| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 13 listopada 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 388, Nr 72, poz. 626 i Nr 133, poz. 1100) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1:

a) w lit. d uchyla się tiret piąte–siódme,

b) dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) na poszczególne województwa, w ramach działania:

– podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,

– odnowa i rozwój wsi,

– poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi;”;

2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. Wysokość limitów środków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. f, jest określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia.”;

3) w § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 29 stycznia 2009 r. – w przypadku kwot określonych w § 6 oraz w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w ramach działań: podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej lub odnowa i rozwój wsi zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające, w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia nowego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej, określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, niezwłocznie informuje się, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej z podaniem jej przyczyn.

2. Wnioskodawcom, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w ramach działania poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem idostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi zawierajązapotrzebowanie na środki przekraczające, w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia nowego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej, określonąw rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, odmawia się przyznania pomocy finansowej.”;

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia skreśla się tabelę V. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, tabelę VI. Odnowa i rozwój wsi i tabelę VII. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez: A. Scalanie gruntów i B. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi;

6) dodaje się załącznik nr 4 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA, W RAMACH NIEKTÓRYCH DZIAŁAŃ OBJĘTYCH PROGRAMEM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 13 listopada 2009 r. (poz. 1494)

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA, W RAMACH NIEKTÓRYCH DZIAŁAŃ OBJĘTYCH PROGRAMEM

I. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

64 371 836

2

kujawsko-pomorskie

59 863 710

3

lubelskie

85 968 901

4

lubuskie

37 113 403

5

łódzkie

66 887 998

6

małopolskie

81 460 776

7

mazowieckie

127 171 069

8

opolskie

33 024 639

9

podkarpackie

71 500 963

10

podlaskie

51 266 820

11

pomorskie

53 992 663

12

śląskie

55 879 786

13

świętokrzyskie

44 976 412

14

warmińsko-mazurskie

57 033 027

15

wielkopolskie

102 323 959

16

zachodniopomorskie

55 565 265

Kwota na działanie

1 048 401 227

 

II. Odnowa i rozwój wsi

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

20 362 619

2

kujawsko-pomorskie

18 936 573

3

lubelskie

27 194 378

4

lubuskie

11 740 012

5

łódzkie

21 158 552

6

małopolskie

25 768 331

7

mazowieckie

40 227 780

8

opolskie

10 446 621

9

podkarpackie

22 617 763

10

podlaskie

16 217 135

11

pomorskie

17 079 396

12

śląskie

17 676 345

13

świętokrzyskie

14 227 303

14

warmińsko-mazurskie

18 041 148

15

wielkopolskie

32 367 941

16

zachodniopomorskie

17 576 854

Kwota na działanie

331 638 751

 

III. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez:

A. Scalanie gruntów

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

13 193 600

2

kujawsko-pomorskie

824 000

3

lubelskie

33 972 000

4

lubuskie

040 000

5

łódzkie

824 800

6

małopolskie

496 800

7

mazowieckie

390 400

8

opolskie

219 200

9

podkarpackie

16 233 600

10

podlaskie

10 640 000

11

pomorskie

520 000

12

śląskie

25 520 800

13

świętokrzyskie

14 166 400

14

warmińsko-mazurskie

052 000

15

wielkopolskie

976 000

16

zachodniopomorskie

930 400

Kwota na działanie

152 000 000

 

B. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

40 245 040

2

kujawsko-pomorskie

25 832 400

3

lubelskie

26 375 800

4

lubuskie

36 077 580

5

łódzkie

14 358 300

6

małopolskie

18 341 840

7

mazowieckie

38 940 880

8

opolskie

12 000 780

9

podkarpackie

14 237 080

10

podlaskie

15 921 620

11

pomorskie

31 567 360

12

śląskie

11 883 740

13

świętokrzyskie

828 160

14

warmińsko-mazurskie

37 762 120

15

wielkopolskie

63 097 100

16

zachodniopomorskie

22 530 200

Kwota na działanie

418 000 000

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »