| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się plan rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Gospodarki: w z. R. Baniak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 153, poz. 1003), które utraciło moc z dniem 5 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).

Załącznik 1. [PLAN ROZWOJU LEGNICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 31 sierpnia 2009 r. (poz. 1245)

PLAN ROZWOJU LEGNICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

1. Wstęp

Plan rozwoju strefy określa w szczególności cele ustanowienia strefy, działania służące osiągnięciu tych celów oraz obowiązki zarządzającego dotyczące działań zmierzających do osiągnięcia celów ustanowienia strefy i terminy wykonania tych obowiązków.

1.1. Wprowadzenie

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE) została utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 44, poz. 274, z późn. zm.) wydanym na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.). Jej obecny obszar i granice zostały ustalone w drodze kolejnych zmian rozporządzenia ustanawiającego LSSE. Pierwotnie strefa obejmowała tereny inwestycyjne o powierzchni 381,69 ha położone w Warcie Bolesławieckiej, Legnicy, Gromadce oraz Polkowicach. Na koniec 2008 r. obszar strefy wyniósł 457,4908 ha i obejmował tereny miast: Chojnów, Głogów, Legnica, Lubin i Złotoryja oraz gmin: Gromadka, Legnickie Pole, Polkowice, Prochowice, Przemków i Środa Śląska. Zgodnie z założeniami pierwotnego planu rozwoju strefy, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 153, poz. 1003), funkcjonowanie LSSE miało doprowadzić m.in. do utworzenia nowych miejsc pracy dzięki stworzeniu pełnej infrastruktury na obszarze strefy oraz do zapewnienia kompleksowych usług na najwyższym poziomie dla wyselekcjonowanej grupy inwestorów.

1.2. Podstawowe dane o strefie na dzień 31 grudnia 2008 r.

Spośród 457,4908 ha gruntów objętych LSSE zostało zagospodarowanych 314,9395 ha, co stanowi około 70 % ogólnej powierzchni strefy. Poniesione przez zarządzającego strefą od początku jej funkcjonowania wydatki na inwestycje infrastrukturalne wyniosły 38,33 mln zł. Wydano 89 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, w oparciu o które zrealizowano nowe inwestycje o wartości 4 024 mln zł i utworzono 8 417 nowych trwałych miejsc pracy.

1.3. Misja LSSE

Misją strefy jest wspieranie rozwoju południowo-zachodniego regionu Polski, w szczególności województwa dolnośląskiego, poprzez stosowanie rozwiązań uwzględniających i wykorzystujących szczególne uwarunkowania regionu oraz tworzenie warunków do trwałego rozwoju gospodarczego zorientowanego na dojrzałą gospodarkę rynkową.

Realizacja misji polega na podejmowaniu inicjatyw mających na celu wzrost innowacyjności gospodarki województwa na obszarach objętych strefą. Celem nadrzędnym jest tworzenie jak najlepszych warunków do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zwiększanie stopnia efektywności wykorzystywania potencjału gospodarczego regionów, w tym zasobów ludzkich poprzez tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy.

Funkcjonowanie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w regionach właściwych dla jej oddziaływania ma wspierać rozwój gospodarczo-społeczny z zamiarem osiągnięcia między innymi celów Strategii Lizbońskiej. Osiągnięcie tych celów wiąże się nierozerwalnie z realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku1), ukierunkowanych na zbudowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Dolnego Śląska m.in. poprzez podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej, budowę gospodarki opartej na wiedzy oraz wspieraniu aktywności gospodarczej.

2. Cele ustanowienia LSSE:

1) pobudzenie działalności produkcyjnej i usługowej w regionie poprzez wsparcie nowoczesnych ośrodków przemysłowych;

2) dywersyfikacja działalności gospodarczej w regionach;

3) zwiększenie liczby inwestycji o charakterze innowacyjnym;

4) stwarzanie warunków do pozyskiwania inwestycji z sektora B+R;

5) pozyskiwanie nowych lokalizacji Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na obszary będące w zasięgu jej działania;

6) wspieranie procesów rewitalizacji terenów zdegradowanych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów poprzemysłowych oraz mienia pozostawionego przez byłe jednostki Armii Radzieckiej;

7) współfinansowanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w infrastrukturę regionu;

8) rozwój współpracy z instytucjami zajmującymi się promocją regionalnej oferty inwestycyjnej mającej m.in. na celu stymulowanie kooperacji firm działających w regionie;

9) wspieranie rozwoju parków technologicznych oraz klastrów przemysłowych;

10) aktywizacja rynku pracy, wzrost poziomu wykształcenia i kwalifikacji pracowników.

3. Działania służące osiągnięciu celów ustanowienia LSSE:

1) zbywanie na rzecz przedsiębiorców prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów zarządzającego, położonych na terenie strefy, jeżeli jest to zgodne z celami ustanowienia strefy oraz z polityką rozwoju strefy;

2) nabywanie nieruchomości na własność oraz prawa użytkowania wieczystego, w przypadkach określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych;

3) nabywanie nieruchomości na własność oraz prawa użytkowania wieczystego w wykonywaniu prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, w celu dalszego jego udostępniania przedsiębiorcom;

4) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zorganizowanie i przeprowadzenie na zlecenie podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 3 i art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność tych podmiotów;

5) tworzenie warunków racjonalnego gospodarowania urządzeniami infrastruktury gospodarczej i technicznej;

6) budowa lub udział w budowie niezbędnej infrastruktury technicznej koniecznej do realizacji projektów inwestycyjnych w oparciu o zezwolenie;

7) uczestnictwo w procesach tworzenia strategii rozwoju gospodarczego regionu, programów restrukturyzacji, planów zagospodarowania przestrzennego i innych przedsięwzięć sprzyjających aktywizacji gospodarczej regionu;

8) współpraca z władzami województw, miast, gmin i przedsiębiorcami w celu tworzenia przyjaznego środowiska dla inwestorów (rozwój mieszkalnictwa, hotelarstwa, bazy turystyczno-wypoczynkowej, komunikacyjnej itp.);

9) współpraca z centrami obsługi inwestorów oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

10) współpraca z placówkami dyplomatycznymi i przedsiębiorcami za granicą w zakresie promowania strefy w celu pozyskiwania nowych inwestorów;

11) wyznaczanie, na bazie zdobytego doświadczenia i wiedzy, kierunków i trendów rozwoju określonych branż na obszarach nieobjętych strefą;

12) tworzenie systemu informacji, w oparciu o centra obsługi inwestora, o firmach wykonawczych realizujących różne elementy inwestycji;

13) integracja środowiska gospodarczego w regionie.

W zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w niniejszym planie zarządzający może być stroną uzgadniającą i opiniującą działania podejmowane przez inne podmioty, polegające na:

14) opracowywaniu wszelkich planów zagospodarowania przestrzennego związanych z terenami stref (współpraca z samorządem);

15) inwentaryzacji gruntów i posadowionych na gruntach naniesień (współpraca z samorządem, właścicielem nieruchomości);

16) negocjacjach dotyczących dostarczania mediów (współpraca z samorządem, właścicielem nieruchomości, dostawcami mediów);

17) opracowywaniu koncepcji zaopatrzenia w media;

18) pracach projektowych dotyczących budowy infrastruktury technicznej;

19) zawieraniu umów pomiędzy inwestorami a dostawcami mediów.

4. Obowiązki zarządzającego dotyczące działań zmierzających do osiągnięcia celów ustanowienia LSSE i terminy ich wykonania

Realizacja działań, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, 2 i 5 – praca ciągła.

5. Środki na realizację celów

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ponosi m.in. koszty wynikające z zarządzania strefą, w tym koszty związane z nabywaniem nieruchomości objętych strefą, koszty nabywania nieruchomości (samodzielnie lub z partnerami) przewidzianych do włączenia w granice strefy w przyszłości, koszty operacyjne spółki, do których zalicza się wydatki na promocję strefy w kraju i za granicą, a także, w miarę posiadanych środków, koszty budowy i modernizacji infrastruktury realizowanej wspólnie z innymi podmiotami (jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami itp.).

Finansowanie działań określonych niniejszym planem będzie realizowane w następujący sposób:

1) ze środków własnych pozyskanych z działalności statutowej (działalność gospodarcza), w tym z przychodów pochodzących z opłat za administrowanie uzyskiwanych na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z przedsiębiorcami;

2) ze środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy strukturalnych.

W miarę udostępniania majątku inwestorom koszty jego utrzymania będą się zmniejszać. Wysokość wydatków przeznaczonych na marketing i promocję będzie skorelowana z możliwościami finansowymi zarządzającego. Zakłada się, że część wydatków będzie współfinansowana przez instytucje zewnętrzne (środki pomocowe, budżety lokalne). Stałym wydatkiem zarządzającego są koszty funkcjonowania spółki.

6. Polityka rozwoju strefy

6.1. Inwestycje znaczące dla regionów – perspektywy powiększania terenów

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746) zwiększa limit łącznej powierzchni stref w Polsce z 12 tys. ha do 20 tys. ha. Zasady włączania do stref nowych obszarów zostały określone w Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, zwanej dalej „Koncepcją”, przyjętej przez Radę Ministrów dnia 27 stycznia 2009 r. Koncepcja określa główny cel włączania nowych terenów do specjalnych stref ekonomicznych, którym jest wspieranie nowych inwestycji pożądanych dla gospodarki kraju, a więc takich, które w najwyższym stopniu przyczynią się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. Strefa legnicka jest położona na terenie jednego województwa – dolnośląskiego. Uwarunkowania i cele rozwojowe tego regionu determinują politykę zagospodarowania terenów strefy.

Dla województwa dolnośląskiego założono pozyskiwanie inwestorów reprezentujących zaawansowane technologie, współpracujących z instytucjami naukowymi oraz zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem danych. Kolejną ważną gałęzią gospodarczą województwa jest logistyka. Położenie wielu terenów inwestycyjnych wzdłuż autostrad A4 i A18, na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych wschód-zachód oraz północ-południe, stosunkowo niewielka odległość od granicy z Republiką Federalną Niemiec oraz Republiką Czeską stwarzają bardzo dobre warunki do rozwoju tej dziedziny gospodarki. Ponadto, uwzględniając dziedziny, w których województwo dysponuje dużym potencjałem kadrowym oraz zapleczem okołobiznesowym, a także biorąc pod uwagę dotychczasowe kierunki rozwoju przemysłu, zakłada się również przyciąganie inwestorów z branży motoryzacyjnej, maszynowej, tekstylnej, budowlanej oraz spożywczej.

Zgodnie z Koncepcją dla województwa dolnośląskiego „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się o wytwórczość części i akcesoriów dla przemysłu oraz o przemysł elektrotechniczny.

Realizowane działania marketingowo-promocyjne będą zgodne z polityką rozwoju strefy określoną w Koncepcji, a ujęte w niej zasady obejmowania nowych gruntów statusem specjalnej strefy ekonomicznej będą stanowić podstawę do oceny wniosków kierowanych do zarządzającego o włączenie nowych terenów do strefy.

6.2. Etapy rozwoju LSSE

Kształtowanie i rozwój strefy jest przedsięwzięciem długofalowym, prowadzonym do końca funkcjonowania strefy, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. Plan rozwoju ma charakter strategiczny oraz długookresowy i dzieli się na 3 etapy:

Etap

Okres

Główne cele etapu

I

2009–2016

l rozwój nowych inwestycji na terenie strefy,

l dostosowanie obszarów strefy do potrzeb inwestorów,

l kontynuacja rozbudowy infrastruktury technicznej i realizacja nowych inwestycji infrastrukturalnych na terenie poszczególnych podstref,

l rozwój usług na terenie strefy i w jej otoczeniu,

l osiągnięcie pełnego zagospodarowania strefy

II

2016–2019

l stworzenie przedsiębiorcom optymalnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy

III

2019–2020

l przygotowanie warunków do funkcjonowania obszaru przemysłowego po wygaśnięciu regulacji prawnych obowiązujących w okresie funkcjonowania strefy

 

 

1) Uchwala Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLVIII/649/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Veeam Software

Veeam to globalny lider w zakresie inteligentnego zarządzania danymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »