| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 3 października 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego

Na podstawie art. 1571 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 i 1579) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym i wymagań dotyczących podpisu elektronicznego]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego (Dz. U. poz. 420) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się pkt 4 i 6;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Konto zakłada się w systemie teleinformatycznym po podaniu imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz hasła.

2. Użytkownik niezwłocznie aktualizuje dane, o których mowa w ust. 1.

3. Warunki, jakie powinno spełniać hasło, są udostępniane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

4. W przypadku utraty hasła użytkownik może wnioskować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o jego zmianę. Po potwierdzeniu dotychczasowego adresu poczty elektronicznej oraz po udzieleniu pozytywnej odpowiedzi na losowo wybrane pytanie kontrolne użytkownik określa nowe hasło, zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 3.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Konto jest udostępniane wyłącznie po uwierzytelnieniu użytkownika w systemie teleinformatycznym.

2. Uwierzytelnienie użytkownika w systemie teleinformatycznym następuje na podstawie podanego adresu poczty elektronicznej oraz hasła.

3. Każdy użytkownik dokonuje czynności w systemie teleinformatycznym przy użyciu zasobów i funkcjonalności udostępnionych w ramach jego własnego konta.”;

4) w § 6 uchyla się ust. 2;

5) po § 8 dodaje się § 81 w brzmieniu:

„§ 81. Do chwili złożenia podpisu elektronicznego przez wszystkich uprawnionych użytkowników treść dokumentów, o których mowa w § 6–8, może być zmieniana.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 6–8, składa się przez podanie hasła.

2. Do złożenia podpisu elektronicznego, o którym mowa w ust. 1, wymaga się jego uprzedniej aktywacji w systemie teleinformatycznym przez podanie następujących informacji:

1) imienia i nazwiska;

2) numeru PESEL, jeżeli dana osoba go posiada, a w razie nieposiadania numeru PESEL – nazwy dokumentu tożsamości, jego numeru, organu wydającego dokument ze wskazaniem jego siedziby i państwa wydania dokumentu;

3) adresu do korespondencji.

3. Podpisanie dokumentów, o których mowa w § 6–8, może nastąpić także przez opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”;

7) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podpisujący dokumenty, o których mowa w § 6–8, wskazuje, czy podpis składa się we własnym imieniu, czy też w imieniu innego podmiotu, i oznacza ten podmiot przez określenie:

1) imienia i nazwiska albo nazwy/firmy;

2) numeru PESEL, jeżeli dany podmiot go posiada, a w razie nieposiadania numeru PESEL – nazwy dokumentu tożsamości, jego numeru, nazwy organu wydającego dokument ze wskazaniem jego siedziby i państwa wydania dokumentu;

3) numeru KRS lub numeru w innym rejestrze, w którym dany podmiot jest wpisany, wraz ze wskazaniem nazwy tego rejestru.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kopeć & Zaborowski

Kopeć & Zaborowski (KKZ) to jedna z wiodących firm na polskim rynku prawniczym, specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego, prasowego, ochrony dóbr osobistych a także z zakresu prawa pracy. Innym aspektem działalności KKZ jest przeprowadzanie na zlecenie podmiotów gospodarczych profesjonalnych audytów śledczych związanych z wykrywaniem nadużyć wewnątrz firm, a także mającymi na celu racjonalizację wydatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »