reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614 i 1202) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwany dalej „Zarządem”, na rzecz osób, o których mowa w art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego, zwanej dalej „ustawą”, w tym:

1) sposób i tryb zawiadamiania osób uprawnionych do nabycia o przeznaczeniu zajmowanych przez nie lokali mieszkalnych do sprzedaży;

2) dokumenty potwierdzające uprawnienia do stosowania pomniejszeń, o których mowa w art. 79 ust. 2 ustawy;

3) sporządzanie i uzupełnianie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży oraz podawanie go do wiadomości publicznej;

4) zakres protokołu uzgodnień warunków sprzedaży lokalu mieszkalnego;

5) terminy wnoszenia należności z tytułu sprzedaży oraz terminy wnoszenia rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oprocentowaniem;

6) wzór wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego.

§ 2. [Przepis wyjaśniający]

Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o „osobie uprawnionej”, należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do nabycia lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 87 ust. 3 ustawy, zajmującą lokal mieszkalny na podstawie tytułu prawnego ustanowionego w drodze decyzji administracyjnej albo umowy najmu na czas nieoznaczony.

§ 3. [Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży]

1. Dyrektor Zarządu w terminie do dnia 30 września każdego roku sporządza i przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz osób uprawnionych.

2. Lokale mieszkalne ujęte w zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wykazach, o których mowa w ust. 1, podlegają sprzedaży zgodnie z rocznymi planami sprzedaży lokali mieszkalnych, zwanymi dalej „rocznymi planami sprzedaży”.

3. Roczny plan sprzedaży jest ustalany przez Dyrektora Zarządu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku i może on być uzupełniany na bieżąco.

4. Po uzyskaniu zgody organu nadzorującego, o której mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, 1250, 1271 i 1579), Dyrektor Zarządu składa do właściwego starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości ujętych w rocznym planie sprzedaży, w celu ich sprzedaży na rzecz osób uprawnionych.

§ 4. [Zawiadomienie o przeznaczeniu lokali do sprzedaży]

1. Po uprawomocnieniu się decyzji właściwego organu o wygaśnięciu trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości lub jej części ujętej w rocznym planie sprzedaży Dyrektor Zarządu zawiadamia pisemnie w postaci papierowej osoby uprawnione o przeznaczeniu zajmowanych przez nie lokali mieszkalnych do sprzedaży.

2. Zawiadomienie zawiera informacje o:

1) uprawnieniu do złożenia wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego wraz z informacją o pierwszeństwie w nabyciu i o terminie złożenia wniosku;

2) nazwie i adresie organu, do którego składa się wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego;

3) dokumentach, które należy dołączyć do wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego;

4) wysokości, sposobie i terminie wpłacenia kwoty równej zryczałtowanym kosztom przygotowania nieruchomości do sprzedaży przypadającym na zbywany lokal mieszkalny, o których mowa w art. 80 ust. 1 ustawy, oraz o rachunku bankowym, na który wpłaca się tę kwotę.

3. Kwotę, o której mowa w ust. 2 pkt 4, podaje się w wysokości ustalonej przez Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy.

§ 5. [Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego]

1. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w § 4 ust. 2, osoba uprawniona może złożyć do Dyrektora Zarządu wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego, sporządzony w postaci papierowej lub elektronicznej. Wzór wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego jest określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Do wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego osoba uprawniona dołącza:

1) potwierdzenie wpłaty kwoty równej zryczałtowanym kosztom przygotowania nieruchomości do sprzedaży przypadającym na zbywany lokal mieszkalny, wskazanej w zawiadomieniu, o którym mowa w § 4 ust. 2;

2) kopię tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

3) dokumenty potwierdzające uprawnienie do stosowania pomniejszeń – w przypadku osoby uprawnionej do uzyskania pomniejszenia, o którym mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy;

4) zaświadczenie właściwego organu potwierdzające, że wydany przez ten organ tytuł prawny do lokalu mieszkalnego pozostaje w obrocie prawnym i nie toczy się żadne postępowanie w sprawie stwierdzenia jego nieważności, uchylenia lub zmiany – w przypadku osoby uprawnionej do uzyskania pomniejszenia, o którym mowa w art. 79 ust. 2 pkt 2 ustawy.

3. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do stosowania pomniejszeń mogą być w szczególności:

1) w stosunku do żołnierzy służby stałej – zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz jest wyznaczony na stanowisko służbowe, albo przez organ, w którego rezerwie kadrowej lub dyspozycji pozostaje, stwierdzające okres pełnienia czynnej służby wojskowej;

2) w stosunku do byłych żołnierzy zawodowych, którzy pełnili zawodową służbę wojskową w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych – świadectwo służby potwierdzające sposób rozwiązania stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej oraz okres pełnienia czynnej służby wojskowej, a w przypadku funkcjonariuszy, którzy poprzednio byli żołnierzami zawodowymi i otrzymali osobne kwatery stałe, o których mowa w art. 143 ust. 5 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2016 r. poz. 552, 904, 960 i 1250) oraz art. 154 ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.2)) – zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia czynnej służby wojskowej wydane przez właściwy organ w tej sprawie;

3) w stosunku do emerytów wojskowych – decyzja wojskowego organu emerytalnego o ustaleniu prawa do emerytury wojskowej lub waloryzacji tego świadczenia;

4) w stosunku do osób uprawnionych do wojskowej renty inwalidzkiej – decyzja wojskowego organu emerytalnego o ustaleniu prawa do wojskowej renty inwalidzkiej lub waloryzacji tego świadczenia.

4. W przypadku złożenia wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego w postaci elektronicznej osoba uprawniona dołącza do wniosku dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, w postaci elektronicznej.

§ 6. [Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży]

1. Na podstawie złożonych wniosków o nabycie lokali mieszkalnych, po dokonaniu przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny wartości rynkowej lokalu mieszkalnego i prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal, w formie operatu szacunkowego, Dyrektor Zarządu sporządza wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na zasadach określonych w art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

2. Wykaz podaje się do wiadomości osób uprawnionych wymienionych w nim przez wywieszenie go na tablicy informacyjnej w budynkach, w których znajdują się ujęte w tym wykazie lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu.

3. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie oraz na stronie internetowej Zarządu.

4. Wykaz może być uzupełniany na bieżąco. Do uzupełnienia wykazu stosuje się odpowiednio przepis ust. 2.

5. Po zapoznaniu się z wykazem oraz wartością rynkową lokalu mieszkalnego i prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal osoba uprawniona, w terminie 14 dni od daty wywieszenia wykazu, składa do Dyrektora Zarządu deklarację, w której:

1) potwierdza, czy podtrzymuje swój wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego, czy rezygnuje z nabycia zajmowanego lokalu mieszkalnego, albo określa inny termin, w którym zamierza nabyć lokal mieszkalny, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego, o którym mowa w ust. 1;

2) określa, czy zamierza nabyć zajmowany lokal mieszkalny za gotówkę, czy na raty;

3) deklaruje wysokość pierwszej wpłaty, jaką zamierza wnieść przed zawarciem umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, w przypadku wyboru ratalnej formy płatności.

6. Deklaracja, o której mowa w ust. 5, może być złożona w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 7. [Protokół uzgodnień]

1. Dyrektor Zarządu, po upływie terminu określonego w wykazie, o którym mowa w § 6 ust. 1, jednak nie krótszego niż 21 dni od dnia wywieszenia tego wykazu lub jego uzupełnienia:

1) spisuje z osobą uprawnioną protokół uzgodnień warunków sprzedaży lokalu mieszkalnego, zwany dalej „protokołem uzgodnień”, w terminie ustalonym przez Dyrektora Zarządu z osobą uprawnioną;

2) przekazuje do kancelarii notarialnej dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego;

3) ustala termin sporządzenia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, nie wcześniej jednak niż po upływie terminu, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, powiadamiając o nim osobę uprawnioną.

2. Protokół uzgodnień zawiera w szczególności:

1) oznaczenie nieruchomości, w której skład wchodzi lokal mieszkalny, według księgi wieczystej i katastru nieruchomości lub ewidencji gruntów, budynków i lokali;

2) oznaczenie lokalu mieszkalnego oraz jego położenia i powierzchni;

3) określenie pomieszczeń przynależnych do lokalu mieszkalnego;

4) określenie udziału właściciela lokalu mieszkalnego w nieruchomości wspólnej (przypadającej na lokal mieszkalny części ułamkowej gruntu oraz budynku lub budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu) jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu mieszkalnego;

5) określenie ceny sprzedaży, jaką osoba uprawniona uiści na rzecz Zarządu z tytułu nabycia własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, oraz sposobu jej zapłaty, w tym terminu jednorazowej wpłaty całej należności albo terminu wpłaty pierwszej raty należności oraz liczby rat, okresu, przez który będą one spłacane, wysokości poszczególnych rat wraz z ustawowym oprocentowaniem i terminów ich płatności, a także sposobu zabezpieczenia wierzytelności Zarządu;

6) ustalenie, że w przypadku przeniesienia przez osobę uprawnioną prawa własności lokalu mieszkalnego na inną osobę przed dniem spłaty całej należności na rzecz Zarządu z tytułu nabycia własności tego lokalu – niespłacona część należności wraz z należnym oprocentowaniem podlega natychmiastowej spłacie;

7) wskazanie rachunku bankowego Zarządu, na który będzie wniesiona należność z tytułu nabycia własności lokalu mieszkalnego;

8) określenie kancelarii notarialnej, w której nastąpi sporządzenie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, oraz terminu przekazania tej kancelarii przez Dyrektora Zarządu dokumentów niezbędnych do sporządzenia tej umowy, a także upoważnienie Dyrektora Zarządu do ustalenia terminu jej sporządzenia;

9) ustalenie, że zryczałtowane koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, przypadające na nabywany lokal mieszkalny ponosi osoba uprawniona niezależnie od należności, o której mowa w pkt 5, nawet w przypadku odstąpienia od nabycia lokalu mieszkalnego przez osobę uprawnioną;

10) ustalenie, że koszty związane z zawarciem aktu notarialnego sprzedaży lokalu mieszkalnego, w tym podatki i opłaty, ponosi osoba uprawniona;

11) ustalenie, że koszty założenia księgi wieczystej ponosi osoba uprawniona;

12) informację, że Zarząd zażąda zwrotu kwoty równej pomniejszeniu, udzielonemu na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy, jeżeli nabywca lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od dnia jego nabycia zbędzie ten lokal lub wykorzysta na inne cele niż mieszkalne.

§ 8. [Uregulowanie należności z tytułu nabycia tytułu własności lokalu w pełnej wysokości]

Nabywca lokalu mieszkalnego regulujący jednorazowo należność z tytułu nabycia własności tego lokalu wnosi tę należność na rachunek bankowy Zarządu w pełnej wysokości, ustalonej w protokole uzgodnień, najpóźniej na 3 dni przed dniem sporządzenia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, z tym że za datę dokonania wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Zarządu.

§ 9. [Uregulowanie należności z tytułu nabycia tytułu własności lokalu na raty]

1. Nabywca lokalu mieszkalnego regulujący należność z tytułu nabycia własności tego lokalu na raty wnosi na rachunek bankowy Zarządu pierwszą ratę, w wysokości ustalonej w protokole uzgodnień, najpóźniej na 3 dni przed dniem sporządzenia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, z tym że za datę dokonania wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Zarządu.

2. Pozostałą do spłacenia część należności wraz z oprocentowaniem nabywca lokalu mieszkalnego wnosi na rachunek bankowy Zarządu w pięciu ratach rocznych w terminach:

1) do dnia 31 marca każdego roku – dla lokali mieszkalnych nabytych do dnia 30 czerwca włącznie;

2) do dnia 30 września każdego roku – dla lokali mieszkalnych nabytych po dniu 30 czerwca.

3. Po zapłacie ostatniej raty należności dokonuje się rozliczenia końcowego sprzedaży ratalnej z uwzględnieniem daty nabycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz faktycznych dat wpływu na rachunek bankowy Zarządu kolejnych rat należności. Po dokonaniu tego rozliczenia Dyrektor Zarządu wystawia nabywcy lokalu mieszkalnego, na koszt tego nabywcy, potwierdzenie zapłaty umożliwiające wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej prowadzonej dla wyodrębnionego lokalu mieszkalnego.

§ 10. [Przepis przejściowy]

1. Lokale mieszkalne, które zostały zatwierdzone do sprzedaży przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie przepisów dotychczasowych, są lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, o którym mowa w § 3 ust. 1, oraz podlegają sprzedaży w trybie określonym w niniejszym rozporządzeniu.

2. W stosunku do lokali mieszkalnych, co do których złożono wniosek o ich nabycie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie stosuje się przepisów § 4 i 5, a lokale mieszkalne, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały ujęte w podanym do publicznej wiadomości wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na podstawie przepisów dotychczasowych, są lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, o którym mowa w § 6 ust. 1.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2016 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1822, z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 1217, 1268, 1322, 1336, 1607, 1642, 1830, 1890, 2023 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 615, 669, 904, 960 i 1250.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1233), które na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614 i 1202) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O NABYCIE LOKALU MIESZKALNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 27 września 2016 r. (poz. 1582)

WZÓR – WNIOSEK O NABYCIE LOKALU MIESZKALNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KPMG Sp. z o.o.

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama