| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 29 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204 oraz z 2014 r. poz. 251) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) naukę języka migowego.”;

2) w załączniku nr 1 „Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej specjalnej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym” w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacji wczesnoszkolnej (edukacja polonistyczna, język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne) wynosi 1915 godzin (podziału godzin na poszczególne zajęcia dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia). W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, zajęć komputerowych lub wychowania fizycznego nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli innym niż nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie edukacji wczesnoszkolnej, minimalny wymiar godzin tych zajęć wynosi dla:

a) języka obcego nowożytnego – 190 godzin,

b) edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i zajęć komputerowych – po 95 godzin,

c) wychowania fizycznego – 290 godzin;”;

3) w załączniku nr 3 „Ramowy plan nauczania dla gimnazjum, w tym gimnazjum specjalnego, z wyjątkiem gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym” w ust. 1 w pkt 1:

a) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) język obcy nowożytny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim:

– w gimnazjum specjalnym i oddziale specjalnym – 290 godzin,

– w gimnazjum ogólnodostępnym, gimnazjum integracyjnym, oddziale ogólnodostępnym i oddziale integracyjnym – liczba godzin odpowiadająca liczbie godzin przeznaczonych na realizację zajęć jednego z dwóch języków obcych nowożytnych; na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia uczeń ten może uczyć się drugiego języka obcego w wymiarze ustalonym dla oddziału, do którego uczęszcza,”,

b) lit. r otrzymuje brzmienie:

„r) zajęcia techniczne – 65 godzin, a w gimnazjum specjalnym i oddziale specjalnym – 220 godzin,”;

4) w załączniku nr 6 „Ramowy plan nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej, w tym zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym” ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Uczniowie będący młodocianymi pracownikami, skierowani przez szkołę do ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego na turnus dokształcania teoretycznego w zakresie danego zawodu, odbywają kształcenie zawodowe teoretyczne przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo.”;

5) w załączniku nr 7 „Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego, w tym liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym i liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, w którym jest prowadzone kształcenie w klasie wstępnej”:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) przedmioty uzupełniające:

– historia i społeczeństwo – 120 godzin,

– przyroda – 120 godzin,

– zajęcia artystyczne – 30 godzin,

– ekonomia w praktyce – 30 godzin,

– dodatkowy przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania – 30 godzin,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeżeli rada liceum nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka są realizowane w klasach I–III.”,

d) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Uczniowie oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze do czwartego, jest niższy niż odpowiedni łączny tygodniowy wymiar godzin, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, mogą realizować dodatkowe przedmioty uzupełniające, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c tiret piąte. Dodatkowe przedmioty uzupełniające ustala dyrektor liceum ogólnokształcącego po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).”;

6) w załączniku nr 8 „Ramowy plan nauczania dla technikum, w tym technikum specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym”:

a) w ust. 1 w pkt 1:

– w lit. a tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„– język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych – dodatkowo 240 godzin,”,

– lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) przedmioty uzupełniające:

– historia i społeczeństwo – 120 godzin,

– przyroda – 120 godzin,

– zajęcia artystyczne – 30 godzin,

– ekonomia w praktyce – 30 godzin,

– dodatkowy przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania – 30 godzin,”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dyrektor technikum, po zasięgnięciu opinii rady technikum, a jeżeli rada technikum nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci technikum, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty.”,

c) ust. 5–8 otrzymują brzmienie:

„5. Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo.

6. Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu: geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka lub informatyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

7. Przedmioty w zakresie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny, matematyka i wychowanie fizyczne, są realizowane w klasach I i II.

8. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka są realizowane w klasach I–IV.”,

d) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Uczniowie oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze do czwartego, jest niższy niż odpowiedni łączny tygodniowy wymiar godzin, o którym mowa w ust. 2, mogą realizować dodatkowe przedmioty uzupełniające, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c tiret piąte. Dodatkowe przedmioty uzupełniające ustala dyrektor technikum po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).”;

7) w załączniku nr 12 „Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych”:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeżeli rada liceum nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu słuchaczy, uwzględniając zainteresowania słuchaczy oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których słuchacz wybiera 2 przedmioty.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka są realizowane w semestrach I–VI.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, pkt 5 lit. b, pkt 6 lit. b i pkt 7 lit. a, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: J. Kluzik-Rostkowska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1255).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »