REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 811

USTAWA

z dnia 30 maja 2014 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o systemie oświaty]

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) po pkt 13a dodaje się pkt 13b i 13c w brzmieniu:

„13b) programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;

13c) programie nauczania do zawodu – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w formie efektów kształcenia, uwzględniający wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1; program nauczania do zawodu zawiera także programy nauczania do poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, ustalonych przez dyrektora szkoły, a w przypadku szkół artystycznych – określonych w ramowych planach nauczania dla tych szkół;”,

b) w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23–25 w brzmieniu:

„23) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;

24) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

25) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.”;

2) w art. 20a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola oraz dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów, w tym do klas pierwszych, oraz do publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3, 3a i 7, w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, które są przyjmowane z urzędu.”;

3) w art. 20w ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia organizowane przez publiczne placówki oświatowo-wychowawcze oraz postępowanie rekrutacyjne do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, przeprowadza się odpowiednio na wolne miejsca na dane zajęcia organizowane przez publiczną placówkę oświatowo-wychowawczą lub na wolne miejsca w publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

4. Rodzice dzieci lub pełnoletni uczestnicy kontynuujący udział w zajęciach organizowanych przez publiczną placówkę oświatowo-wychowawczą oraz rodzice dzieci lub osoby pełnoletnie przyjęte do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, składają odpowiednio deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach, na które dziecko zostało przyjęte, lub kontynuowaniu pobytu w publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, ustalony zgodnie z ust. 5.”;

4) art. 22a otrzymuje brzmienie:

„Art. 22a. 1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny.

2. W przypadku innej formy wychowania przedszkolnego nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły podstawowej program wychowania przedszkolnego.

3. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nauczyciel lub zespół nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe w danym zawodzie przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do danego zawodu.

4. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3, mogą obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, treści nauczania ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego albo treści nauczania ustalonych w formie efektów kształcenia dla danego zawodu w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

5. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3, powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.

6. Dyrektor przedszkola lub szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danym przedszkolu lub danej szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3.

7. Dopuszczone do użytku w danym przedszkolu lub danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3, stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor przedszkola lub szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także całości podstawy programowej kształcenia w zawodach, w których kształci szkoła.

8. Przepisów ust. 1–7 nie stosuje się do indywidualnych programów opracowywanych dla uczniów, o których mowa w art. 1 pkt 5, oraz do indywidualnych programów nauki opracowywanych dla uczniów, o których mowa w art. 66.

9. Programy nauczania do zawodów podstawowych dla żeglugi morskiej i śródlądowej mogą być dopuszczone do użytku w danej szkole po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiednio ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i ministra właściwego do spraw transportu, w zakresie zgodności z postanowieniami konwencji, o której mowa w art. 32b.”;

5) po art. 22a dodaje się art. 22aa–22azc w brzmieniu:

„Art. 22aa. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub

2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.

Art. 22ab. 1. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I–III szkoły podstawowej oraz zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV–VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:

1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas I–III szkoły podstawowej;

2) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas IV–VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej;

3) materiałów ćwiczeniowych.

2. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego:

1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV–VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej;

2) do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie, biorąc pod uwagę zakres kształcenia: podstawowy lub rozszerzony, ustalony w podstawie programowej kształcenia ogólnego – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej;

3) do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie z zakresu kształcenia w zawodzie – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

4) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym;

5) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

3. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych uczniów.

4. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w ust. 1, oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z ust. 1 i 2, ustala:

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym

– po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, z zastrzeżeniem art. 22ad ust. 2.

5. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, o którym mowa w ust. 1, może:

1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;

2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe.

6. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.

7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio do szkół artystycznych w zakresie kształcenia ogólnego.

Art. 22ac. 1. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do szkół dla dorosłych.

Art. 22ad. 1. Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Podręczniki te stają się własnością organu prowadzącego szkołę podstawową z dniem ich przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. Dyrektor szkoły podstawowej, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w zestawie, o którym mowa w art. 22ab ust. 4 pkt 1, inny podręcznik niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, koszt zakupu podręcznika innego niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową.

4. Podręczniki, o których mowa w ust. 1, są dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych.

Art. 22ae. 1. Wyposażenie:

1) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, dla klas I–III,

2) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas IV–VI,

3) gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

– jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły.

2. W przypadku szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zapewnienie sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego obowiązane do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju.

3. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 i 2, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.

4. Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1, szkoła podstawowa i gimnazjum prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną otrzymują, na wniosek, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju.

5. Dotacja celowa jest przyznawana na wyposażenie:

1) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, dla klas I–III – do wysokości 25 zł na ucznia;

2) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas I–III – do wysokości 50 zł na ucznia;

3) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas IV–VI – do wysokości 140 zł na ucznia;

4) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas IV–VI – do wysokości 25 zł na ucznia;

5) gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w podręczniki lub materiały edukacyjne – do wysokości 250 zł na ucznia;

6) gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w materiały ćwiczeniowe – do wysokości 25 zł na ucznia.

6. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 5 pkt 1, 3 i 5, jest udzielana, z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania, o których mowa w ust. 15, do wysokości kosztu zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych na każdego ucznia w danej klasie, rocznie nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 3 i 5, pod warunkiem że taki komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych będzie zapewniał możliwość używania ich przez uczniów tej klasy przez co najmniej trzy kolejne lata szkolne. Następna dotacja celowa na uczniów tej klasy jest udzielana po trzech kolejnych latach szkolnych.

7. Liczba uczniów danej klasy objęta dotacją celową, o której mowa w ust. 5 pkt 1, 3 i 5, udzielaną zgodnie z ust. 6, jest zwiększana o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów danej klasy objętych tą dotacją.

8. Jeżeli istnieje konieczność zapewnienia kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla większej liczby uczniów w danej klasie niż w poprzednim roku szkolnym, a od roku szkolnego rozpoczynającego się w roku, w którym udzielono ostatniej dotacji celowej na wszystkich uczniów tej klasy nie upłynęły trzy lata szkolne, dotacja celowa, o której mowa w ust. 5 pkt 1, 3 i 5, jest udzielana do wysokości kosztu zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla liczby uczniów stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą uczniów w danej klasie w danym roku szkolnym a liczbą uczniów w tej klasie w poprzednim roku szkolnym.

9. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 5 pkt 2, 4 i 6, jest udzielana corocznie, z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania, o których mowa w ust. 15, do wysokości kosztu zakupu materiałów ćwiczeniowych na każdego ucznia w danej klasie, rocznie nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w ust. 5 pkt 2, 4 i 6.

10. Jeżeli w wyniku zwiększenia się liczby uczniów w danej klasie w ciągu roku szkolnego środki z przekazanej dotacji celowej nie pokryją kosztu zakupu kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla tych uczniów, koszt zakupu brakujących kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny.

11. Dotacja celowa może być wykorzystana także na pokrycie kosztu drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych lub na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie tych podręczników i materiałów.

12. Maksymalne kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, podlegają weryfikacji co trzy lata. Weryfikacji dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, biorąc pod uwagę liczbę obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na danym etapie edukacyjnym, warunki, jakie muszą spełniać podręczniki oraz wyniki analiz dotyczących kształtowania się cen podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ostatnich dwóch latach poprzedzających rok, w którym jest dokonywana weryfikacja.

13. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, maksymalne kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, po weryfikacji, w terminie do końca czerwca roku, w którym jest dokonywana weryfikacja.

14. Maksymalne kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, po weryfikacji obowiązują od roku budżetowego następującego po roku, w którym jest dokonywana weryfikacja.

15. Koszty obsługi zadania, o którym mowa w ust. 1 i 2, wynoszą 1% wykorzystanej dotacji celowej.

16. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 3, jest przekazywana w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 października.

17. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 4, jest przekazywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania dotacji celowej, o której mowa w ust. 3, przez jednostkę samorządu terytorialnego.

18. Dotacja celowa może być wykorzystana do końca roku budżetowego, na który została udzielona.

Art. 22af. 1. Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przekazuje organowi prowadzącemu informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3.

2. Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną przekazuje jednostce samorządu terytorialnego, właściwej do udzielenia dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4, wniosek o udzielenie tej dotacji wraz z informacjami niezbędnymi dla ustalenia wysokości dotacji.

3. Informacje i wniosek, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 września.

4. Jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie informacji i wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje do właściwego wojewody wniosek o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 20 września. Jednostka samorządu terytorialnego może złożyć więcej niż jeden wniosek.

5. W przypadku gdy informacje i wniosek, o których mowa w ust. 1 i 2, zostały przekazane przed dniem 25 sierpnia, dyrektor szkoły aktualizuje te informacje i wniosek, w terminie do dnia 25 sierpnia, uwzględniając aktualne wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkoły.

6. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 4, został złożony przed dniem 31 sierpnia, jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie informacji i wniosków, o których mowa w ust. 5, aktualizuje ten wniosek, w terminie do dnia 31 sierpnia, uwzględniając aktualne wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkół.

7. Jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku i informacji, o której mowa w ust. 5, złożonej przez szkołę podstawową lub gimnazjum prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez jednostkę samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji, szkoła, w terminie do dnia 31 sierpnia, zwraca jednostce samorządu terytorialnego część dotacji, równą różnicy między kwotą, którą szkoła otrzymała do dnia 25 sierpnia, a kwotą wynikającą z aktualizacji.

8. Jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku, o której mowa w ust. 6, wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez wojewodę jednostce samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji, jednostka samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 7 września, zwraca wojewodzie część dotacji, równą różnicy między kwotą, którą jednostka samorządu terytorialnego otrzymała do dnia 31 sierpnia, a kwotą wynikającą z aktualizacji.

9. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4, przez dyrektora szkoły oraz zwrot niewykorzystanej dotacji następują w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku.

10. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz zwrot niewykorzystanej dotacji następują w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

11. Wojewoda sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 15 marca następnego roku, zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym.

Art. 22ag. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i 4, oraz wzór formularza zawierającego te informacje,

2) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4, szkole podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,

3) sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji,

4) tryb i terminy udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji,

5) sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji

– biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych, a także mając na względzie zapewnienie jawności i przejrzystości gospodarowania środkami budżetu państwa.

Art. 22ah. 1. Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w art. 22ae ust. 1, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne otrzymują, na wniosek, dotację celową z budżetu państwa. Przepisy art. 22ae ust. 5–14 stosuje się odpowiednio.

2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, wraz z informacjami niezbędnymi dla ustalenia wysokości dotacji, składa dyrektor szkoły do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 września.

3. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, wraz z informacjami niezbędnymi dla ustalenia wysokości dotacji, został złożony przed dniem 25 sierpnia, dyrektor szkoły aktualizuje ten wniosek i informacje, w terminie do dnia 25 sierpnia, uwzględniając aktualne wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkoły.

4. Jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku i informacji, o której mowa w ust. 3, wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji, szkoła, w terminie do dnia 31 sierpnia, zwraca ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego część dotacji, równą różnicy między kwotą, którą szkoła otrzymała do dnia 25 sierpnia, a kwotą wynikającą z aktualizacji.

5. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 października.

6. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana do końca roku budżetowego, na który została udzielona.

7. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, przez dyrektora szkoły oraz zwrot niewykorzystanej części dotacji następują w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku.

8. W przypadku podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, wzór formularza zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji,

2) tryb udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji

– biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych, a także mając na względzie zapewnienie jawności i przejrzystości gospodarowania środkami budżetu państwa.

Art. 22ai. 1. Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego, może ustalić:

1) w zestawie, o którym mowa w art. 22ab ust. 4 pkt 1, podręczniki lub materiały edukacyjne, których koszt zakupu dla ucznia przekracza odpowiednio kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 1, 3 i 5;

2) materiały ćwiczeniowe, których koszt zakupu dla ucznia przekracza odpowiednio kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2, 4 i 6.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, różnicę między kosztem zakupu dla ucznia kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zakupu materiałów ćwiczeniowych a wysokością kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5, pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową lub gimnazjum.

Art. 22aj. 1. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły.

Art. 22ak. 1. Szkoła podstawowa i gimnazjum nieodpłatnie:

1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub

3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

2. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

1) kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub

2) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

4. Kwota zwrotu, o której mowa w ust. 3 pkt 2, stanowi dochód budżetu państwa.

5. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:

1) podręczniki zapewnione przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o których mowa w art. 22ad ust. 1, lub zakupione z dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, lub

2) materiały edukacyjne zakupione z dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3

– dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, z których uczeń korzysta, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.

Art. 22al. Przepisy art. 22ac, art. 22ad, art. 22ai i art. 22ak stosuje się odpowiednio do szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Art. 22am. 1. W przypadku likwidacji szkoły podstawowej lub gimnazjum, o której mowa w art. 22ae ust. 2:

1) podręczniki, materiały edukacyjne lub urządzenia, o których mowa w art. 22ae ust. 11, zakupione z dotacji celowej podlegają zwrotowi jednostce samorządu terytorialnego, która udzieliła dotacji;

2) podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o których mowa w art. 22ad ust. 1, podlegają zwrotowi jednostce samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju.

2. W przypadku likwidacji szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, o której mowa w art. 22ah ust. 1, podręczniki, materiały edukacyjne lub urządzenia, o których mowa w art. 22ae ust. 11, zakupione z dotacji celowej oraz podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o których mowa w art. 22ad ust. 1, podlegają zwrotowi ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Jeżeli wartość podręczników, materiałów edukacyjnych lub urządzeń, o których mowa w art. 22ae ust. 11, podlegających zwrotowi zgodnie z ust. 1 i 2, przewyższa wartość udzielonej dotacji celowej, organ prowadzący szkołę może zwrócić równowartość otrzymanej dotacji odpowiednio jednostce samorządu terytorialnego lub ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 22an. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dopuszczają do użytku szkolnego odpowiednio w szkołach lub szkołach artystycznych podręczniki, po uzyskaniu pozytywnych opinii rzeczoznawców wyznaczonych odpowiednio przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z list rzeczoznawców prowadzonych przez tych ministrów.

2. Dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej i śródlądowej może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu przez odpowiednio ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i ministra właściwego do spraw transportu, w zakresie zgodności z postanowieniami konwencji, o której mowa w art. 32b.

3. Podręcznik dopuszcza się do użytku szkolnego na wniosek podmiotu posiadającego autorskie prawa majątkowe do podręcznika lub inne prawa do korzystania z utworu będącego podręcznikiem. Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego zmienionej wersji podręcznika wpisanego do wykazu podręczników, o którym mowa w art. 22ap, nie może być złożony przed upływem trzech lat od dnia dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego.

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 3, wnosi opłatę w wysokości od 800 zł do 6000 zł.

5. Dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika dotyczy danego wydania oraz kolejnych niezmienionych wydań.

6. Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przeznaczone do kształcenia w zawodach powinny być aktualizowane w kolejnych wydaniach, jeżeli aktualizacja jest konieczna ze względu na postęp techniczno-technologiczny.

7. Dopuszczenie i odmowa dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 22ao. 1. Podręcznik może mieć postać papierową lub elektroniczną.

2. Podręcznik może być wydawany w częściach, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na funkcjonalność używania podręcznika.

3. Podręcznik może być dopuszczony do użytku szkolnego, jeżeli:

1) w przypadku podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, w klasach I–III szkoły podstawowej – zawiera usystematyzowaną prezentację treści nauczania z zakresu odpowiednio edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej albo danego języka obcego nowożytnego, ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

2) w przypadku podręcznika do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w klasach IV–VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – zawiera usystematyzowaną prezentację treści nauczania z zakresu danych zajęć edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym, ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

3) w przypadku podręcznika do kształcenia w zawodzie – zawiera usystematyzowaną prezentację treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w formie efektów kształcenia, w zakresie:

a) zawodu lub

b) kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, lub

c) jednej z części kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie;

4) nie zawiera:

a) pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń wymagających uzupełniania w podręczniku – w przypadku podręcznika w postaci papierowej,

b) odwołań i poleceń wymagających korzystania z opracowanych przez określonego wydawcę dodatkowych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia;

5) nie zawiera materiałów i treści o charakterze reklamowym;

6) w przypadku podręcznika w postaci elektronicznej – jest opracowany w sposób pozwalający na zastosowanie rozwiązań umożliwiających odczyt przez uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności;

7) spełnia szczegółowe warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22aw.

Art. 22ap. Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego są wpisywane do wykazów, które są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego odpowiednio ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 22aq. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika:

1) na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 22an ust. 3;

2) z urzędu – jeżeli co najmniej dwóch rzeczoznawców wyznaczonych przez odpowiednio ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stwierdzi, że podręcznik:

a) utracił aktualność lub przydatność dydaktyczną, lub

b) zawiera błędy merytoryczne, z powodu których podręcznik nie powinien być w użytku szkolnym.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego odpowiednio ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informację o terminie, po upływie którego podręcznik nie może być uwzględniony w zestawie, o którym mowa w art. 22ab ust. 4 pkt 1.

Art. 22ar. Wpis na listę rzeczoznawców jest dokonywany na wniosek osoby zainteresowanej, a w przypadku podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego – również na wniosek specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1, placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych lub szkoły wyższej, za zgodą tej osoby.

Art. 22as. 1. Na listę rzeczoznawców może być wpisana osoba posiadająca:

1) wykształcenie wyższe magisterskie, z tym że w przypadku rzeczoznawcy do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego – wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie specjalności odpowiedniej dla danej niepełnosprawności lub kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole specjalnej;

2) doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej lub dydaktycznej, z tym że w przypadku:

a) rzeczoznawcy do spraw podręczników do kształcenia w zawodach – doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej lub w pracy w danym zawodzie,

b) rzeczoznawcy do spraw podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego – doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej lub artystycznej;

3) kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych;

4) rekomendację instytucji potwierdzającej doświadczenie i osiągnięcia odpowiednio w pracy naukowej, dydaktycznej, artystycznej lub pracy w danym zawodzie osoby ubiegającej się o wpis na listę rzeczoznawców.

2. Na listę rzeczoznawców nie może być wpisana osoba, która była:

1) ukarana karą dyscyplinarną;

2) skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Na liście rzeczoznawców zamieszcza się imię i nazwisko rzeczoznawcy, stopień lub tytuł naukowy, wskazany przez rzeczoznawcę adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu oraz nazwę instytucji, która udzieliła rekomendacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

4. Listy rzeczoznawców są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego odpowiednio ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 22at. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego skreśla rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców:

1) na wniosek rzeczoznawcy, a w przypadku podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego – również na wniosek specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1, placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych lub szkoły wyższej, która złożyła wniosek o wpis zainteresowanej osoby na listę rzeczoznawców, za zgodą rzeczoznawcy;

2) w przypadku ukarania rzeczoznawcy karą dyscyplinarną lub skazania rzeczoznawcy prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) w przypadku śmierci rzeczoznawcy.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może skreślić rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców, jeżeli:

1) rzeczoznawca dwukrotnie, bez uzasadnienia, odmówił sporządzenia opinii;

2) rzeczoznawca dwukrotnie, bez uzasadnienia, przekroczył termin wyznaczony na sporządzenie opinii;

3) opinia sporządzona przez rzeczoznawcę jest niezgodna z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 22aw lub podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego na podstawie pozytywnej opinii rzeczoznawcy zawiera błędy merytoryczne, z powodu których nie powinien być w użytku szkolnym.

Art. 22au. 1. Rzeczoznawca nie może opiniować podręcznika, jeżeli:

1) jest autorem lub współautorem podręcznika:

a) który jest przeznaczony do tych samych zajęć edukacyjnych na tym samym etapie edukacyjnym,

b) przeznaczonego do kształcenia w zawodzie w zakresie tej samej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub tej samej części kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie;

2) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym osoby składającej wniosek, o którym mowa w art. 22an ust. 3;

3) pozostaje z podmiotem składającym wniosek, o którym mowa w art. 22an ust. 3, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

2. Przed sporządzeniem opinii o podręczniku rzeczoznawca składa odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania lub ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki, o których mowa w ust. 1.

Art. 22av. Wysokość wynagrodzenia rzeczoznawcy ustala odpowiednio minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, biorąc pod uwagę:

1) rodzaj i postać opiniowanego podręcznika;

2) etap edukacyjny, dla którego jest przeznaczony podręcznik;

3) rodzaj i zakres opinii.

Art. 22aw. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego;

2) rodzaj zajęć edukacyjnych, do których nie dopuszcza się podręczników do użytku szkolnego, z uwagi na specyfikę tych zajęć edukacyjnych;

3) szczegółowe warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego;

4) dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców;

5) wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego;

6) tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego.

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać:

1) zapewnienie poprawności merytorycznej, dydaktycznej, wychowawczej i językowej podręczników;

2) możliwość różnicowania szczegółowych warunków, jakie musi spełnić podręcznik, w zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych, do których jest przeznaczony, oraz postaci podręcznika;

3) rodzaje wykazów podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego;

4) instytucje, których rekomendacja jest wymagana przy ubieganiu się o wpisanie na listę rzeczoznawców;

5) możliwość różnicowania opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego w zależności od rodzaju i postaci podręcznika, zakresu kształcenia, rodzaju zajęć edukacyjnych oraz etapu edukacyjnego.

Art. 22ax. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 22ad ust. 2 i 3 oraz art. 22ai wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa.

Art. 22ay. 1. Uczniowie szkolnych punktów konsultacyjnych, które umożliwiają tym uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, zakładanych i prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. a, mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, umożliwiających nauczanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w planie nauczania uzupełniającego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3. Przepisy art. 22ad stosuje się odpowiednio.

2. Do szkolnych punktów konsultacyjnych przepisy art. 22aa, art. 22ab ust. 1, 2 pkt 4 i ust. 3–6 oraz art. 22ak stosuje się odpowiednio.

Art. 22az. Szkoła, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 4 pkt 8c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.3)), którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na stronie internetowej szkoły lub stronie internetowej organu prowadzącego.

Art. 22aza. Zamówienie, o którym mowa w art. 22az, jest udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie.

Art. 22azb. Szkoła nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem, o którym mowa w art. 22az, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Art. 22azc. Szkoła niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej szkoły lub stronie internetowej organu prowadzącego, informację o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 22az, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarła umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.”;

6) w art. 22c:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może zlecić opracowanie i wydanie, w tym dystrybucję, podręcznika lub jego części.”,

b) dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu:

„3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania albo minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przed zaakceptowaniem podręcznika lub jego części opracowanych w wyniku zlecenia, o którym mowa w ust. 1, zasięga opinii rzeczoznawców wyznaczonych z list prowadzonych przez tych ministrów, o których mowa w art. 22an ust. 1. Przepisy art. 22at ust. 2 pkt 1, art. 22au i art. 22av stosuje się odpowiednio.

4. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wykonywać we współdziałaniu z jednostkami podległymi tym ministrom lub przez nich nadzorowanymi, wojewodami i kuratorami oświaty.

5. Przepis ust. 2 stosuje się również do podręcznika lub jego części opracowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, którego realizacja została powierzona przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.4)).”;

7) po art. 22c dodaje się art. 22d w brzmieniu:

„Art. 22d. 1. Zakazane jest:

1) oferowanie, obiecywanie lub udzielanie szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

2) oferowanie sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikiem lub dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia.

2. Działania, o których mowa w ust. 1, stanowią czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.5)).”;

8) w art. 31 w ust. 2 skreśla się wyrazy „(Dz. U. Nr 227, poz. 1658)”;

9) w art. 64 uchyla się ust. 4 i 5;

10) w art. 70b:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.”,

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).”;

11) w art. 80 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3, na ucznia, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.”;

12) po art. 85a dodaje się art. 85b w brzmieniu:

„Art. 85b. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek dyrektora niepublicznej szkoły podstawowej lub niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia wyposażenie tych szkół w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III, o których mowa w art. 22ad ust. 1. Szkoły te zapewniają uczniom bezpłatny dostęp do podręczników zapewnionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Informację o terminie i sposobie złożenia wniosku zamieszcza się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w art. 22ae ust. 1, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja otrzymują, na wniosek, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju.

3. Zapewnienie sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 2, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego obowiązane do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju. Na realizację tego zadania jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.

4. Do dotacji celowej, o której mowa w ust. 2 i 3, przepisy art. 22ae ust. 5–18, art. 22af ust. 2–11 oraz przepisy wydane na podstawie art. 22ag stosuje się odpowiednio.

5. Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w art. 22ae ust. 1, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymują, na wniosek, dotację celową z budżetu państwa. Przepisy art. 22ae ust. 5–14 i art. 22ah ust. 2–8 stosuje się odpowiednio.

6. Szkoły, o których mowa w ust. 2 i 5, które otrzymały dotację celową, zapewniają uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zakupionych z tej dotacji.

7. W przypadku likwidacji szkół, o których mowa w ust. 1, podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej zapewnione przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania podlegają zwrotowi odpowiednio jednostce samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju albo ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

8. W przypadku likwidacji szkół, o których mowa w ust. 2 i 5, podręczniki, materiały edukacyjne lub urządzenia, o których mowa w art. 22ae ust. 11, zakupione z dotacji celowej podlegają zwrotowi odpowiednio jednostce samorządu terytorialnego, która udzieliła dotacji albo ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

9. Jeżeli wartość podręczników, materiałów edukacyjnych lub urządzeń, o których mowa w art. 22ae ust. 11, podlegających zwrotowi zgodnie z ust. 8, przewyższa wartość udzielonej dotacji celowej, organ prowadzący szkołę może zwrócić równowartość otrzymanej dotacji odpowiednio jednostce samorządu terytorialnego, która udzieliła dotacji albo ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.”.

Art. 2. [Prawo zamówień publicznych]

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.6)) w art. 4 po pkt 8b dodaje się pkt 8c w brzmieniu:

„8c) zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności oświatowej związane z gromadzeniem w bibliotekach szkolnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.7)), jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;”.

Art. 3. [Ustawa o systemie informacji oświatowej]

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) podręczników obowiązujących w poszczególnych oddziałach, zgodnie z zestawem podręczników, o którym mowa w art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w przypadku szkół publicznych,”;

2) w art. 29 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wpisanie na listę rzeczoznawców, o której mowa w art. 22an ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwaną dalej „listą rzeczoznawców”;”;

3) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbioru danych szkoły lub placówki oświatowej, zbioru danych jednostki, zbioru danych nauczyciela i zbioru danych ucznia przekazuje dane do bazy danych SIO, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. c, e–j i pkt 2–4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, w zakresie dotyczącym rodzaju i wymiaru innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g, w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, oraz w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych – art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c, w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia, i art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5, a także danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.”;

4) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych jednostek, zbiorach danych uczniów i zbiorach danych nauczycieli oraz terminy przekazywania do bazy danych SIO danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. c, e–j i pkt 2–4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, w zakresie dotyczącym rodzaju i wymiaru innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g, w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, oraz w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych – art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c, w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia, i art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5, a także danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.”.

Art. 4. [Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 oraz z 2014 r. poz. 7) w art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Dotacja, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na lata 2013, 2014 i 2015 jest rozliczana zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 14d ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że przy rozliczaniu dotacji uwzględnia się konieczność zwrotu części dotacji w przypadku zmniejszenia się liczby dzieci w wieku 2,5–5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w roku, którego dotyczy dotacja, w stosunku do liczby dzieci w wieku 2,5–5 lat, na które dotacja została naliczona.”.

Art. 5. [Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6a. 1. Na rok szkolny 2015/2016 terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego określa dyrektor publicznego przedszkola albo osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).

2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznego przedszkola integracyjnego i oddziału integracyjnego w publicznym przedszkolu ogólnodostępnym, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, przepis ust. 1 stosuje się.”;

2) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych stosuje się przepisy art. 20a ust. 1, 2, 4, 6 i 7, art. 20b, art. 20c, art. 20s, art. 20t, art. 20v, art. 20w ust. 1 i 2 oraz art. 20z–20ze ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także przepis art. 6a.”.

Art. 6. [Stosowanie przepisów ustawy o systemie oświaty]

Przepis art. 20a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 13 i art. 14 ustawy zmienianej w art. 5.

Art. 7. [Stosowanie programów wychowania przedszkolnego i nauczania dopuszczonych do użytku w danym przedszkolu]

1. Programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania dopuszczone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do użytku w danym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole, w tym szkole artystycznej, mogą być stosowane w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole.

2. W roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 przepisy ust. 1 oraz art. 22a ust. 1 i 4–8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się także do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

3. W roku szkolnym:

1) 2014/2015 w przypadku klasy I szkoły podstawowej,

2) 2015/2016 w przypadku klas I i II szkoły podstawowej,

3) 2016/2017 w przypadku klas I–III szkoły podstawowej

– nauczyciel lub zespół nauczycieli, którzy realizują program nauczania z zastosowaniem podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może przedstawić dyrektorowi szkoły część tego programu nauczania obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny.

4. Dyrektor szkoły dopuszcza do użytku w danej szkole część programu, o której mowa w ust. 3. Warunek uwzględnienia w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego dla klas I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powinien być spełniony wraz z dopuszczeniem do użytku w danej szkole ostatniej części programu nauczania. Przepisy art. 22a ust. 4–7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Art. 8. [Stosowanie programów nauczania do zawodów w klasie IV technikum dla młodzieży i klasie III technikum uzupełniającego dla dorosłych]

W przypadku klasy IV technikum dla młodzieży i klasy III technikum uzupełniającego dla dorosłych, do zakończenia cyklu kształcenia stosuje się programy nauczania do zawodów uwzględniające dotychczasowe podstawy programowe kształcenia w poszczególnych zawodach, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2012 r.

Art. 9. [Uczniowie uzyskujący prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych]

Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 22ac ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uzyskują, począwszy od roku szkolnego:

1) 2014/2015 – uczniowie klasy I szkoły podstawowej;

2) 2015/2016 – uczniowie klas II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum;

3) 2016/2017 – uczniowie klas III i V szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum;

4) 2017/2018 – uczniowie klasy VI szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum.

Art. 10. [Podmiot odpowiedzialny za wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki]

Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, począwszy od roku szkolnego:

1) 2014/2015 – dla uczniów klasy I;

2) 2015/2016 – dla uczniów klasy II;

3) 2016/2017 – dla uczniów klasy III.

Art. 11. [Wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej]

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w art. 22ae ust. 1 i 2 oraz art. 85b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, począwszy od roku:

1) 2014 – w zakresie wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, dla klasy I;

2) 2015 – w zakresie wyposażenia:

a) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, dla klasy II,

b) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy IV,

c) gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy I;

3) 2016 – w zakresie wyposażenia:

a) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, dla klasy III,

b) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy V,

c) gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klasy II;

4) 2017 – w zakresie wyposażenia:

a) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy VI,

b) gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy III.

Art. 12. [Dotacja celowa]

W 2014 r.:

1) dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae ust. 3, art. 22ah ust. 1 i art. 85b ust. 3 i 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest udzielana na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, dla klasy I; przepisu art. 22ae ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się w zakresie dotyczącym zapewnienia możliwości używania tych podręczników i materiałów przez uczniów tej klasy przez co najmniej trzy kolejne lata szkolne oraz udzielania następnej dotacji celowej na uczniów tej klasy po trzech kolejnych latach szkolnych;

2) wniosek, o którym mowa w art. 22af ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz informacje, o których mowa w art. 22af ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, składa się w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;

3) wniosek i informacje, o których mowa w art. 22af ust. 2 i art. 22ah ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, składa się w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;

4) dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, udzielana na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, dla klasy I, jest przekazywana w terminie od dnia 15 sierpnia do dnia 15 października;

5) w przypadku publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół podstawowych, dotacja celowa, o której mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 4 i art. 85b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiałów ćwiczeniowych, dla klasy I, jest przekazywana w terminie 7 dni od dnia otrzymania dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego;

6) w przypadku publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, dotacja celowa, o której mowa odpowiednio w art. 22ah ust. 1 i art. 85b ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiałów ćwiczeniowych, dla klasy I, jest przekazywana w terminie od dnia 15 sierpnia do dnia 15 października.

Art. 13. [Warunki udzielania dotacji celowej]

1. Dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i art. 85b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest udzielana, począwszy od roku:

1) 2015 – na wyposażenie:

a) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, dla klas I i II, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,

b) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy IV,

c) gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy I;

2) 2016 – na wyposażenie:

a) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, dla klasy III,

b) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy V,

c) gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy II;

3) 2017 – na wyposażenie:

a) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy VI,

b) gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy III.

2. Podręczniki i materiały edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, dla klasy I szkoły podstawowej powinny zapewnić możliwość ich używania przez uczniów tej klasy przez co najmniej dwa kolejne lata szkolne.

3. Następna dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i art. 85b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego dla klasy I jest udzielana począwszy od 2017 r.

4. Pierwszej weryfikacji maksymalnych kwot dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 12 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje w 2017 r.

Art. 14. [Stosowanie przepisów ustawy]

Przepisy art. 9–11 i art. 13 stosuje się odpowiednio do szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Art. 15. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

1. Przepisy art. 22ab ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z zastrzeżeniem ust. 3–5, stosuje się, począwszy od roku szkolnego:

1) 2014/2015 – w przypadku podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej lub materiału edukacyjnego w klasie I szkoły podstawowej;

2) 2015/2016 – w przypadku podręczników do danych zajęć edukacyjnych lub materiałów edukacyjnych w klasie IV szkoły podstawowej, klasie I gimnazjum i klasie I szkoły ponadgimnazjalnej.

2. W pozostałych klasach szkół wymienionych w ust. 1, do końca etapu edukacyjnego w tych szkołach, stosuje się dotychczasowe przepisy w zakresie ustalania zestawu podręczników.

3. W roku szkolnym 2014/2015 w przypadku podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasie I szkoły podstawowej innego niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, nie stosuje się art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie dotyczącym obowiązywania tego podręcznika w zestawie przez co najmniej trzy lata szkolne.

4. W roku szkolnym 2014/2015 w przypadku podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego do danego języka obcego nowożytnego w klasie I szkoły podstawowej nie stosuje się art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie dotyczącym obowiązywania tego podręcznika lub materiału w zestawie przez co najmniej trzy lata szkolne.

5. W roku szkolnym 2015/2016 w przypadku podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego w klasie I szkoły podstawowej nie stosuje się art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie dotyczącym obowiązywania tego podręcznika lub materiału w zestawie przez co najmniej trzy lata szkolne. W tym przypadku podręcznik lub materiał powinien obowiązywać w zestawie przez co najmniej dwa lata szkolne.

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się do szkół artystycznych w zakresie kształcenia ogólnego.

Art. 16. [Wniosek o ponowne dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego]

1. Wydawcy podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz wydawcy podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zgodnie z art. 17 ust. 1 dostosują te podręczniki, z zastrzeżeniem art. 18 i art. 19, do warunków określonych w art. 22ao ust. 3 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia:

1) 31 marca 2015 r. – w przypadku podręczników do:

a) zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I i II szkoły podstawowej,

b) zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego w klasach I i II szkoły podstawowej,

c) danych zajęć edukacyjnych w klasie IV szkoły podstawowej, klasie I gimnazjum i klasie I szkoły ponadgimnazjalnej;

2) 31 marca 2016 r. – w przypadku podręczników do:

a) zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasie III szkoły podstawowej,

b) zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego w klasie III szkoły podstawowej,

c) danych zajęć edukacyjnych w klasie V szkoły podstawowej, klasie II gimnazjum i klasie II szkoły ponadgimnazjalnej;

3) 31 marca 2017 r. – w przypadku podręczników do danych zajęć edukacyjnych w klasie VI szkoły podstawowej, klasie III gimnazjum, klasach III i IV szkoły ponadgimnazjalnej.

2. Jeżeli podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zgodnie z art. 17 ust. 1:

1) spełnia warunki określone w art. 22ao ust. 3 pkt 4 lit. a i b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, albo

2) spełnia warunki określone w art. 22ao ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz został dostosowany do warunków określonych w art. 22ao ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

– wydawca składa do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oświadczenie o spełnianiu przez podręcznik warunków określonych w art. 22ao ust. 3 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przygotowany do publikacji egzemplarz podręcznika, a w przypadku podręcznika, o którym mowa w pkt 2 – także informację o zmianach wprowadzonych w związku z dostosowaniem podręcznika, w terminach, o których mowa w ust. 1.

3. Podręcznik wobec którego złożono oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, zostaje dopuszczony do użytku szkolnego z mocy prawa i wpisany do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, o którym mowa w ust. 11.

4. Jeżeli wydawca złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, a podręcznik nie spełnia warunków określonych w art. 22ao ust. 3 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze decyzji administracyjnej, cofa dopuszczenie tego podręcznika do użytku szkolnego.

5. Jeżeli podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zgodnie z art. 17 ust. 1:

1) nie spełnia warunków określonych w art. 22ao ust. 3 pkt 4 lit. a i b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, albo

2) nie spełnia warunków określonych w art. 22ao ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

– wydawca składa do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wniosek o ponowne dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego, w terminach, o których mowa w ust. 1.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:

1) oświadczenie wydawcy, że nie narusza on praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich;

2) dowód wniesienia opłaty w wysokości 2000 zł;

3) przygotowany do publikacji egzemplarz podręcznika;

4) w przypadku podręcznika w postaci elektronicznej – egzemplarz poprawnego pod względem edytorskim opracowania podręcznika zamieszczony na informatycznym nośniku danych lub informację o miejscu publikacji podręcznika wraz z zapewnieniem dostępu do tego podręcznika – jeżeli podręcznik jest zamieszczony w Internecie.

7. Warunkiem ponownego dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika, o którym mowa w ust. 5, jest uzyskanie pozytywnej opinii merytoryczno-dydaktycznej, sporządzonej przez rzeczoznawcę, wpisanego na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w zakresie spełniania przez podręcznik warunków określonych w art. 22ao ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

8. Do postępowania o ponowne dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika, o którym mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 22aw ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

9. Z dniem:

1) 1 kwietnia 2015 r. wygasają decyzje o dopuszczeniu do użytku szkolnego podręczników, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

2) 1 kwietnia 2016 r. wygasają decyzje o dopuszczeniu do użytku szkolnego podręczników, o których mowa w ust. 1 pkt 2,

3) 1 kwietnia 2017 r. wygasają decyzje o dopuszczeniu do użytku szkolnego podręczników, o których mowa w ust. 1 pkt 3

– wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy albo wydane po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zgodnie z art. 17 ust. 1.

10. Wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy decyzje o dopuszczeniu do użytku szkolnego podręczników do zajęć komputerowych w:

1) klasie I szkoły podstawowej – wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy;

2) klasie II szkoły podstawowej – wygasają z dniem 1 kwietnia 2015 r.;

3) klasie III szkoły podstawowej – wygasają z dniem 1 kwietnia 2016 r.

11. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podaje do publicznej wiadomości wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, spełniających warunki, o których mowa w art. 22ao ust. 3 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które mogą być ustalone przez radę pedagogiczną w zestawie, o którym mowa w art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obowiązującym począwszy od roku szkolnego:

1) 2015/2016 – w przypadku klas I, II i IV szkoły podstawowej, klasy I gimnazjum i klasy I szkoły ponadgimnazjalnej;

2) 2016/2017 – w przypadku klas III i V szkoły podstawowej, klasy II gimnazjum i klasy II szkoły ponadgimnazjalnej;

3) 2016/2017 – w przypadku klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, klas III i IV szkoły ponadgimnazjalnej.

12. Podręczniki wpisane do wykazu, o którym mowa w ust. 11, mogą być stosowane także w pozostałych klasach szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Art. 17. [Zawieszenie postępowania w sprawach o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników]

1. Do wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowań w sprawach o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Wnioskodawca, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, może złożyć:

1) wniosek o zawieszenie postępowania, o którym mowa w ust. 1, jeżeli zamierza dostosować podręcznik do warunków określonych w art. 22ao ust. 3 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – w przypadku gdy podręcznik wymaga dostosowania do tych warunków;

2) oświadczenie o spełnianiu przez podręcznik warunków określonych w art. 22ao ust. 3 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – w przypadku gdy podręcznik nie wymaga dostosowania do tych warunków.

3. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, postępowanie zawiesza się do dnia złożenia przez wnioskodawcę dostosowanego podręcznika, jednak na okres nie dłuższy niż trzy miesiące od dnia złożenia wniosku o zawieszenie postępowania.

4. Jeżeli wnioskodawca nie złoży dostosowanego podręcznika w terminie, o którym mowa w ust. 3, postępowanie umarza się.

5. Jeżeli wnioskodawca złoży dostosowany podręcznik w terminie, o którym mowa w ust. 3, postępowanie o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika kontynuuje się zgodnie z dotychczasowymi przepisami, z tym że rzeczoznawcy wydający opinię o podręczniku dodatkowo potwierdzają, że podręcznik spełnia warunki określone w art. 22ao ust. 3 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

6. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, postępowanie o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika kontynuuje się zgodnie z dotychczasowymi przepisami, z tym że rzeczoznawcy wydający opinię o podręczniku dodatkowo potwierdzają, że podręcznik spełnia warunki określone w art. 22ao ust. 3 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 18. [Zachowanie dopuszczenia podręczników do użytku szkolnego]

Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do:

1) kształcenia w zawodzie,

2) kształcenia specjalnego,

3) kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej

– zachowują dopuszczenie do użytku szkolnego.

Art. 19. [Podręczniki stosowane w kształceniu uczniów niepełnosprawnych]

1. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe mogą być stosowane podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przeznaczone do kształcenia w zawodzie, uwzględniające dotychczasowe podstawy programowe kształcenia w poszczególnych zawodach, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2012 r., jeżeli brak jest podręcznika przeznaczonego do kształcenia w zawodzie uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy, o której mowa w art. 1.

2. W przypadku klasy IV technikum dla młodzieży i klasy III technikum uzupełniającego dla dorosłych, do zakończenia cyklu kształcenia, mogą być stosowane podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przeznaczone do kształcenia w zawodzie, uwzględniające dotychczasowe podstawy programowe kształcenia w poszczególnych zawodach, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2012 r.

3. W kształceniu uczniów niepełnosprawnych mogą być stosowane również:

1) podręczniki do kształcenia ogólnego, dofinansowane z budżetu państwa przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, celem wykorzystania przez uczniów niepełnosprawnych;

2) adaptacje podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na potrzeby uczniów niepełnosprawnych, w szczególności dla uczniów niewidomych i słabowidzących.

Art. 20. [Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa]

1. Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadania, o którym mowa w art. 22ac i art. 85b ust. 1, 3 i 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą:

1) w 2014 r. – 66 mln zł;

2) w 2015 r. – 290 mln zł;

3) w 2016 r. – 317 mln zł;

4) w 2017 r. – 357 mln zł;

5) w 2018 r. – 428 mln zł;

6) w 2019 r. – 433 mln zł;

7) w 2020 r. – 455 mln zł;

8) w 2021 r. – 529 mln zł;

9) w 2022 r. – 526 mln zł;

10) w 2023 r. – 470 mln zł.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania monitoruje wykorzystanie limitów wydatków na zadanie, o którym mowa w ust. 1, oraz, w razie potrzeby, wdraża mechanizmy korygujące.

3. W przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa na zadanie, o którym mowa w art. 22ac i art. 85b ust. 1, 3 i 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powodowałyby zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1, kwoty dotacji celowej na ucznia, o których mowa w art. 22ae ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zostaną odpowiednio pomniejszone:

1) w pierwszej kolejności począwszy od kwot, co do których wydatki na ucznia poniesione w poprzednim roku i uwzględnione w rozliczeniu dotacji były mniejsze od przewidzianych w art. 22ae ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. W takim przypadku kwoty dotacji na ucznia mogą zostać pomniejszone do wysokości wydatków na ucznia poniesionych w poprzednim roku i uwzględnionych w rozliczeniu dotacji, nie więcej jednak niż niezbędne do wyeliminowania zagrożenia przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1;

2) jeżeli w wyniku operacji określonej w pkt 1, nadal istnieje zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1, pomniejszenia kwot dotacji celowej określonych w art. 22ae ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dokonuje się proporcjonalnie, z zastrzeżeniem pkt 1, do wysokości eliminującej zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza, w drodze obwieszczenia, do dnia 1 marca, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, pomniejszone, zgodnie z ust. 3, kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

5. W przypadku zadziałania mechanizmów korygujących określonych w ust. 3, dyrektor szkoły, ustalając zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne lub ustalając materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, może podjąć decyzję o prowadzeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego o najmniejszej liczbie godzin nauczania bez podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Art. 21. [Stosowanie przepisów ustawy]

Przepis art. 22ao ust. 3 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do wniosków o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników złożonych od dnia 1 stycznia 2015 r.

Art. 22. [Wpis na listę rzeczoznawców]

1. Rzeczoznawcy wpisani na listy rzeczoznawców na podstawie dotychczasowych przepisów podlegają z urzędu wpisowi na odpowiednie listy, o których mowa w art. 20an ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Do wniosków o wpisanie na listę rzeczoznawców, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 23. [Przekazywanie danych dotyczących podręczników obowiązujących w poszczególnych oddziałach]

W 2014 r. dane, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. d ustawy zmienianej w art. 3, przekazuje się w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym w zestawie, o którym mowa w art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 24. [Przepisy dotychczasowe]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2016 r.

Art. 25. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 9, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.;

2) art. 1 pkt 6 lit. b w zakresie art. 22c ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598 i 642.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768 i 811.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237, z 2013 r. poz. 714 oraz z 2014 r. poz. 379.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1693 i Nr 172, poz. 1804, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z 2007 r. Nr 171, poz. 1206 oraz z 2009 r. Nr 201, poz. 1540.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 i 768.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642 i 811.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 oraz z 2013 r. poz. 827, 829, 1639 i 1650.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA