REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2015 roku

PARLAMENT EUROPEJSKI <br clear="none"/>SESJA 2012&ndash;2013<br clear="none"/>Posiedzenia od 14 do 17&nbsp;stycznia 2013&nbsp;r.<br clear="none"/> Protoko&#322;y posiedze&#324; zosta&#322;y opublikowane w&nbsp; Dz.U.&nbsp;C&nbsp;92&nbsp;E&nbsp;z&nbsp;28.3.2013 . <br clear="none"/>TEKSTY PRZYJ&#280;TE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z&nbsp;dnia 15&nbsp;stycznia 2013 r. w&nbsp;sprawie ponownego rozwoju obszar&oacute;w miejskich jako wk&#322;ad we wzrost gospodarczy w&nbsp;ramach polityki sp&oacute;jno&#347;ci UE (2011/2311(INI))

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z&nbsp;dnia 15&nbsp;stycznia 2013 r. w&nbsp;sprawie optymalizacji roli rozwoju terytorialnego w&nbsp;ramach polityki sp&oacute;jno&#347;ci (2011/2312(INI))

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z&nbsp;dnia 15&nbsp;stycznia 2013 r. w&nbsp;sprawie Funduszu Solidarno&#347;ci Unii Europejskiej &ndash; wdro&#380;enia i&nbsp;stosowania (2012/2075(INI))

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z&nbsp;dnia 15&nbsp;stycznia 2013 r. zawieraj&#261;ce zalecenia dla Komisji w&nbsp;sprawie prawodawstwa dotycz&#261;cego post&#281;powania administracyjnego w&nbsp;Unii Europejskiej (2012/2024(INL))

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z&nbsp;dnia 15&nbsp;stycznia 2013 r. zawieraj&#261;ce zalecenia dla Komisji w&nbsp;sprawie informowania pracownik&oacute;w i&nbsp;konsultowania si&#281; z&nbsp;nimi, przewidywania restrukturyzacji i&nbsp;zarz&#261;dzania nimi (2012/2061(INL))

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z&nbsp;dnia 15&nbsp;stycznia 2013 r. w&nbsp;sprawie strategii UE dla Rogu Afryki (2012/2026(INI))

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z&nbsp;dnia 15&nbsp;stycznia 2013 r. w&nbsp;sprawie wymiaru rozwojowego praw w&#322;asno&#347;ci intelektualnej w&nbsp;dziedzinie zasob&oacute;w genetycznych: wp&#322;yw na walk&#281; z&nbsp;ub&oacute;stwem w&nbsp;krajach rozwijaj&#261;cych si&#281; (2012/2135(INI))

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z&nbsp;dnia 16&nbsp;stycznia 2013 r. w&nbsp;sprawie finans&oacute;w publicznych w&nbsp;unii gospodarczej i&nbsp;walutowej (UGW) w&nbsp;latach 2011&ndash;2012 (2011/2274(INI))

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z&nbsp;dnia 16&nbsp;stycznia 2013 r. w&nbsp;sprawie gwarancji dla m&#322;odzie&#380;y (2012/2901(RSP))

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z&nbsp;dnia 16&nbsp;stycznia 2013 r. w&nbsp;sprawie roli polityki sp&oacute;jno&#347;ci UE i&nbsp;jej podmiot&oacute;w we wdra&#380;aniu nowej europejskiej polityki energetycznej (2012/2099(INI))

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z&nbsp;dnia 16&nbsp;stycznia 2013 r. w&nbsp;sprawie mo&#380;liwo&#347;ci wprowadzenia obligacji stabilno&#347;ciowych (2012/2028(INI))

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z&nbsp;dnia 17&nbsp;stycznia 2013 r. w&nbsp;sprawie umowy o&nbsp;partnerstwie i&nbsp;wsp&oacute;&#322;pracy mi&#281;dzy UE i&nbsp;Irakiem (2012/2850(RSP))

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z&nbsp;dnia 17&nbsp;stycznia 2013 r. w&nbsp;sprawie wykonania umowy przej&#347;ciowej o&nbsp;partnerstwie gospodarczym (UPPG) mi&#281;dzy Wsp&oacute;lnot&#261; Europejsk&#261; a&nbsp;pa&#324;stwami Afryki Wschodniej i&nbsp;Po&#322;udniowej w&nbsp;&#347;wietle bie&#380;&#261;cej sytuacji w&nbsp;Zimbabwe (2013/2515(RSP))

Strony 89 - 89 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z&nbsp;dnia 17&nbsp;stycznia 2013 r. w&nbsp;sprawie unowocze&#347;nienia polityki w&nbsp;dziedzinie pomocy pa&#324;stwa (2012/2920(RSP))

Strony 92 - 92 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z&nbsp;dnia 17&nbsp;stycznia 2013 r. w&nbsp;sprawie ofiar niedawnych po&#380;ar&oacute;w w&nbsp;zak&#322;adach w&#322;&oacute;kienniczych, zw&#322;aszcza w&nbsp;Bangladeszu (2012/2908(RSP))

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z&nbsp;dnia 17&nbsp;stycznia 2013 r. w&nbsp;sprawie zalece&#324; konferencji przegl&#261;dowej stron Uk&#322;adu o&nbsp;nierozprzestrzenianiu broni j&#261;drowej dotycz&#261;cych utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego ra&#380;enia (2012/2890(RSP))

Strony 97 - 97 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z&nbsp;dnia 17&nbsp;stycznia 2013 r. w&nbsp;sprawie oznaczania kraju pochodzenia okre&#347;lonych produkt&oacute;w przywo&#380;onych do UE z&nbsp;pa&#324;stw trzecich (2012/2923(RSP))

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z&nbsp;dnia 17&nbsp;stycznia 2013 r. w&nbsp;sprawie negocjacji handlowych mi&#281;dzy UE i&nbsp;Mercosurem (2012/2924(RSP))

Strony 101 - 101 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z&nbsp;dnia 17&nbsp;stycznia 2013 r. w&nbsp;sprawie przemocy wobec kobiet w&nbsp;Indiach (2013/2512(RSP))

Strony 103 - 103 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z&nbsp;dnia 17&nbsp;stycznia 2013 r. w&nbsp;sprawie praw cz&#322;owieka w&nbsp;Bahrajnie (2013/2513(RSP))

Strony 107 - 107 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z&nbsp;dnia 17&nbsp;stycznia 2013 r. w&nbsp;sprawie sytuacji w&nbsp;Republice &#346;rodkowoafryka&#324;skiej (2013/2514(RSP))

Strony 111 - 111 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z&nbsp;dnia 16&nbsp;stycznia 2013 r. w&nbsp;sprawie wprowadzenia zmian do art. 15 ust. 2 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w&nbsp;odniesieniu do porz&#261;dku pierwsze&#324;stwa wiceprzewodnicz&#261;cych wybranych przez aklamacj&#281; (2012/2020(REG))

Strony 116 - 116 Pobierz pdf

P7_TA(2013)0008<br clear="none"/>Klasyfikacja, pakowanie i&nbsp;etykietowanie preparat&oacute;w niebezpiecznych ***I<br clear="none"/>Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z&nbsp;dnia 16&nbsp;stycznia 2013 r. w&nbsp;sprawie wniosku dotycz&#261;cego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i&nbsp;Rady w&nbsp;sprawie klasyfikacji, pakowania i&nbsp;etykietowania preparat&oacute;w niebezpiecznych (przekszta&#322;cenie) (COM(2012)0008 &ndash; C7-0021/2012 &ndash; 2012/0007(COD))<br clear="none"/>P7_TC1-COD(2012)0007<br clear="none"/>Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyj&#281;te w&nbsp;pierwszym czytaniu w&nbsp;dniu 16&nbsp;stycznia 2013 r. w&nbsp;celu przyj&#281;cia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i&nbsp;Rady 2013/&hellip;/UE w&nbsp;sprawie klasyfikacji, pakowania i&nbsp;etykietowania preparat&oacute;w niebezpiecznych (przekszta&#322;cenie)

Strony 117 - 117 Pobierz pdf

P7_TA(2013)0009<br clear="none"/>Zr&oacute;wnowa&#380;ona eksploatacja zasob&oacute;w rybo&#322;&oacute;wstwa Morza &#346;r&oacute;dziemnego ***I<br clear="none"/>Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z&nbsp;dnia 16&nbsp;stycznia 2013 r. w&nbsp;sprawie wniosku dotycz&#261;cego rozporz&#261;dzenia Parlamentu Europejskiego i&nbsp;Rady zmieniaj&#261;cego rozporz&#261;dzenie Rady (WE) nr&nbsp;1967/2006 w&nbsp;sprawie &#347;rodk&oacute;w zarz&#261;dzania zr&oacute;wnowa&#380;on&#261; eksploatacj&#261; zasob&oacute;w rybo&#322;&oacute;wstwa Morza &#346;r&oacute;dziemnego (COM(2011)0479 &ndash; C7-0216/2011 &ndash; 2011/0218(COD))<br clear="none"/>P7_TC1-COD(2011)0218<br clear="none"/>Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyj&#281;te w&nbsp;pierwszym czytaniu w&nbsp;dniu 16&nbsp;stycznia 2013 r. w&nbsp;celu przyj&#281;cia rozporz&#261;dzenia Parlamentu Europejskiego i&nbsp;Rady (UE) nr &hellip;/2013 zmieniaj&#261;cego rozporz&#261;dzenie Rady (WE) nr&nbsp;1967/2006 w&nbsp;sprawie &#347;rodk&oacute;w zarz&#261;dzania zr&oacute;wnowa&#380;on&#261; eksploatacj&#261; zasob&oacute;w rybo&#322;&oacute;wstwa Morza &#346;r&oacute;dziemnego

Strony 186 - 186 Pobierz pdf

REKLAMA