Kategorie

Umowa biura rachunkowego z klientem – na co zwrócić uwagę?

Umowa biura rachunkowego z klientem – na co zwrócić uwagę?
Umowa biura rachunkowego z klientem – na co zwrócić uwagę?
shutterstock
Umowa biura rachunkowego z klientem. Przed podpisaniem umowy warto zwrócić uwagę na postanowienia sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz postanowienia niekorzystne dla biura rachunkowego. Co powinna zawierać umowa biura rachunkowego na prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Umowa biura rachunkowego z klientem - relacje z klientem i stosowane kruczki prawne w biurze rachunkowym

Biuro rachunkowe powinno odnosić się do swoich klientów w sposób uczciwy i nie podsuwać im do podpisywania dokumentów, które w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami kształtują ich prawa i obowiązki. Równocześnie firma świadcząca usługi księgowe niekoniecznie musi zgadzać się na zapisy proponowane przez klienta, gdy nie korelują z ceną za usługę.

Umowa biura rachunkowego z klientem - postanowienia sprzeczne z dobrymi obyczajami

Lp.

Postanowienia sprzeczne z dobrymi obyczajami

Opis

1

2

3

1.

Ograniczenie odpowiedzialności biura tylko do szkody wyrządzonej z winy umyślnej

Każdy przedsiębiorca, powierzając swoją księgowość profesjonalnej firmie, oczekuje niewątpliwie zapewnienia określonego poziomu bezpieczeństwa. Ograniczenie odpowiedzialności biura tylko do winy umyślnej tak naprawdę pozbawia klienta możliwości dochodzenia naprawy wyrządzonej mu szkody. Praktycznie nie ma przypadku, żeby księgowa zrobiła coś umyślnie źle, a przy takiej konstrukcji nie odpowiada za niedbalstwo, za rażące niedbalstwo również. Taki zapis można byłoby zastąpić równoważnym w stylu: biuro rachunkowe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

2.

Nałożenie na klienta obowiązku weryfikacji zapisów w księgach handlowych

Przedsiębiorca - zawierając umowę o księgowość, zwłaszcza pełną księgowość - z reguły nie posiada wiedzy na temat, jak powinny być prowadzone księgi, i dlatego wybiera do tego celu specjalistów. Wbrew temu w umowach z biurem rachunkowym można natknąć się na zapis nakładający na klienta obowiązek weryfikacji prawidłowości dokonanych w niej wpisów. Te czynności kontrolne ze strony klienta winny zostać dokonane do określonej daty, a po jej upływie brak zastrzeżeń powiązany jest z domniemaniem prawnym, że wszystkie wpisy zostały dokonane prawidłowo. Takie postanowienia de facto nakładają na klienta obowiązek nie tylko znajomości rachunkowości, lecz także dodatkowej pracy w postaci regularnej i pełnej kontroli księgowej. Jest to również zapis, który bardzo istotnie ogranicza odpowiedzialność biura rachunkowego za popełnione błędy.

Inaczej należałoby oceniać sytuację, gdy obowiązek weryfikacji dotyczy prawidłowości zastosowania kodów GTU. Księgowa w dużej liczbie przypadków nie jest w stanie samodzielnie ustalić zasadności ich zastosowania bez aktywnego udziału klienta.

3.

Kara umowna za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług księgowych lub możliwość zakończenia współpracy przez klienta tylko z ważnej przyczyny

Jeżeli klient nie dostał żadnych darmowych usług lub innych gratisów, niewłaściwa jest również kara umowna za wypowiedzenie umowy. Niewątpliwie takie zastrzeżenie ogranicza wybór klienta co do tego, czy chce współpracować z danym biurem. Należałoby pamiętać, że w biznesie nie można nikogo do niczego zmuszać, a zachętą do współpracy powinna być jakość świadczonych usług. Klient w momencie podpisywania umowy nie wie, czy pomiędzy nim a księgowym będzie istniała przysłowiowa "chemia". W pewnym momencie zawsze ma prawo stwierdzić, że coś mu nie pasuje lub z kimś innym współpracowałoby się lepiej.

4.

Możliwość natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez biuro rachunkowe w przypadku zakończenia współpracy z księgową obsługującą klienta

Takie postanowienie naraża firmę na niedogodności, zwłaszcza gdyby natychmiastowe wypowiedzenie zostało dokonane przykładowo kilka dni przed terminem wysyłki JPK. Negatywne skutki mogą dotknąć nawet najbardziej uczciwego, regularnie płacącego i dobrze współpracującego klienta. O wiele lepszym rozwiązaniem byłoby przekazanie księgowości do innej księgowej, współpracującej z tym biurem, niż gwałtowne, natychmiastowe pozostawienie firmy samej sobie, bez przyczyny leżącej po jej stronie.

Zdarza się również, że to właśnie klient próbuje narzucić postanowienia umowne, które bardzo niekorzystnie kształtują sytuację prawną biur rachunkowych, zwłaszcza gdy cena za usługę księgową jest ewidentnie nieproporcjonalnie niska w stosunku do sposobu wykonywania umowy oczekiwanego przez klienta.

INFORLEX Biuro Rachunkowe Wszystko o zmianach w prawie i podatkach Tylko teraz z 50% rabatem Sprawdź >>

Umowa biura rachunkowego z klientem - postanowienia niekorzystne dla biur rachunkowych

Lp.

Postanowienie niekorzystne dla biura rachunkowego

Opis

1

2

3

1.

Zbyt szeroki obowiązek analizy sytuacji klienta i optymalizacji

Zapis nakładający na biuro rachunkowe obowiązek oceny każdego zamierzenia biznesowego klienta i podjęte przez niego działania, tak aby wskazać mu zawsze najkorzystniejsze podatkowo rozwiązanie. Analiza tego sformułowania mogłaby doprowadzić do konstatacji, że należałoby zbadać, czy przypadkiem nie opłaca się klientowi przeniesienie jego biznesu do raju podatkowego. Tego typu postanowienia nie powinny mieć miejsca, zwłaszcza gdy przewidziane w umowie z klientem wynagrodzenie jest niskie i taka usługa nie została w nim skalkulowana.

2.

Nieuzasadnione kary umowne

Lepiej nie godzić się również na nakładanie kar umownych, gdyż w takiej sytuacji nie ma zastosowania ubezpieczenie OC, co zostało postanowione wprost w treści rozporządzenia. Nie potrzeba wpisywać postanowienia dotyczącego kar umownych, aby zapewnić należyte bezpieczeństwo klientowi. Od tego są ogólne reguły odpowiedzialności odszkodowawczej i polisa ubezpieczeniowa.

3.

Bardzo krótki czas reakcji na zapytanie

Klient biura rachunkowego, gdy nie zachodzi jakaś wyjątkowa sytuacja, zazwyczaj nie powinien oczekiwać tak szybkiej reakcji, jak w przypadku księgowej zatrudnionej na umowę o pracę, co jest rekompensowane m.in. poprzez o wiele niższe koszty księgowości. Biuro rachunkowe nie może zagwarantować w umowie odpowiedzi w ciągu 15 minut na każde zapytanie od klienta, zwłaszcza gdy obsługuje głównie małe jednoosobowe działalności gospodarcze, co powoduje, że z pytaniem może wystąpić znaczna liczba firm na raz.

4.

Obowiązek świadczenia usług, w sytuacji gdy klient ma duże zaległości płatnicze

Biuro powinno wystrzegać się postanowień umowy, które nie pozwalają na jej wypowiedzenie lub zaprzestanie świadczenia usług, gdy klient zalega ze znaczną kwotą lub nie dokonał zapłaty za kilka okresów płatności.

5.

Nakładanie na biuro dodatkowych, pozaksięgowych obowiązków

Najczęściej dotyczą usług typowo prawnych. Należy unikać zapisów przewidujących, że biuro rachunkowe zobowiązane jest do weryfikowania umów zawieranych przez klienta pod względem ich zgodności z przepisami prawa. Takie postanowienie nakładałoby na biuro obowiązek sprawdzenia, czy dana umowa nie pozostaje w sprzeczności np. z przepisami prawa budowlanego czy dotyczącymi zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Umowa biura rachunkowego na prowadzenie ksiąg rachunkowych - co powinna zawierać?

W relacjach z kontrahentem firma świadcząca usługi księgowe ma prawo dochodzić wynagrodzenia, jeśli sama wykonała należycie swoje obowiązki. Nie jest niczym niewłaściwym wypowiedzenie umowy, gdy klient nie płaci. Biuro rachunkowe musi posiadać środki na prawidłową obsługę. Utrzymywanie niepłacących klientów mogłoby spowodować obniżenie jakości obsługi tym firmom, które nigdy nie zalegały z płatnościami i cały czas rzetelnie współpracowały.

Biuro księgowe powinno w umowie z klientem opisać rodzaj i sposób prowadzonej przez niego działalności. Jest to istotne, dlatego żeby nie ponosić straty, gdyż cena dla podmiotu działającego tylko na terenie Polski, świadczącego usługi wyłącznie dla polskich przedsiębiorców, jest inna niż dla firmy handlującej np. na Amazonie i importującej towary z Chin. Zdarza się tak, że klient postanowi zmienić swoją działalność i łatwiej zaakceptuje podwyższenie ceny, gdy w umowie określono warunki, na podstawie których oszacowano wynagrodzenie biura rachunkowego.

W relacjach z klientami ważne jest również to, aby w odpowiedni sposób przechowywać dokumentację i wszelkie informacje, gdyż klient, jako administrator danych, ponosi odpowiedzialność za to, jak biuro rachunkowe przetwarza w jego imieniu dane osobowe.

Warto również informować klientów o istotnym zmianach księgowych dotyczących jego firmy, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Oczywiste jest, że nie da się rozsyłać korespondencji o wszystkich zmianach, chociażby z tego powodu, że biuro nie jest w stanie przewidzieć zamierzeń klienta. Takie działanie buduje pozytywny wizerunek firmy dbającej o interes klientów, a jednocześnie chroni przez zarzutami o braku informacji.

Nie należy składać klientom obietnic typu, że biuro poprowadzi księgowość w taki sposób, aby klient w ogóle nie płacił żadnych podatków, zwłaszcza pomagając w tworzeniu fikcyjnych kosztów. Oczywiście taka deklaracja i początkowa pozorna oszczędność mogą spowodować duże zadowolenie klienta, ale potem, w przypadku kontroli, mogą skutkować odpowiedzialnością karną księgowej i przedsiębiorcy, nie wspominając o dopłacie podatków wraz z odsetkami. W końcowych rozrachunku nie wpłynie to pozytywnie na renomę biura i taka fama będzie odstraszała przedsiębiorców, dla których liczy się pewność obrotu, bezpieczeństwo, prestiż ich firmy. Warto pamiętać, że o wiele łatwiej wykryć pewne nietypowe transakcje w epoce jednolitych plików kontrolnych. Bezpieczeństwo klienta powinno być priorytetem biura rachunkowego, a nie potencjalny, chwilowy, szybki zysk.

Oczywiście zdarzają się firmy, dla których ich bezpieczeństwo nie jest aż tak ważne, a nawet może celowo chcą dopuścić się czynu zabronionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Klient, który jest w stanie świadomie, bez jakiegokolwiek uzasadnienia i z pełnym ryzykiem dokonać czynności, która w sposób oczywisty stanowi przestępstwo, aby tylko nie płacić podatków, narażając przy tym nie tylko samego siebie, lecz także inne osoby na odpowiedzialność, również będzie żywo zainteresowany "optymalizacją" wszelkich kosztów, w tym usługi księgowej i oszczędzania na niej, jak tylko się da. Dlatego biurom rachunkowym, w końcowym rozrachunku, nie opłaca się z nim współpracować, nawet abstrahując od ryzyka poniesienia odpowiedzialności karnej.

Autorzy

Marcin Szabłowski - adwokat, ukończył z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie Warszawskim, zajmuje się obsługą prawną spółek oraz zagadnieniami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania biur rachunkowych i ich relacji z klientami.

Monika Szabłowska - samodzielna księgowa w Księgowość Warszawa KDS, absolwentka prestiżowego kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w obsłudze księgowej spółek oraz interesuje się zagadnieniami związanymi z prawnymi aspektami działalności spółek handlowych w księgowości. Autorka praktycznych procedur działania biur rachunkowych i publikacji dotyczących księgowości.

Hubert Łuczyński - radca prawny, absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Inte­resuje się tematyką odpowiedzialności odszkodowawczej, były arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Pracował jako wykładowca w szkole wyższej.

Piotr Metera - adwokat, ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców i klientów biznesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, z zakresu prawa spółek handlowych. Sporządza umowy, opinie prawne, reprezentuje klientów przed sądami wszystkich instancji.

Marcin Mroczka - specjalista z zakresu projektowania produktów cyfrowych i marketingu internetowego, współzałożyciel Webalize - software house'u specjalizującego się w technologiach webowych.

Kamil Stobiecki - web developer, analityk internetowy z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami, w tym w pełni realizowanymi online.

Wiktor Dega - adwokat, absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada brytyjski dyplom Diploma in Management (MBA). Jego pasją i główną dziedziną praktyki zawodowej są przepisy prawa autorskiego oraz szeroko rozumianego prawa rynku mediów. Reprezentował klientów przy licznych transakcjach rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi oraz zapewniał kompleksową obsługę produkcji filmowej.

Artur Sarnowski - interdyscyplinarny informatyk, programista, administrator sieci i systemów komputerowych opartych o platformę serwerową MS Windows oraz Linux, administrator bezpieczeństwa informacji. W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajdują się nowoczesne, autorskie rozwiązania programistyczne dla systemów finansowo-księgowych oraz optymalizacja rozwiązań informatycznych dla biur rachunkowych.

Fragment publikacji „Nowoczesne biuro rachunkowe. Organizacja. Renoma. Odpowiedzialność. Współpraca z Klientem”

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Biura rachunkowe
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Własna księgowa czy zewnętrzne biuro rachunkowe?

  Księgowość. Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami sprawozdawczości rachunkowej i podatkowej. Często wielu przedsiębiorców chce się skupić na swoich obszarach biznesowych, a kwestie księgowe powierzyć innemu podmiotowi. Wybór dostawców usług księgowych na rynku jest duży. Można się również zdecydować na zatrudnienie własnej księgowej. A może alternatywą będzie księgowość on-line? Podejmując decyzję, warto rozważyć wszystkie plusy i minusy każdego z rozwiązań.

  Czy biuro rachunkowe musi udzielić komornikowi informacji o klientach?

  Biuro rachunkowe a komornik. Wielu właścicieli biur rachunkowych dostaje od komornika wezwanie do złożenia wyjaśnień / udzielenia informacji o klientach swojego bura. Podstawą prawną na którą powołują się komornicy to art. 761 kodeksu postępowania cywilnego. Dostając takie wezwanie zastanawiają się, czy powinni udostępniać informacje dotyczące majątku i dochodu swoich klientów. W wezwaniu od komornika możemy przeczytać, iż wzywa on do udzielenia informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania oraz że za nieuzasadnioną odmowę udzielenia informacji może zostać nałożona grzywna do 2000,00 zł. Czy księgowi mogą odmówić komornikowi uzasadniając to tajemnicą zawodową lub nawet Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO? Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania właścicieli biur rachunkowych w tym zakresie.

  Nowoczesny księgowy w dobie cyfryzacji – konferencja 8-9 października w Warszawie

  Zmiany w podatkach i nieuchronna cyfryzacja biur rachunkowych

  Jak przygotować biuro rachunkowe na cyfrową księgowość?

  Biuro rachunkowe a cyfrowa księgowość. Zdecydowana większość polskich firm (prawie 65%) zleca prowadzenie księgowości zewnętrznym biurom rachunkowym. Pozwala to ograniczyć koszty zatrudnienia, wydatki na szkolenia i rekrutację pracowników czy przenieść odpowiedzialność za naliczanie podatków na biuro. Ostatnio pojawiła się jeszcze jedna ważna korzyść, wynikająca bezpośrednio z digitalizacji.

  Pranie pieniędzy – ważne zmiany dla biur rachunkowych od 31 lipca 2021 r.

  Pranie pieniędzy. Od 31 lipca 2021 r. na wszystkich biurach rachunkowych, a nie tylko zajmujących się usługowym prowadzeniem pełnej księgowości, będą ciążyć obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Sprawdź jakie wynikają z tego obowiązki.

  Czy księgowość jest kobietą?

  Tak, z pewnością w Polsce, gdzie w odróżnieniu od innych krajów, zawód księgowych został prawie całkowicie sfeminizowany. Czy oznacza to, że w pracy tej lepiej sprawdzają się panie?

  Przegląd zmian w VAT od 1 lipca 2021 r.

  Polecamy e-booka "Przegląd zmian w VAT od 1 lipca 2021 r.", czyli 11 zmian z krótkim i praktycznym komentarzem ekspertów INFORLEX. Pobierz bezpłatnie.

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych – merytoryczna wiedza i nowoczesne rozwiązania

  Współczesna księgowość to nie tylko słupki, faktury i żmudne wyliczenia na podstawie dokumentów dostarczanych przez klientów. Biura rachunkowe to nowoczesne przedsiębiorstwa szukające rozwiązań, które podwyższą jakość oferty, przyspieszą pracę, ale także sprawią, że usługi świadczone przez księgowe wkroczą na wyższy poziom. Zapraszamy na Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych, któremu patronuje medialnie Infor.pl.

  Humor biur rachunkowych - zabawne historie z życia księgowych

  W zawodzie księgowego, oprócz wymagających skupienia i wytężonej pracy chwil, bardzo często zdarzają się też sytuacje zaskakujące i komiczne, które przez długi czas wywołują uśmiech na twarzy. Z okazji przypadającego 9 czerwca Dnia Księgowego firma CashDirector S.A. zebrała zabawne historie z życia pracowników biur rachunkowych zrzeszonych w OSCBR (Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych) i udowadnia, że wbrew licznym stereotypom praca ta wcale nie musi być nudna.

  Kontrola biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Kontrola biur rachunkowych - przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Biura rachunkowe podlegają kontroli wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zasady tej kontroli są określone w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej u.p.p.p. lub ustawa).

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML). Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - biuro rachunkowe. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej u.p.p.p. lub ustawa) zawiera zamknięty katalog podmiotów zobowiązanych do wypełniania obowiązków przewidzianych ustawą, tj. instytucje obowiązane. Wśród nich są podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  OC biur rachunkowych w 2021 roku

  OC biur rachunkowych w 2021 roku. Ustawa o rachunkowości wprost nakłada na przedsiębiorców wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. W 2021 r. minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia, wynosi 45 485 zł (jest zatem wyższa o niemal 3 tyś zł niż w 2020 r.).

  Wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym

  Obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Identyfikacja i ocena ryzyka przez biura rachunkowe – wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym.

  Umowa biura rachunkowego z klientem – na co zwrócić uwagę?

  Umowa biura rachunkowego z klientem. Przed podpisaniem umowy warto zwrócić uwagę na postanowienia sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz postanowienia niekorzystne dla biura rachunkowego. Co powinna zawierać umowa biura rachunkowego na prowadzenie ksiąg rachunkowych?

  Czy biuro rachunkowe musi mieć kasę fiskalną online?

  Kasa fiskalna online w biurze rachunkowym. Czy w związku z obowiązkiem stosowania kas fiskalnych online począwszy od 1 lipca 2021 r. biuro rachunkowe jest zobligowane do jej nabycia, czy też może zaniechać stosowania kasy fiskalnej?

  Biura rachunkowe objęte ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe a przeciwdziałanie praniu pieniędzy, ustawa AML. Monitorowanie i zgłaszanie podejrzeń o pranie pieniędzy będzie nowym obowiązkiem wszystkich biur księgowych.

  Biuro rachunkowe przyjazne rodzinie

  Kobiety na rynku pracy preferują pracodawców, którzy tworzą warunki dla zachowania równowagi między pracą, a życiem prywatnym, wychowywaniem dzieci. Dobrym przykładem takiej firmy jest wrocławska spółka GOBS, zajmująca się zaawansowaną obsługą księgową zagranicznych spółek.

  Jak stać się ekologicznym biurem rachunkowym?

  Biura rachunkowe a ekologia. Znaczenie ekologii w naszym życiu zdecydowanie rośnie. Spotykamy się z ekologiczną żywnością, kosmetykami, ograniczamy w naszych domach produkcję śmieci. Odnawialne źródła energii cieszą się dużą popularnością. W gospodarstwach domowych takie zmiany można wprowadzić w łatwy sposób. Jak sprawić, aby także biuro rachunkowe było bardziej eko?

  Kasa fiskalna w biurze rachunkowym - zwolnienie

  Kasa fiskalna w biurze rachunkowym. Czy biuro rachunkowe może zrezygnować ze stosowania kasy fiskalnej, gdy świadczone usługi nie stanowią doradztwa a kwota obrotu nie przekroczyła limitu 20 000 zł?

  Na co zwrócić uwagę przy wyborze biura rachunkowego?

  Jak wybrać biuro rachunkowe? Decyzja o podjęciu współpracy z biurem rachunkowym to ważny krok w rozwoju firmy. Aby jednak przyniósł korzyści, przedsiębiorca musi wybrać takiego usługodawcę, który nie tylko spełni oczekiwania zlecającego, ale też wyprzedzi je, proponując nowości technologiczne i innowacje wspierające współpracę.

  Technologie w księgowości – co zmieni się w 2021 r.?

  Księgowość a innowacje technologiczne. Technologie leżą już od lat u podstaw wielu działań biznesowych. W przypadku niektórych branż, również księgowości, czas pandemii tylko przyspieszył procesy digitalizacji. Sprawił też, że na rynku pojawiło się więcej innowacji usprawniających codzienną pracę. Należy do nich nie tylko rozwój oprogramowania wspomagającego działania księgowych, ale także blockchain, roboty w biurach, sprawniejsza obsługa klientów oraz outsourcing rachunkowości.

  Rekomendowane Biura Rachunkowe 2020

  Odpowiednio prowadzona księgowość w firmie to bardzo ważna sprawa.

  II Webinarium Ksiegowość 4.0 Przyszłość Biur Rachunkowych już 27 października

  Już po raz drugi, zainteresowani branżą biur rachunkowych i finansów będą mogli wziąć udział w bezpłatnym Webinarium Księgowość 4.0.

  Świadczenie usług księgowych na podstawie umowy ustnej

  Czy na podstawie umowy ustnej o świadczenie usług księgowo-kadrowych można ponosić odpowiedzialność? Okazuje się, że tak. O czym przekonała się księgowa, pozwana przez klienta, tj. spółkę, którą obsługiwała.

  Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r.

  Znamy już limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości występuje po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości 2.000.000 euro. Dokonując przeliczenia, według średniego kursu euro z dnia 1 października 2020 r., limit ten wynosi 9.030.600 zł. Oznacza to, że jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczą ten limit, zobowiązane będą do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.