REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 489

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 476 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzór łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych, o źródłach pozyskanych funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze, zwanego dalej „łącznym sprawozdaniem”;

2) szczegółowy zakres informacji zawartych w łącznym sprawozdaniu;

3) wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy załączyć do łącznego sprawozdania.

§ 2. [Wzór łącznego sprawozdania]

Wzór łącznego sprawozdania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Informacje zawarte w łącznym sprawozdaniu]

Łączne sprawozdanie zawiera aktualne na dzień jego sporządzania informacje dotyczące:

1) komitetu wyborczego:

a) pełną nazwę komitetu wyborczego,

b) adres siedziby komitetu wyborczego,

c) imię (imiona) i nazwisko pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego;

2) nazwy organu wyborczego, któremu jest przedkładane łączne sprawozdanie;

3) okresu, za który jest przedkładane łączne sprawozdanie;

4) przychodów komitetu wyborczego;

5) wydatków lub kosztów komitetu wyborczego;

6) wysokości nadwyżki, o której mowa w art. 138 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;

7) numeru rachunku bankowego, na którym są gromadzone środki finansowe komitetu wyborczego;

8) wpłat i wypłat ogółem;

9) stanu środków pieniężnych komitetu wyborczego;

10) wpłat przyjętych i niezwróconych;

11) wpłat przyjętych i niezwróconych, dokonanych w inny sposób niż czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą;

12) kredytów bankowych oraz warunków ich uzyskania;

13) środków pieniężnych pochodzących z funduszy wyborczych;

14) zobowiązań niespłaconych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, innych niż z tytułu kredytu, z podaniem wysokości zobowiązania pozostałego do spłaty;

15) pozostałych tytułów niewymienionych w pkt 10-13.

§ 4. [Wykaz dokumentów załączonych do łącznego sprawozdania]

Wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy załączyć do łącznego sprawozdania, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1633).

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: A. Domański


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

Załącznik 1. [WZÓR – ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMITETU WYBORCZEGO, KTÓRY ZAREJESTROWAŁ KANDYDATA NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA ORAZ LISTĘ KANDYDATÓW NA RADNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 26 marca 2024 r. (Dz. U. poz. 489)

Załącznik nr 1

WZÓR ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMITETU WYBORCZEGO, KTÓRY ZAREJESTROWAŁ KANDYDATA NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA ORAZ LISTĘ KANDYDATÓW NA RADNYCH


Załącznik 2. [WYKAZ RODZAJÓW DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO ŁĄCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KOMITETU WYBORCZEGO, KTÓRY ZAREJESTROWAŁ KANDYDATA NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA ORAZ LISTĘ KANDYDATÓW NA RADNYCH]

Załącznik nr 2

WYKAZ RODZAJÓW DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO ŁĄCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KOMITETU WYBORCZEGO, KTÓRY ZAREJESTROWAŁ KANDYDATA NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA ORAZ LISTĘ KANDYDATÓW NA RADNYCH

Dokumenty, jakie należy załączyć do łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych, o źródłach pozyskanych funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze, zwanego dalej „łącznym sprawozdaniem”:

1) sprawozdanie biegłego rewidenta, jeżeli łączne sprawozdanie jest przedkładane Państwowej Komisji Wyborczej, chyba że zachodzą przesłanki wyłączające obowiązek sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta, o których mowa w art. 142 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), zwanej dalej „Kodeksem”;

2) rejestry, o których mowa w art. 140 § 1 Kodeksu:

a) rejestr kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy,

b) rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę;

3) dokumenty umożliwiające weryfikację informacji podanych w łącznym sprawozdaniu, uporządkowane chronologicznie, począwszy od najwcześniejszego zdarzenia gospodarczego:

a) historię rachunku bankowego, na którym są gromadzone środki finansowe komitetu wyborczego,

b) protokoły komisyjnej wyceny usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz komitetu wyborczego, w tym dokumenty potwierdzające przyjęcie świadczeń niepieniężnych, o których mowa w art. 132 § 5 i art. 133 Kodeksu (w przypadku przyjęcia nieodpłatnego świadczenia usługi), w szczególności wykazy zawierające opis świadczenia i dane świadczącego lub umowy ze świadczącymi (w tym umowy użyczenia) oraz ich oświadczenia (w tym potwierdzające zgodę na eksponowanie materiałów wyborczych),

c) umowy, faktury, rachunki i inne dokumenty dotyczące kosztów i wydatków komitetu wyborczego,

d) pokwitowania odbioru materiałów wyborczych przez komitet wyborczy,

e) umowę rachunku bankowego, na którym są gromadzone środki finansowe komitetu wyborczego,

f) umowy kredytu,

g) umowy poręczenia kredytu,

h) inne dokumenty umożliwiające weryfikację informacji podanych w łącznym sprawozdaniu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-02
  • Data wejścia w życie: 2024-04-03
  • Data obowiązywania: 2024-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA