Kategorie

Dzienniki Unii Europejskiej

Protokół posiedzenia w dniu 9 marca 2020 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 10 marca 2020 r.

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od 1 czerwiec 2021 do 30 czerwiec 2021(Decyzje przyjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komunikat Komisji Zawiadomienie Komisji w sprawie egzekwowania zasad pomocy państwa przez sądy krajowe 2021/C 305/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10047 — Schwarz Group/SUEZ Waste Management Companies) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 305/02

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10373 — Primonial/Samsung/Target) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 305/03

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2015/1333, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2021/1251, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/44, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/1241, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii 2021/C 305/04

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2015/1333 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii 2021/C 305/05

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2010/413/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2021/1252, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 267/2010, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/1242, w sprawie środków ograniczających wobec Iranu 2021/C 305/06

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, których dotyczą dane, do których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2010/413/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu 2021/C 305/07

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Komunikat Komisji dotyczący procedury ustanowionej w art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 96/67/WE 2021/C 305/09

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M. 10367 — Platinum Equity Group/Grupo Urbaser) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 305/10

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Ogłoszenie informacyjne – konsultacje publiczne Oznaczenia geograficzne produktów z Japonii 2021/C 305/11

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Zalecenie Rady z dnia 18 czerwca 2021 r. zawierające opinię Rady w sprawie programu stabilności Belgii na 2021 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zalecenie Rady z dnia 18 czerwca 2021 r. zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Bułgarię programu konwergencji na 2021 r.

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zalecenie Rady z dnia 18 czerwca 2021 r. zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Czechy programu konwergencji na 2021 r.

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Zalecenie Rady z dnia 18 czerwca 2021 r. zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Danię programu konwergencji na 2021 r.

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Zalecenie Rady z dnia 18 czerwca 2021 r. zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Niemcy programu stabilności na 2021 r.

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Zalecenie Rady z dnia 18 czerwca 2021 r. zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Estonię programu stabilności na 2021 r.

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Zalecenie Rady z dnia 18 czerwca 2021 r. zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Irlandię programu stabilności na 2021 r.

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Zalecenie Rady z dnia 18 czerwca 2021 r. zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Grecję programu stabilności na 2021 r.

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Zalecenie Rady z dnia 18 czerwca 2021 r. zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Hiszpanię programu stabilności na 2021 r.

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Zalecenie Rady z dnia 18 czerwca 2021 r. zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Francję programu stabilności na 2021 r.

Strony 43 - 43 Pobierz pdf