reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

Na podstawie art. 129a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 129a ust. 2 pkt 7–10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”, zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie nauczycieli akademickich i pracowników naukowych, zwanym dalej „wykazem”;

2) tryb i terminy, w których rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów naukowych i pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, dyrektorzy państwowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących działalność naukową i badawczo-rozwojową, oraz dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzają, aktualizują, archiwizują i usuwają dane objęte wykazem;

3) tryb i sposób udostępniania danych zawartych w wykazie.

§ 2. [Informacje o uprawnieniach równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego]

W zakresie danych, o których mowa w art. 129a ust. 2 pkt 7 ustawy, w wykazie zamieszcza się następujące informacje:

1) datę wejścia w życie decyzji w sprawie nabycia uprawnień równoważnych z uprawnieniami wynikającymi z posiadania stopnia doktora habilitowanego, wydanej na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311);

2) dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową albo dziedzinę sztuki i dyscyplinę artystyczną, w której zostały nabyte uprawnienia, o których mowa w pkt 1.

§ 3. [Informacje o podstawowym miejscu pracy i miejscu dodatkowego zatrudnienia]

W zakresie danych, o których mowa w art. 129a ust. 2 pkt 8 ustawy, w wykazie zamieszcza się następujące informacje:

1) nazwę instytutu naukowego i pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, instytutu badawczego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, państwowej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzącej działalność naukową i badawczo-rozwojową, oraz międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnych przepisów, działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „jednostkami”, lub nazwę uczelni;

2) nazwę jednostki organizacyjnej posiadającej uprawnienie do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki, w której nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy jest wliczony do minimalnej liczby zatrudnionych, o których mowa w art. 6 ust. 1–3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;

3) podstawę nawiązania stosunku pracy ze wskazaniem, czy stosunek pracy został nawiązany na czas określony czy nieokreślony;

4) wymiar czasu pracy;

5) zajmowane stanowisko;

6) zgodę na dodatkowe zatrudnienie;

7) roczny wymiar zajęć dydaktycznych;

8) datę rozpoczęcia pracy;

9) datę rozwiązania stosunku pracy.

§ 4. [Informacje o zaliczeniu do minimum kadrowego]

W zakresie danych, o których mowa w art. 129a ust. 2 pkt 9 ustawy, w wykazie zamieszcza się następujące informacje:

1) datę złożenia przez nauczyciela akademickiego oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do minimum kadrowego;

2) nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej albo nazwę uczelni;

3) nazwę kierunku studiów;

4) poziom kształcenia;

5) rok akademicki, którego dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt 1;

6) liczbę godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela akademickiego w danym roku akademickim na danym kierunku studiów.

§ 5. [Informacje o prawomocnym orzeczeniu kary dyscyplinarnej]

W zakresie danych, o których mowa w art. 129a ust. 2 pkt 10 ustawy, w wykazie zamieszcza się następujące informacje:

1) datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy;

2) nazwę komisji dyscyplinarnej, która wydała orzeczenie;

3) rodzaj i wymiar orzeczonej kary dyscyplinarnej.

§ 6. [Wprowadzanie, aktualizowanie, oznaczanie i usuwanie danych z wykazu]

1. Wprowadzanie, aktualizowanie, oznaczanie danych jako archiwalne i usuwanie ich z wykazu odbywa się za pomocą konta w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”, zwanym dalej „Systemem POL-on”, założonego dla jednostki lub uczelni przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej „ministrem”.

2. Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on składa kierownik jednostki lub rektor uczelni w terminie 7 dni od dnia jej utworzenia.

3. Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on zawiera:

1) nazwę jednostki lub nazwę uczelni;

2) imię i nazwisko osoby, która będzie uprawniona do obsługi konta, oraz adres poczty elektronicznej.

4. Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ministra.

§ 7. [Termin wprowadzania danych do wykazu]

Kierownik jednostki oraz rektor uczelni wprowadzają dane do wykazu w terminie 30 dni od dnia założenia konta w Systemie POL-on. Dane do wykazu wprowadza się, aktualizuje i oznacza jako archiwalne w zakresie, w jakim dotyczą nauczycieli akademickich i pracowników naukowych zatrudnionych w jednostce lub w uczelni.

§ 8. [Obowiązki kierownika jednostki oraz rektora uczelni]

Kierownik jednostki oraz rektor uczelni w terminie 14 dni od dnia:

1) zatrudnienia nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego – wprowadzają dane do wykazu;

2) zmiany danych dotyczących nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego lub uzyskania informacji o zmianie danych – aktualizują dane w wykazie;

3) ustania zatrudnienia nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego – oznaczają dane w wykazie jako archiwalne.

§ 9. [Następstwa uprawomocnienia się orzeczenia kary dyscyplinarnej]

1. Rektor uczelni niezwłocznie po powzięciu informacji o uprawomocnieniu się orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, wprowadza do wykazu dane, o których mowa w § 5.

2. Jeżeli w dniu uprawomocnienia się orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, nauczyciel akademicki nie jest zatrudniony w uczelni, w której zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne, dane, o których mowa w § 5, wprowadza do wykazu minister niezwłocznie po powzięciu informacji o uprawomocnieniu się orzeczenia tej kary.

3. Rektor uczelni, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2, minister, usuwają z wykazu dane, o których mowa w § 5, niezwłocznie po powzięciu informacji o zatarciu kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, albo o uchyleniu prawomocnego orzeczenia tej kary.

§ 10. [Termin przechowywania danych oznaczonych jako archiwalne]

Dane oznaczone jako archiwalne przechowuje się w wykazie przez okres 10 lat, liczony od roku następującego po roku, w którym nastąpiło oznaczenie danych w wykazie jako archiwalne. Po upływie tego okresu kierownik jednostki lub rektor uczelni niezwłocznie usuwa dane archiwalne z wykazu.

§ 11. [Udostępnienie danych zawartych w wykazie]

1. Udostępnienie danych zawartych w wykazie odbywa się za pomocą kont w Systemie POL-on założonych przez ministra dla podmiotów, o których mowa w art. 129a ust. 4 ustawy.

2. Podmioty, o których mowa w art. 129a ust. 4 ustawy, składają do ministra wniosek o założenie konta w Systemie POL-on umożliwiającego dostęp do danych zawartych w wykazie. Przepisy § 6 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 12. [Zapewnienie wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania i usuwania danych z wykazu]

Wprowadzanie, aktualizowanie, archiwizowanie i usuwanie danych z wykazu oraz dostęp do danych zawartych w wykazie zapewniają podmiotom, o których mowa w art. 129a ust. 3 i 4 ustawy, konta w Systemie POL-on założone na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.3)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240, 1268 i 1923 oraz z 2016 r. poz. 64, 907, 908, 1010 i 1311.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych (Dz. U. poz. 1303), które traci moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Lech

prawnik, aplikant rzecznikowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama