reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy (Dz. U. poz. 537), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lipca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy (Dz. U. poz. 1070).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lipca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy (Dz. U. poz. 1070), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 19 marca 2015 r. (poz. 491)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1)

z dnia 3 kwietnia 2014 r.

w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy

Na podstawie art. 29b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) szczegółowe warunki wykorzystania zezwoleń;

3) sposób wypełniania blankietów zezwoleń;

4) wzory zezwoleń.

§ 2. Określa się następujące rodzaje zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zezwolenie na przewóz dwustronny;

2) zezwolenie na przewóz tranzytowy;

3) zezwolenie na przewóz dwustronny lub tranzytowy;

4) zezwolenie na przewóz do lub z państwa trzeciego.

§ 3. 1. Wzór zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór zezwolenia na przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Ustala się warunki wykorzystania zezwoleń, o których mowa w § 2:

1) zezwolenie, o którym mowa w § 2 pkt 1 – uprawnia do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy między terytorium państwa określonego w zezwoleniu a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zezwolenie, o którym mowa w § 2 pkt 2 – uprawnia do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) zezwolenie, o którym mowa w § 2 pkt 3 – uprawnia do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy między terytorium państwa określonego w zezwoleniu a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) zezwolenie, o którym mowa w § 2 pkt 4 – uprawnia do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy między terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a terytorium państwa innego niż określone w zezwoleniu.

2. Zezwolenie na przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnia do wykonywania przewozu pojazdem samochodowym zarejestrowanym za granicą lub przez przedsiębiorcę zagranicznego między miejscami położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. 1. Blankiet zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypełnia:

1) organ wydający zezwolenie, wpisując numer zezwolenia, który może być dodatkowo przedstawiony za pomocą techniki pozwalającej na automatyczny odczyt, w szczególności w postaci jedno- lub dwuwymiarowego kodu kreskowego;

2) w części A – organ wydający zezwolenie, wpisując oznaczenie państwa przewoźnika, liczbę przejazdów, rodzaj przewozu, ewentualne ograniczenia oraz datę ważności zezwolenia;

3) w części B – posiadacz zezwolenia, wpisując nazwę i adres przedsiębiorcy, numer rejestracyjny pojazdu, datę pierwszego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, państwa załadunku i rozładunku – w przypadku przejazdu z ładunkiem;

4) w części C – organ wydający zezwolenie, wpisując miejsce wydania, datę wydania oraz nazwę organu wydającego;

5) w części D – służba kontrolna, wpisując datę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z jednoczesnym umieszczeniem pieczęci i podpisu osoby kontrolującej oraz oderwaniem przy wjeździe i wyjeździe z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcinka kontrolnego zezwolenia, oznaczonego odpowiednio: D1, D2, D3, D4.

2. Blankiet zezwolenia na przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypełnia organ wydający zezwolenie, wpisując państwo przewoźnika, trasę przewozu, datę wydania zezwolenia, ewentualne ograniczenia, nazwę i adres przedsiębiorcy, numer rejestracyjny oraz rodzaj pojazdu, miejsce załadunku i rozładunku.

§ 6. Zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 15)

WZÓR ZEZWOLENIA NA MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ DROGOWY RZECZY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2

WZÓR ZEZWOLENIA NA PRZEWÓZ KABOTAŻOWY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 805, 915 i 1310 oraz z 2015 r. poz. 211 i 390.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25 kwietnia 2014 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy (Dz. U. Nr 297, poz. 1763), które zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. poz. 567) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lipca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy (Dz. U. poz. 1070), które weszło w życie z dniem 12 sierpnia 2014 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama