| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 stycznia 2005 r.

w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej „pojazdami”.

2. Rozporządzenie określa:

1) jednostki organizacyjne sprawujące nadzór nad stacjami kontroli pojazdów oraz wydające upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów;

2) wzory dokumentów związanych z uzyskaniem upoważnień do wykonywania badań oraz wzór upoważnienia do ich przeprowadzania;

3) wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych pojazdów;

4) wzory dokumentów stosowanych przy badaniach technicznych pojazdów;

5) warunki i terminy przeprowadzania badań technicznych pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny;

6) warunki przeprowadzania badań technicznych niektórych pojazdów w stacjach kontroli pojazdów;

7) jednostki organizacyjne prowadzące szkolenie diagnostów;

8) warunki współdziałania jednostek organizacyjnych sprawujących nadzór nad stacjami kontroli pojazdów ze starostami.

3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

§ 2.
Badania techniczne pojazdów przeprowadza się w obiektach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej „stacjami kontroli pojazdów”, na wydzielonych stanowiskach kontrolnych, z zastrzeżeniem § 8.
§ 3.
Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawują:

1) Szefostwo Służb Technicznych Dowództwa Wojsk Lądowych – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów Policji,

3) jednostka organizacyjna Agencji Wywiadu właściwa w sprawach logistyki – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów Agencji Wywiadu,

4) Biuro Administracyjno-Gospodarcze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

5) Biuro Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów Straży Granicznej,

6) Biuro Kwatermistrzowskie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów Państwowej Straży Pożarnej

– zwane dalej „jednostkami nadzorującymi”.

§ 4.
1. Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, której stacja kontroli pojazdów podlega, kierownicy jednostek nadzorujących, o których mowa w § 3, wydają upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, jeżeli stacja ta:

1) spełnia wymagania techniczno-organizacyjne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) zatrudnia co najmniej dwóch uprawnionych diagnostów.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.
Szkolenie diagnostów przeprowadza się na zasadach określonych w odrębnych przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw transportu dotyczących szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.
§ 6.
1. Stacja kontroli pojazdów prowadzi następującą dokumentację:

1) rejestr badań technicznych pojazdów, w którym zamieszcza się dane i informacje o wykonanych badaniach technicznych;

2) rejestr umieszczonych w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonanych i umieszczonych w pojazdach tabliczek znamionowych zastępczych, jeżeli stacja kontroli pojazdów została upoważniona do ich wykonywania i umieszczania;

3) karty okresowej kontroli eksploatacyjnej urządzeń lub przyrządów kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie stanowisk kontrolnych.

2. Wzór rejestru badań technicznych pojazdów i innych czynności określa załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. Nr 227, poz. 2250 oraz z 2004 r. Nr 249, poz. 2499).

3. Wzór rejestru umieszczonych w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonanych i umieszczonych w pojazdach tabliczek znamionowych zastępczych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. Wzór karty okresowej kontroli eksploatacyjnej urządzenia lub przyrządu kontrolno-pomiarowego stanowiącego wyposażenie stanowiska kontrolnego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

5. Stacja kontroli pojazdów wydaje zaświadczenie o:

1) przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu;

2) przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, jeżeli stacja kontroli pojazdów została upoważniona do badania takiego pojazdu;

3) umieszczeniu w pojeździe cech identyfikacyjnych lub o wykonaniu i umieszczeniu w pojeździe tabliczki znamionowej zastępczej.

6. Wzór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu określa załącznik nr 8 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2. Przepisy § 13 ust. 2 i 3 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio.

7. Wzór oraz sposób wypełnienia zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych określa załącznik nr 12 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2.

8. Wzór zaświadczenia o umieszczeniu w pojeździe cech identyfikacyjnych lub o wykonaniu i umieszczeniu w pojeździe tabliczki znamionowej zastępczej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

9. Organ właściwy do rejestracji pojazdu, nadając cechę identyfikacyjną, stosuje odpowiednio wzory cech identyfikacyjnych określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 i Nr 167, poz. 1379, z 2003 r. Nr 161, poz. 1564 oraz z 2004 r. Nr 110, poz. 1169).

§ 7.
1. Badania techniczne pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Policji przeprowadza się corocznie. Przepis art. 81 ust. 2 ustawy stosuje się odpowiednio.

2. Badania techniczne pojazdów użytkowanych w sposób szczególny przeprowadza się w terminach określonych w art. 81 ust. 2–8 ustawy.

3. Badanie techniczne pojazdów, o których mowa w ust. 1 i 2, wyłączonych z użytkowania na okres nie krótszy niż 1 rok i poddanych zabiegom konserwacyjnym przeprowadza się bezpośrednio przed ponownym odnowieniem cyklu przechowywania.

4. Pojazdy specjalne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i inne pojazdy użytkowane w sposób szczególny, na podwoziu gąsienicowym, nie podlegają badaniom technicznym.

5. Badania techniczne pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny przeprowadza się na warunkach określonych w art. 81 ust. 9–9a ustawy.

§ 8.
1. Badania techniczne pojazdów przeprowadza się w stacjach kontroli pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy, jeżeli:

1) jednostka organizacyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej nie posiada stacji kontroli pojazdów upoważnionej do wykonywania badań technicznych pojazdów albo

2) wykonanie badania jest uzasadnione względami służbowymi, organizacyjnymi lub ekonomicznymi.

2. Pojazdy poddaje się badaniom technicznym w stacjach kontroli pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy, po uprzednim zdemontowaniu wyposażenia specjalnego.

§ 9.
1. Współdziałanie kierownika jednostki nadzorującej i starosty dotyczy przeprowadzania badań technicznych pojazdów w stacjach kontroli pojazdów, o których mowa w § 2, posiadających zezwolenie starosty wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808).

2. W razie stwierdzenia, że stacja kontroli pojazdów, o której mowa w ust. 1, przestała spełniać wymagane warunki lub badania techniczne są przeprowadzane niezgodnie z przepisami, starosta może powiadomić kierownika jednostki nadzorującej o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wydanych decyzjach w tym zakresie.

3. Na wniosek starosty kierownik jednostki nadzorującej może wyznaczyć przedstawiciela tej jednostki do przeprowadzenia wspólnie ze starostą kontroli stacji kontroli pojazdów.

§ 10.
Wymóg certyfikacji zgodności urządzeń i przyrządów kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie stanowiska kontrolnego, dopuszczonych do użytkowania w stacjach kontroli pojazdów, nie dotyczy objętych tym obowiązkiem urządzeń i przyrządów kontrolno-pomiarowych, które zakupione zostały przed dniem 18 października 2000 r.
§ 11.
Wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 5 września 2000 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 82, poz. 931), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2004 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1798, z 2002 r. Nr 216, poz. 1825 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1452).

Załącznik 1. [WYMAGANIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE DLA STACJI KONTROLI POJAZDÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 stycznia 2005 r. (poz. 211)

Załącznik nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE DLA STACJI KONTROLI POJAZDÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR WNIOSKU O WYDANIE UPOWAŻNIENIA DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW]

Załącznik nr 2

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE UPOWAŻNIENIA DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR UPOWAŻNIENIA DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW]

Załącznik nr 3

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR REJESTRU UMIESZCZONYCH W POJAZDACH CECH IDENTYFIKACYJNYCH ORAZ WYKONANYCH I UMIESZCZONYCH W POJAZDACH TABLICZEK ZNAMIONOWYCH ZASTĘPCZYCH]

Załącznik nr 4

WZÓR REJESTRU UMIESZCZONYCH W POJAZDACH CECH IDENTYFIKACYJNYCH ORAZ WYKONANYCH I UMIESZCZONYCH W POJAZDACH TABLICZEK ZNAMIONOWYCH ZASTĘPCZYCH

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR KARTY OKRESOWEJ KONTROLI EKSPLOATACYJNEJ URZĄDZENIA LUB PRZYRZĄDU KONTROLNO-POMIAROWEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE STANOWISKA KONTROLNEGO]

Załącznik nr 5

WZÓR KARTY OKRESOWEJ KONTROLI EKSPLOATACYJNEJ URZĄDZENIA LUB PRZYRZĄDU KONTROLNO-POMIAROWEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE STANOWISKA KONTROLNEGO

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UMIESZCZENIU W POJEŹDZIE CECH IDENTYFIKACYJNYCH LUB O WYKONANIU I UMIESZCZENIU W POJEŹDZIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ]

Załącznik nr 6

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UMIESZCZENIU W POJEŹDZIE CECH IDENTYFIKACYJNYCH LUB O WYKONANIU I UMIESZCZENIU W POJEŹDZIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Janusz

Asesor Komorniczy, specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »