę lub związek komunalny może być zlikwidowana za zgodą kuratora oświaty, a szkoła publiczna prowadzona przez inną osobę prawną lub fizyczną – za zgodą organu, który udzielił zezwolenia na założenie tej szkoły.

3. Dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

4. Dokumentację zlikwidowanej szkoły prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną przekazuje się właściwemu kuratorowi oświaty lub właściwemu ministrowi, o którym mowa w art. 58 ust. 3.

5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do placówek publicznych, z wyjątkiem warunku o likwidacji z końcem roku szkolnego.

6. Przepisy ust. 1–5 i art. 58 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki.”;

46) w art. 60:

a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły.”,

b) w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Organowi, który nadał lub uchwalił statut, od decyzji kuratora oświaty przysługuje odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W stosunku do publicznych szkół i placówek artystycznych, medycznych oraz rolniczych i gospodarki żywnościowej uprawnienie kuratora oświaty, o którym mowa w ust. 3, przysługuje odpowiednio Ministrom: Kultury i Sztuki, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a w przypadku szkół lub placówek wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 29 – innym właściwym ministrom.”;

47) w art. 62:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej.”,

b) w ust. 2 skreśla się wyraz „szkół”, a po wyrazie „szkoły” dodaje się wyrazy „lub placówki”,

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy „szkół” oraz „rady szkół i”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół lub placówek.”,

e) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Utworzenie zespołu, w którego skład wchodzą szkoły lub placówki prowadzone przez różne organy, może nastąpić po zawarciu porozumienia między tymi organami. W porozumieniu ustala się także zasady współdziałania w wykonywaniu zadań wymienionych w art. 5 ust. 7.”;

48) w art. 68:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, a także inni właściwi ministrowie w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej oraz Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej mogą określać, w drodze rozporządzenia, rodzaje, organizację oraz zasady działania ośrodków doskonalenia zawodowego i innych placówek kształcenia ustawicznego dorosłych, a także zasady odpłatności za naukę w tych ośrodkach i placówkach.”,

b) skreśla się ust. 3;

49) po art. 68 dodaje się art. 68a–68d w brzmieniu:

„Art. 68a. 1. Kształcenie ustawiczne umożliwia rozwój osobowości oraz zdobywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i rozwój uzdolnień, w szczególności z uwzględnieniem wymogów rynku pracy.

2. System kształcenia ustawicznego obejmuje kształcenie, dokształcanie i doskonalenie w formach szkolnych i pozaszkolnych.

3. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie może odbywać się w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, kształcenia na odległość, eksternistycznym lub w systemie łączącym te formy.

Art. 68b. Przepisy art. 68 i 68a nie dotyczą ośrodków doskonalenia zawodowego i innych placówek kształcenia ustawicznego dorosłych, prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Art.68c. 1. Zarząd Główny Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego mogą nadawać osobom z wyższym i średnim wykształceniem stopnie specjalizacji zawodowej stanowiące potwierdzenie posiadania przez te osoby wysokich kwalifikacji zawodowych oraz określać szczegółowy tryb postępowania w tych sprawach.

2. Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami może określać, w drodze zarządzenia, inne stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz zawodowe uprawnione do nadawania stopni specjalizacji zawodowej, o których mowa w ust. 1, i szczegółowy tryb postępowania w tych sprawach.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą stopni specjalizacji zawodowej przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 68d. 1. Dzieciom i młodzieży osieroconym, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki, zagrożonym uzależnieniem, niedostosowanym społecznie, pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania, ze środowisk zagrożonych ekologicznie, pozostającym w trudnej sytuacji materialnej – może być organizowana opieka w szkołach ogólnodostępnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, rodzinach zastępczych lub w innych formach.

2. Minister Edukacji Narodowej określa, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje, formy oraz organizację opieki w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych,

2) zasady udzielania i organizacji pomocy oraz opieki psychologiczno-pedagogicznej.”;

50) art. 71 otrzymuje brzmienie:

„Art. 71. Minister Edukacji Narodowej określa, w drodze rozporządzenia, rodzaje i zasady działania placówek publicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3–5 i 10, warunki pobytu dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz może określić wysokość i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.”;

51) po art. 71 dodaje się art. 71a i 71b w brzmieniu:

„Art. 71a. Założenie i likwidacja placówki opiekuńczo-wychowawczej lub resocjalizacyjnej o zasięgu ponadwojewódzkim wymaga zgody Ministra Edukacji Narodowej.

Art. 71b. 1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2. W zależności od rodzaju oraz stopnia zaburzeń i odchyleń dzieciom i młodzieży, o których mowa w ust. 1, organizuje się formy kształcenia i wychowania, które stosownie do potrzeb umożliwiają naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewniają specjalistyczną pomoc i opiekę.”;

52) art. 76 i 77 otrzymują brzmienie:

„Art. 76. 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne są obowiązane do usamodzielniania wychowanków objętych opieką całkowitą, a w szczególności do udzielania pomocy zmierzającej do uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych i samodzielności finansowej.

2. Placówki, o których mowa w ust. 1, zapewniają usamodzielnianym wychowankom pierwsze wyposażenie.

3. Usamodzielnianym wychowankom niektórych rodzajów placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz rodzin zastępczych kurator oświaty przyznaje jednorazową pomoc pieniężną na zagospodarowanie.

4. Minister Edukacji Narodowej określa, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje i wartość wyposażenia, o którym mowa w ust. 2,

2) rodzaje placówek oraz wysokość i warunki udzielania pomocy, o której mowa w ust. 3.

5. Należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych podlegają egzekucji administracyjnej.

Art. 77. 1. W celu kształcenia nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, a także nauczycieli języków obcych, mogą być tworzone kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych, zwane dalej „kolegiami”.

2. Minister Edukacji Narodowej określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizację i zasady działania kolegiów (w tym zasady powierzania stanowisk kierowniczych), a także zasady sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej i nadzoru nad kolegiami.

3. Słuchaczem kolegium może być tylko osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

4. W zakresie uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, korzystania ze świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej i odbywania przeszkolenia wojskowego do słuchaczy kolegiów stosuje się przepisy dotyczące studentów szkół wyższych.

5. Kolegia mogą pobierać opłaty za egzaminy wstępne oraz za zajęcia dydaktyczne, z wyłączeniem zajęć dydaktycznych w systemie dziennym w kolegiach publicznych, chyba że są powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce.

6. Organy prowadzące w porozumieniu z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami mają obowiązek umożliwić w podległych im szkołach i placówkach zorganizowanie przez szkoły wyższe i kolegia praktyk nauczycielskich oraz współpracować w organizacji tych praktyk.

7. W zakresie nie uregulowanym odmiennie w przepisach, o których mowa w ust. 2 i 4, do kolegiów stosuje się przepisy ustawy dotyczące szkół.”;

53) w art. 78:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ministrowie: Kultury i Sztuki, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej mogą określać, w drodze rozporządzenia, rodzaje, zasady tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasady działania placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych odpowiednio szkół: artystycznych, medycznych, rolniczych i gospodarki żywnościowej oraz wychowawców internatów w szkołach rolniczych i gospodarki żywnościowej.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W zakresie nie uregulowanym odmiennie w przepisach, o których mowa w ust. 1 i 2, do placówek doskonalenia nauczycieli stosuje się przepisy dotyczące placówek publicznych.”;

54) w art. 79 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szkoły publiczne prowadzone przez organy wymienione w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 są jednostkami budżetowymi, a przedszkola i placówki publiczne – jednostkami lub zakładami budżetowymi. Zasady gospodarki finansowej tych szkół i placówek określają odrębne przepisy.”;

55) art. 81 otrzymuje brzmienie:

„Art. 81. Szkoły i placówki publiczne oraz organy prowadzące te szkoły i placówki są zwolnione z podatków oraz opłat z tytułu odpowiednio: zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych.”;

56) w art. 82:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły lub placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez kuratora oświaty właściwego dla siedziby szkoły lub placówki, w przypadku szkoły lub placówki artystycznej – przez Ministra Kultury i Sztuki, szkoły medycznej – Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, szkoły rolniczej i gospodarki żywnościowej – Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a w przypadku szkoły lub placówki, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 29 – przez właściwego ministra.”,

b) w ust. 2 pkt 2, 3 i 6 otrzymują brzmienie:

„2) określenie typu szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły zawodowej także zawodów lub profili zawodowych, w jakich szkoła będzie kształcić,

3) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki i warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jej terenie, zgodnie z odrębnymi przepisami,”

„6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3, w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej.”,

c) w ust. 3 i 4 wyrazy „Kurator oświaty” zastępuje się wyrazami „Organ, o którym mowa w ust. 1,”

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki,

2) datę i numer wpisu do ewidencji,

3) nazwę i typ szkoły lub placówki,

4) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę,

5) adres szkoły lub placówki,

6) w przypadku szkoły zawodowej nazwę zawodu lub profilu zawodowego, w którym kształci szkoła.”,

e) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.”;

57) w art. 83 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.”;

58) po art. 83 dodaje się art. 83a w brzmieniu:

„Art. 83a. Działalność oświatowa nie obejmująca prowadzenia szkoły lub placówki może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej.”;

59) w art. 84:

a) w ust. 2:

– w pkt 5 na końcu dodaje się wyrazy „,w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki,”,

– dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki.”,

b) w ust. 3 wyrazy „właściwego kuratora oświaty” zastępuje się wyrazami „organ, o którym mowa w art. 82 ust. 1,”

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi prowadzącemu ewidencję, do której była wpisana szkoła. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji podlega wykreśleniu.”;

60) w art. 85 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kurator oświaty w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności przez szkołę podstawową oraz szkołę ponadpodstawową, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej, jest obowiązany sprawdzić spełnianie warunków określonych w art. 82 ust. 2 pkt 6.”;

61) w art. 86:

a) w ust. 1 po wyrazach „w art. 7 ust. 3,” dodaje się wyrazy „w szczególności,”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Edukacji Narodowej, nadając uprawnienia, o których mowa w ust. 1, określa niezbędne warunki funkcjonowania szkoły.”;

62) art. 87 otrzymuje brzmienie:

„Art. 87. W stosunku do szkół artystycznych, medycznych oraz rolniczych i gospodarki żywnościowej uprawnienia kuratora oświaty i Ministra Edukacji Narodowej, wymienione w art. 85 ust. 2 i 3 oraz art. 86, przysługują odpowiednio Ministrom: Kultury i Sztuki, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a w przypadku szkół wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 29 – właściwym ministrom.”;

63) w art. 88 wyrazy „albo ustaną przesłanki uznania szkoły za eksperymentalną” zastępuje się wyrazami „lub określonych zgodnie z art. 86 ust. 2”;

64) art. 89 otrzymuje brzmienie:

„Art. 89. Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi sprawują właściwi kuratorzy oświaty i ministrowie lub podporządkowane im organy i jednostki, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3. Przepisy art. 33 stosuje się odpowiednio.”;

65) w art. 90:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe, z wyjątkiem przedszkoli i szkół podstawowych specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych otrzymują dotacje z budżetu gminy.

2. Niepubliczne przedszkola specjalne, szkoły podstawowe specjalne i artystyczne oraz ponadpodstawowe o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotacje z budżetu państwa.”,

b) w ust. 3 wyrazy „w wysokości do 50%” zastępuje się wyrazami „w wysokości 50%”,

c) w ust. 6 po wyrazie „zasadach” dodaje się wyrazy „i warunkach”;

66) w art. 92 w ust. 1 wyrazy „zakładów społecznej służby zdrowia” zastępuje się wyrazami „publicznych zakładów opieki zdrowotnej”;

67) po art. 92 dodaje się art. 92a w brzmieniu:

„Art. 92a. 1. W czasie wolnym od zajęć szkolnych dla uczniów mogą być organizowane kolonie, obozy i inne formy wypoczynku.

2. Minister Edukacji Narodowej określa, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania.”;

68) w art. 104:

a) skreśla się ust. 3,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prowadzenie szkół ponadpodstawowych, szkół artystycznych I stopnia oraz placówek może być przekazane gminie, na jej wniosek, jako zadanie własne, za zgodą organu prowadzącego szkołę oraz po zawiadomieniu właściwego kuratora oświaty co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przejęcia.”

Art. 2. [Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa]

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17a w ust. 4 wyrazy „art. 35 ust. 2–5” zastępuje się wyrazami „art. 35 ust. 2, 3 i 5”,

2) w art. 17b w ust. 1 skreśla się wyrazy „i 4”,

3) w art. 35 skreśla się ust. 4.

Art. 3. [Ustawa o finansowaniu gmin]

W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz.U. Nr 129, poz. 600 i z 1994 r. Nr 105, poz. 509) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Art. 20. 1. Gminy otrzymują z budżetu państwa subwencję oświatową na prowadzenie publicznych szkół podstawowych i udzielanie dotacji szkołom podstawowym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne.

2. Łączną kwotę subwencji oświatowej ustala się w wysokości nie mniejszej niż 6,60% planowanych dochodów budżetu państwa.

3. Subwencję oświatową rozdziela się między wszystkie gminy według algorytmu ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej w uzgodnieniu z ogólnokrajową reprezentacją samorządu terytorialnego.

4. Minister Finansów przekazuje gminom subwencję oświatową w 12 równych ratach miesięcznych w terminie do dnia 1 każdego miesiąca.

5. Do subwencji oświatowej stosuje się art. 17 ust. 2 niniejszej ustawy oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685 oraz z 1995 r. Nr 78, poz. 390).”;

2) w art. 21:

a) w ust. 1 skreśla się pkt 3,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Gmina otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe na utrzymanie prowadzonych szkół i placówek, o których mowa w art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 127, poz. 585 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 53, poz. 215 oraz z 1995 r. Nr 101, poz. 504).”,

c) w ust. 2 wyrazy „o których mowa w ust. 1 pkt 3” zastępuje się wyrazami „o których mowa w ust. 1a”.

Art. 4. [Przepisy przejściowe]

1. Do czasu ustalenia podstaw programowych kształcenia w zawodzie, wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy, o której mowa w art. 1, za podstawy te uznaje się obowiązującą dokumentację programową ustaloną przez właściwego ministra i zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

2. Działające w dniu wejścia w życie ustawy niepubliczne szkoły, których prowadzenie ewidencji przechodzi, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, do kompetencji właściwych ministrów, podlegają z urzędu wpisowi do ewidencji prowadzonej przez tych ministrów. Kuratorzy oświaty do dnia 31 grudnia 1995 r. przekażą właściwym ministrom dokumentację tych szkół.

3. Osoby prawne i fizyczne prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy szkoły lub placówki niepubliczne dostosują zasady działalności tych szkół i placówek do wymagań określonych w niniejszej ustawie, w terminie do dnia 31 grudnia 1995 r.

Art. 5. [Przepisy wykonawcze]

1. Przepisy wykonawcze wydane przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie upoważnień zawartych w ustawie wymienionej w art. 1, które zostały zmienione niniejszą ustawą, zachowują moc do czasu wydania przepisów na podstawie upoważnień w brzmieniu określonym niniejszą ustawą.

2. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nastąpi dostosowanie przepisów wykonawczych, o których mowa w ust. 1, do upoważnień w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą; dostosowanie może polegać na zmianie dotychczasowych przepisów wykonawczych.

Art. 6. [Delegacja]

Minister Edukacji Narodowej ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

Art. 7. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r., z wyjątkiem przepisu art. 4, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

BG TAX & LEGAL

Spółka BG TAX & LEGAL od 2015 r. świadczy usługi profesjonalnego doradztwa podatkowego na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, specjalizując się w bieżącym doradztwie podatkowym, jak i transakcyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama