Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1362

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 czerwca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2017 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 1568) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Miesięczną opłatę za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych nalicza się na podstawie kalkulacji stawki opłat, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.",

b) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

"6. Wzrost miesięcznej opłaty za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych jest zależny od tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. W przypadku osób, które otrzymały lokale mieszkalne na podstawie decyzji administracyjnej albo których tytuł prawny do lokalu mieszkalnego wynika z wydanych decyzji administracyjnych, to jest żołnierzy zawodowych, emerytów wojskowych, rencistów wojskowych, wdów po żołnierzu zawodowym, emerycie wojskowym i renciście wojskowym, dzieci żołnierza zawodowego - do czasu zawarcia przez nie związku małżeńskiego, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 lat, chyba że przed tym dniem stały się niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji i nie zawarły związku małżeńskiego, wzrost miesięcznej opłaty za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych nie może przewyższać w danym roku kalendarzowym średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym jest ogłaszany, w formie komunikatu, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

7. Kalkulowane koszty utrzymania lokali mieszkalnych, które są zajmowane przez osoby wymienione w ust. 6, pomniejszone o przychody należne z tytułu opłat za używanie lokali są pokrywane z dotacji podmiotowej.";

2) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Miesięczną opłatę za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych nalicza się na podstawie kalkulacji stawki opłat, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.",

b) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

"6. Wzrost miesięcznej opłaty za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, z wyłączeniem opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest zależny od tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. W przypadku osób, które otrzymały lokale mieszkalne na podstawie decyzji administracyjnej albo których tytuł prawny do lokalu mieszkalnego wynika z wydanych decyzji administracyjnych, to jest żołnierzy zawodowych, emerytów wojskowych, rencistów wojskowych, wdów po żołnierzu zawodowym, emerycie wojskowym i renciście wojskowym, dzieci żołnierza zawodowego - do czasu zawarcia przez nie związku małżeńskiego, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 lat, chyba że przed tym dniem stały się niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji i nie zawarły związku małżeńskiego, wzrost miesięcznej opłaty za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych nie może przewyższać w danym roku kalendarzowym średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym jest ogłaszany, w formie komunikatu, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

7. Kalkulowane koszty utrzymania lokali mieszkalnych, które są zajmowane przez osoby wymienione w ust. 6, pomniejszone o przychody należne z tytułu opłat za używanie lokali są pokrywane z dotacji podmiotowej.";

3) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Miesięczną opłatę za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 4, nalicza się w wysokości miesięcznej opłaty za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego położonego w budynku Skarbu Państwa - obowiązującej w danym oddziale regionalnym Agencji, z zastrzeżeniem ust. 3.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wzrost miesięcznej opłaty za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych jest zależny od tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. W przypadku osób, które otrzymały lokale mieszkalne na podstawie decyzji administracyjnej albo których tytuł prawny do lokalu mieszkalnego wynika z wydanych decyzji administracyjnych, to jest żołnierzy zawodowych, emerytów wojskowych, rencistów wojskowych, wdów po żołnierzu zawodowym, emerycie wojskowym i renciście wojskowym, dzieci żołnierza zawodowego - do czasu zawarcia przez nie związku małżeńskiego, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 lat, chyba że przed tym dniem stały się niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji i nie zawarły związku małżeńskiego, wzrost miesięcznej opłaty za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych nie może przewyższać w danym roku kalendarzowym średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym jest ogłaszany, w formie komunikatu, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".";

4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zmiany wysokości opłat za używanie lokali mieszkalnych wprowadza się:

1) corocznie z dniem 1 lipca lub

2) jeżeli koszty utrzymania lokali mieszkalnych ponoszone przez dany oddział regionalny Agencji w bieżącym roku obrotowym odbiegają o ponad 5% od kosztów przyjętych do kalkulacji obowiązującej stawki opłat, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6, § 4 ust. 6 oraz § 5 ust. 3.";

5) w § 7:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, dokonuje się korekty zaliczek na opłaty pośrednie od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu, w którym nastąpiła zmiana warunków zakupu mediów komunalnych. O zmianie zaliczek na opłaty pośrednie za media komunalne należy niezwłocznie poinformować osoby zamieszkujące lokal.",

b) uchyla się ust. 8;

6) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 2 uchyla się wiersze oznaczone lit. h-j;

7) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w lp. 2 uchyla się wiersz oznaczony lit. c.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2022 r.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-29
  • Data wejścia w życie: 2022-06-30
  • Data obowiązywania: 2022-06-30

Dziennik Ustaw