| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 28 stycznia 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 12 września 2014 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości1) dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu w dniu 28 stycznia 2003 r. (Dz. U. poz. 1515) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 stycznia 2015 r. ratyfikował wyżej wymieniony protokół.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 protokołu wszedł on w życie dnia 1 marca 2006 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 protokołu w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi on w życie dnia 1 czerwca 2015 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1) następujące państwa stały się lub staną się stronami protokołu w podanych niżej datach:

Republika Albanii

1 marca 2006 r.

Republika Armenii

1 lutego 2007 r.

Bośnia i Hercegowina

1 września 2006 r.

Republika Chorwacji

1 listopada 2008 r.

Republika Cypryjska

1 marca 2006 r.

Czarnogóra

1 lipca 2010 r.

Republika Czeska

1 grudnia 2014 r.

Królestwo Danii2)

1 marca 2006 r.

Republika Finlandii

1 września 2011 r.

Republika Francuska

1 maja 2006 r.

Królestwo Hiszpanii

1 kwietnia 2015 r.

Republika Litewska

1 lutego 2007 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga

1 lutego 2015 r.

Republika Łotewska

1 czerwca 2007 r.

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

1 marca 2006 r.

Królestwo Niderlandów3)

1 listopada 2010 r.

Republika Federalna Niemiec

1 października 2011 r.

Królestwo Norwegii

1 sierpnia 2008 r.

Rzeczpospolita Polska

1 czerwca 2015 r.

Republika Portugalska

1 lipca 2010 r.

Rumunia

1 listopada 2009 r.

Republika Serbii

1 sierpnia 2009 r.

Republika Słowenii

1 marca 2006 r.

Ukraina

1 kwietnia 2007 r.

 

2) przy składaniu dokumentu ratyfikacyjnego Rzeczpospolita Polska złożyła następujące zastrzeżenia:

„Na podstawie art. 3 ust. 3 Protokołu Rzeczpospolita Polska zastrzega, iż warunkiem niezbędnym do uznania za przestępstwo czynu określonego w ust. 1 tego artykułu jest dyskryminacja związana z przemocą lub nienawiścią, o której mowa w ust. 2 tego artykułu.

Na podstawie art. 6 ust. 2 lit. a Protokołu Rzeczpospolita Polska zastrzega, iż warunkiem niezbędnym do uznania za przestępstwo czynu określonego w ust. 1 tego artykułu jest zamiar określony w ust. 2 lit. a tego artykułu.”

3) przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia lub zatwierdzenia wymienione niżej państwa złożyły następujące zastrzeżenia lub deklaracje:

Republika Chorwacji

„Stosownie do art. 3 ust. 2 Protokołu dodatkowego Republika Chorwacji zastrzega sobie prawo do nieustanawiania odpowiedzialności karnej w odniesieniu do zachowań zdefiniowanych w art. 3 ust. 1 Protokołu dodatkowego, w przypadku gdy materiały rasistowskie i ksenofobiczne zdefiniowane w art. 2 ust. 1 Protokołu dodatkowego nawołują, popierają lub podżegają do dyskryminacji, która nie jest związana z nienawiścią lub przemocą.”

“Pursuant to Article 3, paragraph 2, of the Additional Protocol, the Republic of Croatia reserves the right not to attach criminal liability to conduct as defined by paragraph 1 of Article 3 of the Additional Protocol, where racist and xenophobic material as defined in Article 2, paragraph 1, of the Additional Protocol advocates, promotes or incites discrimination that is not associated with hatred or violence.”

Czarnogóra

„Zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. b oraz art. 12 ust. 3 Protokołu dodatkowego Czarnogóra wymaga, aby zaprzeczanie, poważne umniejszenie znaczenia, akceptacja lub usprawiedliwianie zbrodni ludobójstwa lub zbrodni przeciwko ludzkości spełniało wymóg popełnienia z zamiarem wywołania nienawiści, dyskryminacji lub aktów przemocy wobec jednostki lub grupy, opartych na rasie, kolorze skóry, pochodzeniu narodowym lub etnicznym, jak również religii, jeśli wykorzystywana jest ona jako pretekst dla któregokolwiek ze wskazanych wyżej zachowań.”

“In accordance with Article 6, paragraph 2, item b, and Article 12, paragraph 3, of the Additional Protocol, Montenegro requires that the denial or the gross minimization, approval or justification of acts constituting genocide or crimes against humanity, be committed with the intent to incite hatred, discrimination or violence against an individual or group of individuals based on race, colour, descent or national or ethnic origin, as well as religion if used as pretext for any of these factors.”

Królestwo Danii

„Zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 Protokołu Rząd Królestwa Danii oświadcza, że Dania zastrzega sobie prawo do pełnej lub częściowej rezygnacji z uznania za przestępstwo czynów, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b Protokołu Rząd Królestwa Danii oświadcza, że Dania zastrzega sobie prawo do pełnej lub częściowej rezygnacji z uznania za przestępstwo czynów, o których mowa w art. 5 ust. 1.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. b Protokołu Rząd Królestwa Danii oświadcza, że Dania zastrzega sobie prawo do pełnej lub częściowej rezygnacji z uznania za przestępstwo czynów, o których mowa w art. 6 ust. 1.”

“In accordance with Article 3, paragraphs 2 and 3, of the Protocol, the Government of the Kingdom of Denmark declares that Denmark reserves the right to fully or to partially refrain from criminalising acts covered by Article 3, paragraph 1.

In accordance with Article 5, paragraph 2, letter b, of the Protocol, the Government of the Kingdom of Denmark declares that Denmark reserves the right to fully or to partially refrain from criminalising acts covered by Article 5, paragraph 1.

In accordance with Article 6, paragraph 2, letter b, of the Protocol, the Government of the Kingdom of Denmark declares that Denmark reserves the right to fully or to partially refrain from criminalising acts covered by Article 6, paragraph 1.”

Republika Finlandii

„Zgodnie z art. 3 ust. 3 Protokołu Republika Finlandii zastrzega sobie prawo do niestosowania art. 3 ust. 1 w odniesieniu do tych przypadków dyskryminacji, dla których, z powodu ustanowionych zasad krajowego systemu prawnego dotyczących swobody wyrażania opinii, nie może zapewnić skutecznych środków, o których mowa w art. 3 ust. 2.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b Protokołu Republika Finlandii, z powodu ustanowionych zasad krajowego systemu prawnego dotyczących swobody wyrażania opinii, zastrzega sobie prawo do niestosowania, w całości lub w części, art. 5 ust. 1 w odniesieniu do przypadków, co do których przepisy krajowe dotyczące zniesławienia lub agitacji etnicznej nie mają zastosowania.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. b Protokołu Republika Finlandii, z powodu ustanowionych zasad krajowego systemu prawnego dotyczących swobody wyrażania opinii, zastrzega sobie prawo do niestosowania, w całości lub w części, art. 6 ust. 1 w odniesieniu do przypadków, co do których przepisy krajowe dotyczące agitacji etnicznej nie mają zastosowania.”

“In accordance with Article 3, paragraph 3, of the Protocol, the Republic of Finland reserves the right not to apply Article 3, paragraph 1, to those cases of discrimination for which, due to established principles in its national legal system concerning freedom of expression, it cannot provide for effective remedies as referred to in Article 3, paragraph 2.

In accordance with Article 5, paragraph 2, subparagraph b, of the Protocol, the Republic of Finland, due to established principles in its national legal system concerning freedom of expression, reserves the right not to apply, in whole or in part, Article 5, paragraph 1, to cases where the national provisions on defamation or ethnic agitation are not applicable.

In accordance with Article 6, paragraph 2, subparagraph b, of the Protocol, the Republic of Finland, due to established principles in its national legal system concerning freedom of expression, reserves the right not to apply, in whole or in part, Article 6, paragraph 1, to cases where the national provisions on ethnic agitation are not applicable.”

Republika Francuska

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 Protokołu Francja interpretuje określenie „sądu międzynarodowego, ustanowionego zgodnie ze stosownymi instrumentami międzynarodowymi, którego jurysdykcję uznaje ta Strona” (art. 6 ust. 1) jako którąkolwiek międzynarodową jurysdykcję karną wyraźnie uznaną za taką przez władze francuskie i ustanowioną zgodnie z jej prawem wewnętrznym.”

“In accordance with Article 6, paragraph 1, of the Protocol, France interprets the terms “international court established by relevant international instruments and whose jurisdiction is recognised by that Party” (Article 6, paragraph 1) as being any international criminal jurisdiction explicitly recognised as such by the French authorities and established under its domestic law.”

Królestwo Hiszpanii

„Hiszpania deklaruje, że w sytuacji, gdyby obecny Protokół miał być ratyfikowany przez Zjednoczone Królestwo i rozszerzony na terytorium Gibraltaru, Hiszpania chciałaby złożyć następujące oświadczenie:

Gibraltar jest nieautonomicznym terytorium, którego stosunki zagraniczne podlegają odpowiedzialności Zjednoczonego Królestwa i które podlega procesowi dekolonizacji zgodnie ze stosownymi decyzjami i rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

Władze Gibraltaru mają charakter administracji lokalnej i wykonują jedynie wewnętrzną właściwość, która wynika z podziału i przypisania właściwości posiadanej przez Zjednoczone Królestwo, zgodnie z jego ustawodawstwem wewnętrznym, jako państwa suwerennego, od którego zależy wspomniane terytorium nieautonomiczne.

W wyniku tego uważa się, że ewentualny udział władz Gibraltaru w stosowaniu tego protokołu będzie realizowany wyłącznie jako część wewnętrznej właściwości Gibraltaru i nie może być brany pod uwagę w kontekście jakichkolwiek zmian deklaracji sformułowanych w dwóch poprzednich ustępach.

Proces przewidziany w „Ustaleniach odnoszących się do władz Gibraltaru w kontekście niektórych umów międzynarodowych” uzgodnionych pomiędzy Hiszpanią a Zjednoczonym Królestwem dnia 19 grudnia 2007 r., łącznie z „Ustaleniami odnoszącymi się do władz Gibraltaru w kontekście instrumentów UE i WE oraz powiązanych umów” z dnia 19 kwietnia 2000 r., ma zastosowanie do Protokołu dodatkowego do Konwencji o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych.

Stosowanie wspomnianego protokołu do Gibraltaru nie powinno być interpretowane jako potwierdzenie jakichkolwiek praw albo sytuacji dotyczących obszarów (dziedzin) nieuwzględnionych w art. X Traktatu z Utrechtu z dnia 13 lipca 1713 r. zawartego między Królestwem Hiszpanii a Zjednoczonym Królestwem.”

“Spain declares that, in the event that the present Protocol were to be ratified by the United Kingdom and extended to the territory of Gibraltar, Spain wishes to make the following Statement:

Gibraltar is a non-autonomous territory whose international relations come under the responsibility of the United Kingdom, and which is subject to a decolonisation process in accordance with the relevant decisions and resolutions of the General Assembly of the United Nations.

The authorities of Gibraltar have a local Administration status and exercise exclusively internal competences which have their origin and their foundation in a distribution and attribution of competences performed by the United Kingdom in compliance with its internal legislation, in its capacity as sovereign State on which the mentioned non-autonomous territory depends.

As a result, it is considered that the eventual participation of the Gibraltarian authorities in the application of this Protocol will be carried out exclusively as part of the internal competences of Gibraltar and cannot be considered to modify in any way the declarations formulated in the two previous paragraphs.

The process provided for by the “Agreed Arrangements relating to Gibraltar authorities in the context of certain international treaties” which have been adopted by Spain and the United Kingdom on 19 December 2007, jointly with the “Agreed Arrangements relating to Gibraltar authorities in the context of EU and EC instruments and related treaties”, dated 19 April 2000 apply to the Additional Protocol to the Convention on cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems.

The application of the said Protocol to Gibraltar should not be interpreted as an acknowledgment of any right or any situation regarding areas not covered by Article X of the Treaty of Utrecht of 13 July 1713, concluded between the Kingdoms of Spain and of the Great Britain.”

Republika Litewska

„Zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. a oraz art. 12 ust. 3 Protokołu dodatkowego do Konwencji o cyberprzestępczości Republika Litewska oświadcza, że odpowiedzialność karna za zaprzeczanie lub poważne umniejszanie znaczenia powstaje, jeśli zostało ono popełnione „z zamiarem wywołania nienawiści, dyskryminacji lub aktów przemocy wobec jednostki lub grupy, opartych na rasie, kolorze, pochodzeniu narodowym lub etnicznym, jak również religii, jeżeli wykorzystywana jest ona jako pretekst dla któregokolwiek ze wskazanych wyżej zachowań.”

“In accordance with Article 6, paragraph 2, subparagraph a, and Article 12, paragraph 3, of the Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, the Republic of Lithuania states that criminal liability for denial or gross minimisation arises if it has been committed “with the intent to incite hatred, discrimination or violence against any individual or group of individuals, based on race, colour, descent or national or ethnic origin, as well as religion if used as a pretext for any of these factors.”

Królestwo Niderlandów

„Królestwo Niderlandów podejmie środki prawne niezbędne do kryminalizacji zaprzeczania, poważnego umniejszenia znaczenia, akceptacji lub usprawiedliwiania zbrodni ludobójstwa lub zbrodni przeciwko ludzkości, o których mowa w art. 6 ust. 1 Protokołu, w przypadku gdy takie zachowanie wywołuje nienawiść, dyskryminację lub akty przemocy oparte na rasie lub religii.”

“The Kingdom of the Netherlands will comply with the obligation to criminalise the denial, gross minimisation, approval or justification of genocide or crimes against humanity laid down in Article 6, paragraph 1, of the Protocol where such conduct incites hatred, discrimination or violence on the grounds of race or religion.”

Królestwo Norwegii

„Zgodnie z art. 3 ust. 3 Protokołu Norwegia zastrzega sobie prawo do niestosowania ust. 1 w odniesieniu do tych przypadków dyskryminacji, dla których, z powodu ustanowionych zasad krajowego systemu prawnego dotyczących swobody wyrażania opinii, nie może zapewnić skutecznych środków, o których mowa w wymienionym ust. 2.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b Protokołu Norwegia zastrzega sobie prawo do niestosowania ust. 1 tego artykułu, z wyjątkiem przestępstw dotyczących nienawiści.

„Zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. b Protokołu Norwegia zastrzega sobie prawo do niestosowania ust. 1 tego artykułu, z wyjątkiem przestępstw dotyczących nienawiści.”

“In accordance with Article 3, paragraph 3 of the Protocol, Norway reserves the right not to apply paragraph 1 to those cases of discrimination for which, due to established principles in its national legal system concerning freedom of expression, it cannot provide for effective remedies as referred to in the said paragraph 2.

In accordance with Article 5, paragraph 2 b of the Protocol, Norway reserves the right not to apply paragraph 1 of this Article, except for hatred offences.

In accordance with Article 6, paragraph 2 b of the Protocol, Norway reserves the right not to apply paragraph 1 of this Article, except for hatred offences.”

Rumunia

„Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b Protokołu dodatkowego Rumunia zastrzega sobie prawo do niestosowania przepisów art. 5 ust. 1 Protokołu dodatkowego dotyczących zniewagi powodowanej rasizmem i ksenofobią.”

„In accordance with Article 5, paragraph 2.b, of the Additional Protocol, Romania reserves the right not to apply the provisions of Article 5, paragraph 1, of the Additional Protocol concerning racist and xenophobic motivated insult.”

Ukraina

„Zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. a Protokołu dodatkowego do Konwencji o cyberprzestępczości Ukraina oświadcza, że wymaga, aby zaprzeczanie lub poważne umniejszanie znaczenia określone w ust. 1 tego artykułu spełniało wymóg popełnienia z zamiarem wywołania nienawiści, dyskryminacji lub aktów przemocy wobec jednostki lub grupy, opartych na rasie, kolorze skóry, pochodzeniu narodowym lub etnicznym, jak również religii, jeśli wykorzystywane są one jako przyczyna któregokolwiek z tych zachowań.”

“In accordance with Article 6, paragraph 2, subparagraph a, of the Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, Ukraine declares that it shall require that denial or gross minimization referred to in paragraph 1 of that Article is committed with the intention to provoke hatred, discrimination or violence against any person or group of persons based on signs of race, colour, national or ethnic origin as well as faith if they are used as a reason for any of those actions.”

Minister Spraw Zagranicznych: G. Schetyna


1) Tekst Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r., został ogłoszony w Dz. U. poz. 728.

2) Do czasu przekazania kolejnego powiadomienia protokół nie będzie miał zastosowania do terytorium Wysp Owczych oraz Grenlandii.

3) Protokół dotyczy Królestwa w Europie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »