| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 1 lutego 2005 r.

w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

Na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Wymagania ogólne dla stacji kontroli pojazdów

§ 1.

Stacja kontroli pojazdów powinna być oznaczona na zewnątrz, w miejscu widocznym szyldem barwy niebieskiej z białymi napisami, zawierającymi co najmniej: określenie rodzaju i godziny otwarcia stacji kontroli pojazdów.
§ 2.
Stacja kontroli pojazdów powinna posiadać co najmniej jedno stanowisko kontrolne do wykonywania badań technicznych pojazdów, zwane dalej „stanowiskiem kontrolnym", oraz stanowisko zewnętrzne do pomiarów akustycznych, zwane dalej „stanowiskiem zewnętrznym".
§ 3.
Jeżeli stacja kontroli pojazdów jest częścią zakładu prowadzącego także inną działalność, powinna ona być wydzielona i odgrodzona od pozostałego terenu z zachowaniem do niej dojazdu.
§ 4.
1. Pojazdom oczekującym na badanie techniczne powinna być zapewniona możliwość swobodnego ich zaparkowania.

2. Liczba miejsc do parkowania powinna wynosić co najmniej:

1) 4 miejsca – dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;

2) 2 miejsca – dla pozostałych pojazdów.

§ 5.
Wjazd i wyjazd ze stacji kontroli pojazdów powinien być o nawierzchni asfaltowej lub betonowej.
§ 6.
Diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów powinien posiadać identyfikator osobisty zawierający co najmniej imię i nazwisko, zdjęcie oraz numer uprawnienia diagnosty.
§ 7.
Dokumenty oraz pieczątki związane z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
§ 8.
Stacja kontroli pojazdów powinna posiadać:

1) instrukcje obsługi urządzeń i przyrządów stanowiących wyposażenie stacji kontroli pojazdów;

2) dane dotyczące kryteriów oceny badanych pojazdów;

3) komplet przepisów prawnych określających wymagania dotyczące warunków technicznych i badań technicznych pojazdów.

Rozdział 2

Stanowisko kontrolne

§ 9.

1. Stanowisko kontrolne powinno znajdować się w pomieszczeniu stacji kontroli pojazdów, którego wymiary i bramy: wjazdowa i wyjazdowa dostosowane są do wielkości badanych pojazdów lub zespołów pojazdów, jeżeli stacja kontroli pojazdów upoważniona jest do przeprowadzania badań technicznych zespołu pojazdów.

2. Stanowisko kontrolne, z zastrzeżeniem ust. 3, powinno znajdować się w pomieszczeniu przelotowym zapewniającym jeden kierunek ruchu pojazdu.

3. Dopuszcza się stanowisko kontrolne w pomieszczeniu nieprzelotowym stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

4. Stanowisko kontrolne składa się z:

1) płaskiej i poziomej powierzchni przeznaczonej bezpośrednio do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, zwanej dalej „ławą pomiarową", i powierzchni pomocniczej mieszczącej urządzenia i przyrządy;

2) kanału przeglądowego;

3) wyposażenia kontrolno-pomiarowego;

4) wyposażenia technologicznego.

5. Stanowisko kontrolne może nie posiadać kanału przeglądowego, jeżeli wyposażone jest w urządzenie do podnoszenia całego pojazdu.

§ 10.
Podłoga i ściany stanowiska kontrolnego do wysokości co najmniej 2,0 m, nawierzchnia i ściany kanału przeglądowego oraz nawierzchnia ław pomiarowych powinny być łatwo zmywalne.
§ 11.
1. Długość stanowiska kontrolnego powinna być większa niż długość kanału przeglądowego, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1, nie mniej niż o 2,0 m. Jeżeli sposób wykonywania badań technicznych pojazdów, wynikający z rozmieszczenia urządzeń i przyrządów, wymaga większej długości, stanowisko kontrolne powinno być odpowiednio dłuższe.

2. Szerokość stanowiska kontrolnego nie powinna być mniejsza niż 6,0 m. Dopuszcza się szerokość stanowiska kontrolnego nie mniejszą niż 5,0 m w przypadku:

1) dwóch stanowisk kontrolnych równoległych nie-oddzielonych od siebie ścianą;

2) stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, o ile warunki lokalowe nie pozwalają na zachowanie szerokości 6,0 m.

3. Wysokość pomieszczenia, w którym znajduje się stanowisko kontrolne, w obszarze wyznaczonym wzdłuż osi stanowiska kontrolnego na szerokości co najmniej 3,0 m, nie powinna być mniejsza niż:

1) 4,2 m – w przypadku wyposażenia stanowiska kontrolnego w kanał przeglądowy; przy czym dopuszcza się wysokość 3,3 m w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;

2) 5,7 m – w przypadku wyposażenia stanowiska kontrolnego w urządzenie do podnoszenia całego pojazdu w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t;

3) 4,6 m – w przypadku wyposażenia stanowiska kontrolnego w urządzenie do podnoszenia całego pojazdu w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t w miejscu przewidzianym do podnoszenia całego pojazdu, a poza tym miejscem wysokość nie powinna być mniejsza niż 3,3 m.

4. Wymiary bramy wjazdowej i wyjazdowej w osi stanowiska kontrolnego nie powinny być mniejsze niż:

1) 4,1 m – wysokość bramy; przy czym dopuszcza się wysokość 3,1 m dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;

2) 3,4 m – szerokość bramy.

5. Stosunek powierzchni oszklonej pomieszczenia stanowiska kontrolnego do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 0,15.

§ 12.
1. Wymiary ław pomiarowych powinny spełniać następujące wymagania:

1) długość powinna zapewniać możliwość ustawienia na nich wszystkimi kołami każdego badanego pojazdu oraz umieszczenia przed jego przednimi światłami przyrządu do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu; w przypadku gdy przewiduje się przetaczanie pojazdu podczas pomiaru zbieżności kół, długość ław pomiarowych należy powiększyć o długość drogi przetoczenia pojazdu;

2) rozstaw krawędzi zewnętrznych nie powinien być mniejszy niż:

a) 2,4 m – dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

b) 2,8 m – dla pozostałych pojazdów

– przy czym rozstaw krawędzi wewnętrznych wynika z szerokości kanału przeglądowego, o której mowa § 13 ust. 1 pkt 2.

2. Nawierzchnia ław pomiarowych powinna spełniać następujące wymagania:

1) dopuszczalna nierówność (falistość) nie powinna przekraczać:

a) 3 mm – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

b) 4 mm – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pozostałych pojazdów;

2) dopuszczalne odchylenie od poziomu nie powinno przekraczać:

a) 3 mm/m – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

b) 4 mm/m – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pozostałych pojazdów;

3) na szerokości czynnej rolek urządzenia rolkowego do kontroli działania hamulców powinna być odporna na ścieranie i łatwa do utrzymania w czystości.

3. Urządzenie do podnoszenia całego pojazdu może stanowić część składową ławy pomiarowej, o ile odpowiada warunkom, o których mowa w ust. 2.

§ 13.
1. Wymiary kanału przeglądowego powinny spełniać następujące wymagania:

1) długość powinna być większa niż długość pojazdu, określona przepisami w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, powiększona o długość schodów, o ile znajdują się na końcu kanału, lub zespołu pojazdów, jeżeli stacja kontroli pojazdów upoważniona jest do przeprowadzania badań technicznych zespołów pojazdów; przy czym dopuszcza się długość nie mniejszą niż 6,0 m dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;

2) szerokość na poziomie ławy pomiarowej powinna mieścić się w granicach:

a) 0,6–0,8 m – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

b) 0,7–1,0 m – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t;

3) głębokość powinna wynosić od 1,3 m do 1,8 m; wewnątrz kanału przeglądowego powinny znajdować się przesuwne platformy lub stałe boczne stopnie umożliwiające diagnoście zajęcie pozycji podwyższonej.

2. Kanał przeglądowy powinien mieć zapewnione odwodnienie oraz co najmniej nawiewną wentylację.

3. Kanał przeglądowy powinien być wyposażony w:

1) oświetlenie:

a) światło możliwie rozproszone, oświetlające miejsce pracy,

b) światło skupione o bezpiecznym napięciu zasilania, kierowane w razie potrzeby na elementy pojazdu (lampa przenośna lub na elastycznym wysięgniku);

2) półki wewnętrzne na narzędzia i klucze;

3) urządzenie do podnoszenia osi pojazdu o udźwigu co najmniej:

a) 20 kN – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

b) 115 kN – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne pozostałych pojazdów;

4) obrzeże umożliwiające przeciążenie urządzenia do podnoszenia osi pojazdu o 25 % nominalnego udźwigu, przy czym powinno być możliwe ustawienie urządzenia do podnoszenia osi pojazdu również między obrotnicami przyrządu do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu.

§ 14.
1. Wyposażenie kontrolno-pomiarowe stanowiska kontrolnego w stacji kontroli pojazdów powinno obejmować co najmniej następujące urządzenia i przyrządy:

1) urządzenie rolkowe lub urządzenie płytowe (najazdowe) do kontroli działania hamulców;

2) urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu;

3) przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu;

4) przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu;

5) przyrząd do pomiaru w szybach pojazdu współczynnika przepuszczalności światła;

6) miernik poziomu dźwięku;

7) dymomierz;

8) przyrząd do kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa;

9) przyrząd do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t; w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów, których zakres badań obejmuje pojazdy samochodowe oraz przyczepy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;

10) urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu;

11) czytnik informacji diagnostycznych do układu OBDII/EOBD; nie dotyczy to stacji kontroli pojazdów, których zakres badań obejmuje wyłącznie pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i ciągniki rolnicze;

12) wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie iskrowym; nie dotyczy to stacji kontroli pojazdów, których zakres badań obejmuje wyłącznie pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i ciągniki rolnicze, z wyjątkiem stacji kontroli pojazdów o zakresie badań obejmującym pojazdy przystosowane do zasilania gazem;

13) opóźnieniomierz do kontroli działania hamulców;

14) zestaw narzędzi monterskich;

15) podstawowy zestaw przyrządów mierniczych ogólnego przeznaczenia.

2. Stanowisko kontrolne w okręgowej stacji kontroli pojazdów powinno być wyposażone dodatkowo w:

1) przyrząd do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu;

2) urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia zawieszenia pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;

3) komplet kluczy dynamometrycznych.

3. Stanowisko kontrolne w okręgowej stacji kontroli pojazdów może być dodatkowo wyposażone w legalizowaną wagę samochodową.

4. Wyposażenie kontrolno-pomiarowe może być wspólne dla kilku stanowisk kontrolnych jednej stacji kontroli pojazdów, o ile istnieje możliwość wykonania badania technicznego pojazdu, o którym mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

5. Wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz inne wyposażenie stacji kontroli pojazdów wykorzystywane do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, które powinno posiadać oznakowanie CE, określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia.

6. Stacje kontroli pojazdów powinny posiadać dokumenty związane z oceną zgodności, o której mowa w ust. 5, wszystkich posiadanych urządzeń i przyrządów, w stosunku do których wymagane jest oznakowanie CE.

7. Wyposażenie wymienione w lp. 2, 10, 13–16 tabeli, o której mowa w ust. 5, może być wykorzystywane w stacjach kontroli pojazdów, jeżeli spełnia dodatkowe wymagania dla niektórych przyrządów i urządzeń stosowanych na stacjach kontroli pojazdów określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

8. Potwierdzeniem spełnienia dodatkowych wymagań, o których mowa w ust. 7, jest dokument wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji w zakresie warunków dopuszczenia urządzeń kontroli stanu technicznego pojazdów.

9. Rejestr wyposażenia, które uzyskało potwierdzenie spełnienia dodatkowych wymagań, o których mowa w ust. 7, prowadzi Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

10. Wyposażenie wymienione w tabeli, o której mowa w ust. 5, podlega okresowej kontroli eksploatacyjnej przeprowadzanej przez upoważnionego pracownika stacji kontroli pojazdów; nie dotyczy to urządzeń i przyrządów, które podlegają okresowej kontroli metrologicznej lub okresowemu badaniu przeprowadzonemu przez właściwy organ dozoru technicznego.

11. Przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów powinien posiadać dokumenty z okresowej kontroli eksploatacyjnej, metrologicznej i dozoru technicznego urządzeń i przyrządów stanowiących wyposażenie stacji kontroli pojazdów.

§ 15.
Wyposażenie technologiczne stanowiska kontrolnego powinno obejmować co najmniej:

1) ogólne oświetlenie elektryczne oraz punkty odbioru energii elektrycznej o napięciu zapewniającym prawidłowe działanie urządzeń i przyrządów na stanowisku kontrolnym i napięciu bezpiecznym z możliwością poboru mocy wystarczającej do zasilania eksploatowanych urządzeń i przyrządów;

2) instalację sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym z zakresu:

a) 0,6–0,8 MPa – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

b) 0,6–1,0 MPa – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

oraz z uwzględnieniem ciśnienia roboczego wymaganego do prawidłowego działania urządzeń i przyrządów stanowiska kontrolnego;

3) doprowadzenie wody ciepłej lub nagrzewanej miejscowo do umywalki do mycia rąk;

4) odpływ ogólny ścieków przez łapacz błota, olejów i paliw lub

5) odpływ ścieków z kanałów przez łapacz błota, olejów i paliw do kanalizacji ogólnej lub system odwadniania kubełkowego;

6) wentylację:

a) naturalną lub grawitacyjną oraz mechaniczną nawiewno-wyciągową zapewniającą awaryjną wymianę powietrza, przy czym stanowisko kontrolne powinno być wyposażone w alarmowy czujnik nadmiernego poziomu tlenku węgla, który może automatycznie uruchamiać wentylację,

b) indywidualne wyciągi spalin z końcówkami na rury wydechowe, o wydajności dostosowanej do rodzajów badanych pojazdów;

7) ogrzewanie pomieszczenia uwzględniające straty ciepła spowodowane częstym otwieraniem bram;

8) alarmowy czujnik nadmiernego poziomu gazu płynnego i ziemnego w stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania pojazdów przystosowanych do zasilania gazem.

§ 16.
Przy stanowisku kontrolnym powinna być umieszczona tablica, na której powinny się znajdować co najmniej:

1) kopia zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;

2) tabela opłat za badania techniczne pojazdów, o której mowa w przepisach w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzania badań technicznych pojazdów;

3) wykaz czynności kontrolnych oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego, o którym mowa w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Rozdział 3

Stanowisko zewnętrzne

§ 17.

1. Stanowisko zewnętrzne, przeznaczone do pomiarów hałasu zewnętrznego i głośności sygnału dźwiękowego, powinno znajdować się na zewnątrz pomieszczenia stacji kontroli pojazdów i być wolne od przeszkód akustycznych.

2. Wymiary stanowiska zewnętrznego nie powinny być mniejsze niż:

1) 7,0 m x 8,0 m – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne motocykla i motoroweru;

2) 8,5 m x 12,0 m – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;

3) 8,5 m x 18,0 m – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.

3. Nawierzchnia stanowiska zewnętrznego powinna być płaska i utwardzona, wykonana np. z betonu, asfaltu.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 18.

Badanie techniczne przeprowadzane w stacji kontroli pojazdów posiadającej zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) może odbywać się na stanowiskach kontrolnych w pomieszczeniu nieprzelotowym do dnia:

1) 31 grudnia 2010 r. – w przypadku badań technicznych zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t;

2) 30 czerwca 2014 r. – w przypadku badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t.

§ 19.
W przypadku stacji kontroli pojazdów działających w dniu 6 stycznia 1996 r. dopuszcza się następujące wymagania:

1) dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t:

a) szerokość stanowiska kontrolnego nie powinna być mniejsza niż 5,5 m,

b) wysokość pomieszczenia, w którym znajduje się stanowisko kontrolne, o której mowa w § 11 ust. 3 pkt 1, nie powinna być mniejsza niż 4,05 m,

c) wysokość bramy wjazdowej i wyjazdowej – 4,05 m;

2) dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t szerokość bramy wjazdowej i wyjazdowej nie powinna być mniejsza niż 2,8 m.

§ 20.
W przypadku stacji kontroli pojazdów działających w dniu 20 października 1999 r. dopuszcza się następujące wymagania:

1) w odniesieniu do stanowiska kontrolnego:

a) ściany powinny być łatwo zmywalne do wysokości co najmniej 1,8 m,

b) wysokość pomieszczenia nie powinna być mniejsza niż 3,7 m – dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;

2) długość kanału przeglądowego, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1, nie powinna być mniejsza niż 12,0 m – dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.

§ 21.
Stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów prowadzącej działalność w dniu wejścia w życie rozporządzenia może do dnia 31 grudnia 2010 r. zamiast urządzenia do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu być wyposażone w przyrząd do pomiaru zbieżności kół jezdnych.
§ 22.
Do przeprowadzania badań technicznych pojazdów można wykorzystywać wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz inne wyposażenie znajdujące się w wyposażeniu stacji kontroli pojazdów przed wejściem w życie rozporządzenia i dopuszczone do użytkowania na podstawie dotychczasowych przepisów.
§ 23.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2005 r., z wyjątkiem § 9 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.3)

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 215, poz. 2116 oraz z 2004 r. Nr 148, poz. 1554), które zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [TABELA WYPOSAŻENIA KONTROLNO-POMIAROWEGO ORAZ INNEGO WYPOSAŻENIA STACJI KONTROLI POJAZDÓW WYKORZYSTYWANEGO DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 1 lutego 2005 r. (poz. 209)


Załącznik nr 1

TABELA WYPOSAŻENIA KONTROLNO-POMIAROWEGO ORAZ INNEGO WYPOSAŻENIA STACJI KONTROLI POJAZDÓW WYKORZYSTYWANEGO DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

infoRgrafika

Załącznik 2. [DODATKOWE WYMAGANIA DLA NIEKTÓRYCH PRZYRZĄDÓW l URZĄDZEŃ STOSOWANYCH NA STACJACH KONTROLI POJAZDÓW]

Załącznik nr 2

DODATKOWE WYMAGANIA DLA NIEKTÓRYCH PRZYRZĄDÓW l URZĄDZEŃ STOSOWANYCH NA STACJACH KONTROLI POJAZDÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »