REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 127 poz. 1053

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 lipca 2009 r.

w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32a ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wykaz podmiotów udzielających pomocy zobowiązanych do przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie albo informacji o nieudzieleniu takiej pomocy w danym okresie sprawozdawczym z wykorzystaniem aplikacji oraz sposób jej udostępniania przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.
§ 2.
Sprawozdania albo informacje, o których mowa w § 1, przekazują:

1) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

2) Agencja Rynku Rolnego;

3) Agencja Nieruchomości Rolnych;

4) Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

5) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

6) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

7) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

8) marszałkowie województw;

9) wojewodowie.

§ 3.
Przekazywanie sprawozdań albo informacji, o których mowa w § 1, następuje w:

1) miesiącu następującym po miesiącu, w którym udostępniono identyfikatory (loginy) i hasła dostępu umożliwiające korzystanie z aplikacji – w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

2) roku następującym po roku, w którym udostępniono identyfikatory (loginy) i hasła dostępu umożliwiające korzystanie z aplikacji – w przypadku pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie.

§ 4.
1. Podmioty, o których mowa w § 2, występują do ministra właściwego do spraw rolnictwa z wnioskiem o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu, umożliwiających korzystanie z aplikacji, przedstawiając informacje identyfikujące użytkownika aplikacji.

2. W przypadku zmiany danych identyfikujących użytkownika aplikacji, podmioty, o których mowa w § 2, są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, w formie wniosku, aktualizację tych danych, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz wniosek o aktualizację danych, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego pomocy;

2) numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy;

3) dane pracownika wyznaczonego do obsługi aplikacji: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres e-mail.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz wniosku o aktualizację danych, o którym mowa w ust. 2, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje wnioskodawcy identyfikator (login) i hasło dostępu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 5.
Podmioty, o których mowa w § 2, występują do ministra właściwego do spraw rolnictwa z wnioskiem, o którym mowa w § 4 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 lipca 2009 r. (poz. 1053)

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA