| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 9 grudnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 688), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. poz. 1304);

2) rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. poz. 1499).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. poz. 1304), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. poz. 1499), które stanowią:

„§ 2. 1. Kredytobiorcy, którym kredyt został udzielony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, mogą złożyć w banku wniosek o podwyższenie miesięcznej raty kredytu do wysokości 800 zł.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane wymagane przez bank dla celów oceny zabezpieczenia spłaty kredytu. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające te dane.

3. Bank może odmówić zawarcia aneksu do umowy kredytu, jeżeli ocena zabezpieczenia spłaty kredytu jest negatywna.

4. Bank dokonuje wypłaty miesięcznych rat kredytu w wysokości 800 zł począwszy od miesiąca następującego po miesiącu zawarcia aneksu do umowy kredytu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.”.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. A. Bobko

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 9 grudnia 2015 r. (poz. 1)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
1)

z dnia 18 maja 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1026 i 1198) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady, tryb i kryteria udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, wysokość kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunki i tryb rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokość oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.

§ 1a.2) Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o banku bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć bank udzielający pożyczki studenckiej, zwanej dalej „pożyczką”, albo kredytu studenckiego, zwanego dalej „kredytem”.

§ 2. 1.3) Student lub doktorant, zwany dalej „studentem”, może otrzymać jedną pożyczkę albo jeden kredyt.

2. Student może otrzymać pożyczkę lub kredyt na okres studiów obejmujący okresy studiów w poszczególnych uczelniach lub na poszczególnych kierunkach, a w przypadku studiów doktoranckich – okresy studiów w zakresie poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki oraz dyscyplin naukowych lub artystycznych, z wyłączeniem:

1) kolejnych studiów, po złożeniu egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich;

2) kolejnych studiów pierwszego stopnia, po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie kształcenia;

3) kolejnych studiów drugiego stopnia, po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie kształcenia;

4) kolejnych studiów doktoranckich, po ukończeniu studiów na tym poziomie kształcenia;

5)4) udzielonych urlopów od zajęć w uczelni albo jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie, zwanej dalej „jednostką naukową”.

3. Wyłączeń, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się, jeżeli student nie korzystał z pożyczki lub kredytu na studiach poprzedzających studia wymienione w ust. 2 pkt 1–4.

§ 3. 1. Student ubiegający się o udzielenie pożyczki lub kredytu składa wniosek na formularzu ustalonym przez bank.

2. Wniosek o udzielenie pożyczki lub kredytu zawiera:

1) dane osobowe studenta:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku jego braku – serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) datę i miejsce urodzenia,

d) adres zamieszkania;

2) dane dotyczące studiów:

a)5) nazwę i adres uczelni albo jednostki naukowej,

b) poziom kształcenia,

c) kierunek studiów, a w przypadku studiów doktoranckich – dziedzinę nauki lub sztuki oraz dyscyplinę naukową lub artystyczną,

d) formę studiów;

3) dane wymagane przez bank dla celów oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu;

4)6) wskazanie wysokości miesięcznej raty pożyczki lub kredytu zgodnie z § 20.

3. Do wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu dołącza się:

1)7) zaświadczenie uczelni albo jednostki naukowej potwierdzające, że ubiegający się o przyznanie pożyczki lub kredytu jest studentem, zwane dalej „zaświadczeniem o odbywaniu studiów”;

2) dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w ust. 2 pkt 3;

3) dokumenty potwierdzające prawo do ubiegania się o pożyczkę lub kredyt przez obcokrajowców, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich;

4) informację o innych kontynuowanych studiach;

5) informację o dotychczas ukończonych studiach.

4. W przypadku ubiegania się o pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki lub kredytu, do wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu dołącza się:

1) oświadczenie studenta o aktualnej liczbie członków jego rodziny, o których mowa w § 5 ust. 2;

2) oświadczenie studenta lub zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego o dochodach studenta i członków jego rodziny podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.8)), uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, zawierające informacje o wysokości:

a) dochodu,

b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,

c) należnego podatku;

3) oświadczenie studenta o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych przez studenta i członków jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku;

4) oświadczenie studenta o deklarowanych dochodach studenta i członków jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.9)), zawierające w szczególności informacje o wysokości:

a) dochodu,

b) należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

c) należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) opłacanego podatku dochodowego,

e) dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

5) oświadczenie studenta o dochodach studenta i członków jego rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

6) oświadczenie studenta lub kopię decyzji organu właściwego w sprawach emerytalno-rentowych określające wysokość emerytury lub renty członka rodziny studenta – w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 7;

7) oświadczenie studenta lub zaświadczenie pracodawcy lub innego podmiotu o wysokości miesięcznego dochodu w bieżącym roku – w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 1.

5. Wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 4, ustala bank.

6. Student jest zobowiązany do udzielania, na żądanie banku, wyjaśnień i informacji mających wpływ na prawo do otrzymania pożyczki lub kredytu.

7.10) Uczelnia i jednostka naukowa prowadzą ewidencję wydanych zaświadczeń o odbywaniu studiów.

8.10) Wzór zaświadczenia o odbywaniu studiów wydawanego przez:

1) uczelnię w przypadku studiów wyższych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) uczelnię albo jednostkę naukową w przypadku studiów doktoranckich określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4, składa się w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w banku przez niego wskazanym.

2. Wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4, składa się w oddziale wybranego przez studenta jednego banku, z którym Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, zwanego dalej „Funduszem”.

3. Termin składania wniosków o udzielenie pożyczki lub kredytu upływa z dniem 15 listopada.

§ 5. 1. W przypadku gdy student ubiega się o pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki lub kredytu, do wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu dołącza się informacje o wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku.

2. Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta uwzględnia się dochody osiągane przez:

1) studenta;

2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

3. Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta nie uwzględnia się dochodów osób, o których mowa w ust. 2 pkt 3, jeżeli student spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada stałe źródło dochodów w bieżącym roku;

2) jego miesięczny dochód w bieżącym roku nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu;

3) nie złożył oświadczenia, że pozostaje na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

4. Do dochodów, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się:

1) dochodów tego z rodziców, opiekunów faktycznych lub prawnych, który wyrokiem sądu lub ugodą sądową zobowiązany został do płacenia alimentów na rzecz studenta;

2) kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

5. Przez dochody, o których mowa w ust. 2–4, należy rozumieć dochody wymienione w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

6. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, określanego na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych, dochody te sumuje się.

7. W przypadku przejścia na emeryturę, rentę lub utraty stałego źródła dochodu członka rodziny studenta w bieżącym roku, dochód ustala się na podstawie połowy dochodu z ostatniego roku podatkowego i dwukrotności dochodu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu.

8. Bank w terminie do dnia 25 listopada przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego dane dotyczące studentów ubiegających się o przyznanie pożyczki lub kredytu, w tym dane o wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Zakres, tryb i formę informacji określa umowa, o której mowa w § 4 ust. 2.

9. Bank Gospodarstwa Krajowego, niezwłocznie po otrzymaniu danych, o których mowa w ust. 8, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego zbiorczą informację o liczbie przyjętych wniosków o przyznanie pożyczki lub kredytu, w podziale na poszczególne przedziały dochodu na osobę w rodzinie studenta, oraz zawiadamia banki o przypadkach złożenia wniosku o udzielenie kredytu w więcej niż jednym banku.

10. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, na podstawie informacji, o której mowa w ust. 9, ogłasza w dzienniku urzędowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego maksymalną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającą studenta do otrzymania pożyczki lub kredytu.

§ 6. 1.11) Bank, w terminie do dnia 15 lutego, dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu na podstawie danych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, i informuje studenta o wyniku tej oceny.

1a.12) Student, na podstawie informacji o wyniku oceny, o której mowa w ust. 1, może dokonać zmiany wysokości miesięcznej raty pożyczki lub kredytu wskazanej we wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu.

1b.12) W terminie 7 dni od dnia przekazania przez studenta informacji o zamiarze dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1a, bank dokonuje ponownej oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu na podstawie danych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, i informuje studenta o wyniku tej oceny. Bank nie dokonuje ponownej oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu, w przypadku gdy student zgodnie z ust. 1 uzyskał pozytywną ocenę dla raty podwyższonej, o której mowa w § 20 pkt 2.

2.13) W przypadku gdy ocena, o której mowa w ust. 1 lub 1b, jest negatywna, student może, w terminie do dnia 28 lutego, złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 3, w innym banku.

3.13) Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, student dołącza zaświadczenie potwierdzające, że wniosek o udzielenie kredytu został złożony pierwotnie w terminie do dnia 15 listopada. Zaświadczenie zawiera pieczęć i numer rozliczeniowy oddziału banku, w którym student pierwotnie złożył wniosek.

4. Bank w terminie do dnia 10 marca przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego dane dotyczące studentów, którzy złożyli wnioski o udzielenie kredytu w innym banku.

5. Szczegółową treść zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, oraz zakres, tryb i formę informacji, o której mowa w ust. 4, określa umowa, o której mowa w § 4 ust. 2.

§ 7. 1. Umowy pożyczki i umowy kredytu zawiera się do dnia 31 marca.

2. Bank odmawia zawarcia umowy, jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie jest większa niż wysokość dochodu ogłoszonego zgodnie z § 5 ust. 10.

3.14) W umowie pożyczki lub w umowie kredytu bank określa w szczególności:

1) okres i terminy wypłacania pożyczki lub kredytu;

2) wysokość oprocentowania należnego od studenta, zwanego dalej „kredytobiorcą”;

3) terminy i sposób ustalenia rozpoczęcia spłaty pożyczki lub kredytu;

4) wysokość spłacanych rat należnych od studenta.

§ 8. 1. Kredytobiorca ma prawo do korzystania z pożyczki lub kredytu na studiach drugiego stopnia, bez konieczności ponownego składania wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu, o ile korzystał z pożyczki lub kredytu na studiach pierwszego stopnia.

2. Kredytobiorca ma prawo do korzystania z pożyczki lub kredytu na studiach doktoranckich, bez konieczności ponownego składania wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu, o ile korzystał z pożyczki lub kredytu w trakcie jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, kredytobiorca jest zobowiązany przedstawić w banku zaświadczenie o odbywaniu studiów oraz dane wymagane przez bank dla celów oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu.

4. W przypadku wydłużenia okresu, na który udzielono pożyczki lub kredytu, z przyczyn innych niż wynikające z ust. 1 i 2, kredytobiorca jest zobowiązany przedstawić w banku dane wymagane przez bank dla celów oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu.

5. Bank może odmówić podpisania aneksu do umowy, jeżeli ocena zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu, o której mowa w ust. 3 i 4, jest negatywna.

§ 9. 1.15) Miesięczne raty pożyczki lub kredytu są wypłacane kredytobiorcy w okresie od października do lipca danego roku akademickiego, z tym że:

1) w roku akademickim, w którym nastąpiło zawarcie umowy pożyczki lub kredytu – począwszy od miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy z wyrównaniem od października;

2) w ostatnim roku studiów, na którym nauka trwa zgodnie z regulaminem studiów tylko jeden semestr – w okresie od października do lutego.

2. (uchylony).16)

3. W przypadku ukończenia studiów przed terminem, wynikającym z regulaminu studiów, raty pożyczki lub kredytu są wypłacane w okresach 5 lub 10 miesięcy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca lub 31 października – odpowiednio do pierwszego z tych terminów, który nastąpi po terminie ukończenia studiów.

4. (uchylony).

5. Miesięczna rata pożyczki lub kredytu jest przekazywana na rachunek bankowy wskazany przez kredytobiorcę.

§ 10. 1.17) Do czasu ukończenia studiów lub studiów doktoranckich kredytobiorca przedstawia bankowi, w celu potwierdzenia statusu studenta lub doktoranta:

1) ważną legitymację studencką albo

2) ważną legitymację doktoranta

– zwane dalej „legitymacją”.

1a.18) Legitymację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przedstawia się dwa razy w roku, w terminie do dnia 31 marca oraz do dnia 31 października, a legitymację, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – raz w roku, w terminie do dnia 31 października.

2.19) Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli termin przedstawienia legitymacji przypada w okresie urlopu od zajęć w uczelni albo jednostce naukowej, a bank został wcześniej powiadomiony o udzielonym urlopie i jego terminie.

3. W przypadku gdy kredytobiorca przebywa poza granicami kraju, dokumentem potwierdzającym status studenta lub doktoranta może być zaświadczenie o odbywaniu studiów.

4. Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia banku o wszelkich zdarzeniach powodujących wydłużenie okresu, na który udzielono pożyczki lub kredytu, a w szczególności o niezaliczeniu semestru lub roku studiów.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, kredytobiorca może wystąpić do banku z wnioskiem o wydłużenie okresu, na który udzielono pożyczki lub kredytu. Do wniosku kredytobiorca dołącza zaświadczenie o odbywaniu studiów określające nowy termin ukończenia studiów.

6. Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia banku o:

1)20) udzielonym urlopie od zajęć w uczelni albo jednostce naukowej;

2) utracie statusu studenta lub doktoranta;

3) zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta;

4) ukończeniu studiów.

§ 11. 1. Bank zaprzestaje wypłacania pożyczki lub kredytu, w przypadku gdy:21)

1) kredytobiorca nie przedstawił w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 1, ważnej legitymacji, a w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 3 – zaświadczenia o odbywaniu studiów; wznowienie wypłaty może nastąpić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym kredytobiorca przedstawił ważną legitymację albo zaświadczenie o odbywaniu studiów;

2) kredytobiorca korzystał z więcej niż jednej pożyczki lub jednego kredytu;

3) kredytobiorca utracił status studenta lub doktoranta z innego powodu niż ukończenie studiów;

4) kredytobiorca został zawieszony w prawach studenta lub doktoranta na podstawie prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej; wznowienie wypłaty może nastąpić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym złożono zaświadczenie o przywróceniu praw studenta lub doktoranta;

5) kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o zaprzestanie wypłacania pożyczki lub kredytu;

6) upłynął okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – okres 4 lat, na który kredytobiorcy udzielono pożyczki lub kredytu.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, kredytobiorca traci prawo do rat pożyczki lub kredytu przysługujących w okresie od zaprzestania do wznowienia wypłaty.

3.22) Wypłatę pożyczki lub kredytu zawiesza się na okres udzielonego kredytobiorcy urlopu od zajęć w uczelni albo jednostce naukowej.

§ 12. 1. Kapitał pożyczki lub kapitał kredytu kredytobiorca spłaca w równych ratach miesięcznych.

2. Liczba rat spłaty pożyczki lub kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat pożyczki lub kredytu.

3. Liczba rat spłaty pożyczki lub kredytu może być:

1) większa niż określona w ust. 2, jeżeli kredytobiorca udokumentuje, że wysokość spłaty pożyczki lub kredytu przekracza 20% jego przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa w ust. 4;

2) mniejsza niż określona w ust. 2 – na wniosek kredytobiorcy.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wysokość kolejnych 6 rat kapitałowych miesięcznej spłaty pożyczki lub kredytu, na wniosek kredytobiorcy, zmniejsza się do 20% jego przeciętnego miesięcznego dochodu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

5. Przez dochód, o którym mowa w ust. 4, należy rozumieć dochód określony w § 5 ust. 5.

6. Liczba rat spłaty pożyczki lub kredytu może być, na wniosek kredytobiorcy, zwiększona o liczbę rat przypadających na okres studiów doktoranckich, jeżeli kredytobiorca nie korzystał z pożyczki lub kredytu na studiach doktoranckich.

§ 13. 1. Spłata pożyczki lub kredytu, wraz z należnymi odsetkami, rozpoczyna się po upływie dwóch lat od:

1) terminu ukończenia studiów albo

2) terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia

– w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej.

2. Na wniosek kredytobiorcy może zostać ustalony wcześniejszy niż określony w ust. 1 termin rozpoczęcia spłaty pożyczki lub kredytu. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o rozpoczęcie spłaty pożyczki lub kredytu w okresie studiów, kredytobiorca jest zobowiązany przedstawić wraz z wnioskiem ważną legitymację.

3. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, kredytobiorca rozpoczyna spłatę pożyczki lub kredytu, począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin przedstawienia ważnej legitymacji albo zaświadczenia o odbywaniu studiów.

4.23) W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, bank wypowiada umowę pożyczki lub kredytu i żąda spłaty pożyczki lub kredytu z dniem upływu terminu wypowiedzenia.

5. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, kredytobiorca rozpoczyna spłatę pożyczki lub kredytu, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym kredytobiorca utracił status studenta lub doktoranta.

6.24) W przypadku ujawnienia, że kredytobiorca przedstawił nieprawdziwe informacje, na podstawie których podjęto decyzję o udzieleniu pożyczki lub kredytu, o warunkach spłaty, zawieszenia spłaty lub umorzenia pożyczki lub kredytu, bank może wypowiedzieć umowę pożyczki lub kredytu i z dniem upływu terminu wypowiedzenia żądać ich spłaty wraz z kwotą dopłat do odsetek nienależnie wypłaconych ze środków Funduszu na pokrycie pełnego albo częściowego oprocentowania pożyczki lub kredytu.

§ 14. 1. Odsetki od kredytu spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego, począwszy od dnia spłaty pierwszej raty kredytu, przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat kredytu.

2. Odsetki od pożyczki są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego, począwszy od dnia spłaty pierwszej raty pożyczki, przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat pożyczki.

3. Kredytobiorcy, na których ciąży obowiązek spłaty pożyczki lub kredytu, zgodnie z § 13 ust. 3 i 5, spłacają odsetki naliczone od dnia spłaty pierwszej raty pożyczki lub kredytu w wysokości 0,75 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego.

4. Kredytobiorcy, którym wypowiedziano umowę pożyczki lub kredytu, zgodnie z § 13 ust. 4, spłacają odsetki w wysokości odsetek ustawowych, począwszy od dnia upływu terminu wypowiedzenia umowy.

5. Kredytobiorcy, którym wypowiedziano umowę pożyczki lub kredytu, zgodnie z § 13 ust. 6, spłacają pożyczkę lub kredyt wraz z kwotą dopłat do odsetek nienależnie wypłaconych ze środków Funduszu na pokrycie pełnego albo częściowego oprocentowania kredytu, powiększone o odsetki ustawowe naliczone od dnia dokonania nieuzasadnionej wypłaty przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

6.25) W przypadku niespłacenia w terminie miesięcznej raty pożyczki lub kredytu bank nalicza odsetki od zadłużenia przeterminowanego w wysokości odsetek ustawowych. Odsetki te są spłacane przez kredytobiorcę w pełnej wysokości.

7. Do okresów, w których obowiązuje oprocentowanie w wysokości, o której mowa w ust. 1 i 2, wlicza się okres studiów doktoranckich, jeżeli kredytobiorca wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w § 12 ust. 6.

8. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1 i 2, kredytobiorca spłaca odsetki w pełnej wysokości oprocentowania pożyczki lub kredytu, bez dopłat z Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 7. Wysokość oprocentowania określona jest w umowie kredytu.

§ 15.26) Bank jest obowiązany do powiadomienia kredytobiorcy o wysokości miesięcznej raty spłaty pożyczki lub kredytu, wynikającej z kwoty wypłaconej pożyczki lub kredytu oraz liczby rat spłaty.

§ 16. 1. Bank zawiesza spłatę kapitału pożyczki lub kredytu wraz z odsetkami na wniosek kredytobiorcy, jeżeli znalazł się on w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym, o którym mowa w § 17 ust. 13, uniemożliwiającym spłatę pożyczki lub kredytu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, kredytobiorca dołącza dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną.

3. Okres zawieszenia spłaty pożyczki lub kredytu wynosi maksymalnie 12 miesięcy w całym okresie trwania spłaty pożyczki lub kredytu. Okresy zawieszenia spłaty sumuje się.

§ 17. 1.27) Pożyczka lub kredyt są umarzane w 20% kredytobiorcy, który ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni albo absolwentów studiów doktoranckich w danym roku akademickim. Umorzeniu podlega kwota pożyczki lub kredytu wypłaconego w okresie studiów albo studiów doktoranckich ukończonych w tej grupie, pozostała do spłaty na dzień dostarczenia do banku wniosku, o którym mowa w ust. 2.

2.27) Umorzenia pożyczki lub kredytu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje bank, na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, inny jednoosobowy organ uczelni albo dyrektora jednostki naukowej. Kredytobiorca składa wniosek o umorzenie pożyczki lub kredytu w terminie 30 dni od dnia uzyskania jego potwierdzenia.

3. (uchylony).28)

4. (uchylony).29)

5.30) Rektor, w porozumieniu z organem samorządu studenckiego, a w przypadku studiów doktoranckich – rektor albo dyrektor jednostki naukowej, w porozumieniu z organem samorządu doktorantów, ustala i podaje do wiadomości odpowiednio studentów albo doktorantów sposób wyłaniania najlepszych absolwentów uczelni albo najlepszych absolwentów studiów doktoranckich.

6. Pożyczka lub kredyt, na wniosek kredytobiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej, mogą być umorzone w całości w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań, jeśli kredytobiorca udokumentuje trwałą niezdolność do pracy i trudną sytuację materialną. Wniosek zawiera oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na gromadzenie i przechowywanie jego danych osobowych, zawartych w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 7.

7. Podstawą umorzenia, o którym mowa w ust. 6, jest orzeczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.31)) lub ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.32)).

8.33) Bank może umorzyć pożyczkę lub kredyt częściowo albo w całości przy braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń lub w przypadku śmierci kredytobiorcy.

9. Spłatę kredytu objętego poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonym na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1052 i 1854) umarza się w przypadku braku prawnych możliwości dochodzenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego roszczeń z tytułu realizowanego poręczenia kredytu. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek Banku Gospodarstwa Krajowego.

10.34) Bank dokonuje umorzeń, o których mowa w ust. 2 i 8, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę umorzenia.

11. Pożyczka lub kredyt, na wniosek kredytobiorcy, mogą być umorzone częściowo w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy.

12. Umorzeń, o których mowa w ust. 6 i 11, dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

13. Przez trudną sytuację życiową, o której mowa w ust. 6 i 11, rozumie się udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej sytuację kredytobiorcy i członków jego rodziny, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego powodującego długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności: choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, powódź lub inną katastrofę.

§ 18. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bankom ze środków Funduszu:

1) całą kwotę odsetek od kredytu należnych:

a)35) w okresie studiów oraz urlopów od zajęć w uczelni albo jednostce naukowej,

b) w okresie od zakończenia studiów do terminu rozpoczęcia spłaty kredytu, o którym mowa w § 13 ust. 1 i 2,

c) od kredytów umorzonych, naliczonych od dnia podjęcia decyzji o umorzeniu do dnia przekazania środków i dotychczas niespłaconych,

d) w okresie do terminu rozpoczęcia spłaty kredytu, o którym mowa w § 13 ust. 3 i 5,

e) w okresie zawieszenia spłaty, o którym mowa w § 16;

2) część odsetek od kredytu stanowiącą różnicę między odsetkami wynikającymi z umowy kredytu a odsetkami spłaconymi przez kredytobiorcę;

3) środki odpowiadające kwocie kredytu umorzonego w przypadkach określonych w § 17 ust. 1, 6, 8 i 11.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bankom środki Funduszu na pokrycie odsetek, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w okresach miesięcznych na podstawie zapotrzebowania zawierającego:

1) kwotę odsetek podlegających spłacie ze środków Funduszu;

2) oświadczenie o wymagalności odsetek objętych zapotrzebowaniem;

3) oświadczenie o uprawnieniu kredytobiorców, których zadłużenie stanowi podstawę naliczenia odsetek, do spłaty odsetek ze środków Funduszu;

4) oświadczenie o spłacie odsetek należnych od kredytobiorców po rozpoczęciu spłaty kredytu.

3. Banki przekazują Bankowi Gospodarstwa Krajowego, w okresach kwartalnych, rozliczenia udzielonych kredytów, wypłaconych rat kredytów, dokonanych przez kredytobiorców spłat kredytów i odsetek oraz kredytów umorzonych.

4. Terminy składania zapotrzebowań, o których mowa w ust. 2, i rozliczeń, o których mowa w ust. 3, oraz ich szczegółową treść określa umowa, o której mowa w § 4 ust. 2.

5. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bankom środki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, po otrzymaniu:

1) oświadczenia od banku o nabyciu przez kredytobiorcę prawa do umorzenia kredytu, o którym mowa w § 17 ust. 1 i 8;

2) informacji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o umorzeniu, o którym mowa w § 17 ust. 6 i 11, i oświadczenia banku o kwocie kredytu umorzonego.

6. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ze środków Funduszu na własny rachunek środki odpowiadające kwocie kredytu umorzonego w przypadku określonym w § 17 ust. 9.

§ 19.36) Rektor, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, a w przypadku studiów doktoranckich – rektor albo dyrektor jednostki naukowej, w porozumieniu z organem samorządu doktorantów, organizuje system informacji o pożyczkach i kredytach.

§ 20.37) W roku akademickim 2015/2016 wysokość miesięcznej raty pożyczki lub kredytu, w tym kredytu poręczanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wynosi:

1) 600 zł – rata podstawowa;

2) 800 zł – rata podwyższona.

§ 21. Rata kredytu przyznanego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, ustalona w kwocie 400 zł, pozostaje w dotychczasowej wysokości.

§ 22. Traci moc rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich (Dz. U. Nr 186, poz. 1371, z 2007 r. Nr 159, poz. 1122, z 2008 r. Nr 145, poz. 920 oraz z 2009 r. Nr 118, poz. 991).

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 18 maja 2010 r.

Załącznik nr 1

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O ODBYWANIU STUDIÓW

infoRgrafika

Załącznik nr 238)

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O ODBYWANIU STUDIÓW DOKTORANCKICH

infoRgrafika


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).

2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. poz. 1499), które weszło w życie z dniem 1 października 2015 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. poz. 1304), które weszło w życie z dniem 1 października 2014 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 73, 211, 251, 478, 693, 699, 860, 933, 978, 1197, 1217, 1259, 1296, 1321, 1322, 1333, 1569, 1595, 1607, 1688, 1767, 1784, 1844, 1893, 1925, 1932, 1992 i 2299.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 995, 1217, 1240, 1268, 1302, 1359, 1735 i 1830.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) Przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) Dodany przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

21) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

26) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

27) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

28) Przez § 1 pkt 12 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

29) Przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

31) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1234 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873 oraz z 2015 r. poz. 218, 493, 1240, 1273, 1359, 1649 i 1886.

32) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1302 i 1311.

33) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

34) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

35) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

36) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

37) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

38) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »