Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kontrola biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Kontrola biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Kontrola biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Kontrola biur rachunkowych - przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Biura rachunkowe podlegają kontroli wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zasady tej kontroli są określone w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej u.p.p.p. lub ustawa).

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Czym jest AML?

AML, to angielski skrót wyrażenia Anti Money Laundering (co oznacza w języku polskim: Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy). W polskim prawie przepisy dotyczące tego zagadnienia znajdują się w ustawie z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 971, ostatnia zmiana: Dz.U. 2021 poz. 815).

Podmioty uprawnione do kontroli

Kontrolę sprawuje jako podmiot wiodący Generalny Inspektor (art. 130 ust. 1 u.p.p.p.). W odniesieniu do określonych instytucji obowiązanych kontrolę sprawują także inne podmioty. Kontrola sprawowana przez te inne podmioty jest koordynowana przez Generalnego Inspektora (art. 132 u.p.p.p.). Kontrola jest przeprowadzana na podstawie rocznych planów kontroli. Zawierają one w szczególności wykaz podmiotów podlegających kontroli, zakres kontroli oraz uzasadnienie jej przeprowadzenia (art. 131 ust. 1 u.p.p.p.).

INFORLEX Biuro Rachunkowe Wszystko o zmianach w prawie i podatkach Tylko teraz z 50% rabatem Sprawdź >>

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Kontrolę przeprowadza co najmniej dwóch pracowników komórki organizacyjnej, wyodrębnionej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, upoważnionych przez Generalnego Inspektora. Upoważnienie jest udzielane w formie pisemnej. Zawiera ono:

1) podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli,

2) oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę,

3) datę i miejsce wystawienia upoważnienia,

4) imię i nazwisko kontrolera oraz numer jego legitymacji służbowej,

5) oznaczenie kontrolowanej instytucji obowiązanej,

6) miejsce przeprowadzenia kontroli,

7) przedmiot oraz zakres kontroli,

8) datę rozpoczęcia kontroli oraz przewidywany czas jej trwania,

9) podpis osoby udzielającej upoważnienia,

10) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanej instytucji obowiązanej (art. 133 ust. 2 u.p.p.p.).

Czynności kontrolnych dokonuje kontroler po okazaniu legitymacji służbowej i wspomnianego wyżej upoważnienia (art. 134 ust. 1 u.p.p.p.). Wzór legitymacji służbowej kontrolera oraz tryb jej wydawania i wymiany określa rozporządzenie Ministra Finansów z 27 czerwca 2018 r. w sprawie legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Uprawnienia i obowiązki kontrolera

Kontrola dokonywana jest co do zasady w dniach i godzinach pracy kontrolowanej instytucji obowiązanej (art. 135 ust. 1 u.p.p.p.). Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja dokonywania kontroli w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Czynności kontrolne mogą być wówczas podejmowane w dniach wolnych od pracy lub poza godzinami pracy kontrolowanej instytucji obowiązanej. Warunkiem jest jednak uprzednie poinformowanie o tym osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanej instytucji obowiązanej (art. 135 ust. 2 u.p.p.p.).

Kontroler dokonuje czynności kontrolnych w miejscu prowadzenia działalności przez kontrolowaną instytucję obowiązaną oraz w każdym innym miejscu związanym z prowadzoną przez nią działalnością (art. 135 ust. 1 u.p.p.p.). Poszczególne czynności kontrolne mogą być jednak podejmowane poza tym miejscem, w szczególności w lokalu komórki organizacyjnej wyodrębnionej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Odstępstwo od powyższej zasady uzasadnione może być charakterem czynności. Czynności mogą być podejmowane także w lokalu komórki organizacyjnej, jeśli może się to przyczynić do szybszego i skuteczniejszego przeprowadzenia kontroli (art. 135 ust. 3 u.p.p.p.).

Kontroler uprawniony jest do swobodnego poruszania się w miejscach i pomieszczeniach objętych kontrolą, nie musi uzyskiwać przepustki i nie podlega rewizji osobistej. Szczegółowy zakres uprawnień kontrolera wynika z przedmiotu kontroli (art. 136 ust. 1 u.p.p.p.). Zasadą jest dokonywanie czynności kontrolnych w obecności osoby upoważnionej przez kontrolowaną instytucję obowiązaną. Wyjątek stanowi przeprowadzanie czynności kontrolnych w sposób, o którym mowa w art. 135 ust. 3 ustawy (art. 136 ust. 2 u.p.p.p.). Ustawa określa również uprawnienia kontrolera w okresie pomiędzy zakończeniem czynności kontrolnych a podpisaniem protokołu kontroli. W tym czasie kontroler może zwrócić się do kontrolowanej instytucji obowiązanej o złożenie w wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów oraz pisemnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą. Protokół kontroli powinien być doręczony kontrolowanej instytucji obowiązanej w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli. Do terminu tego nie wlicza się jednak okresu od dnia wysłania pisemnych wyjaśnień do dnia otrzymania przez kontrolera dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów (art. 136 ust. 3 u.p.p.p.).

Pierwsze czynności kontrolne, takie jak: przyjęcie informacji, wyjaśnień, przeprowadzenie przesłuchań, powinny być poprzedzone wykonaniem przez kontrolera obowiązku informacyjnego. Krąg podmiotowy adresatów takich informacji został określony następująco:

1) osoba upoważniona przez kontrolowaną instytucję obowiązaną,

2) pracownicy kontrolowanej instytucji obowiązanej,

3) inne osoby wykonujące pracę na rzecz kontrolowanej instytucji obowiązanej na innej podstawie niż stosunek pracy.

Zakres przedmiotowy tego obowiązku sprowadza się zaś do poinformowania o prawach i obowiązkach tych osób, pouczenia o skutkach prawnych utrudniania lub uniemożliwiania przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwych wyjaśnień lub zatajenie prawdy (art. 138 u.p.p.p.).

Składający wyjaśnienia może odmówić odpowiedzi, gdy odpowiedź mogłaby narazić na odpowiedzialność karną lub bezpośrednią szkodę majątkową jego samego lub jego małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa, jego powinowatych pierwszego stopnia, jak również osób pozostających z nim w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (art. 138 u.p.p.p. w zw. z art. 83 § 1 k.p.a.).

Obowiązki kontrolowanego biura rachunkowego

Kontrolowane biuro rachunkowe musi spełnić szereg obowiązków w stosunku do kontrolera. Ogólnie obowiązki te zostały określone jako zapewnienie kontrolerowi warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Ustawa uszczegółowiła te obowiązki. Stosownie do powyższego biuro rachunkowe ma:

1) przedstawić w wyznaczonym terminie żądane dokumenty i materiały,

2) zapewnić terminowe udzielanie informacji,

3) udostępnić w niezbędnym zakresie środki łączności, a także inne urządzenia techniczne,

4) umożliwić sporządzanie kopii, filmowanie, fotografowanie, dokonywanie nagrań dźwiękowych,

5) przedłożyć urzędowe tłumaczenia na język polski sporządzonych w języku obcym dokumentów mających znaczenie dla kontroli (art. 137 ust. 1 u.p.p.p.).

Koszty wykonania tych obowiązków ponosi kontrolowana instytucja obowiązana (art. 137 ust. 2 u.p.p.p.).

Kontroler może korzystać z pomocy policji w razie utrudniania lub uniemożliwiania przeprowadzenia kontroli (art. 137 ust. 3 u.p.p.p.). W związku z wykonywaniem czynności kontrolnych, kontroler korzysta z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych (art. 137 ust. 4 u.p.p.p.).

Biuro rachunkowe sporządza na potrzeby kontroli informacje pisemne. Są one podpisywane przez osoby upoważnione do ich sporządzenia, które też mają kompetencję do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów. Odmowę podpisu kontroler odnotowuje stosowną adnotacją w protokole przekazania materiałów (art. 139 ust. 1 i 2 u.p.p.p.).

Odebranie ustnych wyjaśnień przez kontrolera wymaga sporządzenia protokołu. Kontroler i osoba składająca ustne wyjaśnienia podpisują protokół, parafując też każdą jego stronę. Odmowę podpisu przez osobę składającą ustne wyjaśnienia, kontroler odnotowuje w protokole, wskazując przyczynę odmowy. Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich otrzymuje instytucja obowiązana (art. 140 ust. 1 i 2 u.p.p.p.).

Ustnie udzielane wyjaśnienia mogą być także utrwalane przy wykorzystaniu urządzenia rejestrującego. Kontroler zobligowany jest w takim przypadku uprzednio poinformować o tym osobę składającą wyjaśnienia. Nie stosuje się w takim przypadku przepisów dotyczących sporządzania protokołu. W czynnościach ma prawo uczestniczyć osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanej instytucji obowiązanej (art. 140 ust. 3 u.p.p.p.). Kontroler przekazuje kontrolowanej instytucji obowiązanej, na nośniku elektronicznym, kopię ustnych wyjaśnień utrwalonych za pomocą urządzenia rejestrującego, za pisemnym poświadczeniem otrzymania takiej kopii. Poświadczenia udziela instytucja obowiązana lub osoba przez nią upoważniona (art. 140 ust. 4 u.p.p.p.).

Protokół kontroli

Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół kontroli w dwóch, jednobrzmiących, egzemplarzach.

Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę i adres kontrolowanej jednostki obowiązanej,

2) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe kontrolerów,

3) datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz wzmianki o jego zmianach,

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli,

5) określenie dnia rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

6) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób składających oświadczenia i udzielających informacji, wyjaśnień oraz składających zeznania w trakcie przeprowadzania kontroli,

7) opis wykonanych czynności kontrolnych, ustaleń faktycznych oraz opis stwierdzonych nieprawidłowości i ich zakres oraz osoby odpowiedzialne za te nieprawidłowości,

8) opis załączników, z podaniem nazwy każdego z nich,

9) pouczenie podmiotu kontrolowanego o przysługującym prawie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu,

10) określenie miejsca i dnia sporządzenia protokołu kontroli (art. 141 ust. 2 u.p.p.p.).

Instytucja obowiązana otrzymuje protokół w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli.

Protokół doręczany jest bezpośrednio lub za pokwitowaniem przez operatora pocztowego (art. 141 ust. 3 u.p.p.p.). Protokół jest podpisywany przez kontrolera i osobę upoważnioną do reprezentowania biura rachunkowego (art. 141 ust. 4 u.p.p.p.). Ten ostatni podmiot parafuje ponadto każdą stronę jednego z otrzymanych egzemplarzy protokołu kontroli, po czym przekazuje ten egzemplarz Generalnemu Inspektorowi w terminie 14 dni od doręczenia protokołu kontroli (art. 141 ust. 5 u.p.p.p.). W razie odmowy podpisania protokołu kontroli, kontroler umieszcza na egzemplarzu, który otrzymał Generalny Inspektor, stosowną wzmiankę. Odmowa podpisu nie zwalnia instytucji obowiązanej z wykonania zaleceń pokontrolnych (art. 141 ust. 6 u.p.p.p.).

Po otrzymaniu protokołu kontroli biuro rachunkowe ma 14 dni na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń do protokołu. Zastrzeżenia zgłasza się do Generalnego Inspektora (art. 141 ust. 7 u.p.p.p.), który je rozpatruje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, Generalny Inspektor dokonuje zmiany protokołu kontroli w niezbędnym zakresie w formie pisemnego aneksu. Aneks doręcza się instytucji obowiązanej w terminie 30 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń. W takim samym terminie Generalny Inspektor doręcza instytucji pisemne stanowisko w sprawie nieuwzględnienia zastrzeżeń (art. 141 ust. 8 u.p.p.p.).

W razie zaistnienia oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, kontroler prostuje, parafując sprostowania. O sprostowaniu Generalny Inspektor informuje pisemnie kontrolowaną instytucję obowiązaną (art. 141 ust. 9 u.p.p.p.).

Ustawa przewiduje sytuację, w której protokołu kontroli się nie sporządza. Stanie się tak wobec odstąpienia przez Generalnego Inspektora od dalszego przeprowadzania czynności kontrolnych. Należy jednak wówczas poinformować o tym na piśmie kontrolowane biuro rachunkowe (art. 143 u.p.p.p.).

Wystąpienie pokontrolne

Kontroler sporządza wystąpienie pokontrolne Generalnego Inspektora w terminie 30 dni i doręcza je kontrolowanemu biuru rachunkowemu. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia mu:

● protokołu kontroli albo

● stanowiska dotyczącego zastrzeżeń instytucji do protokołu kontroli (art. 142 ust. 1 u.p.p.p.).

Wystąpienie pokontrolne zawiera:

1) ocenę działalności instytucji obowiązanej w zakresie objętym kontrolą,

2) zwięzły opis ustaleń kontroli, a w przypadku ustalenia nieprawidłowości - wskazanie przepisów prawa, które zostały naruszone,

3) zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu i terminu usunięcia ustalonych nieprawidłowości (art. 142 ust. 3 u.p.p.p.).

Biuro rachunkowe przesyła Generalnemu Inspektorowi informacje o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych lub o stanie ich realizacji. W tym ostatnim przypadku wskazuje także ostateczny termin ich wykonania. Informacje w tym zakresie powinny być przekazane w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego (art. 142 ust. 4 u.p.p.p.). Przed upływem terminu do wykonania zaleceń pokontrolnych instytucja może zwrócić się do Generalnego Inspektora o zmianę terminu wykonania zaleceń (art. 142 ust. 5 u.p.p.p.).

Adam Sroga

Artykuł jest fragmentem publikacji „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych

Instrukcje księgowego
Instrukcje księgowego – książka z aktualizacjami w serwisie online

Zawiera zestaw 96 aktualnych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe, kadrowe oraz z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego. Instrukcje w serwisie są powiązane z kalkulatorami, formularzami, wskaźnikami, materiałami wideo i aktami prawnymi.

Teraz 17% taniej!
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • MichałK
    2021-08-26 09:46:26
    A w praktyce i tak będzie trzeba konsultować się z kimś co ma doświadczenie... ;)
    0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Biura rachunkowe
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Biuro rachunkowe - jak współpracować z trudnym klientem
W praktyce biura rachunkowego zdarza się co jakiś czas tzw. trudny klient. Jaki jest właściwie ten trudny klient - zdenerwowany, arogancki, irytujący? To ten, który krzyczy, szantażuje? A może ten leniwy albo ten, który ciągle Cię o coś prosi? Mogę wymieniać i wymieniać, bo wiem, że każdy z nas inaczej definiuje trudnego klienta. Jakie są typy "trudnych klientów"? Jak współpracować z trudnymi klientami?
Wynagrodzenie za usługi biura rachunkowego - jak ustalić
Jak ustalić wynagrodzenie za usługi biura rachunkowego? Co wziąć pod uwagę kalkulując cenę usługi dla klienta? Liczbę dokumentów? Czasochłonność poszczególnych czynności (np. wystawiania faktur)? A może najlepiej ustalić wynagrodzenie ryczałtowo? Jak wycenić usługi dodatkowe?
Globalnie czy lokalnie – o przyszłości branży rachunkowej podczas MKBR
Trzecie spotkanie pod szyldem Międzynarodowego Kongresu Biur Rachunkowych, które odbędzie się w Targach Kielce już 26 i 27 października 2022 roku, to najważniejsze jesienne wydarzenie przedstawicieli biur rachunkowych i ludzi związanych z sektorem księgowości.
Czy można płacić za usługi biura rachunkowego na rachunek spoza wykazu (białej listy) podatników VAT
Biuro rachunkowe podpisało umowy o prowadzenie księgowości, w związku z czym na koniec miesiąca wystawia na rzecz swoich klientów faktury VAT o wartości poniżej 15 000 zł. Czy klienci biura powinni zapłacić przelewem na rachunek, który widnieje na białej liście? Czy mogą uregulować należność gotówką lub dokonać płatności na inne konto spoza białej listy?
Regulacja (np. certyfikacja) zawodu księgowego. Co myślą sami księgowi?
Certyfikacja zawodu księgowego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie branży, co podkreśla Ministerstwo Finansów. Przez resort rozważane są trzy scenariusze: pełna regulacja, profesjonalizacja zawodu oraz brak zmian obecnego stanu z uwzględnieniem pewnych korekt. Obecnie trwają prekonsultacje społeczne. A co sądzi o tym sama branża?
Jak chronić klientów biur rachunkowych przed niekorzystnymi zmianami Polskiego Ładu – bezpłatne webinarium 23 sierpnia 2022 roku
INFORAKADEMIA zaprasza biura rachunkowe na bezpłatne webinarium „Jak chronić klientów biur rachunkowych przed niekorzystnymi zmianami Polskiego Ładu” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 23 sierpnia 2022 roku. Polecamy!
Księgowe poszukiwane od zaraz. Powodem Polski Ład
Księgowe, kadrowe, specjaliści podatkowi to obecnie najbardziej poszukiwane osoby na rynku pracy. Chwilowo można nawet zaryzykować tezę, że więcej firm obecnie poszukuje właśnie tych specjalistów, a nie np. informatyków. Księgowe mogą liczyć na dobre oferty pod kątem organizacyjnym i finansowym. Jedyne oczekiwania pracodawców dotyczą znajomości i umiejętności opanowania Polskiego Ładu i bieżących nowelizacji.
Biura rachunkowe nie chcą testować KSeF-u
Zero faktur przesłanych do Krajowego Systemu eFaktur, dwanaście wprowadzonych tokenów – to efekty kilku tygodni testowania KSeF. Księgowi przyznają, że nie mają czasu na to, by zapoznawać się z nowym rozwiązaniem Ministerstwa Finansów.
Czy księgowi są skazani na nadgodziny? Przemęczeni pracownicy biur rachunkowych myślą o zmianie pracy
Czy praca w księgowości jest możliwa bez nadgodzin? 60% ankietowanych nie dostaje dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny, a 65% respondentów ma ich co miesiąc przynajmniej 40. 15% pracuje tak dużo, że nadgodzin nawet nie liczy. W praktyce oznacza to, że wiele księgowych co najmniej przez tydzień pracuje… za darmo. Do tego dochodzą ciągłe zmiany w przepisach, galopuje Nowy Ład, a Klienci dokładają swoje. Nic dziwnego, że 58% respondentów w ostatnim czasie myśli o zmianie zawodu.
Zakaz świadczenia usług księgowych, audytowych i doradztwa podatkowego dla podmiotów rosyjskich od 4 czerwca 2022 r. Umowy trzeba rozwiązać najpóźniej 5 lipca
Z uwagi na agresją zbrojną Rosji na Ukrainę, w dniu 3 czerwca 2022 r. Unia Europejska przyjęła już szósty pakiet sankcji i ograniczeń wobec Rosji. Rozporządzenie Rady (UE) 2022/879 z 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie zawiera m.in. zakaz świadczenia - bezpośrednio lub pośrednio - usług rachunkowych, audytowych, księgowych, doradztwa podatkowego, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz usług public relations na rzecz rządu rosyjskiego oraz osób prawnych, podmiotów i organów mających siedzibę w Rosji. Zakaz ten obowiązuje od 4 czerwca 2022 r.
Księgowe perypetie, czyli jak Polski Ład namieszał
Dzień Księgowego, przypadający na 9 czerwca, w tym roku jest szczególny, ponieważ Polski Ład wywołał spore zamieszanie w branży. Wielu księgowych stanęło przed najtrudniejszym zadaniem - wyjaśnieniem swoim klientom, jak to możliwe, że zarobią więcej, ale w kieszeni zostanie im mniej. Sieć OSCBR drugi rok z rzędu sprawdziła, jakie zabawne sytuacje przytrafiają się w biurach rachunkowych. Wbrew panującym stereotypom, praca w tym zawodzie nie zawsze jest nudna.
Ponad 3/4 biur rachunkowych chce przywrócenia licencji zawodu księgowego
Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych, zrzeszająca 1700 podmiotów, przeprowadziła badanie na temat licencji zawodu księgowego. Prawie 77% biur rachunkowych uważa, że jej przywrócenie będzie miało pozytywny wpływ na branżę.
Wykonywanie umowy o świadczenie usług księgowych - odpowiedzialność księgowego, jak rozmawiać z klientem
Oprócz samej treści umowy o świadczenie usług księgowych bardzo duże znaczenie dla odpowiedzialności biura rachunkowego ma sposób, w jaki jest ona wykonywana. Duża część klientów zainteresowana jest głównie zapisami dotyczącymi ceny, a niekoniecznie dokładnie studiuje treść umowy. Jak kontaktować się z klientem? Jak reagować, gdy klient nie płaci, czy oczekuje usług wykraczających poza umowę? Jak odmawiać klientowi uwzględniania wątpliwych kosztów uzyskania przychodów? Jaką odpowiedzialność może ponieść księgowy pomagając klientom uniknąć płacenia długów, zaciągnąć kredyt na postawie nierzetelnych dokumentów, czy wystawić fakturę lub inny dokument poświadczający nieprawdę?
Polski Ład - nowa szansa dla polskiej księgowości?
Polski Ład a księgowość. Czy dobry księgowy może pomóc w amortyzacji negatywnych skutków Polskiego Ładu, a odpowiednie decyzje, obejmujące m.in. przekształcenie dotychczasowej działalności w spółkę, zastosowanie ulgi podatkowej, przesuwanie kosztów czy też wykorzystanie estońskiego CIT-u, przyniosą przedsiębiorcom korzyści? Jak firmy mogą poradzić sobie ze skutkami nowego rządowego programu?
Biura rachunkowe podnoszą ceny i mają więcej klientów
Według Krajowej Izby Biur Rachunkowych usługi księgowych podrożały już nawet o 30%, a mimo to branża odczuwa coraz większy napływ klientów. To efekt paniki wywołanej wprowadzeniem Polskiego Ładu, który wszedł w życie nawet pomimo faktu, że organizacje zrzeszające środowiska księgowych zgłaszały do Ministerstwa Finansów zastrzeżenia odnośnie zbyt obszernych przepisów i zdecydowanie zbyt krótkiego czasu na ich wdrożenie w życie.
Ubezpieczenie dla księgowych i biur rachunkowych
Zmiany w podatkowo-składkowe w ramach programu rządowego Polski Ład, jakie weszły w życie od początku 2022 roku spowodowały liczne wątpliwości odnośnie prawidłowości rozliczeń podatkowych. Ewentualne błędy i odpowiedzialność karno-skarbowa księgowych, będą pojawiać się przez najbliższe miesiące, ale także nawet dopiero za kilka lat. To budzi niepokój księgowych, którzy szukając zabezpieczenia przed takim ryzykiem, mogą skorzystać z ubezpieczenia ochrony karno-skarbowej (czy prawno-podatkowej). Systematycznie wzrasta liczba zapytań o taką ochronę. Dziś to różnica, która oscyluje w okolicach 60% w porównaniu z II kwartałem 2021 r.
Usługi księgowe - rezygnacja z kasy fiskalnej
Usługi księgowe a kasa fiskalna. Czy podatnik świadczący usługi księgowe, który mimo braku obowiązku stosowania kasy w prowadzonej działalności gospodarczej, dobrowolnie rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży w kasie oraz nie przekroczył kwoty uprawnionej do korzystania ze zwolnienia ze stosowania kasy, może zrezygnować z kasy rejestrującej?
Czego przedsiębiorcy oczekują od biur rachunkowych?
Większość przedsiębiorców (60%) uważa, że współpraca z biurem rachunkowym może odbywać się zdalnie – wynika z analizy portalu Oferteo.pl. Wśród usług, jakich najczęściej poszukują, jest prowadzenie pełnej księgowości i sporządzanie deklaracji podatkowych.
Pieniądze dla firm – czy musi być tak drogo?
Każdy dyrektor finansowy, księgowa, czy właściciel firmy stara się optymalizować koszty obsługi finansowania działalności firmy. Chodzi nie tylko o sam koszt kapitału, a więc cenę kredytu, leasingu, czy faktoringu, ale także o pracę, którą należy wykonać, aby uzyskać finansowanie i je obsłużyć. W wielu przypadkach uzyskanie środków wiąże się z dużym nakładem tak nielubianej „papierkowej roboty”. Podpowiadamy, co można zautomatyzować, żeby odciążyć pracowników księgowości.
Kongres MKBR w Targach Kielce – udane spotkanie nowoczesnych biur rachunkowych i księgowych
Ponad 300 uczestników wzięło udział w II Międzynarodowym Kongresie Biur Rachunkowych, który trwał od 26 do 27 października w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Księgowi wysłuchali ponad 20 wykładów i wzięli udział w 10 różnych warsztatach. To jedyne wydarzenie w Polsce, które daje możliwość rozwoju biurom rachunkowym, a ich właścicielom poznanie narzędzi do wzmacniania biznesu.
Własna księgowa czy zewnętrzne biuro rachunkowe?
Księgowość. Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami sprawozdawczości rachunkowej i podatkowej. Często wielu przedsiębiorców chce się skupić na swoich obszarach biznesowych, a kwestie księgowe powierzyć innemu podmiotowi. Wybór dostawców usług księgowych na rynku jest duży. Można się również zdecydować na zatrudnienie własnej księgowej. A może alternatywą będzie księgowość on-line? Podejmując decyzję, warto rozważyć wszystkie plusy i minusy każdego z rozwiązań.
Czy biuro rachunkowe musi udzielić komornikowi informacji o klientach?
Biuro rachunkowe a komornik. Wielu właścicieli biur rachunkowych dostaje od komornika wezwanie do złożenia wyjaśnień / udzielenia informacji o klientach swojego bura. Podstawą prawną na którą powołują się komornicy to art. 761 kodeksu postępowania cywilnego. Dostając takie wezwanie zastanawiają się, czy powinni udostępniać informacje dotyczące majątku i dochodu swoich klientów. W wezwaniu od komornika możemy przeczytać, iż wzywa on do udzielenia informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania oraz że za nieuzasadnioną odmowę udzielenia informacji może zostać nałożona grzywna do 2000,00 zł. Czy księgowi mogą odmówić komornikowi uzasadniając to tajemnicą zawodową lub nawet Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO? Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania właścicieli biur rachunkowych w tym zakresie.
Nowoczesny księgowy w dobie cyfryzacji – konferencja 8-9 października w Warszawie
Zmiany w podatkach i nieuchronna cyfryzacja biur rachunkowych
Jak przygotować biuro rachunkowe na cyfrową księgowość?
Biuro rachunkowe a cyfrowa księgowość. Zdecydowana większość polskich firm (prawie 65%) zleca prowadzenie księgowości zewnętrznym biurom rachunkowym. Pozwala to ograniczyć koszty zatrudnienia, wydatki na szkolenia i rekrutację pracowników czy przenieść odpowiedzialność za naliczanie podatków na biuro. Ostatnio pojawiła się jeszcze jedna ważna korzyść, wynikająca bezpośrednio z digitalizacji.
Pranie pieniędzy – ważne zmiany dla biur rachunkowych od 31 lipca 2021 r.
Pranie pieniędzy. Od 31 lipca 2021 r. na wszystkich biurach rachunkowych, a nie tylko zajmujących się usługowym prowadzeniem pełnej księgowości, będą ciążyć obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Sprawdź jakie wynikają z tego obowiązki.