REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 139 poz. 814

USTAWA

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o systemie informacji oświatowej1)

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres regulacji]

1. Ustawa określa organizację i zasady działania systemu informacji oświatowej służącego uzyskiwaniu danych niezbędnych do:

1) prowadzenia polityki oświatowej państwa na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym wspomagania zarządzania oświatą;

2) efektywnego funkcjonowania systemu finansowania zadań oświatowych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;

3) analizy efektywności wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na finansowanie zadań oświatowych;

4) nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz podnoszenia jakości edukacji.

2. Przez system informacji oświatowej zapewnia się powszechny dostęp do informacji z zakresu oświaty.

Art. 2. [System informacji oświatowej]
System informacji oświatowej stanowią baza danych systemu informacji oświatowej, zwana dalej „bazą danych SIO”, i lokalne bazy danych systemu informacji oświatowej, zwane dalej „lokalnymi bazami danych SIO”, oraz system teleinformatyczny.
Art. 3. [Zakres gromadzonych danych]
1. W systemie informacji oświatowej są gromadzone i przetwarzane dane dotyczące:

1) publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)), zwanych dalej „szkołami i placówkami oświatowymi”;

2) innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty:

a) jednostek samorządu terytorialnego,

b) ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe,

c) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

d) okręgowych komisji egzaminacyjnych,

e) jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.3)),

f) kuratoriów oświaty,

g) organów sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

h) specjalistycznych jednostek nadzoru, o których mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

i) jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych,

j) izb rzemieślniczych

– zwanych dalej „innymi jednostkami wykonującymi zadania z zakresu oświaty”.

2. W systemie informacji oświatowej są gromadzone i przetwarzane dane osobowe:

1) dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w szkołach i placówkach oświatowych, dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz uczniów, słuchaczy, wychowanków i absolwentów szkół i placówek oświatowych;

2) nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1, 1a i ust. 2 pkt 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

3) osób niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ust. 1a–1d oraz art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

4) osób, które wykonują zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej.

3. Ilekroć w ustawie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) uczniach – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1;

2) nauczycielach – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4;

3) niepełnosprawności uczniów – należy przez to rozumieć potwierdzone orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ograniczenia funkcji organizmu występujące u uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

Art. 4. [Zbiory danych]
1. Baza danych SIO jest to centralny zbiór danych, prowadzony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w skład którego wchodzą następujące zbiory danych:

1) zbiór danych o szkołach i placówkach oświatowych – Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, zwany dalej „RSPO”;

2) zbiory innych niż objęte RSPO danych o szkołach i placówkach oświatowych, zwane dalej „zbiorami danych szkół i placówek oświatowych”;

3) zbiory danych o innych jednostkach wykonujących zadania z zakresu oświaty, zwane dalej „zbiorami danych jednostek”;

4) zbiory danych o uczniach;

5) zbiory danych o nauczycielach.

2. Dane dotyczące lokalizacji przestrzennej szkół i placówek oświatowych, w tym zasięgu terytorialnego (obwodu) szkół podstawowych i gimnazjów, którym obwód został ustalony, oraz lokalizacji przestrzennej innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, w bazie danych SIO, są udostępniane z baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 i 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), przy wykorzystaniu usług danych przestrzennych geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489), tworzonym i utrzymywanym przez Głównego Geodetę Kraju.

Art. 5. [Lokalne bazy danych SIO]
1. Lokalne bazy danych SIO są to lokalne zbiory danych tworzone i prowadzone w celu przekazywania danych do bazy danych SIO, pozyskiwania danych z bazy danych SIO oraz pozyskiwania za pośrednictwem bazy danych SIO danych ze zbioru danych osobowych PESEL, zwanego dalej „zbiorem PESEL”.

2. W skład lokalnych baz danych SIO wchodzą następujące zbiory danych:

1) zbiór danych o szkole lub placówce oświatowej – w przypadku lokalnej bazy danych SIO prowadzonej przez szkołę i placówkę oświatową;

2) zbiór danych o innej jednostce wykonującej zadania z zakresu oświaty – w przypadku lokalnej bazy danych SIO prowadzonej przez inną jednostkę wykonującą zadania z zakresu oświaty;

3) zbiory danych o uczniach – w przypadku lokalnej bazy danych SIO prowadzonej przez podmiot zobowiązany do przekazywania danych uczniów do bazy danych SIO oraz podmiot uprawniony do pozyskiwania danych uczniów z bazy danych SIO i danych uczniów ze zbioru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO;

4) zbiory danych o nauczycielach – w przypadku lokalnej bazy danych SIO prowadzonej przez podmiot zobowiązany do przekazywania danych nauczycieli do bazy danych SIO oraz podmiot uprawniony do pozyskiwania danych nauczycieli z bazy danych SIO i danych nauczycieli ze zbioru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO.

3. Lokalne bazy danych SIO prowadzą podmioty zobowiązane do przekazywania danych do zbiorów danych w bazie danych SIO, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2–5, oraz podmioty uprawnione do pozyskiwania danych z bazy danych SIO i danych ze zbioru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO.

4. W przypadku:

1) szkół i placówek oświatowych posiadających filie,

2) specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i centrów kształcenia ustawicznego, w skład których wchodzą szkoły,

3) szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół

– jest prowadzona jedna lokalna baza danych SIO odpowiednio szkoły, placówki oświatowej albo zespołu.

5. Lokalna baza danych SIO, o której mowa w ust. 4, zawiera wyodrębnione zbiory danych dotyczące odpowiednio szkoły i placówki oświatowej oraz jej filii, placówki, o której mowa w ust. 4 pkt 2, i szkoły wchodzącej w skład placówki, poszczególnych szkół i placówek oświatowych wchodzących w skład zespołu, oraz zbiór danych wspólnych dla odpowiednio szkoły i placówki oświatowej oraz jej filii, placówki, o której mowa w ust. 4 pkt 2, i szkoły wchodzącej w skład placówki oraz szkół i placówek oświatowych wchodzących w skład zespołu.

Art. 6. [Administrator bazy danych SIO]
1. Administratorem bazy danych SIO jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

2. Administratorem lokalnej bazy danych SIO jest kierownik podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO.

Rozdział 2

Rodzaj i zakres danych gromadzonych w systemie informacji oświatowej

Art. 7. [Gromadzenie danych identyfikacyjnych szkół i placówek oświatowych]

1. W RSPO są gromadzone następujące dane identyfikacyjne szkół i placówek oświatowych:

1) nazwa;

2) nazwa skrócona;

3) typ szkoły albo rodzaj placówki oświatowej;

4) data założenia;

5) data rozpoczęcia działalności;

6) nazwa zespołu, jeżeli szkoła lub placówka oświatowa wchodzi w skład zespołu;

7) numer identyfikacyjny szkoły lub placówki oświatowej w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zwanym dalej „rejestrem REGON”, a w przypadku:

a) szkoły lub placówki oświatowej wchodzącej w skład zespołu oraz szkoły wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii lub centrum kształcenia ustawicznego – także numer identyfikacyjny REGON odpowiednio zespołu, ośrodka lub centrum,

b) szkoły filialnej i filii placówki – także numer identyfikacyjny REGON szkoły albo placówki, której odpowiednio szkoła filialna albo filia placówki jest organizacyjnie podporządkowana;

8) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany;

9) numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

10) adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;

11) dane dotyczące organu prowadzącego:

a) typ organu prowadzącego: jednostka samorządu terytorialnego, minister, osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego, osoba fizyczna,

b) nazwa i adres siedziby organu prowadzącego, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę oświatową – jej imię (imiona), nazwisko i adres zamieszkania, oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;

12) status publiczno-prawny: szkoła lub placówka oświatowa publiczna, szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej albo szkoła lub placówka oświatowa niepubliczna;

13) związanie organizacyjne szkoły:

a) przy placówce dyplomatycznej, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej,

b) w zakładzie opieki zdrowotnej,

c) w Ochotniczym Hufcu Pracy,

d) w jednostce pomocy społecznej,

e) w zakładzie poprawczym,

f) w schronisku dla nieletnich,

g) przy zakładzie karnym,

h) przy areszcie śledczym;

14) specyfika szkoły: szkoła ogólnodostępna albo specjalna;

15) określenie zasięgu terytorialnego (obwodu) szkoły – w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum, którym obwód został ustalony;

16) etapy edukacyjne realizowane w szkole;

17) określenie, czy szkoła jest szkołą dla dzieci i młodzieży, czy szkołą dla dorosłych;

18) rodzaj niepełnosprawności uczniów, dla których szkoła specjalna została zorganizowana;

19) profil kształcenia ogólnozawodowego – w przypadku liceum profilowanego;

20) zawód i specjalizacja – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe;

21) zawód, specjalność i specjalizacja – w przypadku szkoły artystycznej;

22) specjalność kształcenia – w przypadku zakładu kształcenia nauczycieli;

23) nazwa i siedziba uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad zakładem kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych;

24) informacja o posiadaniu internatu przez szkołę;

25) adres do korespondencji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: nazwa podmiotu, na adres którego jest kierowana korespondencja, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej – w przypadku gdy adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę oświatową – inny niż adres zamieszkania tej osoby;

26) imię i nazwisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej;

27) data likwidacji;

28) dane, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.4)), niezbędne do wpisu szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON, zmiany cech objętych wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON;

29) numer szkoły lub placówki oświatowej w RSPO, zwany dalej „numerem RSPO”;

30) data wpisania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO;

31) typ, nazwa oraz adres siedziby podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO.

2. Danych szkół i placówek oświatowych, które zostały zlikwidowane, nie usuwa się z RSPO.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 29–31, są generowane w RSPO automatycznie.

Art. 8. [Gromadzenie danych dziedzinowych]
W bazie danych SIO, w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, są gromadzone następujące dane dziedzinowe:

1) dane dotyczące warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych prowadzenia szkół i placówek oświatowych, w szczególności:

a) powierzchni gruntów oraz obiektów budowlanych,

b) pomieszczeń szkoły i placówki oświatowej,

c) wyposażenia szkoły i placówki oświatowej,

d) podręczników obowiązujących w poszczególnych oddziałach, zgodnie z zestawem podręczników, o którym mowa w art. 22a ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w przypadku szkół publicznych,

e) liczby osób niebędących uczniami, korzystających z internatu,

f) danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 etat, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia – w przypadku publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych,

g) kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, wraz z pochodnymi, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,

h) wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych,

i) liczby korzystających z biblioteki szkolnej według kategorii korzystających,

j) danych o wysokości wynagrodzenia osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4, w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów;

2) dane dotyczące organizacji i działalności:

a) poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych:

– liczba uczniów, nauczycieli i rodziców korzystających z usług poradni, według form pomocy,

– liczba dzieci poddanych badaniom przesiewowym, według rodzajów tych badań,

– liczba uczniów, według etapu edukacyjnego, wobec których stwierdzono, na podstawie orzeczenia, brak potrzeby kształcenia specjalnego, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania albo zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

b) placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania:

– bursa – liczba osób niebędących uczniami, korzystających z bursy,

– dom wczasów dziecięcych – liczba turnusów,

c) placówek oświatowo-wychowawczych – liczba uczestników zajęć, według rodzajów i form zajęć,

d) placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego – liczba form doskonalenia i dokształcania, według rodzajów tych form, oraz liczba uczestników tych form,

e) placówek doskonalenia nauczycieli – liczba nauczycieli korzystających z innych niż kursy kwalifikacyjne form doskonalenia, według rodzajów tych form;

3) dane dotyczące liczby nauczycieli szkół i placówek oświatowych, z którymi w danym roku kalendarzowym planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek pracy wygaśnie, według przyczyn rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy;

4) dane dotyczące pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych:

a) liczba pracowników,

b) wymiar zatrudnienia, według rodzaju zajmowanych stanowisk.

Art. 9. [Dane gromadzone w zbiorach danych jednostek]
W bazie danych SIO, w zbiorach danych jednostek, są gromadzone następujące dane:

1) dane identyfikacyjne:

a) nazwa,

b) nazwa skrócona,

c) typ jednostki, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2,

d) numer identyfikacyjny REGON,

e) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany,

f) adres siedziby jednostki oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;

2) dane dziedzinowe dotyczące:

a) nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach obsługujących ministrów, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organach sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych – dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na 1 etat, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia,

b) pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, jednostkach obsługi ekonomiczno-administracyjnej, urzędach obsługujących ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych:

– liczba pracowników,

– łączna wysokość ich wynagrodzeń,

– wymiar zatrudnienia, według rodzaju zajmowanych stanowisk.

Art. 10. [Dane gromadzone w zbiorach danych uczniów]
W bazie danych SIO, w zbiorach danych uczniów, są gromadzone dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe uczniów.
Art. 11. [Dane identyfikacyjne ucznia]
Dane identyfikacyjne ucznia w bazie danych SIO obejmują imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, płeć, datę urodzenia oraz – jeżeli uczeń nie jest obywatelem polskim – kraj pochodzenia i dane dotyczące statusu ucznia:

1) obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo członek rodziny takiej osoby posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;

2) osoba pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji;

3) osoba, której udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) osoba posiadająca ważną Kartę Polaka;

5) osoba, której nadano status uchodźcy, albo członek rodziny takiej osoby;

6) osoba posiadająca zgodę na pobyt tolerowany;

7) osoba, której udzielono ochrony uzupełniającej, albo członek rodziny takiej osoby;

8) osoba korzystająca z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;

10) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.5));

11) członek rodziny osoby ubiegającej się o nadanie statusu uchodźcy;

12) osoba, której uprawnienie do nauki wynika z umowy międzynarodowej.

Art. 12. [Dane dziedzinowe w związku z wczesnym wspomaganiem rozwoju]
Dane dziedzinowe w związku z wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmują informację o objęciu dziecka takim wspomaganiem.
Art. 13. [Dane dziedzinowe w związku z uczęszczaniem ucznia do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego]
Dane dziedzinowe w związku z uczęszczaniem ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego obejmują:

1) miejsce zamieszkania ucznia;

2) spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

3) indywidualne spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

4) spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej albo inną formą wychowania przedszkolnego;

5) korzystanie z nauczania, wychowania i opieki w wymiarze wyższym niż określony w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

6) rodzaj oddziału, do którego uczeń uczęszcza: ogólnodostępny, integracyjny albo specjalny;

7) uczestniczenie w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych przez przedszkole lub szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny;

8) informację o objęciu ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną organizowaną przez przedszkole lub szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, z określeniem form tej pomocy;

9) informację, jakiego języka obcego uczeń się uczy;

10) uczestniczenie w nauce języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, z określeniem nazwy tego języka;

11) korzystanie z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna, o których mowa w art. 14a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

12) wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką przedszkola, szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub innej formy wychowania przedszkolnego, z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku;

13) datę rozpoczęcia i datę zakończenia uczęszczania do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.

Art. 14. [Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w szkole]
Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w szkole obejmują:

1) miejsce zamieszkania ucznia;

2) klasę, semestr i oddział, do którego uczeń uczęszcza;

3) rodzaj oddziału: ogólnodostępny, integracyjny, specjalny, przysposabiający do pracy, specjalny przysposabiający do pracy, sportowy, mistrzostwa sportowego, z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo z regionalnym językiem nauczania, z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego, dwujęzyczny, wielozawodowy, terapeutyczny, międzynarodowy, o charakterze eksperymentalnym;

4) profil kształcenia ogólnozawodowego – w przypadku ucznia liceum profilowanego;

5) zawód – w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe;

6) miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu – w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe;

7) zawód, specjalność i specjalizację – w przypadku ucznia szkoły artystycznej;

8) formę kształcenia stacjonarną lub zaoczną – w przypadku ucznia szkoły dla dorosłych;

9) status młodocianego pracownika;

10) korzystanie z indywidualnego nauczania;

11) realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki;

12) korzystanie z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o których mowa w art. 94a ust. 4, 4b i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

13) spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;

14) uczestniczenie w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych przez szkołę;

15) informację, jakiego języka obcego uczeń się uczy;

16) uczestniczenie w nauce języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, z określeniem nazwy tego języka;

17) uczestniczenie w zajęciach dla uczniów szczególnie uzdolnionych;

18) uzyskanie tytułu laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu lub zawodów na szczeblu co najmniej powiatu;

19) uzyskanie albo nieuzyskanie promocji;

20) korzystanie z przedłużonego okresu nauki na etapie edukacyjnym;

21) ukończenie albo nieukończenie szkoły;

22) uzyskanie albo nieuzyskanie dyplomu ukończenia szkoły – w przypadku ucznia szkoły artystycznej;

23) informację o ukończeniu szkoły artystycznej na podstawie egzaminów eksternistycznych;

24) objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną organizowaną przez szkołę, z określeniem form tej pomocy;

25) uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych dodatkowych oraz w zajęciach pozalekcyjnych;

26) uzyskanie karty rowerowej lub motorowerowej;

27) korzystanie z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu, o których mowa w art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

28) wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką szkoły, z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku;

29) korzystanie przez ucznia z pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, o której mowa w art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z określeniem rodzaju świadczeń;

30) informację o korzystaniu z internatu;

31) datę rozpoczęcia i datę zakończenia nauki w szkole.

Art. 15. [Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w zakładzie kształcenia nauczycieli i kolegium pracowników służb społecznych]
Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w zakładzie kształcenia nauczycieli i kolegium pracowników służb społecznych obejmują:

1) miejsce zamieszkania ucznia;

2) semestr, na który uczeń uczęszcza;

3) specjalność kształcenia;

4) system kształcenia: dzienny, wieczorowy lub zaoczny;

5) informację, jakiego języka obcego uczeń się uczy;

6) realizowanie indywidualnego toku nauki;

7) odbywanie nauki według indywidualnych planów lub programów nauczania;

8) zaliczenie albo niezaliczenie semestru;

9) ukończenie albo nieukończenie kolegium;

10) korzystanie przez ucznia z pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, o której mowa w art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z określeniem rodzaju świadczeń;

11) informację o korzystaniu z internatu;

12) datę rozpoczęcia i datę zakończenia nauki w kolegium.

Art. 16. [Dane dziedzinowe w związku z objęciem ucznia opieką w ośrodkach]
Dane dziedzinowe w związku z objęciem ucznia opieką w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym obejmują:

1) podstawę pobytu w ośrodku:

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) orzeczenie sądu,

c) wniosek rodziców;

2) działania wynikające ze specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z określeniem form tej pomocy;

3) wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką ośrodka, z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku;

4) datę rozpoczęcia i datę zakończenia pobytu w ośrodku.

Art. 17. [Dane dziedzinowe w związku z objęciem ucznia opieką w placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania]
Dane dziedzinowe w związku z objęciem ucznia opieką w placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania obejmują:

1) wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką placówki, z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku;

2) datę rozpoczęcia i datę zakończenia pobytu w placówce.

Art. 18. [Dane dziedzinowe w związku z objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną]
Dane dziedzinowe w związku z objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, obejmują:

1) rodzaj diagnozy sporządzonej przez poradnię;

2) wydanie opinii lub orzeczenia, o których mowa w art. 71b ust. 3–3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z określeniem:

a) rodzaju niepełnosprawności ucznia, a w przypadku niepełnosprawności sprzężonych – współwystępujących niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

b) daty wydania i numeru opinii lub orzeczenia;

3) wydanie opinii innych niż wymienione w art. 71b ust. 3–3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z określeniem rodzaju tych opinii;

4) rodzaj zajęć organizowanych przez poradnię, w których uczeń uczestniczy.

Art. 19. [Dane dziedzinowe - wypadki]
Dane dziedzinowe w związku z uczęszczaniem ucznia do placówki oświatowo-wychowawczej, kształceniem ustawicznym i doskonaleniem zawodowym w placówce kształcenia ustawicznego, placówce kształcenia praktycznego lub ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz uczęszczaniem do placówki artystycznej – ogniska artystycznego obejmują wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką placówki lub ośrodka, z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku.
Art. 20. [Dane dziedzinowe ucznia w związku ze sprawdzianem i egzaminami]
Dane dziedzinowe ucznia w związku ze sprawdzianem i egzaminami, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz egzaminami eksternistycznymi przeprowadzanymi przez okręgowe komisje egzaminacyjne obejmują:

1) wyniki sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) typ szkoły ukończonej na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Art. 21. [Dane dziedzinowe ucznia w związku z kontrolowaniem przez dyrektora szkoły podstawowej spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego]
Dane dziedzinowe ucznia w związku z kontrolowaniem przez dyrektora szkoły podstawowej spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego obejmują:

1) informację o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez uczęszczanie do przedszkola za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;

2) informację o przyczynie niespełniania tego obowiązku.

Art. 22. [Dane dziedzinowe ucznia w związku z kontrolowaniem przez dyrektora szkoły podstawowej i dyrektora gimnazjum spełniania obowiązku szkolnego]
Dane dziedzinowe ucznia w związku z kontrolowaniem przez dyrektora szkoły podstawowej i dyrektora gimnazjum spełniania obowiązku szkolnego obejmują:

1) informację o spełnianiu obowiązku szkolnego przez uczęszczanie do szkoły za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;

2) informację o przyczynie niespełniania tego obowiązku.

Art. 23. [Dane dziedzinowe ucznia w związku z kontrolowaniem przez gminę spełniania obowiązku nauki oraz przyznawaniem przez gminę pomocy materialnej]
Dane dziedzinowe ucznia w związku z kontrolowaniem przez gminę spełniania obowiązku nauki oraz przyznawaniem przez gminę pomocy materialnej obejmują:

1) informację o spełnianiu obowiązku nauki w formie, o której mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2–4 i ust. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) informację o spełnianiu obowiązku nauki przez uczęszczanie do szkoły za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;

3) informację o przyczynie niespełniania tego obowiązku;

4) informację o korzystaniu przez ucznia z pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o której mowa w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz udzielanej w ramach programów przyjętych na podstawie art. 90t ust. 1 i art. 90u ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – z określeniem świadczeń tej pomocy.

Art. 24. [Dane dziedzinowe ucznia w związku z podjęciem studiów wyższych]
Dane dziedzinowe ucznia w związku z podjęciem studiów wyższych obejmują nazwę uczelni i kierunek studiów, na który absolwent został przyjęty, oraz formę studiów, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5.
Art. 25. [Dane dziedzinowe ucznia w związku z egzaminami na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie]
Dane dziedzinowe ucznia w związku z egzaminami na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanymi przez izby rzemieślnicze, obejmują informację o uzyskaniu tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie, z określeniem zawodu, w którym tytuł został uzyskany.
Art. 26. [Dane dziedzinowe ucznia w związku z uzyskiwaniem i uzupełnianiem przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych]
Dane dziedzinowe ucznia w związku z uzyskiwaniem i uzupełnianiem przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych obejmują informację o tytule zawodowym uzyskanym na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 68c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z określeniem zawodu, w którym tytuł został uzyskany.
Art. 27. [Gromadzenie i przetwarzanie danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych nauczycieli]
W bazie danych SIO, w zbiorach danych nauczycieli, są gromadzone i przetwarzane dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe nauczycieli.
Art. 28. [Dane identyfikacyjne nauczyciela]
Dane identyfikacyjne nauczyciela obejmują imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, płeć, datę urodzenia i kraj pochodzenia.
Art. 29. [Dane dziedzinowe nauczyciela w związku ze stosunkiem pracy i awansem zawodowym]
1. Dane dziedzinowe nauczyciela w związku ze stosunkiem pracy i awansem zawodowym obejmują:

1) w odniesieniu do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych:

a) wykształcenie,

b) przygotowanie pedagogiczne,

c) posiadane kwalifikacje do nauczania,

d) staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej,

e) formę i wymiar zatrudnienia,

f) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,

g) rodzaje i wymiar prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków,

h) przyczyny nieprowadzenia zajęć,

i) stopień awansu zawodowego oraz dane dotyczące uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego,

j) dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości – w przypadku osób zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,

k) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy;

2) w odniesieniu do nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach obsługujących ministrów, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organach sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych:

a) wykształcenie,

b) przygotowanie pedagogiczne,

c) posiadane kwalifikacje do nauczania,

d) staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej,

e) formę i wymiar zatrudnienia,

f) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,

g) stopień awansu zawodowego oraz dane dotyczące uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego,

h) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy.

2. Dane dziedzinowe nauczyciela w związku z doskonaleniem zawodowym i dodatkowymi uprawnieniami w odniesieniu do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują:

1) ukończone kursy kwalifikacyjne oraz formy dokształcania i doskonalenia zawodowego;

2) wpisanie do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ewidencją egzaminatorów”;

3) wpisanie na listę rzeczoznawców, o której mowa w art. 22a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwaną dalej „listą rzeczoznawców”;

4) wpisanie na listę ekspertów, o której mowa w art. 9g ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwaną dalej „listą ekspertów”;

5) posiadanie tytułu zawodowego trenera lub instruktora sportu, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), albo kwalifikacji trenera, instruktora sportu lub menedżera sportu, uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.6)), zwanych dalej „dodatkowymi uprawnieniami w zakresie kultury fizycznej”.

3. Dane dziedzinowe nauczyciela w związku ze stosunkiem pracy obejmują:

1) w odniesieniu do osób niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ust. 1a–1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

a) wykształcenie,

b) staż pracy,

c) formę i wymiar zatrudnienia,

d) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,

e) rodzaj i wymiar prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków,

f) przyczyny nieprowadzenia zajęć,

g) dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości – w przypadku osób zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,

h) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy;

2) w odniesieniu do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

a) wykształcenie,

b) staż pracy,

c) formę i wymiar zatrudnienia,

d) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,

e) rodzaj i wymiar obowiązków,

f) dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości – w przypadku osób zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,

g) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy.

4. Dane dziedzinowe osoby, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4, obejmują:

1) wykształcenie;

2) przygotowanie pedagogiczne;

3) posiadane kwalifikacje do nauczania;

4) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje;

5) rodzaj i wymiar zadań;

6) rodzaj, datę rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania umowy.

Art. 30. [Termin przekazania danych do bazy]
Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbioru danych szkoły lub placówki oświatowej, zbioru danych jednostki, zbioru danych nauczyciela i zbioru danych ucznia przekazuje dane do bazy danych SIO w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. d–j i pkt 2–4, art. 9 pkt 2, art. 20 pkt 1 i art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g, w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, a także danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Art. 31. [Delegacja]
1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w bazie danych SIO w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych jednostek, zbiorach danych uczniów i zbiorach danych nauczycieli oraz terminy przekazywania do bazy danych SIO danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. d–j i pkt 2–4, art. 9 pkt 2, art. 20 pkt 1 i art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g, w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, a także danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać potrzebę zapewnienia organom administracji publicznej, realizującym na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym politykę oświatową państwa, aktualnych danych niezbędnych do realizowania zadań w tym zakresie, a także planowania środków budżetowych niezbędnych do finansowania zadań oświatowych oraz konieczność dostosowania terminów przekazywania danych do bazy danych SIO do terminów przygotowywania projektu budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 32. [Zapytanie dotyczące danych w formie formularza]
1. W razie uzasadnionej ważnym interesem publicznym potrzeby pilnego pozyskania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania danych dziedzinowych dotyczących warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych prowadzenia szkół i placówek oświatowych, nieobjętych szczegółowym zakresem danych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31, z bazy danych SIO do podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do zbiorów danych szkół i placówek oświatowych jest kierowane zapytanie dotyczące tych danych, w formie formularza określającego wymagane dane oraz termin ich przekazania do bazy danych SIO.

2. Dane przekazane na podstawie formularza, o którym mowa w ust. 1, po ich przetworzeniu podlegają niezwłocznie usunięciu z bazy danych SIO.

Rozdział 3

Przekazywanie danych do bazy danych SIO

Art. 33. [Obowiązek przekazywania danych identyfikacyjnych szkół i placówek oświatowych do RSPO]

1. Dane identyfikacyjne szkół i placówek oświatowych do RSPO są obowiązane przekazywać:

1) jednostki samorządu terytorialnego przekazują dane identyfikacyjne:

a) publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez te jednostki,

b) publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, którym ta jednostka samorządu terytorialnego wydała zezwolenie na założenie publicznej szkoły lub placówki oświatowej,

c) niepublicznych szkół i placówek oświatowych wpisanych do prowadzonej przez tę jednostkę samorządu terytorialnego ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych,

d) niepublicznych kolegiów pracowników służb społecznych oraz niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli wpisanych do prowadzonej przez samorząd województwa ewidencji – w przypadku samorządów województw;

2) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje dane:

a) prowadzonych przez tego ministra:

– szkół, zespołów szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej,

– publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym,

– publicznych szkół i placówek o charakterze eksperymentalnym,

– publicznych placówek kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym,

b) niepublicznych zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, którym minister ten wydał zezwolenie na założenie niepublicznego zakładu kształcenia nauczycieli;

3) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazuje dane:

a) publicznych szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez tego ministra,

b) publicznych szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, którym minister ten wydał zezwolenie na założenie publicznej szkoły artystycznej,

c) niepublicznych szkół i placówek artystycznych wpisanych do prowadzonej przez tego ministra ewidencji niepublicznych szkół i placówek artystycznych;

4) inni niż wymienieni w pkt 2 i 3 ministrowie przekazują dane prowadzonych szkół i placówek oświatowych;

5) okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Art. 34. [Termin przekazania danych do RSPO]
1. Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO, z wyjątkiem okręgowej komisji egzaminacyjnej, przekazuje dane identyfikacyjne szkoły lub placówki oświatowej w terminie 7 dni od dnia założenia szkoły lub placówki publicznej, a w przypadku publicznej szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz niepublicznej szkoły lub placówki oświatowej – w terminie 7 dni odpowiednio od dnia wydania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki oświatowej albo dokonania wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

2. Samorząd województwa przekazuje do RSPO dane identyfikacyjne niepublicznych kolegiów pracowników służb społecznych w terminie 7 dni od dnia otrzymania od organu prowadzącego niezbędnych do przekazania danych.

3. Organ prowadzący niepubliczne kolegium pracowników służb społecznych dostarcza samorządowi województwa dane niezbędne do przekazania do RSPO w terminie 7 dni od dnia uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na utworzenie kolegium.

Art. 35. [Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON]
1. Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON przekazane do RSPO przez podmiot zobowiązany są następnie przekazywane z bazy danych SIO do rejestru REGON. Przekazanie danych do RSPO przez podmiot zobowiązany jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o wpis szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON.

2. Informacja o numerze identyfikacyjnym REGON nadanym szkole lub placówce oświatowej oraz jej jednostce lokalnej (filii), jeżeli szkoła lub placówka oświatowa taką jednostkę posiada, jest przesyłana z rejestru REGON do bazy danych SIO.

3. Z dniem otrzymania przez bazę danych SIO informacji, o której mowa w ust. 2, dane szkoły lub placówki oświatowej zostają wpisane do RSPO.

4. W przypadku szkoły, której dane identyfikacyjne zostały wpisane do RSPO, z bazy danych SIO do lokalnej bazy danych SIO okręgowej komisji egzaminacyjnej jest przekazywany komunikat o wpisaniu do RSPO tych danych.

Art. 36. [Zmiana danych objętych RSPO]
1. W przypadku zmiany danych objętych RSPO, w tym likwidacji szkoły lub placówki oświatowej, podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO przekazuje do RSPO aktualne dane.

2. W przypadku publicznej szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ministra, organ prowadzący przekazuje do RSPO aktualne dane w terminie 7 dni od dnia zmiany.

3. W przypadku publicznej szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz niepublicznej szkoły lub placówki oświatowej, podmiot zobowiązany do przekazywania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO przekazuje do RSPO aktualne dane w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania od organu prowadzącego. Organ prowadzący informuje podmiot zobowiązany do przekazywania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO o zmianie danych objętych RSPO w terminie 7 dni od dnia zmiany.

4. W celu aktualizacji danych w RSPO podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO posługuje się numerem REGON szkoły lub placówki oświatowej, której dane są aktualizowane.

Art. 37. [Zmiana danych objętych RSPO a rejestr REGON]
1. Jeżeli zmiana danych objętych RSPO dotyczy danych objętych wpisem do rejestru REGON, przekazane do RSPO przez podmiot zobowiązany aktualne dane szkoły lub placówki oświatowej są przekazywane z bazy danych SIO do rejestru REGON. Przekazanie aktualnych danych do RSPO przez podmiot zobowiązany jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zmianę cech objętych wpisem w rejestrze REGON albo wniosku o skreślenie szkoły lub placówki oświatowej z rejestru REGON.

2. Po dokonaniu zmiany cech objętych wpisem do rejestru REGON z rejestru REGON jest przekazywany do bazy danych SIO komunikat o dokonaniu zmiany.

3. Jeżeli szkoła lub placówka oświatowa została skreślona z rejestru REGON, z rejestru REGON jest przekazywany do bazy danych SIO komunikat o skreśleniu szkoły lub placówki oświatowej z rejestru REGON.

Art. 38. [Przekazanie do RSPO informacji o numerze identyfikacyjnym szkoły]
Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje do RSPO informację o numerze identyfikacyjnym szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w terminie 7 dni od dnia otrzymania z bazy danych SIO komunikatu o wpisaniu do RSPO danych identyfikacyjnych szkoły.
Art. 39. [Bezpośrednie przekazanie danych do baz danych SIO]
Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbioru danych szkoły lub placówki oświatowej, zbioru danych jednostki, zbioru danych ucznia lub zbioru danych nauczyciela przekazuje dane bezpośrednio z prowadzonej przez ten podmiot lokalnej bazy danych SIO do bazy danych SIO.
Art. 40. [Przekazanie danych przez szkoły i placówki oświatowe]
1. Szkoły i placówki oświatowe do zbioru danych danej szkoły lub placówki oświatowej przekazują dane dziedzinowe dotyczące:

1) warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych prowadzenia szkoły i placówki oświatowej;

2) liczby nauczycieli, z którymi planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek pracy wygaśnie;

3) pracowników niebędących nauczycielami.

2. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom poza miejscem stałego zamieszkania, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz placówki artystyczne – ogniska artystyczne przekazują do zbioru danych danej placówki, poradni lub ośrodka także dane dotyczące ich organizacji i działalności.

Art. 41. [Przekazanie danych identyfikacyjnych oraz danych dziedzionowych]
1. Ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, kuratorzy oświaty, organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do zbiorów danych tych podmiotów przekazują dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe dotyczące:

1) wysokości przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na 1 etat w odniesieniu do nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne;

2) pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach obsługujących ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i kuratoriach oświaty.

2. Jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej do zbiorów danych jednostek przekazują dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe dotyczące pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich oraz jednostkach obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych.

3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz izby rzemieślnicze przekazują do zbioru danych ich dotyczących dane identyfikacyjne.

Art. 42. [Podmioty przekazujące dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbioru danych ucznia]
Dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbioru danych ucznia przekazują:

1) dane w związku z objęciem wczesnym wspomaganiem rozwoju – szkoła lub placówka oświatowa, w której wspomaganie to jest realizowane;

2) dane w związku z objęciem ucznia wychowaniem przedszkolnym – przedszkole, szkoła podstawowa, w której został zorganizowany oddział przedszkolny, lub inna forma wychowania przedszkolnego, do których uczeń uczęszcza;

3) dane w związku z nauką ucznia – szkoła, zakład kształcenia nauczycieli albo kolegium pracowników służb społecznych, do którego uczeń uczęszcza;

4) dane w związku z objęciem ucznia opieką w placówce, o których mowa w art. 16 i 17 – odpowiednio młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy oraz placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

5) dane w związku z objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną – poradnia psychologiczno-pedagogiczna udzielająca takiej pomocy;

6) dane, o których mowa w art. 19 – placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz placówki artystyczne – ogniska artystyczne;

7) dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego – szkoły podstawowe z wyznaczonym obwodem;

8) dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku szkolnego – szkoły podstawowe i gimnazja z wyznaczonym obwodem;

9) dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku nauki przez absolwentów gimnazjum oraz przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym – gminy;

10) dane w związku ze sprawdzianem i egzaminami, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz egzaminami eksternistycznymi przeprowadzanymi przez okręgowe komisje egzaminacyjne – okręgowe komisje egzaminacyjne;

11) dane dotyczące ukończenia szkoły artystycznej w trybie eksternistycznym – szkoła artystyczna lub zespół szkół artystycznych, przy którym została powołana państwowa komisja egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy eksternistyczne z zakresu szkół artystycznych;

12) dane dotyczące uzyskania tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie, o których mowa w art. 25 – izby rzemieślnicze;

13) dane dotyczące uzyskanego tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 26 – kuratorzy oświaty;

14) dane w związku z podjęciem studiów wyższych – uczelnie, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5.

Art. 43. [Podmioty przekazujące dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbioru danych nauczyciela]
1. Dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbioru danych nauczyciela przekazują:

1) dane w związku ze stosunkiem pracy:

a) szkoły i placówki oświatowe,

b) jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

c) ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe,

d) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,

e) kuratorzy oświaty,

f) organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

g) specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

h) Centralna Komisja Egzaminacyjna,

i) okręgowe komisje egzaminacyjne;

2) dane w związku z awansem zawodowym, obejmujące:

a) stopień awansu zawodowego – organ, który nadał nauczycielowi stopień awansu zawodowego, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w publicznej szkole i placówce oświatowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz w niepublicznej szkole i placówce oświatowej – szkoła lub placówka oświatowa, w której nauczyciel jest zatrudniony,

b) dane dotyczące uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego – szkoła lub placówka oświatowa, w której nauczyciel jest zatrudniony;

3) dane osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 – szkoły i placówki oświatowe.

2. Dane dziedzinowe do zbioru danych nauczyciela dotyczące doskonalenia zawodowego i dodatkowych uprawnień, obejmujące:

1) ukończenie kursu kwalifikacyjnego – przekazuje placówka doskonalenia nauczycieli, która ten kurs prowadziła;

2) wpisanie do ewidencji egzaminatorów – przekazuje okręgowa komisja egzaminacyjna, która tę ewidencję prowadzi;

3) wpisanie na listę rzeczoznawców – przekazuje odpowiednio minister właściwy do spraw oświaty i wychowania albo minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który tę listę prowadzi;

4) wpisanie na listę ekspertów – przekazuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania;

5) dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej – przekazuje szkoła lub placówka oświatowa, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Art. 44. [Przekazanie do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych ucznia w celu weryfikacji]
1. Szkoła lub placówka oświatowa zobowiązana do przekazania danych dziedzinowych ucznia do bazy danych SIO przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne ucznia w celu ich weryfikacji z danymi osobowymi ucznia zawartymi w zbiorze PESEL.

2. Dane identyfikacyjne ucznia przekazane do bazy danych SIO w celu weryfikacji są czasowo przechowane w bazie danych SIO i po dokonaniu weryfikacji zostają z niej usunięte.

3. W przypadku pozytywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe tego ucznia.

4. W przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia szkoła lub placówka oświatowa jest obowiązana do wyjaśnienia stanu faktycznego oraz ponownego przekazania do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych tego ucznia. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL, szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne wraz z danymi dziedzinowymi tego ucznia.

Art. 45. [Dezaktywacja i zakaz zmiany zbioru danych o uczniu w bazie danych SIO]
Po przekazaniu przez szkołę lub placówkę oświatową do bazy danych SIO informacji o zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, zakończeniu nauki przez ucznia w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych albo ustaniu pobytu ucznia w placówce oświatowej, zbiór danych o uczniu w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez daną szkołę lub placówkę oświatową, z dniem przekazania tej informacji, staje się nieaktywny i nie może być zmieniany ani uzupełniany.
Art. 46. [Przekazanie danych SIO - kolejny etap edukacji]
Przekazywanie do bazy danych SIO danych dziedzinowych ucznia przez przedszkole, szkołę podstawową, w której został zorganizowany oddział przedszkolny, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych, w których uczeń odpowiednio rozpoczął naukę w ramach kolejnego etapu edukacyjnego albo w ramach danego etapu edukacyjnego w związku ze zmianą odpowiednio przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych, następuje po przekazaniu do bazy danych SIO przez odpowiednio przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych, do których uczeń dotychczas uczęszczał, informacji o dacie zakończenia uczęszczania do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego lub zakończenia nauki w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych.
Art. 47. [Przekazanie danych dziedzinowych nauczyciela do bazy danych SIO w celu weryfikacji z danymi w zbiorze PESEL]
1. Szkoła lub placówka oświatowa albo inna jednostka wykonująca zadania z zakresu oświaty, zobowiązana do przekazania danych dziedzinowych nauczyciela do bazy danych SIO, przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne nauczyciela w celu ich weryfikacji z danymi osobowymi nauczyciela zawartymi w zbiorze PESEL.

2. Do przekazywania danych dziedzinowych nauczyciela do bazy danych SIO przepisy art. 44 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL szkoła lub placówka oświatowa albo inna jednostka wykonująca zadania z zakresu oświaty przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne wraz z danymi dziedzinowymi tego nauczyciela.

Art. 48. [Rozwiązanie albo wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela - dezaktywacja oraz zakaz zmiany i uzupełniania danych]
Po przekazaniu przez szkołę lub placówkę oświatową albo inną jednostkę wykonującą zadania z zakresu oświaty do bazy danych SIO informacji o dacie rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela lub zakończenia obowiązywania umowy cywilnoprawnej, zbiór danych nauczyciela w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez tę szkołę, placówkę lub jednostkę, z dniem przekazania tej informacji, staje się nieaktywny i nie może być zmieniany ani uzupełniany.
Art. 49. [Przekazanie danych do bazy danych SIO a potwierdzenie zgodności]
Przekazanie danych do bazy danych SIO z lokalnej bazy danych SIO jest równoznaczne z potwierdzeniem przez kierownika podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO zgodności przekazanych danych ze stanem faktycznym i dokumentacją szkoły, placówki oświatowej lub innej jednostki wykonującej zadania z zakresu oświaty.
Art. 50. [Zestawienia]
1. Raz w roku, według stanu na dzień 30 września, na podstawie danych zawartych w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, zbiorach danych uczniów oraz zbiorach danych nauczycieli, zgromadzonych w bazie danych SIO, są sporządzane:

1) zestawienia zawierające dane dotyczące liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli, niezbędne do dokonania podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego;

2) zestawienia zawierające dane niezbędne do celów statystyki publicznej.

2. Zestawienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są udostępniane w bazie danych SIO jednostkom samorządu terytorialnego oraz ministrom prowadzącym szkoły i placówki oświatowe w dniu 7 października, a jeżeli dzień ten wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, w najbliższym dniu roboczym.

3. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe, w terminie 30 dni od dnia udostępnienia w bazie danych SIO zestawień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, potwierdzają prawdziwość danych zawartych w zestawieniach.

4. W celu potwierdzenia prawdziwości danych, dane zawarte w zestawieniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są porównywane z danymi, którymi dysponuje jednostka samorządu terytorialnego lub minister prowadzący szkoły i placówki oświatowe, w szczególności z danymi posiadanymi w związku ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością prowadzonej szkoły lub placówki oświatowej w zakresie spraw finansowych i administracyjnych oraz w związku z udzielaniem i rozliczaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

5. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego lub minister prowadzący szkołę lub placówkę oświatową stwierdzi nieprawdziwość danych przekazanych do bazy danych SIO przez szkołę lub placówkę oświatową lub poweźmie wątpliwość co do prawdziwości tych danych, niezwłocznie przekazuje o tym powiadomienie do bazy danych SIO oraz informuje szkołę lub placówkę oświatową, która przekazała dane do bazy danych SIO, o konieczności sprawdzenia przekazanych danych.

6. Szkoła lub placówka oświatowa, która przekazała do bazy danych SIO dane, których dotyczy powiadomienie, o którym mowa w ust. 5:

1) potwierdza prawdziwość danych w bazie danych SIO oraz informuje o tym odpowiednio jednostkę samorządu terytorialnego albo ministra prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową lub

2) dokonuje modyfikacji danych i przekazuje do bazy danych SIO zmodyfikowane dane oraz informuje o tym odpowiednio jednostkę samorządu terytorialnego albo ministra prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, zestawienie, o którym mowa w ust. 1, jest ponownie udostępniane w bazie danych SIO w celu potwierdzenia odpowiednio przez jednostkę samorządu terytorialnego albo ministra prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową prawdziwości danych.

Rozdział 4

Pozyskiwanie danych dziedzinowych z bazy danych SIO oraz danych ze zbioru danych PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO

Art. 51. [Jawność danych zgromadzonych w RSPO]

1. Dane zgromadzone w RSPO są jawne, z wyjątkiem:

1) numeru PESEL i adresu miejsca zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej publiczną albo niepubliczną szkołę lub placówkę oświatową;

2) numeru identyfikacyjnego szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3) gromadzonych na potrzeby rejestru REGON danych dotyczących przewidywanej liczby pracujących oraz powierzchni ogólnej i użytków rolnych, które są objęte tajemnicą statystyczną zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

2. Dostęp do danych niejawnych, o których mowa w ust. 1, ma podmiot zobowiązany do przekazywania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO oraz szkoła lub placówka oświatowa, której dane te dotyczą, za pośrednictwem lokalnej bazy danych SIO prowadzonej odpowiednio przez podmiot zobowiązany albo szkołę lub placówkę oświatową.

3. Dane objęte zakresem przedmiotowym rejestru REGON, a nieobjęte zakresem przedmiotowym RSPO, nie podlegają udostępnieniu z bazy danych SIO.

4. RSPO jest dostępny na portalu systemu informacji oświatowej.

Art. 52. [Pozyskiwanie danych zawartych w bazie danych SIO oraz danych osobowych ze zbioru PESEL]
1. Z bazy danych SIO mogą być pozyskiwane dane dziedzinowe uczniów i dane dziedzinowe nauczycieli zgromadzone w odpowiednio zbiorach danych uczniów oraz zbiorach danych nauczycieli, w zakresie określonym odpowiednio w art. 53–55 i 57–59.

2. Za pośrednictwem bazy danych SIO mogą być pozyskiwane ze zbioru PESEL dane osobowe uczniów i dane osobowe nauczycieli w zakresie określonym odpowiednio w art. 53–55 i 57–59.

3. Dane dziedzinowe ucznia i dane dziedzinowe nauczyciela pozyskane z bazy danych SIO oraz dane osobowe ucznia i dane osobowe nauczyciela pozyskane ze zbioru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO są gromadzone w zbiorze danych ucznia lub zbiorze danych nauczyciela w lokalnej bazie danych SIO.

4. Dane z bazy danych SIO oraz dane ze zbioru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO są pozyskiwane do lokalnej bazy danych SIO bezpośrednio z bazy danych SIO.

Art. 53. [Zakres pozyskiwanych danych ucznia przez szkoły i placówki oświatowe]
Szkoły i placówki oświatowe mogą pozyskiwać następujące dane ucznia:

1) w związku z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej:

a) ze zbioru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO – drugie imię (imiona), płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo,

b) z bazy danych SIO – miejscowość, w której uczeń mieszka, a w przypadku ucznia niebędącego obywatelem polskim – także kraj pochodzenia;

2) z bazy danych SIO:

a) w zakresie zapewnienia kontynuacji nauczania języka obcego – informację o języku obcym, którego uczeń uczył się na poprzednim etapie edukacyjnym,

b) w zakresie organizowania kształcenia specjalnego – informację o wydanej opinii lub orzeczeniu, o których mowa w art. 71b ust. 3–3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Art. 54. [Pozyskiwanie danych ucznia po przedłożeniu opinii lub orzeczenia]
1. Szkoła lub placówka oświatowa pozyskuje ze zbioru danych ucznia w bazie danych SIO dane dziedzinowe, o których mowa w art. 18 pkt 2, po przedłożeniu przez rodziców ucznia opinii lub orzeczenia w szkole lub placówce oświatowej prowadzącej zalecaną dla ucznia formę kształcenia, wynikającą z tej opinii lub orzeczenia.

2. W celu pozyskania danych, o których mowa w art. 18 pkt 2, szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne ucznia oraz numer i datę wydania opinii lub orzeczenia.

Art. 55. [Pozyskiwanie danych ucznia przez okręgowe komisje egzaminacyjne]
1. Okręgowe komisje egzaminacyjne, w związku z organizacją sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą pozyskiwać następujące dane ucznia:

1) ze zbioru PESEL – drugie imię (imiona), datę i miejsce urodzenia;

2) z bazy danych SIO – numer PESEL, imię i nazwisko, informację o orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, nazwę i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza albo uczęszczał w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Szkoły przekazują do bazy danych SIO dane identyfikacyjne uczniów przystępujących do sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31.

Art. 56. [Kontrola spełniania obowiązku szkolnego - porównanie danych]
1. Trzy razy w roku, według stanu na dzień 31 marca, 30 września i 31 grudnia, w celu kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, następuje porównanie danych osób w wieku od 5 do 18 lat, zgromadzonych w zbiorze PESEL, obejmujących imiona, nazwiska i numery PESEL tych osób, z danymi identyfikacyjnymi uczniów w wieku od 5 do 18 lat, zgromadzonymi w zbiorach danych uczniów w bazie danych SIO, obejmującymi imiona, nazwiska i numery PESEL tych uczniów.

2. W celu porównania danych zgodnie z ust. 1 dane identyfikacyjne uczniów, o których mowa w ust. 1, zgromadzone w bazie danych SIO są przekazywane z bazy danych SIO do zbioru PESEL.

3. Jeżeli w wyniku porównania danych okaże się, że w zbiorze PESEL znajdują się dane osób, których danych brak jest w bazie danych SIO, ze zbioru PESEL do bazy danych SIO jest przekazywana informacja zawierająca numery PESEL tych osób.

Art. 57. [Pozyskiwanie danych w związku z organizowaniem przyjmowania uczniów do szkół ponadgimnazjalnych]
1. Jednostki samorządu terytorialnego w związku z organizowaniem przyjmowania uczniów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez te jednostki, mogą pozyskiwać do lokalnych baz danych SIO następujące dane ucznia ubiegającego się o przyjęcie do tych szkół:

1) ze zbioru PESEL – drugie imię (imiona), datę i miejsce urodzenia;

2) z bazy danych SIO – miejsce zamieszkania, nazwę i adres szkoły, do której uczeń uczęszczał, wyniki egzaminu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, informację o uzyskaniu tytułu laureata olimpiady przedmiotowej, konkursu lub zawodów na szczeblu co najmniej powiatu.

2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą pozyskiwać dane, o których mowa w ust. 1, jeżeli przyjmowanie uczniów do prowadzonych przez te jednostki szkół ponadgimnazjalnych odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

3. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być pozyskane po wyrażeniu przez rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, w formie pisemnej, zgody na ich pozyskanie i przetwarzanie.

4. Pozyskanie danych, o których mowa w ust. 1, odbywa się po przekazaniu do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych ucznia oraz oświadczenia odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty powiatu lub marszałka województwa o wyrażeniu przez rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia zgody, o której mowa w ust. 3.

5. Z dniem 1 września danego roku jednostka samorządu terytorialnego usuwa z lokalnej bazy danych SIO pozyskane z bazy danych SIO dane, o których mowa w ust. 1.

Art. 58. [Pozyskiwanie danych w związku z zatrudnieniem nauczyciela]
1. Szkoły i placówki oświatowe, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe, kuratorzy oświaty, organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w związku z zatrudnieniem nauczyciela, mogą pozyskiwać następujące dane nauczyciela:

1) ze zbioru PESEL – drugie imię (imiona), płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo;

2) z bazy danych SIO – wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, posiadane kwalifikacje do nauczania, stopień awansu zawodowego, ukończone formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, wpisanie do ewidencji egzaminatorów, wpisanie na listę rzeczoznawców, wpisanie na listę ekspertów, dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej.

2. Okręgowe komisje egzaminacyjne w związku z ubieganiem się nauczyciela o wpisanie do ewidencji egzaminatorów mogą pozyskiwać z bazy danych SIO następujące dane nauczyciela: wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, posiadane kwalifikacje do nauczania, stopień awansu zawodowego, ukończone formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, wpisanie do ewidencji egzaminatorów oraz nazwę i adres miejsca pracy. Dane obejmujące nazwę i adres miejsca pracy są generowane w bazie danych SIO automatycznie.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w związku z ubieganiem się nauczyciela o wpisanie na prowadzoną przez tego ministra listę rzeczoznawców albo listę ekspertów może pozyskiwać z bazy danych SIO następujące dane nauczyciela: imię (imiona) i nazwisko, posiadane kwalifikacje do nauczania, sprawowane funkcje i zajmowane stanowiska.

4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w związku z ubieganiem się nauczyciela o wpisanie na prowadzoną przez tego ministra listę rzeczoznawców może pozyskiwać z bazy danych SIO następujące dane nauczyciela: imię (imiona) i nazwisko, posiadane kwalifikacje do nauczania, sprawowane funkcje i zajmowane stanowiska.

Art. 59. [Pozyskiwanie danych nauczyciela przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych]
Jednostki samorządu terytorialnego i jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych w związku z prowadzeniem obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych mogą pozyskiwać następujące dane nauczyciela:

1) ze zbioru PESEL – płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo;

2) z bazy danych SIO – wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, posiadane kwalifikacje do nauczania, stopień awansu zawodowego, ukończone formy dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Art. 60. [Zgoda nauczyciela na pozyskiwanie danych]
1. Dane nauczyciela, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2 i art. 59 pkt 2, mogą być pozyskane do lokalnej bazy danych SIO przez podmiot uprawniony do ich pozyskania po wyrażeniu przez nauczyciela, w formie pisemnej, zgody na ich pozyskanie.

2. Pozyskanie danych, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2 i art. 59 pkt 2, odbywa się po przekazaniu do bazy danych SIO przez kierownika podmiotu uprawnionego do ich pozyskania oświadczenia o wyrażeniu przez nauczyciela zgody, o której mowa w ust. 1.

Art. 61. [Pozyskiwanie danych przez regionalne izby obrachunkowe]
1. Regionalne izby obrachunkowe mogą, za pośrednictwem bazy danych SIO, pozyskiwać dane objęte sprawozdaniami, o których mowa w art. 30a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być pozyskiwane po uzyskaniu przez prezesa regionalnej izby obrachunkowej upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO, o którym mowa w art. 68 ust. 1.

Art. 62. [Pozyskiwanie danych przez uczelnie]
1. Uczelnie mogą pozyskiwać z bazy danych SIO, do celów rekrutacji na studia wyższe, dane dziedzinowe dotyczące wyników egzaminu maturalnego absolwenta oraz dane identyfikacyjne szkoły ponadgimnazjalnej, którą absolwent ukończył. Dane te są pozyskiwane po wyrażeniu przez absolwenta, w formie pisemnej, zgody na ich pozyskanie.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być pozyskane przez uczelnię po uzyskaniu przez rektora uczelni upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO, o którym mowa w art. 68 ust. 1.

3. W celu pozyskania danych, o których mowa w ust. 1, uczelnia przekazuje do bazy danych SIO imię, nazwisko i numer PESEL absolwenta.

4. Po zakończeniu rekrutacji na studia wyższe uczelnia usuwa dane, o których mowa w ust. 1, pozyskane z bazy danych SIO.

5. Za zgodą absolwenta, wyrażoną w formie pisemnej, uczelnia, która pozyskała z bazy danych SIO dane absolwenta, o których mowa w ust. 1, przekazuje do bazy danych SIO, w terminie 10 dni od dnia immatrykulacji, informację o nazwie uczelni i kierunku studiów, na który absolwent został przyjęty, oraz formie tych studiów, a jeżeli absolwent nie został przyjęty na kierunek studiów – informację o nazwie uczelni i formie studiów.

Art. 63. [Pozyskiwanie danych przez GUS]
Główny Urząd Statystyczny pozyskuje dane z bazy danych SIO, z wyłączeniem danych identyfikacyjnych uczniów i nauczycieli, w zakresie i terminach określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, ustalonym na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Art. 64. [Pozyskiwanie danych przez Głównego Geodetę Kraju]
1. Główny Geodeta Kraju, w celu lokalizacji przestrzennej szkół i placówek oświatowych oraz innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, pozyskuje z bazy danych SIO następujące dane:

1) nazwę, nazwę skróconą, adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej, typ szkoły albo rodzaj placówki oświatowej oraz określenie zasięgu terytorialnego (obwodu) szkoły podstawowej lub gimnazjum, którym obwód został ustalony;

2) nazwę, nazwę skróconą, typ i adres siedziby innej jednostki wykonującej zadania z zakresu oświaty.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są pozyskiwane przy wykorzystaniu usług danych przestrzennych geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Art. 65. [Raporty]
1. Na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych SIO mogą być sporządzane i udostępniane raporty. Raporty udostępnia się w postaci elektronicznej.

2. Raport obejmuje zanonimizowane dane powstające w procesie automatycznego przetwarzania danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych szkół, placówek oświatowych, innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty oraz uczniów i nauczycieli, zgromadzonych w bazie danych SIO, a w razie potrzeby wynikającej z zakresu przedmiotowego danego raportu – także danych osobowych uczniów i nauczycieli ze zbioru PESEL.

3. W razie potrzeby sporządzenia raportu wykorzystującego dane osobowe ze zbioru PESEL dane te czasowo przechowuje się w bazie danych SIO.

Art. 66. [Rodzaje raportów]
1. Szkoły i placówki oświatowe, inne jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty, organy administracji rządowej, w zakresie wykonywanych zadań, ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego, których przedstawiciele wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe oraz Główny Urząd Statystyczny mogą pozyskiwać z bazy danych SIO raporty nieodpłatnie.

2. Z bazy danych SIO mogą być udostępniane raporty:

1) powszechnie dostępne publikowane na portalu systemu informacji oświatowej;

2) indywidualne na zamówienia podmiotów innych niż wymienione w ust. 1.

3. Raporty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są sporządzane odpłatnie i udostępniane w terminie ustalonym z zainteresowanym podmiotem.

4. Wysokość opłaty za udostępnienie raportu stanowi równowartość kosztów dokonania operacji na danych zgromadzonych w bazie danych SIO oraz kosztów eksploatacji urządzeń i oprogramowania.

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podaje do publicznej wiadomości sposób ustalania wysokości opłat za udostępnianie raportów z bazy danych SIO.

6. Opłaty, o których mowa w ust. 4, stanowią dochód budżetu państwa.

7. Do celów realizowania zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania podmiotom podległym lub nadzorowanym przez tego ministra raporty udostępnia się nieodpłatnie.

Rozdział 5

Dostęp do bazy danych SIO

Art. 67. [Dostęp do bazy danych SIO]

Dostęp do bazy danych SIO, obejmujący przekazywanie danych do bazy danych SIO, pozyskiwanie danych dziedzinowych z bazy danych SIO oraz pozyskiwanie danych ze zbioru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO, ma kierownik podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO oraz kierownik podmiotu uprawnionego do pozyskiwania danych z bazy danych SIO. W przypadku regionalnej izby obrachunkowej dostęp do bazy danych SIO, obejmujący pozyskiwanie danych, o których mowa w art. 61 ust. 1, za pośrednictwem bazy danych SIO, ma prezes regionalnej izby obrachunkowej.
Art. 68. [Upoważnienie]
1. Dostęp do bazy danych SIO uzyskuje się na podstawie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO, zwanego dalej „upoważnieniem”.

2. Upoważnienia udzielają:

1) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – kierownikom innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego i jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych, wojewodom oraz prezesom regionalnych izb obrachunkowych i rektorom uczelni;

2) wojewodowie – wójtom gmin (burmistrzom, prezydentom miast), starostom powiatów i marszałkom województw;

3) ministrowie oraz wójtowie gmin (burmistrzowie, prezydenci miast), starostowie powiatów i marszałkowie województw odpowiednio – dyrektorom szkół i placówek oświatowych, których dane identyfikacyjne są zobowiązani przekazywać do RSPO, kierownikom jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych.

3. Upoważnienia udziela się na czas określony obejmujący:

1) okres zajmowania stanowiska przez kierownika podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO, wojewodę oraz prezesa regionalnej izby obrachunkowej, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat;

2) okres pełnienia funkcji przez rektora uczelni, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat – w przypadku przetwarzania danych do celów rekrutacji na studia wyższe.

4. Udzielenie upoważnienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Art. 69. [Udzielanie upoważnienia]
1. Upoważnienia udziela się po przeprowadzeniu procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO.

2. Kierownik podmiotu, o którym mowa w art. 67, składa, w postaci elektronicznej, wniosek o udzielenie upoważnienia.

3. Wniosek zawiera imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz stanowisko osoby, której ma być udzielone upoważnienie, oraz w szczególności:

1) określenie typu użytkownika SIO:

a) podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO,

b) podmiot zobowiązany do przekazywania danych dziedzinowych do bazy danych SIO odpowiednio do: zbiorów danych szkół i placówek oświatowych, zbiorów danych jednostek, zbiorów danych uczniów lub zbiorów danych nauczycieli,

c) podmiot uprawniony do pozyskiwania danych dziedzinowych z bazy danych SIO lub danych osobowych ze zbioru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO,

d) regionalna izba obrachunkowa,

e) wojewoda;

2) nazwę użytkownika SIO;

3) określenie organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową – w przypadku wniosku o udzielenie upoważnienia dyrektorowi szkoły lub placówki oświatowej;

4) numer RSPO szkoły lub placówki oświatowej;

5) okres, na jaki ma być udzielone upoważnienie.

Art. 70. [Sprawdzenie poprawności danych zawartych we wniosku]
1. Podmiot właściwy do udzielenia upoważnienia, o którym mowa w art. 68 ust. 2, sprawdza poprawność danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 69 ust. 2, oraz tożsamość osoby, której wniosek dotyczy.

2. Upoważnienie jest udzielane po stwierdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku oraz potwierdzeniu tożsamości osoby, której wniosek dotyczy.

3. Upoważnienie zawiera:

1) imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz stanowisko osoby upoważnionej;

2) określenie typu i nazwy użytkownika SIO;

3) określenie organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową – w przypadku upoważnienia dla dyrektora szkoły lub placówki oświatowej;

4) zakres dostępu do bazy danych SIO osoby upoważnionej, w zależności od typu użytkownika SIO;

5) okres, na który udziela się upoważnienia (okres ważności upoważnienia);

6) datę udzielenia upoważnienia;

7) podpis osoby reprezentującej podmiot udzielający upoważnienia;

8) podpis osoby upoważnionej;

9) klauzulę o zachowaniu tajemnicy w brzmieniu: „Osoba upoważniona do przetwarzania danych objętych zakresem dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej, określonym w niniejszym upoważnieniu, jest zobowiązana do zachowania ich w tajemnicy, również po ustaniu zatrudnienia, oraz zachowania w tajemnicy informacji o ich zabezpieczeniu.”.

Art. 71. [Identyfikator użytkownika SIO]
Wraz z udzieleniem upoważnienia osoba upoważniona otrzymuje niepowtarzalny identyfikator użytkownika SIO.
Art. 72. [Upoważnienie pracownika lub pracowników do dostępu do bazy danych SIO]
1. Kierownik podmiotu, o którym mowa w art. 67, może upoważnić pracownika lub pracowników tego podmiotu do dostępu do bazy danych SIO, na czas określony, nie dłuższy jednak niż 5 lat. Udzielenie upoważnienia pracownikowi przez kierownika podmiotu, o którym mowa w art. 67, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Pracownik uzyskuje dostęp do bazy danych SIO na podstawie upoważnienia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 68 ust. 2, który udzielił upoważnienia kierownikowi podmiotu zobowiązanego.

3. Do udzielenia upoważnienia pracownikowi podmiotu zobowiązanego przepisy art. 69–71 stosuje się odpowiednio.

Art. 73. [Zmiana danych]
1. W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 70 ust. 3 pkt 1–4, osoba upoważniona przekazuje podmiotowi, o którym mowa w art. 68 ust. 2, który udzielił upoważnienia, informację zawierającą dane, które uległy zmianie, oraz aktualne dane, wraz z kopią upoważnienia i kopią dokumentu potwierdzającego zmianę danych. Informację przekazuje się w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się procedurę weryfikacji dostępu.

Art. 74. [Cofnięcie upoważnienia]
1. Podmiot, o którym mowa w art. 68 ust. 2, cofa upoważnienie:

1) w przypadku udzielenia upoważnienia na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych;

2) udzielone kierownikowi podmiotu, o którym mowa w art. 67 – na wniosek podmiotu, który odwołał kierownika podmiotu, o którym mowa w art. 67, z zajmowanego stanowiska;

3) udzielone, zgodnie z art. 72, pracownikowi podmiotu, o którym mowa w art. 67 – na wniosek upoważnionego pracownika lub kierownika podmiotu, o którym mowa w art. 67;

4) w przypadku, o którym mowa w art. 85 ust. 6.

2. Podmiot, który odwołał kierownika podmiotu, o którym mowa w art. 67, z zajmowanego stanowiska, składa niezwłocznie wniosek o cofnięcie upoważnienia tej osobie.

3. Wniosek o cofnięcie upoważnienia zawiera:

1) oznaczenie podmiotu składającego wniosek;

2) imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz stanowisko osoby upoważnionej;

3) określenie typu i nazwy użytkownika SIO.

4. Wraz z cofnięciem upoważnienia podmiot, o którym mowa w art. 68 ust. 2, przekazuje do bazy danych SIO informację o cofnięciu upoważnienia.

5. Dostęp do bazy danych SIO jest blokowany z dniem przekazania do bazy danych SIO informacji, o której mowa w ust. 4.

Art. 75. [Przedłużenie ważności upoważnienia]
1. Na wniosek osoby upoważnionej, złożony nie wcześniej niż na 3 miesiące i nie później niż na miesiąc przed upływem terminu ważności upoważnienia, okres ważności upoważnienia może zostać przedłużony na kolejny okres, z zastrzeżeniem art. 68 ust. 3. Przepisy art. 69 ust. 1 i 2 oraz art. 70 i 71 stosuje się odpowiednio.

2. Wniosek o przedłużenie ważności upoważnienia zawiera:

1) imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz stanowisko osoby upoważnionej;

2) określenie typu i nazwy użytkownika SIO;

3) okres, na jaki ma być przedłużone upoważnienie.

Art. 76. [Procedura weryfikacji dostępu do bazy danych SIO]
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, procedurę weryfikacji dostępu do bazy danych SIO, w tym szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO i sposób potwierdzania tożsamości osoby, której wniosek dotyczy. Rozporządzenie powinno uwzględniać prawidłową realizację przez użytkowników SIO obowiązków związanych z dostępem i użytkowaniem systemu informacji oświatowej.
Art. 77. [Ewidencja osób upoważnionych do dostępu do bazy danych SIO]
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi ewidencję osób upoważnionych do dostępu do bazy danych SIO.

Rozdział 6

Nadzór nad bezpieczeństwem przekazywania danych do bazy danych SIO i pozyskiwania danych z bazy danych SIO

Art. 78. [Nadzór nad bezpieczeństwem przekazywania danych do bazy i pozyskiwania danych z bazy]

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem przekazywania danych do bazy danych SIO i pozyskiwania danych z bazy danych SIO.

2. W ramach nadzoru minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ma dostęp do wykazu zarejestrowanych przypadków nielegalnego pozyskania, zniszczenia lub utraty danych, uzyskania lub próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych zgromadzonych w bazie danych SIO oraz wykorzystania tych danych w nieuprawniony sposób.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, powstaje na podstawie automatycznie generowanej w bazie danych SIO informacji o przypadkach, w których nastąpiła próba nieuprawnionego dostępu, oraz na podstawie informacji, o których mowa w art. 79 ust. 1, przekazywanych przez kierowników podmiotów prowadzących lokalne bazy danych SIO.

Art. 79. [Przekazywanie informacji o nieuprawnionym dostępie do bazy]
1. Kierownicy podmiotów prowadzących lokalne bazy danych SIO są obowiązani niezwłocznie przekazywać do bazy danych SIO informacje o nieuprawnionym dostępie do bazy danych SIO, nielegalnym pozyskaniu danych z bazy danych SIO, zniszczeniu lub utracie danych zgromadzonych w bazie danych SIO lub wykorzystaniu tych danych w nieuprawniony sposób.

2. Jeżeli żadne ze zdarzeń, o których mowa w ust. 1, nie nastąpiło, raz na kwartał, w terminie 7 dni roboczych od rozpoczęcia kolejnego kwartału, kierownicy podmiotów prowadzących lokalne bazy danych SIO są obowiązani przekazywać do bazy danych SIO informację o niezakłóconym funkcjonowaniu lokalnej bazy danych SIO.

Art. 80. [Blokada przekazywania danych do bazy lub pozyskiwania danych z bazy]
W przypadku stwierdzenia próby uzyskania nieuprawnionego dostępu, nielegalnego pozyskania lub zniszczenia danych zgromadzonych w bazie danych SIO, stwierdzenia uzyskania nieuprawnionego dostępu, nielegalnego pozyskania, zniszczenia lub utraty danych zgromadzonych w bazie danych SIO oraz w przypadku stwierdzenia wykorzystania tych danych w nieuprawniony sposób, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania blokuje przekazywanie danych do bazy danych SIO lub pozyskiwanie danych z bazy danych SIO do czasu wyjaśnienia stanu faktycznego i usunięcia nieprawidłowości, w tym do czasu ponownego przeprowadzenia w razie potrzeby procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO.
Art. 81. [Kontrola podmiotu prowadzącego lokalną bazę]
W celu wyjaśnienia stanu faktycznego i usunięcia nieprawidłowości minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może żądać przedłożenia przez kierowników podmiotów prowadzących lokalne bazy danych SIO informacji i wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego oraz przeprowadzać kontrolę podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO.
Art. 82. [Czynności kontrolne]
1. Czynności kontrolne wykonuje osoba wyznaczona przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, na podstawie wydanego przez tego ministra imiennego upoważnienia, zwana dalej „kontrolerem”.

2. Kontroler przeprowadza czynności kontrolne po okazaniu kierownikowi kontrolowanego podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO dokumentu tożsamości i imiennego upoważnienia.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) wskazanie kontrolowanego podmiotu;

2) imię i nazwisko kontrolera;

3) serię i numer dokumentu tożsamości kontrolera;

4) przedmiot i zakres kontroli;

5) przewidywany czas trwania kontroli;

6) okres ważności upoważnienia;

7) datę jego wydania oraz podpis ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo osoby przez tego ministra upoważnionej.

4. W celu wykonywania czynności kontrolnych kontroler ma prawo:

1) wstępu do pomieszczenia, w którym zlokalizowana jest lokalna baza danych SIO, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych;

2) żądania udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;

3) wglądu do wszelkich dokumentów i danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania, na koszt podmiotu kontrolowanego, uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów oraz zestawień danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli;

4) przeprowadzania oględzin poszczególnych elementów lokalnej bazy danych SIO, w tym urządzeń, oprogramowania, nośników oraz systemów teleinformatycznych, a także procedur przetwarzania danych.

Art. 83. [Uczestnictwo kierownika kontrolowanego podmiotu w czynnościach]
1. W czynnościach kontrolnych przeprowadzanych przez kontrolera uczestniczy kierownik kontrolowanego podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO lub osoba przez niego upoważniona.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu jest obowiązany zapewnić warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, przedstawić na żądanie kontrolera dokumenty i materiały, umożliwić przeprowadzenie oględzin elementów lokalnej bazy danych SIO oraz procedur przetwarzania danych, a także zapewnić możliwość sporządzania lub przekazywania uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów oraz zestawień danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

Art. 84. [Protokół kontroli]
1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli. Protokół kontroli zawiera w szczególności opis stanu faktycznego stwierdzonego podczas kontroli oraz przypadków naruszenia przepisów ustawy lub wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik kontrolowanego podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO.

3. Protokół kontroli podpisują kontroler i kierownik kontrolowanego podmiotu.

4. Kierownik kontrolowanego podmiotu może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń kontroler jest obowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń kontroler zmienia lub uzupełnia protokół kontroli.

6. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko kierownikowi kontrolowanego podmiotu.

Art. 85. [Wystąpienie pokontrolne]
1. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy lub wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym określa sposób i termin usunięcia tych naruszeń.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może zgłosić do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania umotywowane zastrzeżenia do zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, w terminie 60 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zawiadamia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o wykonaniu zaleceń pokontrolnych albo, w razie ich niewykonania, o przyczynach niewykonania tych zaleceń i przewidywanym terminie ich wykonania.

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby zarządza przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń – zmienia lub uzupełnia wystąpienie pokontrolne.

5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje na piśmie swoje stanowisko kierownikowi kontrolowanego podmiotu.

6. W przypadku stwierdzenia potrzeby ponownego przeprowadzenia procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO minister właściwy do spraw oświaty i wychowania niezwłocznie zawiadamia o tym podmiot, który udzielił upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO, o którym mowa w art. 68 ust. 2.

Art. 86. [Przywrócenie możliwości przekazywania danych do bazy lub pozyskiwania danych z bazy]
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania po usunięciu nieprawidłowości, w tym po ponownym przeprowadzeniu procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO, przywraca możliwość przekazywania danych do bazy danych SIO lub pozyskiwania danych z bazy danych SIO.
Art. 87. [Analiza informacji zawartych w wykazie, ekspertyzy i opinie]
1. Informacje zawarte w wykazie, o którym mowa w art. 78 ust. 2, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania analizuje w celu oceny stopnia bezpieczeństwa i efektywności wymagań organizacyjnych i technicznych przekazywania danych do bazy danych SIO i pozyskiwania danych z bazy danych SIO.

2. W związku z wykonywaniem nadzoru nad bezpieczeństwem przekazywania danych do bazy danych SIO i pozyskiwania danych z bazy danych SIO minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii.

Rozdział 7

Odzyskiwanie utraconych danych z lokalnych baz danych SIO

Art. 88. [Utrata całości lub części danych zgromadzonych w lokalnej bazie]

W przypadku utraty całości lub części danych zgromadzonych w lokalnej bazie danych SIO administrator bazy danych SIO umożliwia kierownikowi podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO pozyskanie z bazy danych SIO utraconych danych, jeżeli w lokalnej bazie danych SIO nie ma technicznej możliwości odzyskania utraconych danych.
Art. 89. [Postępowanie w razie utraty danych z bazy]
1. Kierownik podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO składa do administratora bazy danych SIO wniosek o udostępnienie z bazy danych SIO zestawu danych identyfikacyjnych lub danych dziedzinowych w zakresie odpowiadającym zakresowi utraconych danych.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy określić zakres utraconych danych oraz wyjaśnić brak technicznej możliwości odzyskania utraconych danych, a także powody utraty danych.

3. Jeżeli utracone zostały dane zgromadzone w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez szkołę lub placówkę oświatową, wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga potwierdzenia przez organ lub osobę prowadzącą szkołę lub placówkę oświatową.

Art. 90. [Postępowanie w razie braku możliwości odzyskania danych]
1. W przypadku stwierdzenia, że odzyskanie danych w lokalnej bazie danych SIO nie jest technicznie możliwe, administrator bazy danych SIO przygotowuje zestaw danych objętych wnioskiem, o którym mowa w art. 89 ust. 1, w formie plików do pobrania, oraz zawiadamia kierownika podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO, który złożył ten wniosek, o możliwości pobrania przygotowanych plików.

2. W przypadku stwierdzenia, że odzyskanie danych w lokalnej bazie danych SIO jest technicznie możliwe, administrator bazy danych SIO informuje kierownika podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO, który złożył wniosek, o sposobie odzyskania utraconych danych.

Rozdział 8

Korygowanie nieprawidłowości danych przekazanych z lokalnych baz danych SIO do bazy danych SIO

Art. 91. [Nieprawidłowość danych - modyfikacja danych]

1. Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do bazy danych SIO, który stwierdził nieprawdziwość danych przekazanych do bazy danych SIO, jest obowiązany niezwłocznie przekazać do bazy danych SIO zmodyfikowane dane.

2. W bazie danych SIO rejestruje się datę modyfikacji danych, a w przypadku modyfikacji danych stanowiących podstawę podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, rejestrowana jest historia zmian.

Art. 92. [Ustalenie szkoły]
1. Jeżeli do zbioru danych ucznia w bazie danych SIO, który zawiera informację o uczęszczaniu ucznia do szkoły, zostanie przekazana informacja o rozpoczęciu przez ucznia nauki w innej szkole, z bazy danych SIO do lokalnej bazy danych SIO, z której przekazano tę informację, jest przekazywany komunikat informujący o konieczności ustalenia szkoły, do której uczeń uczęszcza.

2. Ustalenie szkoły, do której uczeń uczęszcza, następuje w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania komunikatu, o którym mowa w ust. 1.

3. Szkoła, do której uczeń nie uczęszcza, przekazuje tę informację do bazy danych SIO.

Rozdział 9

Przechowywanie danych w bazie danych SIO i w lokalnych bazach danych SIO

Art. 93. [Usuwanie i anonimizacja danych]

1. Nie usuwa się z bazy danych SIO:

1) danych zawartych w RSPO;

2) zanonimizowanych danych uczniów i danych nauczycieli;

3) raportów.

2. Dane szkoły i placówki oświatowej oraz innej jednostki wykonującej zadania z zakresu oświaty, zgromadzone w bazie danych SIO w zbiorze danych tej szkoły, placówki i jednostki, przechowuje się w bazie danych SIO przez okres 20 lat od dnia wprowadzenia do danego zbioru danych ostatniej informacji.

3. Dane ucznia zgromadzone w zbiorze danych ucznia w bazie danych SIO zostają zanonimizowane po upływie 5 lat od dnia wprowadzenia do tego zbioru ostatniej informacji, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 13 pkt 11 i 12, art. 14 pkt 26–28, art. 16 pkt 1 i 3, art. 17 pkt 1, art. 19 i art. 23 pkt 4, które zostają zanonimizowane z końcem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostały wprowadzone do bazy danych SIO.

4. Dane nauczyciela zgromadzone w zbiorze danych nauczyciela w bazie danych SIO zostają zanonimizowane po upływie 10 lat od dnia wprowadzenia do tego zbioru ostatniej informacji, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. j oraz ust. 3 pkt 1 lit. g i pkt 2 lit. f, które zostają zanonimizowane z końcem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostały wprowadzone do bazy danych SIO.

5. Historię zmian danych, o której mowa w art. 91 ust. 2, przechowuje się w bazie danych SIO przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym dokonano modyfikacji danych.

Art. 94. [Okres przechowywania danych]
1. Dane ucznia i dane nauczyciela zgromadzone w zbiorze danych ucznia i zbiorze danych nauczyciela w lokalnej bazie danych SIO są przechowywane przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do zbioru ostatniej informacji.

2. Po upływie okresu przechowywania, o którym mowa w ust. 1, dane ucznia i dane nauczyciela zgromadzone w lokalnej bazie danych SIO zostają z niej niezwłocznie usunięte.

3. Za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia oraz zgodą nauczyciela, wyrażoną na piśmie, dane tego ucznia i nauczyciela zgromadzone w lokalnej bazie danych SIO mogą być przechowywane w tej bazie przez okres dłuższy niż 5 lat od dnia wprowadzenia do zbioru ostatniej informacji.

Rozdział 10

Warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania systemu informacji oświatowej

Art. 95. [Oprogramowanie]

Podmioty prowadzące lokalne bazy danych SIO prowadzą te bazy za pomocą:

1) oprogramowania udostępnianego nieodpłatnie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub

2) innego niż wymienione w pkt 1 oprogramowania spełniającego warunki techniczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2, oraz posiadającego certyfikat zgodności z SIO.

Art. 96. [Certyfikat zgodności z SIO]
1. Certyfikat zgodności z SIO wydaje się po potwierdzeniu, w drodze postępowania homologacyjnego, spełniania przez oprogramowanie, o którym mowa w art. 95 pkt 2, warunków technicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2.

2. Certyfikat zgodności z SIO wydaje się na wniosek przedsiębiorcy lub innego podmiotu oferującego oprogramowanie, o którym mowa w art. 95 pkt 2.

3. Postępowanie homologacyjne przeprowadza i certyfikat zgodności z SIO wydaje wyznaczona przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jednostka organizacyjna podległa temu ministrowi lub przez niego nadzorowana.

4. Certyfikat zgodności z SIO jest wydawany nieodpłatnie.

Art. 97. [Komunikat XML]
1. Dane z lokalnych baz danych SIO są przekazywane do bazy danych SIO zgodnie ze szczegółowym komunikatem XML określającym format i zakres przekazywania danych. Szczegółowy komunikat XML minister właściwy do spraw oświaty i wychowania publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. W przypadku zmiany szczegółowego komunikatu XML minister właściwy do spraw oświaty i wychowania publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej zmianę komunikatu XML nie później niż na 6 miesięcy przed jej wprowadzeniem.

Art. 98. [Wyznaczenie jednostki organizacyjnej do prowadzenia obsługi organizacyjno-technicznej funkcjonowania bazy]
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyznaczyć jednostkę organizacyjną podległą temu ministrowi lub przez niego nadzorowaną do prowadzenia obsługi organizacyjno-technicznej funkcjonowania bazy danych SIO.
Art. 99. [Delegacja]
1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalne wymagania techniczne dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania, o którym mowa w art. 95 pkt 1;

2) warunki techniczne, jakie powinno spełniać oprogramowanie, o którym mowa w art. 95 pkt 2, z uwzględnieniem zasady równego traktowania różnych platform systemowych, dane zawarte we wniosku o wydanie certyfikatu zgodności z SIO, tryb postępowania homologacyjnego i wydawania certyfikatu zgodności z SIO oraz dane, jakie certyfikat zawiera;

3) warunki techniczne przekazywania danych do bazy danych SIO i pozyskiwania danych z bazy danych SIO.

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać zapewnienie bezpieczeństwa danych zgromadzonych i przetwarzanych w bazie danych SIO oraz dróg komunikacji z bazą danych SIO, a także zapewnienie współpracy SIO z innymi rejestrami publicznymi.

Rozdział 11

Przepisy karne

Art. 100. [Odpowiedzialność za nieprowadzenie lokalnej bazy danych SIO]

1. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi lokalnej bazy danych SIO, nie przekazuje danych do bazy danych SIO lub przekazuje dane niezgodne z prawdą, podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.7)).

3. Administrator bazy danych SIO zawiadamia właściwe organy o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia czynów, o których mowa w ust. 1.

Art. 101. [Odpowiedzialność za nieprowadzenie baz danych oświatowych]
1. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi baz danych oświatowych, o których mowa w art. 107 ust. 2–4, albo, będąc obowiązanym do przekazywania danych do baz danych oświatowych, nie przekazuje tych danych, albo przekazuje dane niezgodne z prawdą, podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Rozdział 12

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 102. [Ustawa o systemie oświaty]

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 5e dodaje się art. 5f w brzmieniu:

„Art. 5f. Publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2, oraz ich zespoły wpisuje się do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej jako podmioty, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.9)).”;

2) w art. 9c po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Dla celów przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, okręgowe komisje egzaminacyjne nadają szkołom indywidualny numer identyfikacyjny.”;

3) w art. 58 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, składa się wraz z projektem aktu założycielskiego i statutu; wniosek zawiera także dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Wniosek składa się nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. Termin ten może zostać przedłużony za zgodą odpowiednio organu jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 3, albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.”;

4) w art. 82 w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu:

„7) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.”;

5) w art. 90a uchyla się ust. 2.

Art. 103. [Ustawa o statystyce publicznej]
W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.10)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) urzędowe rejestry – prowadzone na podstawie ustaw lub przepisów wydanych w wykonaniu ustaw przez sądy i organy administracji publicznej rejestry i ewidencje zawierające informacje o osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osobach fizycznych oraz ich działalności, a także o innych zjawiskach, zdarzeniach i obiektach, a w szczególności rejestry: sądowe, ubezpieczeń społecznych, podatników, podmiotów gospodarki narodowej, podziału terytorialnego kraju, szkół i placówek oświatowych oraz ewidencji: ludności, działalności gospodarczej, udzielonych zezwoleń i koncesji, gruntów, budynków, budowli i obiektów infrastruktury,”;

2) w art. 42:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przyjmuje się osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.11)) i inną osobę fizyczną prowadzącą działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku oraz osobę fizyczną prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, z zastrzeżeniem ust. 2a.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wpisowi do rejestru podmiotów nie podlega osoba fizyczna w zakresie prowadzonej działalności oświatowej obejmującej prowadzenie przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.12)).”,

c) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. Złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów, wniosku o zmianę cech objętych wpisem oraz wniosku o skreślenie z rejestru podmiotów dla:

1) przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – następuje na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,

2) przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – następuje na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.13)),

3) przedszkoli, szkół, placówek i innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i ich zespołów – następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814).

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się, jeżeli zmiana dotyczy jedynie cech objętych wpisem, niebędących przedmiotem wpisu w rejestrze przedsiębiorców, ewidencji działalności gospodarczej albo Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.”.

Art. 104. [Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego]
W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 28 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Po odliczeniu rezerwy, o której mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli część oświatową subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz zadań związanych z prowadzeniem innych form wychowania przedszkolnego – w sposób określony na podstawie ust. 6. Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814).”;

2) w art. 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli do bazy danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, zostały przekazane nieprawdziwe dane i jednostka samorządu terytorialnego otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej – jednostce tej nie przysługuje zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2.”.

Rozdział 13

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 105. [Przepis przejściowy]

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 1 marca 2014 r. w celach, o których mowa w art. 1 ust. 1, funkcjonuje system informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273), zgodnie z organizacją i na zasadach działania określonych w art. 106–118.
Art. 106. [Definicje]
Ilekroć w art. 107–118 jest mowa o:

1) organach prowadzących szkoły lub placówki oświatowe – należy przez to rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inną osobę prawną oraz osobę fizyczną, prowadzących szkoły i placówki oświatowe;

2) właściwych ministrach – należy przez to rozumieć ministrów, o których mowa w art. 5 ust. 3a–3e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, prowadzących szkoły i placówki oświatowe;

3) jednostkach obsługi – należy przez to rozumieć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 107. [Bazy obejmujące system informacji oświatowej]
1. System informacji oświatowej obejmuje bazy danych oświatowych, w skład których wchodzą następujące zbiory danych o:

1) szkole lub placówce oświatowej;

2) uczniach, słuchaczach, wychowankach oraz absolwentach;

3) nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach;

4) spełnianiu obowiązku nauki.

2. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera zbiory danych o:

1) powierzchni nieruchomości gruntowej, w tym terenów sportowych i terenów zielonych, oraz obiektach budowlanych pozostających w dyspozycji szkoły lub placówki oświatowej;

2) liczbie, rodzaju i powierzchni pomieszczeń szkoły lub placówki oświatowej;

3) wyposażeniu szkoły lub placówki oświatowej;

4) kosztach prowadzenia szkoły, z wyszczególnieniem:

a) wydatków majątkowych,

b) wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

c) wydatków na remonty,

d) zobowiązań.

3. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera zbiory danych o:

1) liczbie uczniów, słuchaczy, wychowanków oraz absolwentów z poprzedniego roku szkolnego, w tym niebędących obywatelami polskimi, według:

a) płci,

b) roku urodzenia,

c) typów lub rodzajów szkół i placówek oświatowych,

d) klas,

e) oddziałów,

f) profili kształcenia,

g) zawodów,

h) specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z opinii lub orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3–3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo posiadania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

i) rodzaju zajęć, w których uczestniczą,

j) wyników klasyfikowania i promowania oraz ukończenia nauki w szkole lub placówce oświatowej,

k) pozytywnych i negatywnych wyników egzaminu maturalnego,

l) pozytywnych i negatywnych wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

m) spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i przyczyn jego niespełniania,

n) spełniania obowiązku szkolnego i przyczyn jego niespełniania,

o) rodzaju miejscowości, w której zamieszkują,

p) odległości od miejsca zamieszkania do szkoły;

2) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków, którzy:

a) ulegli wypadkom,

b) są dowożeni lub otrzymują zwrot kosztów przejazdu na podstawie art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z uwzględnieniem odległości od miejsca zamieszkania do szkoły lub placówki oświatowej,

c) korzystają z poszczególnych form pomocy materialnej,

d) korzystają z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

e) korzystają z wypoczynku w okresie ferii letnich i ferii zimowych,

f) nie są obywatelami polskimi,

g) są dziećmi repatriantów,

h) ukończyli szkołę niższego szczebla w poprzednim roku szkolnym,

i) uczęszczają do szkół dla dorosłych i są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721),

j) są młodocianymi pracownikami,

k) uzyskali kartę rowerową lub motorowerową;

3) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków w dniu zakończenia poprzedniego roku szkolnego, z wyłączeniem wychowanków przedszkoli;

4) liczbie innych osób niż wymienione w pkt 1–3 korzystających z poszczególnych rodzajów usług placówek oświatowych należących do ich statutowego zakresu działania.

4. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera zbiory danych o:

1) nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych, w tym niebędących obywatelami polskimi, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych, w tym niebędących obywatelami polskimi, o których mowa w art. 1 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w tym określenie:

a) numeru PESEL,

b) płci,

c) roku urodzenia,

d) formy i wymiaru zatrudnienia,

e) stopnia awansu zawodowego,

f) wykształcenia,

g) przygotowania pedagogicznego,

h) form kształcenia i doskonalenia,

i) sprawowanych funkcji i zajmowanych stanowisk,

j) rodzajów prowadzonych zajęć albo przyczyn nieprowadzenia zajęć,

k) stażu pracy,

l) wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników,

m) wysokości dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

2) łącznej wysokości odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, o których mowa w art. 20 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę, wypłaconych i planowanych do wypłacenia do końca roku kalendarzowego oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród i dodatków motywacyjnych planowanych do wypłacenia do końca roku kalendarzowego nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym, o których mowa w pkt 1;

3) liczbie pracowników niebędących pracownikami pedagogicznymi, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i jednostkach obsługi oraz o łącznej wysokości ich wynagrodzenia i wymiaru zatrudnienia według rodzaju zajmowanych stanowisk, z wyłączeniem danych osobowych;

4) łącznej liczbie nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, z którymi w danym roku kalendarzowym rozwiązano lub planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek pracy wygasł lub wygaśnie, według przyczyn rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

5. W zbiorach danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. e, l i m oraz pkt 2 i 4, nie gromadzi się danych dotyczących nauczycieli, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

6. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera dane o liczbie młodzieży w wieku 16–18 lat mającej adres zameldowania na terenie gminy:

1) spełniającej obowiązek nauki poprzez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej;

2) spełniającej obowiązek nauki w formach, o których mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2–4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3) spełniającej obowiązek nauki poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych;

4) niespełniającej obowiązku nauki.

7. W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego:

1) którym przysługują dotacje na podstawie art. 80 ust. 2, 3, 3a i 5 oraz art. 90 ust. 2a, 2b, 3, 3a, 4b i 4c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

a) zbiór danych, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, nie zawiera danych dotyczących wysokości dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz zamiast danych dotyczących wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników, zawiera dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych,

b) nie prowadzi się zbiorów danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3;

2) które mogą otrzymywać dotacje na podstawie art. 80 ust. 3b oraz art. 90 ust. 3b i 4d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo którym dotacje nie przysługują:

a) zbiór danych, o którym mowa w ust. 2, nie zawiera danych o kosztach prowadzenia szkoły,

b) zbiór danych, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, nie zawiera danych o wysokości wynagrodzenia oraz wysokości dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

c) nie prowadzi się zbiorów danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3.

8. Zbiory danych, o których mowa w ust. 1, są przyporządkowane określonej szkole, placówce oświatowej, jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, ust. 1a oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, jednostce obsługi lub gminie.

Art. 108. [Podmioty prowadzące bazy]
1. Szkoły i placówki oświatowe prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 2–4, z zastrzeżeniem art. 107 ust. 7.

2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 4 pkt 1, 2 i 4.

3. Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 4.

4. Jednostki obsługi prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 4 pkt 3.

5. Gminy prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 2 lit. c oraz w art. 107 ust. 6.

6. Powiaty prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 2 lit. c.

7. Samorządy województw prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 2 lit. c.

8. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące:

1) zbiory danych z baz danych oświatowych:

a) szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez te jednostki,

b) szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i osoby fizyczne, dla których są odpowiednio organem właściwym do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo organem prowadzącym ewidencję, o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 4 pkt 1, 2 i 4, z baz danych oświatowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

3) zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 4 pkt 3, z baz danych jednostek obsługi.

9. Właściwi ministrowie prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące:

1) zbiory danych z baz danych oświatowych:

a) szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez tych ministrów,

b) szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i osoby fizyczne, dla których są odpowiednio organem właściwym do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo organem prowadzącym ewidencję, o której mowa w art. 82 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) zbiory danych z baz danych oświatowych niepublicznych zakładów kształcenia nauczycieli;

3) zbiory danych z baz danych oświatowych niepublicznych kolegiów pracowników służb społecznych;

4) zbiory danych z baz danych oświatowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

5) zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 4 pkt 1, 2 i 4, w stosunku do zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych pracowników urzędu obsługującego właściwego ministra, specjalistycznej jednostki nadzoru i organów sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. c i e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

6) zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 1 lit. a–h, k i l, dotyczące absolwentów, oraz o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 3, w szkołach zlikwidowanych z końcem poprzedniego roku szkolnego, dla których minister był organem sprawującym nadzór pedagogiczny;

7) dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 2 lit. c.

10. Kuratorzy oświaty prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące:

1) zbiory danych z baz danych oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa;

2) zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 4, w stosunku do pracowników zatrudnionych w kuratorium oświaty;

3) zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 1 lit. a–h, k i l, dotyczące absolwentów, oraz o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 3, w szkołach zlikwidowanych z końcem poprzedniego roku szkolnego, dla których kurator oświaty był organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

11. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi bazę danych oświatowych obejmującą:

1) zbiory danych z baz danych oświatowych prowadzonych przez kuratorów oświaty oraz właściwych ministrów;

2) zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 4, z baz danych oświatowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

12. Specjalistyczna jednostka nadzoru oraz organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. c i e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, przekazują właściwemu ministrowi dane niezbędne do prowadzenia bazy danych oświatowych w części obejmującej zbiory danych, o których mowa w ust. 9 pkt 5.

Art. 109. [Elektroniczna forma baz danych]
1. Bazy danych oświatowych są prowadzone w formie elektronicznej.

2. Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych są obowiązane do prowadzenia tych baz za pomocą oprogramowania, którego zgodność z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.14)) została potwierdzona w sposób określony w art. 21 i 22 tej ustawy.

3. W razie braku możliwości prowadzenia przez szkołę lub placówkę oświatową albo jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, bazy danych oświatowych w formie elektronicznej, bazę danych oświatowych prowadzi dla niej organ prowadzący.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dyrektor szkoły lub placówki oświatowej albo dyrektor lub kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, jest obowiązany do przekazywania organowi prowadzącemu danych niezbędnych do prowadzenia bazy danych oświatowych.

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania nieodpłatnie udostępnia oprogramowanie służące do prowadzenia baz danych, spełniające warunki, o których mowa w ust. 2, i umożliwiające zakładanie, aktualizowanie zbiorów danych, budowę baz danych oświatowych i ich scalanie, w wersjach działających w systemach operacyjnych powszechnie użytkowanych na obszarze kraju, z uwzględnieniem zasady równego traktowania różnych platform systemowych.

Art. 110. [Przekazywanie danych z baz]
1. Szkoły i placówki oświatowe oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 3 – organy prowadzące, jednostki obsługi, Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują dane z prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych odpowiednio jednostce samorządu terytorialnego, właściwemu ministrowi, kuratorowi oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

2. Jednostki samorządu terytorialnego i właściwi ministrowie przekazują dane z prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych odpowiednio kuratorowi oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

3. Kuratorzy oświaty przekazują dane z prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

4. Przekazywanie danych, o których mowa w ust. 1–3, następuje w formie dokumentu elektronicznego, przez transmisję danych lub za pomocą informatycznych nośników danych z aktualnego oprogramowania, o którym mowa w art. 109 ust. 2, oraz w formie zestawienia zbiorczego potwierdzonego podpisem osoby, o której mowa w art. 111 ust. 6.

5. Przekazywanie danych, o których mowa w art. 107 ust. 4 pkt 1, z baz danych oświatowych szkół i placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych, właściwego ministra oraz kuratora oświaty do innych baz danych oświatowych następuje w sposób uniemożliwiający odczytanie numeru PESEL.

Art. 111. [Obowiązek sprawdzenia kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym gromadzonych danych]
1. Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych obowiązane są do sprawdzenia kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych przez nie w bazach danych oświatowych, z wyjątkiem danych, które zostały przekazane z innych baz danych oświatowych.

2. Podmioty, o których mowa w art. 108 ust. 8–11, obowiązane są do sprawdzania kompletności danych przekazywanych im z innych baz danych oświatowych.

3. Podmioty, o których mowa w art. 108 ust. 8–10, obowiązane są do sprawdzania poprawności danych przekazywanych im z innych baz danych oświatowych z danymi uzyskanymi w ramach nadzoru sprawowanego przez te podmioty na podstawie odrębnych przepisów.

4. Podmioty, o których mowa w art. 108 ust. 8–11, w przypadku stwierdzenia odpowiednio niekompletności lub niepoprawności danych przekazanych z innych baz danych oświatowych lub powzięcia wątpliwości co do ich zgodności ze stanem faktycznym, obowiązane są niezwłocznie powiadomić o stwierdzonych nieprawidłowościach podmiot, który wprowadził te dane do bazy danych oświatowych.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, podmiot, który wprowadził dane do bazy danych oświatowych, obowiązany jest niezwłocznie usunąć stwierdzone nieprawidłowości i ponownie przekazać pełne zbiory danych zgodnie z zasadami określonymi w art. 105–118.

6. Za wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1–5, odpowiadają:

1) dyrektor szkoły lub placówki oświatowej albo dyrektor lub kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz kierownicy jednostek obsługi;

2) odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa, właściwy minister, kurator oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub upoważniona przez nich osoba.

Art. 112. [Terminy aktualizacji i przekazywania danych w bazach]
1. Dane w bazach danych oświatowych są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 31 marca i 30 września 2013 r., z zastrzeżeniem ust. 2–5.

2. Danych, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1–3, nie aktualizuje się i nie przekazuje się w 2013 r.

3. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 6, są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 31 marca 2013 r.

4. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 3, są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 30 września 2012 r. i 2013 r.

5. Dane w bazach danych oświatowych prowadzonych przez zakłady kształcenia nauczycieli oraz kolegia pracowników służb społecznych są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 10 października 2012 r. oraz 31 marca i 10 października 2013 r.

Art. 113. [Obowiązek dodatkowego aktualizowania i przekazywania danych]
1. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 1 lit. c, ust. 4 pkt 1 lit. a–g, i, k, l i pkt 2, są dodatkowo aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 10 września 2012 r. i 2013 r.

2. Obowiązek dodatkowego aktualizowania i przekazywania danych, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 1 lit. c, nie dotyczy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez właściwych ministrów, a także szkół wpisanych do ewidencji, o której mowa w art. 82 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

3. Obowiązek dodatkowego aktualizowania i przekazywania danych, o których mowa w art. 107 ust. 4 pkt 1 lit. a–g, i, k, l i pkt 2, nie dotyczy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 114. [Baza danych oświatowych zespołu]
1. W przypadku szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół prowadzona jest jedna baza danych oświatowych.

2. Baza danych oświatowych zespołu zawiera wyodrębnione zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 2–4, dotyczące poszczególnych szkół i placówek oświatowych wchodzących w skład zespołu oraz zbiór danych wspólnych dla szkół i placówek wchodzących w skład tego zespołu.

3. Przepisy dotyczące baz danych szkół i placówek oświatowych stosuje się odpowiednio do baz danych zespołów.

Art. 115. [Delegacje]
1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres danych gromadzonych w bazach danych oświatowych;

2) zakres danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych;

3) terminy przekazywania danych między bazami danych oświatowych;

4) wzory wydruków zestawień zbiorczych, o których mowa w art. 110 ust. 4.

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać w szczególności potrzebę zapewniania organom administracji publicznej koordynującym i realizującym politykę edukacyjną państwa aktualnych informacji niezbędnych do realizowania zadań w tym zakresie, a także planowania środków budżetowych niezbędnych do finansowania zadań oświatowych oraz konieczność dostosowania terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych do terminów przygotowywania projektu budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić obowiązek dodatkowego zaktualizowania i przekazania danych z baz danych oświatowych według stanu na wskazany dzień, określając zbiory danych oświatowych, które podmioty prowadzące bazy danych oświatowych obowiązane są zaktualizować według stanu na wskazany dzień, oraz terminy przekazania tych danych między bazami danych oświatowych, uwzględniając konieczność zapewnienia aktualnej informacji niezbędnej dla zrealizowania określonego zadania istotnego dla realizacji polityki edukacyjnej państwa.

Art. 116. [Zakres uprawnienia do przetwarzania danych oświatowych]
Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych są uprawnione do przetwarzania danych zgromadzonych w prowadzonych przez siebie bazach danych oświatowych w zakresie niezbędnym do realizacji wykonywanych przez nie zadań określonych przepisami prawa.
Art. 117. [Obowiązek stworzenia warunków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych]
Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych są obowiązane do stworzenia warunków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich modyfikacją, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
Art. 118. [Podmioty wykonujące zadania dla jednostek samorządu terytorialnego]
Zadania określone w art. 105–117 dla jednostek samorządu terytorialnego wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.
Art. 119. [Przekazywanie danych do RSPO - upoważnienia]
1. Kierownicy podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do RSPO oraz wojewodowie składają wnioski o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO w terminie od dnia 15 maja 2012 r. do dnia 15 czerwca 2012 r.

2. Upoważnień do dostępu do bazy danych SIO podmiotom zobowiązanym do przekazywania danych do RSPO oraz wojewodom, w terminie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 31 lipca 2012 r., udzielają:

1) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – ministrom prowadzącym szkoły i placówki oświatowe oraz wojewodom;

2) wojewodowie – wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), starostom powiatów oraz marszałkom województw.

3. We wniosku o udzielenie upoważnienia nie określa się danych, o których mowa w art. 69 ust. 3 pkt 4.

Art. 120. [Terminy przekazywania danych do RSPO - przepis przejściowy]
1. Podmioty zobowiązane do przekazywania danych do RSPO, w okresie od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 października 2012 r., przekazują do RSPO dane identyfikacyjne istniejących w dniu 31 lipca 2012 r. publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

2. Organy prowadzące niepubliczne kolegia pracowników służb społecznych przekazują samorządowi województwa dane dotyczące tych kolegiów niezbędne do przekazania do RSPO w terminie od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 30 września 2012 r.

Art. 121. [Przekazywanie danych z bazy danych SIO do rejestru REGON]
1. Przekazane do RSPO zgodnie z art. 120 ust. 1 dane niezbędne do wpisu szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON oraz numer identyfikacyjny REGON są przekazywane z bazy danych SIO do rejestru REGON w celu sprawdzenia, czy szkoła lub placówka oświatowa jest wpisana do rejestru REGON jako podmiot, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, i aktualizacji danych wpisanych w rejestrze REGON.

2. Jeżeli szkoła lub placówka oświatowa jest wpisana do rejestru REGON jako podmiot, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, z rejestru REGON do bazy danych SIO jest przekazywany potwierdzający to komunikat.

3. Jeżeli szkoła lub placówka oświatowa jest wpisana do rejestru REGON jako jednostka lokalna w rozumieniu przepisów regulujących sposób prowadzenia rejestru REGON, zostaje ona wpisana do rejestru REGON jako podmiot, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, a dotychczasowy wpis w rejestrze REGON podlega wykreśleniu. Informacja o numerze identyfikacyjnym REGON nadanym szkole lub placówce oświatowej oraz jej jednostce lokalnej (filii), jeżeli taką jednostkę posiada, jest przekazywana z rejestru REGON do bazy danych SIO.

4. Jeżeli dane identyfikacyjne szkoły lub placówki oświatowej przekazane do RSPO zgodnie z art. 120 ust. 1 nie zawierają informacji o numerze identyfikacyjnym REGON, z bazy danych SIO do rejestru REGON są przekazywane dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

5. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, z bazy danych SIO do rejestru REGON jest równoznaczne ze złożeniem odpowiednio wniosku o wpis szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON, zmianę danych objętych wpisem lub o skreślenie tej szkoły lub placówki z rejestru REGON.

6. Z dniem otrzymania przez bazę danych SIO komunikatu, o którym mowa w ust. 2, lub informacji o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON, o której mowa w ust. 3 i 4, dane szkoły lub placówki oświatowej zostają wpisane do RSPO.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, urząd statystyczny wydaje szkole lub placówce oświatowej wpisanej do rejestru REGON zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON, w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON.

Art. 122. [Przekazywanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne do RSPO informacji o numerach identyfikacyjnych szkół]
Okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują do RSPO informację o numerach identyfikacyjnych szkół, o których mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w terminie miesiąca od dnia otrzymania z bazy danych SIO komunikatu o wpisaniu do RSPO danych identyfikacyjnych szkół.
Art. 123. [Upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO]
1. Kierownicy podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do bazy danych SIO: do zbiorów danych szkół i placówek oświatowych, zbiorów danych jednostek, zbiorów danych uczniów i zbiorów danych nauczycieli, z wyłączeniem ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe oraz jednostek samorządu terytorialnego, składają wnioski o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO:

1) w przypadku szkół i placówek oświatowych – w terminie od dnia przekazania danych identyfikacyjnych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO do dnia 15 listopada 2012 r.;

2) w przypadku innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty – w terminie od dnia 15 października 2012 r. do dnia 15 listopada 2012 r.

2. Upoważnień kierownikom podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do bazy danych SIO, o których mowa w ust. 1, w terminie od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., udzielają:

1) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – kierownikom innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, z wyjątkiem kierowników jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych;

2) kierownicy podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do RSPO – dyrektorom szkół i placówek oświatowych, których dane identyfikacyjne zostały przekazane do RSPO, oraz kierownikom jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych.

Art. 124. [Zakres danych przekazywanych do bazy SIO w terminie do dnia 9 kwietnia 2013 r.]
1. W terminie do dnia 9 kwietnia 2013 r. podmioty zobowiązane do przekazywania danych do bazy danych SIO przekazują do tej bazy danych:

1) dane dziedzinowe do zbiorów danych szkół i placówek oświatowych;

2) dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbiorów danych innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty;

3) dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbiorów danych uczniów i zbiorów danych nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje się do bazy danych SIO według stanu na dzień 31 marca 2013 r.

3. Szkoła lub placówka oświatowa, do której uczęszcza uczeń posiadający opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przed dniem 1 stycznia 2013 r., przekazuje do zbioru danych tego ucznia także dane dziedzinowe wynikające z tej opinii lub orzeczenia:

1) numer i datę wydania opinii lub orzeczenia;

2) przyczynę wydania opinii lub orzeczenia.

4. Szkoła lub placówka oświatowa, w której zatrudniony jest nauczyciel, przekazuje do zbioru danych tego nauczyciela także dane dziedzinowe:

1) o stopniu awansu zawodowego uzyskanym przez nauczyciela przed dniem 1 stycznia 2013 r.;

2) o kursach kwalifikacyjnych ukończonych przez nauczyciela przed dniem 1 stycznia 2013 r.

Art. 125. [Przekazanie danych do bazy SIO przez okręgowe komisje egzaminacyjne]
1. Okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują dane do bazy danych SIO oraz pozyskują dane z bazy danych SIO, począwszy od roku szkolnego 2013/2014.

2. Okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują do zbiorów danych uczniów w bazie danych SIO dane dziedzinowe dotyczące sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przeprowadzonych w roku szkolnym 2012/2013.

Art. 126. [Pozyskiwanie danych przez Głównego Geodetę Kraju]
Główny Geodeta Kraju może pozyskiwać z bazy danych SIO dane, o których mowa w art. 64 ust. 1:

1) pkt 1 – od dnia 1 listopada 2012 r.;

2) pkt 2 – od dnia 10 kwietnia 2013 r.

Art. 127. [Pozyskiwanie danych z bazy SIO przez uczelnie od rekrutacji na rok akademicki 2014/2015]
1. Uczelnie mogą pozyskiwać z bazy danych SIO dane do celów rekrutacji na studia wyższe, począwszy od rekrutacji na rok akademicki 2014/2015.

2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą pozyskiwać z bazy danych SIO dane do celów rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2014/2015.

Art. 128. [Działania organizacyjno-techniczne mające na celu zapewnienie funkcjonowania od 1 sierpnia 2012 r. bazy danych SIO]
1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podejmuje działania organizacyjno-techniczne mające na celu zapewnienie funkcjonowania od dnia 1 sierpnia 2012 r. bazy danych SIO w części dotyczącej RSPO.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania opublikuje do dnia 1 grudnia 2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej szczegółowy komunikat XML, o którym mowa w art. 97 ust. 1.

Art. 129. [Włączenie do bazy danych SIO zbiorów danych zgromadzonych na podstawie ustawy z 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej oraz zgodnie z art. 105-118 ustawy]
1. Zbiory danych o:

1) szkole lub placówce oświatowej,

2) uczniach, słuchaczach, wychowankach oraz absolwentach,

3) nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach,

4) spełnianiu obowiązku nauki

– zgromadzone w bazie danych oświatowych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej oraz zgodnie z art. 105–118, włącza się do bazy danych SIO. Danych zgromadzonych w tych zbiorach nie usuwa się.

2. Dane zgromadzone w zbiorach danych, o których mowa w ust. 1, wykorzystuje się do sporządzania raportów.

Art. 130. [Podział części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013]
1. Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 przyjmuje się dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie wymienionej w art. 129.

2. Do dnia 31 grudnia 2013 r. jednostce samorządu terytorialnego nie przysługuje zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 104 niniejszej ustawy, za lata 2007–2009, jeżeli nieprawdziwe dane zostały przekazane do systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie wymienionej w ust. 1, lub zostały podane w sprawozdaniu, którego obowiązek sporządzenia wynikał z odrębnych przepisów, i jednostka samorządu terytorialnego otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej.

3. W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. jednostce samorządu terytorialnego nie przysługuje zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 104 niniejszej ustawy, za lata 2010–2013, jeżeli nieprawdziwe dane zostały przekazane do systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie wymienionej w ust. 1, i jednostka samorządu terytorialnego otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej.

Art. 131. [Przepisy dotychczasowe]
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 115 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2014 r.
Art. 132. [Uchylenie przepisu]
Art. 101 traci moc z dniem 1 marca 2016 r.
Art. 133. [Przepisy uchylone]
Traci moc ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273).
Art. 134. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2012 r., z wyjątkiem:

1) art. 128 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;

2) art. 102, 103 i 121, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 139, poz. 814.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 96, poz. 620 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 195, poz. 1200, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 97, poz. 801 i Nr 226, poz. 1809 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690, Nr 131, poz. 764 i Nr 132, poz. 766.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 139, poz. 814.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531 i Nr 112, poz. 654.

14) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA