| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 10 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej

Na podstawie art. 59a ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej (Dz. U. poz. 1208) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) strefie podejścia końcowego i startu (FATO), strefie przyziemienia i wznoszenia (TLOF), strefie FATO typu „droga startowa” oraz długościach deklarowanych lotniska dla śmigłowców – należy przyjmować ich znaczenie zgodnie z przepisami Załącznika 14 tom II;”,

b) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) Załączniku 14 tom I – należy przez to rozumieć Załącznik 14 „Lotniska” tom I „Projektowanie i eksploatacja lotnisk” do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.2)), ogłoszony w załączniku do obwieszczenia nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 4) (w brzmieniu z dnia 11 stycznia 2019 r.);

9) Załączniku 14 tom II – należy przez to rozumieć Załącznik 14 „Lotniska” tom II „Lotniska dla śmigłowców” do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., ogłoszony w załączniku do obwieszczenia nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 5) (w brzmieniu z dnia 11 stycznia 2019 r.).”;

2) w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rozdziale 2 „Dane dotyczące lotniska”, z wyłączeniem pkt 2.1.2–2.1.4, 2.7.2, 2.9.4, 2.9.7–2.9.10 i 2.11.2–2.11.4;”;

3) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powierzchnie ograniczające przeszkody w przypadku lotniska dla samolotów z drogą startową o nawierzchni sztucznej wyznacza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 2 pkt 1 ustawy.”;

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. W przypadku lotniska dla samolotów z drogą startową bez nawierzchni sztucznej drogi kołowania i płyty postojowe dla samolotów mogą mieć nawierzchnie sztuczne.

2. Do dróg kołowania o nawierzchni sztucznej, o których mowa w ust. 1, stosuje się wymagania określone w Załączniku 14 tom I w:

1) rozdziale 3 „Charakterystyki fizyczne” pkt 3.9.1, 3.9.3–3.9.14 i 3.11;

2) rozdziale 5 „Pomoce wzrokowe dla nawigacji” pkt 5.2.8.1, 5.2.8.2, 5.2.8.6, 5.2.8.10, 5.2.10.1, 5.2.10.2, 5.4.1.1, 5.4.1.3, 5.4.1.4, 5.4.1.8, 5.4.2.1, 5.4.2.3, 5.4.2.7, 5.4.2.10, 5.4.2.12, 5.4.2.16, 5.4.2.18, 5.4.3.1, 5.4.3.2, 5.4.3.7, 5.4.3.8, 5.4.3.12, 5.4.3.14, 5.4.3.25–5.4.3.27 i 5.4.3.34–5.4.3.37;

3) rozdziale 7 „Pomoce wzrokowe do oznakowania stref o ograniczonym użytkowaniu”;

4) rozdziale 10 „Obsługa techniczna lotniska” pkt 10.2.1 i 10.3.2;

5) dodatku 3 „Oznakowanie poziome informacyjne i nakazu”;

6) dodatku 4 „Wymagania dotyczące projektowania znaków pionowych dla dróg kołowania”.

3. Do płyt postojowych o nawierzchni sztucznej, o których mowa w ust. 1, stosuje się wymagania określone w Załączniku 14 tom I w:

1) rozdziale 2 „Dane dotyczące lotniska” pkt 2.7.1 i 2.7.2;

2) rozdziale 3 „Charakterystyki fizyczne” pkt 3.13;

3) rozdziale 5 „Pomoce wzrokowe dla nawigacji” pkt 5.2.12, 5.2.13.1–5.2.13.4, 5.2.13.6–5.2.13.8, 5.2.14, 5.4.4 i 5.4.6;

4) rozdziale 9 „Lotniskowe służby operacyjne, wyposażenie i instalacje” pkt 9.5;

5) rozdziale 10 „Obsługa techniczna lotniska” pkt 10.2.1 i 10.3.3;

6) dodatku 3 „Oznakowanie poziome informacyjne i nakazu”.”;

5) w § 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku lotniska dla samolotów z drogą startową bez nawierzchni sztucznej wyznacza się przynajmniej jedną drogę kołowania. Drogę kołowania bez nawierzchni sztucznej oznacza się oznacznikami o parametrach określonych dla oznaczników granicy pola wzlotów. Oznaczniki dla drogi kołowania bez nawierzchni sztucznej umieszcza się w odległości nie większej niż 3 m od krawędzi tej drogi oraz w jednakowej odległości nie większej niż 80 m od siebie na prostych odcinkach drogi kołowania bez nawierzchni sztucznej i nie większej niż 50 m od siebie na łukach tej drogi.”,

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku lotniska dla samolotów z drogą startową bez nawierzchni sztucznej stanowiska postojowe bez nawierzchni sztucznej dla samolotów oznacza się flagami prostokątnymi w kolorze czerwonym o wysokości do 0,7 m nad poziomem podłoża i o wymiarach materiału flagi wynoszących co najmniej 0,5 m szerokości i 0,3 m wysokości. Flagi umieszcza się w odległości nie większej niż 1 m od krawędzi stanowiska postojowego bez nawierzchni sztucznej dla samolotów i w jednakowej odległości nie większej niż 8 m od siebie.”;

6) § 31 otrzymuje brzmienie:

„§ 31. Powierzchnie ograniczające przeszkody w przypadku lotniska dla samolotów z drogą startową bez nawierzchni sztucznej wyznacza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 2 pkt 1 ustawy.”;

7) w § 32:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rozdziale 2 „Dane lotniska dla śmigłowców”, z wyłączeniem pkt 2.1.2 i 2.4.3;”,

b) uchyla się pkt 5,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dodatku 1 „Międzynarodowe normy i zalecane metody postępowania dla przyrządowych lotnisk dla śmigłowców z podejściem nieprecyzyjnym i/lub precyzyjnym oraz odlotami według wskazań przyrządów”, z wyłączeniem pkt 4.”;

8) w § 35 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Na lotnisku dla śmigłowców posiadającym strefę podejścia końcowego i startu FATO inną niż strefa FATO typu „droga startowa”, o wymiarze przynajmniej jednego z jej boków większym niż 15 m, można stosować oznakowanie poziome lub oznaczniki o parametrach określonych w rozdziale 5 „Pomoce wzrokowe” pkt 5.2.6.3–5.2.6.8 Załącznika 14 tom II.”;

9) § 38 otrzymuje brzmienie:

„§ 38. Powierzchnie ograniczające przeszkody w przypadku lotniska dla śmigłowców wyznacza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 2 pkt 1 ustawy.”.

§ 2. [Wymagania techniczne i eksploatacyjne zawarte w normach i zalecanych metodach postępowania]

Wymagania techniczne i eksploatacyjne zawarte w normach i zalecanych metodach postępowania, o których mowa w Załączniku 14 tom I w rozdziale 1 „Wymagania ogólne” w pkt 1.6.4 i w rozdziale 3 „Charakterystyki fizyczne” w pkt 3.1.10, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.6, 3.3.6, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.7 i 3.11.4, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zostaną wdrożone nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 3. [Sprawy wszczęte i niezakończone]

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dotyczących wpisania lotniska do rejestru lotnisk i wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495), stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. [Wyznaczanie powierzchni ograniczających przeszkody]

Do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 92 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze powierzchnie ograniczające przeszkody wyznacza się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. poz. 1192, z 2006 r. poz. 946 oraz z 2017 r. poz. 1942), jednak nie dłużej niż do dnia 1 października 2020 r.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: wz. A. Bittel


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

2) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. poz. 137 i 138, z 1969 r. poz. 210 i 211, z 1976 r. poz. 130, 131, 188, 189, 227 i 228, z 1984 r. poz. 199 i 200, z 2000 r. poz. 446 i 447, z 2002 r. poz. 527 i 528, z 2003 r. poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »