REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2020 roku

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-623/17: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 padziernika 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Investigatory Powers Tribunal – London – Zjednoczone Królestwo) – Privacy International / Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Secretary of State for the Home Department, Government Communications Headquarters, Security Service, Secret Intelligence Service (Odesłanie prejudycjalne – Przetwarzanie danych osobowych w sektorze łączności elektronicznej – Dostawcy usług łączności elektronicznej – Uogólniona i niezróżnicowana transmisja danych o ruchu i danych o lokalizacji – Ochrona bezpieczeństwa narodowego – Dyrektywa 2002/58/WE – Zakres stosowania – Artykuł 1 ust. 3 i art. 3 – Poufność łączności elektronicznej – Ochrona – Artykuł 5 i artykuł 15 ust. 1 – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuły 7, 8 i 11 oraz art. 52 ust. 1 – Artykuł 4 ust. 2 TUE)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawy połączone C-511/18, C-512/18 i C-520/18: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2020 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Conseil d'État, Cour constitutionnelle – Belgia, Francja) – La Quadrature du Net (C-511/18 i C-512/18), French Data Network (C-511/18 i C-512/18), Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs (C-511/18 i C-512/18), Igwan.net (C-511/18) / Premier ministre (C-511/18 i C-512/18), Garde des Sceaux, ministre de la Justice (C-511/18 i C-512/18), Ministre de l’Intérieur (C-511/18), Ministre des Armées (C-511/18), Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, VZ, WY, XX / Conseil des ministres (Odesłanie prejudycjalne – Przetwarzanie danych osobowych w sektorze łączności elektronicznej – Dostawcy usług łączności elektronicznej – Dostawcy usług hostingowych i dostawcy dostępu do Internetu – Uogólnione i niezróżnicowane zatrzymywanie danych o ruchu i danych o lokalizacji – Zautomatyzowana analiza danych – Dostęp do danych w czasie rzeczywistym – Ochrona bezpieczeństwa narodowego i walka z terroryzmem – Zwalczanie przestępczości – Dyrektywa 2002/58/WE – Zakres stosowania – Artykuł 1 ust. 3 i art. 3 – Poufność łączności elektronicznej – Ochrona – Artykuł 5 i art. 15 ust. 1 – Dyrektywa 2000/31/WE – Zakres stosowania – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuły 4, 6 – 8 i 11 oraz art. 52 ust. 1 – Artykuł 4 ust. 2 TUE)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-521/18: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 28 października 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Włochy) – Pegaso Srl Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza Srl, YW / Poste Tutela SpA (Odesłanie prejudycjalne – Udzielanie zamówień w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych – Dyrektywa 2014/25/UE – Artykuł 13 – Działalność związana ze świadczeniem usług pocztowych – Podmioty zamawiające – Przedsiębiorstwa publiczne – Dopuszczalność)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-611/18 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 24 października 2020 r. – Pirelli & C. SpA / Komisja Europejska, Prysmian Cavi e Sistemi Srl (Odwołanie – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Europejski rynek kabli elektrycznych – Podział rynku w ramach projektów – Rozporządzenie (CE) nr 1/2003 – Artykuł 23 ust. 2 – Uprawnienia Komisji Europejskiej w zakresie grzywien – Możliwość przypisania naruszenia – Domniemanie rzeczywistego wywierania decydującego wpływu – Obowiązek uzasadnienia – Prawa podstawowe – Beneficium ordinis seu excussionis – Nieograniczone prawo orzekania)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawy C-720/18 i C-721/18: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 października 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf – Niemcy) – Ferrari S.p.A. / DU (Odesłanie prejudycjalne – Zbliżanie ustawodawstw – Znaki towarowe – Dyrektywa 2008/95/WE – Artykuł 12 ust. 1 – Rzeczywiste używanie znaku towarowego – Ciężar dowodu – Artykuł 13 – Dowód używania „w odniesieniu do części towarów lub usług” – Znak towarowy oznaczający model samochodu, który został wycofany z produkcji – Używanie znaku towarowego w odniesieniu do części zamiennych oraz usług związanych z tym modelem – Używanie znaku towarowego w odniesieniu do samochodów używanych – Artykuł 351 TFUE – Konwencja między Republiką Federalną Niemiec a Konfederacją Szwajcarską – Wzajemna ochrona patentów, wzorów i znaków towarowych)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-112/19: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 28 października 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Aachen – Niemcy) – Marvin M. / Kreis Heinsberg (Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2006/126/WE – Artykuł 2 ust. 1 i art. 11 ust. 4 – Prawa jazdy – Wzajemne uznawanie – Zakres obowiązku uznawania – Prawo jazdy, które było przedmiotem wymiany – Wymiana dokonana w chwili, gdy uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte przez państwo członkowskie, które wydało prawo jazdy – Oszustwo – Odmowa uznania prawa jazdy wydanego w ramach wymiany)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-243/19: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 29 października 2020 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Senāts) – Łotwa] – A / Veselības ministrija (Odesłanie prejudycjalne – Zabezpieczenie społeczne – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 20 ust. 2 – Dyrektywa 2011/24/UE – Artykuł 8 ust. 1 i 5 oraz art. 8 ust. 6 lit. d) – Ubezpieczenie zdrowotne – Opieka szpitalna udzielona w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie ubezpieczenia – Odmowa udzielenia uprzedniej zgody – Leczenie szpitalne, które może zostać skutecznie przeprowadzone w państwie członkowskim ubezpieczenia – Artykuł 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Odmienne traktowanie ze względu na religię)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-273/19 P: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 22 października 2020 r. – Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) / Komisja Europejska (Odwołanie – Klauzula arbitrażowa – Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 – Artykuł 52 – Rozporządzenie (WE) nr 2321/2002 – Decyzja nr 1513/2002/WE – Umowa o udzielenie dotacji – Projekt Sensation – Szósty program ramowy – Koszty kwalifikowalne – Konflikt interesów – Ciężar dowodu – Arkusze czasu pracy – Sprawozdanie z audytu – Wartość dowodowa – Zasada należytego zarządzania finansami – Zasada proporcjonalności)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-274/19 P: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 22 października 2020 r. – Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) / Komisja Europejska (Odwołanie – Klauzula arbitrażowa – Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 – Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 – Rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 – Umowa o udzielenie dotacji Actibio – Projekt Actibio – Siódmy program ramowy – Koszty kwalifikowalne – Konflikt interesów – Ciężar dowodu – Arkusze czasu pracy – Sprawozdanie z audytu – Wartość dowodowa – Zasada proporcjonalności)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-275/19: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 22 października 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal de Justiça – Portugalia) – Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd / Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Odesłanie prejudycjalne – Procedura udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego – Pojęcie „przepisu technicznego” – Ciążący na państwach członkowskich obowiązek notyfikowania Komisji Europejskiej każdego projektu przepisu technicznego – Niemożność powołania się wobec jednostek na nienotyfikowany przepis techniczny – Brak możliwości zastosowania do usługodawców)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-313/19 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 28 października 2020 r. – Associazione Nazionale GranoSalus – Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) / Komisja Europejska [Odwołanie – Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin – Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 – Odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej glifosat – Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2324 – Skarga o stwierdzenie nieważności wniesiona przez stowarzyszenie – Dopuszczalność – Artykuł 263 akapit czwarty TFUE – Akt regulacyjny niewymagający przyjęcia środków wykonawczych – Osoba, której akt dotyczy bezpośrednio]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-321/19: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 28 października 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen – Niemcy) – BY, CZ / Bundesrepublik Deutschland (Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 1999/62/WE – Dyrektywa 2006/38/WE – Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe – Artykuł 7 ust. 9 – Artykuł 7a ust. 1 i 2 – Opłaty za przejazd – Zasada zwrotu kosztów infrastruktury – Koszty infrastruktury – Koszty eksploatacji – Koszty związane z policją drogową – Przekroczenie kosztów – Bezpośrednia skuteczność – Uzasadnienie ex post nadmiernej stawki opłaty za przejazd – Ograniczenie w czasie skutków wyroku)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-576/19 P: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 29 października 2020 r. – Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. / Europejska Agencja Leków (Odwołanie – Dostęp do dokumentów instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Artykuł 4 ust. 2 tiret drugie – Wyjątek dotyczący ochrony postępowań sądowych – Artykuł 4 ust. 2 tiret pierwsze – Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych – Dokumenty przedstawione w ramach wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego stosowanego u ludzi – Decyzja o udzieleniu dostępu do dokumentów osobie trzeciej)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-608/19: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 28 października 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio do Stato – Włochy) – Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) / Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C. (Odesłanie prejudycjalne – Pomoc państwa – Rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 – Artykuł 3 – Pomoc de minimis – Artykuł 6 – Monitorowanie – Przedsiębiorstwa przekraczające pułap de minimis z powodu kumulacji z pomocą uzyskaną wcześniej – Możliwość dokonania wyboru między obniżeniem wcześniejszej pomocy lub rezygnacją z niej w celu przestrzegania pułapu de minimis)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-637/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 28 października 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Svea hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen – Szwecja) – BY / CX (Odesłanie prejudycjalne – Prawo autorskie i prawa pokrewne – Dyrektywa 2001/29/WE – Społeczeństwo informacyjne – Harmonizacja niektórych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych – Artykuł 3 ust. 1 – Publiczne udostępnianie – Pojęcie „publicznego” – Przekazanie sądowi drogą elektroniczną kopii chronionego utworu w ramach postępowania sądowego)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-702/19 P: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 22 października 2020 r. – Silver Plastics GmbH & Co. KG, Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG / Komisja Europejska (Odwołanie – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Rynek opakowań spożywczych do sprzedaży detalicznej – Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE – Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 – Artykuł 23 – Artykuł 6 europejskiej konwencji praw człowieka – Prawo podstawowe do rzetelnego procesu sądowego – Zasada równości broni – Prawo „do konfrontacji” – Przesłuchanie świadków – Uzasadnienie – Jednolite i ciągłe naruszenie – Górna granica grzywny)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-623/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Polska) w dniu 3 października 2018 r. – Prokuratura Rejonowa w Słubicach przeciwko BQ

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-361/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 28 maja 2020 r. w sprawie T-518/18, YG / Komisja, wniesione w dniu 4 sierpnia 2020 r. przez YG

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-372/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzgericht (Austria) w dniu 6 sierpnia 2020 r. – QY / Finanzamt Wien für den 8., 16. und 17. Bezirk

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-388/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 14 sierpnia 2020 r. – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-421/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 8 września 2020 r. – Acacia Srl / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-434/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Frankfurt am Main (Niemcy) w dniu 16 września 2020 r. – flightright GmbH / SunExpressGünes Ekspres Havacilik A.S.

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-435/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 16 września 2020 r. – C / Bundesrepublik Deutschland

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-438/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 18 września 2020 r. – BT / Eurowings GmbH

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA